Historia

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika – his­to­ryczny pol­ski order ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego. Do otrzy­ma­nia orderu należało m.in.udowodnić szlachectwo poprzez podanie 4 her­bów ze strony ojca (po mieczu) i 4 ze strony matki (po kądzieli). Pier­wszym Wielkim Mis­trzem Kapituły został król (założy­ciel). Po jego śmierci i kilkulet­niej prz­er­wie kapitułę prze­jął w 1807 monar­cha Księstwa Warsza­wskiego, Fry­deryk August I. Po odt­worze­niu Królestwa Pol­skiego mis­trzami do 1831 byli królowie Pol­ski z dynas­tii Romanowów, będący także carami Rosji. Po odzyska­niu niepodległości w 1918 roku i później, aż do 1979 roku w zasadzie nie był nadawany. Założy­ciel Orderu Świętego Stanisława król Stanisław August Poni­a­towski, odd­a­jąc cześć pol­skiemu świętemu, wskazał pod­sta­wowe kierunki dzi­ałań osób nim wyróżnionych: zachowanie doz­gonnej wier­ności nar­o­dowi i państwu, wspo­ma­ganie ubogich, poszkodowanych i chorych; prak­tykowanie sol­i­darności wśród kon­fratrów i udzielanie pomocy duchowej zmarłym członkom Orderu.
Juliusz Nowina-​Sokonicki na trzy miesiące przed swą rezy­gnacją z wykony­wanej funkcji Prezy­denta RP na Uchodźst­wie (w związku z zaplanowanymi wyb­o­rami Prezy­denta w kraju), przek­sz­tał­cił Order w „Suw­erenny Order Świętego Stanisława” — między­nar­o­dowe odz­nacze­nie ryc­er­skie „poświad­cza­jące braterstwo mężów wszys­t­kich wiar i ras”. Resty­tucja Orderu była z okazji z okazji 900. rocznicy śmierci Biskupa Stanisława oraz wstąpi­enia na tron papieski Jana Pawła II. Wydany przez niego na tą okoliczność Dekret z dnia 15 wrześ­nia 1990 roku spre­cy­zował powin­ności kawalerów.
Ta patri­o­ty­czna decyzja o resty­tucji Orderu zamknęła ciemny okres w his­torii Orderu, przy­wraca­jąc nar­o­dowi pol­skiemu jego włas­ność, sta­jąc się Odz­nacze­niem o zasięgu między­nar­o­dowym. Mając Prze­o­raty w wielu kra­jach, łączy bardzo wielu ludzi w światłej idei chary­taty­wnej „Praemiando Inci­tat — Nagradza­jąc zachęca”. Prze­o­rat Pomorski zaczął dzi­ałal­ność 8 maja 2009 r.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16