AD 2020

24 lipca 2011 r.

Na odpust Świętego Jakuba do Łeby będąc zaproszeni przez dziekana kan. Zenona Myszk, przy­go­towal­iśmy dar w postaci mar­murowego nad­proża do por­talu nowego koś­cioła. Pro­jekt zaak­cep­towali ks. Pro­boszcz i Biskup Pelplińsk J.B. Szlaga. Funda­torem tego mar­murowego dzieła są: T.Bąk, S.Kukowski, M.Matuszewski, W.Mroczkowski, L.Meler, P.Rezmer, K.Smoliński, T.Wło­dar­czyk oraz prałat P. Wysga. Wyko­nanie pos­tu­lant W.Antoniewicz, pro­jekt S.Kukowski. W cza­sie Mszy Św. Biskup Pelpliński poświę­cił nasz dar, a spec­jalną mod­l­itwę ułożył ks. Myszk.

Pod­czas uroczys­tego obiadu mieliśmy możność omówienia pracy w Prze­o­ra­cie. Ponow­iliśmy propozy­cję utworzenia Koman­dorii w Łebie. Z pos­tu­lan­tami z Łeby omówiliśmy też szczegóły Inwest­y­tury w Sub­kowach. Po uroczys­toś­ci­ach wzięliśmy udział w trady­cyjnym Jar­marku Św. Jakubana na tere­nie miasta.

Udział w spotka­niu wzięli: kawalerowie Tadeusz Bąk, Ste­fan Kukowski, Mar­iusz Matuszewski, Kaz­imierz Smolin­ski oraz ks. prłat Piotr Wysga.

Bło­gosław­ieństwo kami­en­nego nad­proża drzwi do koś­cioła:

„Bło­gosław­iony jesteś Boże, Panie i Królu wieków. Wierzymy i wyz­na­jemy, że od Ciebie zstępuje wszelkiebło­gosław­ieństwo i do Ciebie się wznosi poko­rna prośba człowieka, który Cię bło­gosławi za Twoje dobrodziejstwa. Ty udzielasz swo­jego natch­nienia ludziom, aby na różne sposoby uwiecz­niali Twoje dzieła, których dokonu­jesz dla nas i dla naszego zbaw­ienia, a zarazem składali świadectwo włas­nej współpracy z Twoją łaską. Pobło­gosław to kami­enne nad­proże drzwi koś­cioła oraz tych wszys­t­kich, którym będzie ono przy­pom­i­nałoo potrze­bie otwar­cia się na Chrys­tusa. Niech nam zawsze towarzyszy żar­liwa wiara w Two­jego Syna – prawdziwą bramędo życia wiecznego. Który żyje i króluje na wieki wieków.Amen

Dziękuję za ten dar kawalerom Orderu Świętego Stanisława z Prze­o­ratu Pomorskiego i życzę im dal­szego roz­woju. Bóg zapłać!”

Ks. Kan. Zenon Myszk — Proboszcz