AD 2009

9 sierp­nia 2013 r.

Z dzi­ałal­ności chary­taty­wnej kawalera Tomasza Winieck­iego, należy wspom­nieć o kole­jnym wspar­ciu fun­dacji „Zdążyć z pomocą” na rzecz Sew­eryna i Daw­ida Kowal­s­kich. Przkazał on pieni­adze na doży­wianie dzieci w Szkole Pod­sta­wowej w Nowej Cerk­wii oraz po raz kole­jny wspomógł sto­warzysze­nie ” Pomocna dłoń” z Miastka. W swo­jej klin­ice Kro­janty w sposób empaty­czny trak­tuje dzieci, które lec­zone są z wielką zniżka, a bywa nawet, że nieod­płat­nie. Zaan­gażowany on jest, a jeszcze bardziej Jego żona - pani mece­nas Grażyna Winiecka - w najwięk­sze w Polsce kawaleryjskie wid­owisko historyczno-​militarne „Szarża pod Kro­jan­tami”.