AD 2016

22 października 2016 r.

22 października 2016 na zaprosze­nie Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, na którym był różni przed­staw­iciele grup rekon­struk­cyjnych ziemi gdańskiej pojechała i del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor gdyński ppłk Grze­gorz Stańczyk i kawaler Grze­gorz Płaza. Za dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, społeczną i współpracę z naszym Prze­o­ratem wręczyliśmy gospo­dar­zom zestaw szk­lanic, śpiewniki z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi, ale też Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Spotkało się to z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych. Na spotka­niu omówiliśmy wspólne dzi­ała­nia patriotyczne.