AD 2014

7 sty­cz­nia 2014 r.

Złote Krzyże Zasługi przyz­nał Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski Ste­fanowi Lubawskiemu i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi. Tak wysokie odz­nacze­nie przyz­nano naszym kawalerom za wielo­let­nią sze­roko rozu­mi­aną dzi­ałal­ność społeczną na rzecz lokalnej społeczności i za efek­ty­wne wysiłki na rzecz roz­woju przed­siębior­c­zości. Świad­czy to dobit­nie, iż nasi kawalerowie w Orderze są akty­wni społecznie i cieszy nas doce­ni­anie ich pracy chary­taty­wnej, także poza naszym Prze­o­ratem. Damy i kawalerowie serdecznie grat­u­lują swym konfratrom.