AD 2013

11 kwiet­nia 2014 r.

11 kwiet­nia 2014 roku w pałacu w Waplewie Wielkim z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca miało miejsce uroczyste rozstrzyg­nię­cie I Konkursu Kul­tury i Trady­cji Szlacheck­iej połąc­zone z galą wręczenia nagród i wyróżnień. Orga­ni­za­torami tego dużego wydarzenia było Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle, Wójt Gminy Stary Targ oraz Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim. Hon­orowy patronat nad Konkursem objęła pani Izabela hra­bina Sier­akowska i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tość wręczenia nagród rozpoczęła się w ryt­mie polonezów granych na fortepi­anie przez pana Zyg­munta Smolińskiego. Przeor Ste­fan Kukowski lau­re­atom, opiekunom, rodz­i­com oraz orga­ni­za­torom złożył spec­jalne podz­iękowa­nia i wyróżnienia.

Na konkurs wpłynęło aż 196 prac, które ze względu na dużą ilość i różnorod­ność, orga­ni­za­torzy podzielili na trzy kat­e­gorie: prace plas­ty­czne, prace przestrzenne i maki­ety oraz prace mul­ti­me­di­alne i mono­graficzne. Warto pod­kreślić bardzo wysoki poziom wielu prac więc wybór był naprawdę trudny.

Wielkie słowa uzna­nia należą się wszys­tkim autorom i ich opiekunom. Jest nam niezwykle miło, że tem­atyce his­torii, kul­tury i trady­cji swój czas i tal­ent poświę­ciło aż tylu wykon­aw­ców. W każdej kat­e­gorii wyło­niono zwycięzców, ale dodatkowo przyz­nać trzeba było Grand Prix Konkursu.

Składamy szczególne podz­iękowa­nia osobom, insty­tucjom i fir­mom, które wsparły orga­ni­za­cję konkursu i fun­dowały zestawy atrak­cyjnych i ciekawych nagród. Oczy­wiś­cie wśród najwięk­szych dar­czyńców byli kawalerowie Orderu: Antoni Fila, Zdzisław Frątczak i główny orga­ni­za­tor Piotr Stec.

Zaczy­namy odliczanie do drugiego konkursu, który już za niespełna rok…