AD 2016

3 maja 2016 r.

3 maja 2016. Wielkie, his­to­ryczne wydarze­nie we wsi Gręblin z udzi­ałem setek mieszkańców. Z inic­jatywy i fun­dacji kawalera Łukasza Par­tyki pow­stała uroczys­tość odsłonię­cia wspani­ałej tabl­icy pro­jektu Ste­fana Kukowskiego poświę­conej bło­gosław­ionemu karmeli­cie Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Prze­wod­niczył kon­cele­browanej Mszy Świętej prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych Prow­incji Krakowskiej ojciec Bog­dan Meger wraz z Wikar­iuszem Prow­incji o.Tadeusz Popielą i Asys­ten­tem Prow­incjon­al­nym o. Mar­iuszem Płu­ci­en­nikiem. Orga­ni­za­torem mszy był oczy­wiś­cie ks. Pro­boszcz dr Woj­ciech Gruba. W cza­sie mszy czyn­nie uczest­niczyli dama Alicja Słyszewska, kawalerowie Tomasz Jeschke, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Ryszard Rogaczewski, czy­ta­jąc i niosąc dary ofi­arne. Wśród nich ornat naszej fun­dacji dla księdza pro­boszcza. Pod koniec mszy Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski w asyś­cie koman­dora OŚS Bog­dana Wiśniewskiego udeko­rował Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława ks. Woj­ciecha Grubę za 25. lat także chary­taty­wnej dzi­ałal­ności w tejże parafii. Po czym pro­cesyjnie przes­zliśmy pod dom, w którym mieszkał bło­gosław­iony H.P. Januszewski. Tam po mod­l­itwach i poświęce­niu dokon­ali odsłonię­cia tabl­icy ojciec B. Meger i kawaler Ł. Par­tyka. Zwieńcze­niem tych uroczys­tości przy tabl­icy była insc­eniza­cja w wyko­na­niu uczniów Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie. Kwiaty pod tablicą składali samorzą­dowcy z Pelplina i wices­tarosta tczewski kawaler OŚS Witold Sos­nowski. Przy­był też na uroczys­tości kawaler Tadeusz Serocki. Wielce do rados­nego pikniku dla wszys­t­kich mieszkańców wsi przy­czynili się swoją hojnoś­cią kawalerowie Leszek Meler — dostar­cza­jąc ciasta i Tadeusz Wło­dar­czyk dając ok. 200 kg różno­ra­kich pro­duk­tów. Po uroczys­toś­ci­ach ksiądz pro­boszcz z naszym prze­o­rem wręczyli przy­go­towane najak­ty­wniejszym twór­com tego święta stosowne dyplomy. Otrzy­mali je, nasi kawalerowie Łukasz Par­tyka, Zbig­niew Ciec­holewski, Grze­gorz Płaza. A z terenu Gręblina, między innymi bardzo akty­wni soł­tys i Rada Sołecka, Ochot­nicza Straż Pożarna i szczegól­nie zasłużone Koło Gospodyń Wiejskich.