AD 2020

21 sierp­nia 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego i Włodz­imierza Mroczkowskiego przekaza­l­iśmy orga­ni­za­torom i zespołom wys­tępu­ją­cym na XVIII Przeglądzie Kociews­kich Zespołów Folk­lo­rysty­cznych w Piasecznie, 1224 litrów napo­jów „Schweppes” i wód min­er­al­nych. Trans­port zapewnił kawaler Tadeusz Bąk. Orga­ni­za­torzy byli bardzo wdz­ięczni za otrzy­mana pomoc. 500 litrów napo­jów przekaza­l­iśmy dzieciom i młodzieży z „Car­i­tas” przy Parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie.