AD 2019

5 maja 2011 r.

Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski naw­iązał kon­takt z panią Renatą Pankowską — Prezy­den­tem Klubu „Rotary Club Łódź”. Celem było wymi­ana doświad­czeń i naw­iązanie współpracy na polu dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Na początek przy­wiózł z Łodzi 150 kg różnorod­nych środ­ków czys­tości, które zostały przez kapelana ks. Prał. Pio­tra Wysgę zostały rozdys­ponowane na świ­etlicę młodzieżową „Car­i­tas” oraz na let­nie obozy dla dzieci.