AD 2013

17 sty­cz­nia 2013 r.

Podz­iękowanie za wkład pracy w zor­ga­ni­zowanie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii, odbyło się z udzi­ałem J.E. Biskupa Pelplińskiego — Ryszarda Kasyny, prezy­denta Tczewa - Mirosława Pobłock­iego i wices­tarosty — Mar­iusza Wiórka. To oni wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy mieli jakikol­wiek wkład w to wielkie dzieło dobroci. Pomysło­dawca tej Wig­ilii — Ste­fan Kukowski — podał, iż było około 6500 mieszkańców Tczewa, roz­dano: 14.200 opłatków, 3600 śpiewników z kolę­dami, 3000 broszur o pol­s­kich trady­c­jach wig­ili­jnych i 1500 szt. sianka wig­ili­jnego. Wydano: 390 litrów barszczu, 1000 kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 210 kg kapusty wig­ili­jnej, 2300 kg jabłek, 1300 bochenków chleba, 1500 bułek, 1100 drożdżówek, 800 pasztecików, 900 bagi­etek, 50kg cukierków, 100 blach drożdżowego ciasta oraz 80 kg innych ciast. Zebrano wśród młodzieży szkol­nej i roz­dano potrze­bu­ją­cym ok. 1800 zabawek i gier.

Na spotka­niu zwró­cono uwagę na fakt braku pro­mocji firm i ludzi uczest­niczą­cych w tym akcie chary­taty­wnej pomocy blźnim. chęć dawa­nia swo­jego czasu i dóbr innym jest od małego: przed­szkola, szkoły, harcerze, orga­ni­za­cje społeczne, restau­ra­torzy, piekarze, cukier­nicy, sad­own­icy, urzęd­nicy miasta i powiatu, a nade wszys­tko ludzi Koś­cioła od kurii diecez­jal­nej poczy­na­jąc z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem na czele, a także służb mundurowych; litur­gicznych, harcerzy i młodzieży z OHP oraz strażaków, straży miejskiej i policji. Abso­lut­nie dobrowolny udział chórów, zespołów muzy­cznych i zespołów jasełkowych.

Ile wspani­ałych ludzi dobrej woli! Od dziesię­ciu lat wśród najbardziej zaan­gażowanych są nasi kawalerowie — Włodz­imierz Mroczkowski, najwięk­szy dar­czyńca - Tadeusz Wło­dar­czyk, a także Piotr Rezmer. Wśród najho­jniejszych jest też Leszek Meler. Zaan­gażowali się również kawalerowie: Witold Sos­nowski, Kaz­imierz Smoliński, Woj­ciech Antoniewicz i Tadeusz Bąk oraz dama Halina Cybul­ska. Na całoś­cią sacrum czuwał od 10 lat z wielkim zaan­gażowaniem nasz kapelan Prałat Piotr Wysga. Mamy prawo twierdzić, że w takiej otwartej for­mule spotka­nia jesteśmy jedną z najwięk­szych Wig­ilii w Polsce.

„Ideę Bożego Nar­o­dzenia wsparli kapłani od pier­wszej edy­cji zor­ga­ni­zowanej na Placu Hallera, który już wów­czas okazał się za mały dla prawie trzech tysięcyTczewian. Wspar­cie doty­czyło także pomocy w orga­ni­za­cji. Zawsze w spotka­ni­ach dlawszys­t­kich mieszkańców uczest­niczyli biskupi pelplińscy z pięknymi homil­iami, ale także wielu księży i siostry zakonne.Uczest­niczyła zawsze w orga­ni­za­cji młodzież szkolna i harcerze, co napawa optymizmem. Zawszy byli z nami prezy­denci miasta, staros­towie. Chwała im za to. Wielu dar­czyńców przez dziesięć lat byli hojni dzieląc się z innymi, wielu poświę­cało swój czas i zapał, aby trady­cyjne pol­skie i chrześ­ci­jańskie Boże Nar­o­dze­nie trwało.Trwało także w nas. Bóg zapłać!”

Ste­fan Kukowski

5 sty­cz­nia 2013 r.

Na spotkanie noworoczno-​świąteczne, Bar­bara Bromont-​Sławińska — przeor Koman­dorii Kujawskiej — zaprosiła do swo­jego gościn­nego domu Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego, Wielkiego Prze­ora — Marka Kra­marskiego, Prze­ora Łódzkiego gen. Antoniego Dziekańskiego oraz damy i kawalerów naszego Orderu. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali kawaler Włodz­imierz Mroczkowski i Przeor Ste­fan Kukowski, który przed­stawił dzi­ała­nia chary­taty­wne w swoim Prze­o­ra­cie, co spotkało się z wielkim zain­tere­sowaniem zebranych osób. Także Wielki Mis­trz przekazał o dzi­ała­ni­ach w naszym Orderze. Przy akom­pa­ni­a­men­cie kawalera Janusza Spław­ińskiego i pięknej intonacji Agnieszki Pilewskiej odśpiewal­iśmy kolędy, przekaza­l­iśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Dwaj obecni księża nadali spotka­niu trady­cyjny, chrześ­ci­jański ryt. Obfi­cie przy­go­towany stół nie kazał długo na siebie czekać. W trak­cie spotka­nia było wiele okazji do rozmów, wymi­any doświad­czeń i naw­iąza­nia nowych kon­tak­tów.

Dzięku­jemy za inic­jatywę i gościn­ność na Kujawach!

24 lutego 2013 r.

Orga­ni­za­cji uroczys­tości 150-​lecia Pow­sta­nia Sty­czniowego pod­jął się przeor Ste­fan Kukowski wykonu­jąc też całą oprawę plas­ty­czną. W tczewskiej Farze Mszę Świętą kon­cele­browaną przez ks. Infułata Stanisława Grunta oraz uroczys­tości poświęce­nia tabl­icy przy­go­tował ks. Piotr Wysga — kapelan naszego Prze­o­ratu. Tablice wykonał kawaler Woj­ciech Antoniewicz, zaś uroczys­tości na cmen­tarzach ku czci pow­stańców prze­wod­niczył kawaler Kaz­imierz Smoliński. Kawaler płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski poprowadził apel poległych. Wyko­nana mar­murowa tablica w koś­ciele i tabliczki przy grobach pow­stańców będą trwałym śla­dem pamięci o bohat­er­ach pow­sta­nia. Dzięki damie Halinie Cybul­skiej oby­dwa groby pow­stańców były staran­nie przy­go­towane do uroczystości.

20 lutego 2013 r.

Spotkanie u kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Przeor wręczył dyplomy za akty­wny udział w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Omówiliśmy też nasze następne dzi­ała­nia, które opierać się będą na fir­mie „Ciec­holewski”. Zwiedzil­iśmy firmę i przyjęliśmy zaprosze­nie dla wszys­t­kich dam i kawalerów na uroczys­tości otwar­cia nowoczes­nego biurowca firmy. Naszym zadaniem będzie wspieranie właś­ci­ciela firmy w jego dzi­ałal­ności na rzecz lokalnej lud­ności, a szczegól­nie wiejskie dzieci.

28 kwiet­nia 2013 r.

Ks. biskup Ryszard Kasyna, wskutek upływu 5-​letniej kadencji księży dziekanów i po przeprowadze­niu określonych przez prawo kon­sul­tacji, powołuje na 5-​letnią kadencję ks. prałata Józefa Picka na urząd dziekana Dekanatu Starogardzkiego.

Cały Prze­o­rat Orderu Świętego Stanisława grat­u­luje naszemu Koman­dorowi Koman­dorii Starog­a­rdzkiej ks. prał. Józe­fowi Pick­owi wyboru i życzymy aby dal­sze prace, wykony­wane dla potrzeb ludu bożego i Koś­cioła, przynosiły jak doty­chczas, plon obfity.

15 kwiet­nia 2013 r.

Z inic­jatywy kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego pow­stał w Nisku Obelisk Trady­cji 16. Tczewskiego Batal­ionu Saperów. Na ogólnopol­skie uroczyste obchody Dnia Sapera, zapros­zono również Ste­fana Kukowskiego, który społecznie zapro­jek­tował ten obelisk. Udział w uroczys­toś­ci­ach wziął udział Wiceprezy­dent Miasta Tczew - p. Zenon Drewa. Trzyosobowa del­e­gacja miasta i powiatu, wzięła udział w pokazach dzi­ała­nia żołnierzy 16. batal­ionu w wręcze­niu nagród i podz­iękowań oraz uroczystym poczęs­tunku. Tam spotkaliśmy kawalera Orderu płk. Władysława Dobrza­ńskiego oraz zain­tere­sowanego kon­tak­tem z naszym Prze­o­ratem ks. kapelanem płk. Zenonem Surmą.

14 kwiet­nia 2013 r.

Na obszarze miasta Tczewa, poza terenem Szpi­tala, odbyła się zbiórka pieniędzy, z której dochód został przez­nac­zony na zakup potrzeb­nego sprzętu i wyposaże­nia dla Hos­picjum w Tczewie. Tegoroczna akcja chary­taty­wna została objęta Hon­orowym Patronatem przez ks. Biskupa Diecezji Pelplińskiej J.E. Ryszarda Kasynę, który na tere­nie Szpi­tala odprawił Mszę Świętą w intencji pac­jen­tów prze­by­wa­ją­cych w odd­ziale tczewskiego hos­picjum i hos­picjum domowego, za ich rodziny oraz za wszys­t­kich, którzy odes­zli do Domu Pana. Nasz Prze­o­rat dołączył się do akcji przekazu­jąc duże banery infor­ma­cyjne dla tej wspani­ałej akcji.

5 kwiet­nia 2013 r.

W cza­sie wiz­yty u wielce zasłużonego dla Prze­o­ratu kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka ks. Infułat Stanisław Grunt i przeor Ste­fan Kukowski, wręczyli spec­jalne dyplomy za 10. let­nie wspar­cie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii, fes­tynu „Zad­baj o zdrowie” oraz kolonii dla pol­s­kich dzieci z Białorusi, które przez dwa tygod­nie goś­ciły w Sztumie.

Wiz­yta była także okazją do omówienia dal­szej pracy chary­taty­wnej w ramach Prze­o­ratu, w tym pomoc przy kon­cer­tach muzy­cznych orga­ni­zowanych w Muzeum Diecez­jal­nym przez ks. dyrek­tora Win­cen­tego Pytlika.

3 kwiet­nia 2013 r.

J.E. Ks. Biskup Ordy­nar­iusz Ryszard Kasyna obchodził swoje imieniny. Z życzeni­ami do pałacu pospieszyli przed­staw­iciele naszego Prze­o­ratu: Jan­ina Lubawska, Tadeusz Serocki i Ste­fan Kukowski, który złożył życzenia odwszys­t­kich Dam i Kawalerów. W darze przekaza­l­iśmy bogato haftowany ornat. Przy kawie i słody­czach mieliśmy chwilę czasu i wspom­nieliśmy o najbliższych planach naszego Prze­o­ratu. Z życzeni­ami i do stołu niebaw­iem dołączyło wielu kapłanów z Kapituły Diecez­jal­nej z bisku­pami i infułatami na czele.

Plu­ri­mos annos — księże Biskupie!

27 maja 2013 r.

Ste­fanowi Kukowskiemu, wice­wo­je­w­oda pomorski — Michał Owczarczak, wręczył za wielo­let­nią chary­taty­wną dzi­ałal­ność na rzecz społeczności lokalnej w imie­niu Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej — Bro­nisława Komorowskiego — Złoty Krzyż Zasługi. Uroczys­tość wręczenia odbyła się z okazji Dnia Samorządu Tery­to­ri­al­nego w cza­sie uroczys­tej sesji powia­towej, w której wzięli udział urzęd­nicy, samorzą­dowcy, a także goś­cie z czeskiego miasta Vrch­labi i ukraińskiego rejonu owid­iopol­skiego. Grat­u­lacje składał naszemu Prze­orowi, Prze­wod­niczący Rady Powiatu — p. Piotr Odya oraz Starosta Tczewski — Józef Puczyński, który w bardzo ciepły sposób podz­iękował za wiele cen­nych inic­jatyw i społecznych prac dla społeczeństwa powiatu tczewskiego.

26 maja 2013 r.

Orga­ni­za­torem fes­tynu była Świ­etlica Środowiskowa OAZA przy parafii NMP Matki Koś­cioła. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Była rejes­tracja daw­ców szpiku kost­nego i przeprowadzano proste bada­nia lekarskie. Włączyliśmy się wieloma drob­nymi fan­tami do cegiełek, banerem na scenę oraz ciastem od kawalera Leszka Melera.

W tym roku impreza odbyłasię w ramach ogólnopol­skiej kam­panii Postaw na Rodz­inę. Pomysło­dawcą takiego fes­tynu była p. Grażyna Antczak.

21 maja 2013 r.

Jubileusz 25-​lecia posługi kapłańskiej i 20-​lecia służby wojskowej świę­tował ks. kan. płk Zenon Surma – pro­boszcz parafii wojskowej pw. NMP Królowej Pokoju, dziekan Dekanatu Inspek­toratu Wspar­cia Sił Zbro­jnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. Mszy św. w koś­ciele gar­ni­zonowym prze­wod­niczył biskup polowy ks. dr Józef Guzdek. Jubi­la­towi wielo­let­nieji ofi­arnej służby grat­u­lowali i życzenia złożyli wice­wo­je­w­oda kujawsko-​pomorski, prezy­dent Byd­goszczy, szef Inspek­toratu Wspar­cia Sił Zbro­jnych gen. dyw. Zbig­niew Tłok-​Kosowski. Na uroczys­tości obecni byli liczni przed­staw­iciele duchowieństwa i kor­pusu ofi­cer­skiego Wojska Pol­skiego. Wśród zapros­zonych gości byli kawaler płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski, Woj­ciech Antoniewicz i Ste­fan Kukowski, który w imie­niu całego prze­o­ratu wręczył w darze bogato haftowany ornat. Wszyscy uczest­niczyliśmy we Mszy św., wspani­ałym kon­cer­cie i uroczystym obiedzie po którym mieliśmy okazję przed­stawić ideę Orderu Świętego Stanisława i dzi­ałal­ność naszego Przeoratu.

29 czer­wca 2013 r.

„Warsz­taty dla duszy” — Przys­tań, odbyły w Pelplinie i trwałyod poranka do północy. Pomysł „Przys­tani” zain­spirował biskup Wiesław Śmigiel, a zor­ga­ni­zował ks. Zbig­niew Geł­don — redak­tor Radia Głos. Młodzież z wielu parafii diecezji pelplińskiej zgro­madz­iła się w duchowej łączności z lip­cowymi Świa­towymi Dni­ami Młodzieży. Warsz­taty rozpoczął Biskup Pelpliński — Ryszard Kasyna, zaś pod­czas Mszy św. biskup pomoc­niczy — Wiesław Śmigiel, zachę­cał młodzież tem­atem: „Od Waszego dynamizmu i od Waszej odwagi głoszenia Słowa Bożego, zależy przyszłość Kościoła”.

Dzieło wspo­mogło wielu wolon­tar­iuszy, w tym pro­jekty plas­ty­czne oraz wyko­nanie wiel­kich banerów scenograficznych były darem naszego Przeoratu.

15 czer­wca 2013 r.

Uroczys­tość 25-​lecia pracy pro­boszc­zowskiej ks. dr Stanisława Człapy w parafii farnej św. Mateusza. Pod­czas kon­certu na Rynku przed ratuszem, del­e­gacje władz samorzą­dowych, sto­warzyszeń koś­ciel­nych, orga­ni­za­cji świec­kich i wielu księży złożyły życzenia z tej okazji i grat­u­lacje za owoce dusz­paster­skiej posługi. Lau­dację okolicznoś­ciową wygłosił nasz kawaler Ryszard Szwoch w imie­niu całej wspól­noty starog­a­rdzkiej. Zaprezen­towana też została najnowsza pub­likacja his­to­ryczna pod tytułem: „Dusz­pasterstwo parafii św. Mateusza w Starog­a­rdzie Gdańskim po 1945 roku” — opra­cow­ana przez Ryszarda Szwocha. Uroczys­tości jubileuszowe z udzi­ałem ks. bpa Ryszarda Kasyny, odbyły się w koś­ciele farnym.

9 czer­wca 2013 r.

Fes­tyn rodzinny już po raz XVI dla parafian i mieszkańców Tczewa zor­ga­ni­zował Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej przy parafii PW. Św. Józefa w Tczewie. Przy wspól­nej akty­wności, jak co roku baw­iono się i wypoczy­wano oglą­da­jąc wys­tępy zespołów tanecznych i muzy­cznych. Młodzież parafii przy­go­towała gry i zabawy dla najmłod­szych. Restau­ra­torzy częs­towali nie tylko grochówką i bigosem, ale też ciastem i kawą oraz herbatą, w zor­ga­ni­zowanej kaw­iarence. Od lat nasz kawaler Włodz­imierz Mroczkowski, we współudziale kawalera Leszka Mel­era, włączają się do pomocy logisty­cznej. Przekazują również dary w postaci wędlin, słody­czy, pieczywa i ciasta. Włodz­imierz Mroczkowski oso­biś­cie pomagał w ustaw­ie­niu namiotów, deko­racji sceny oraz w rozstaw­ia­niu stołów i ławek.

917 lipca 2013 r.

„Wspól­nota Pol­ska” Koło Sto­warzyszenia w Sztu­mie przy wspar­ciu Starostwa Powia­towego w Sztu­mie po raz kole­jny zor­ga­ni­zowało dla 37 dzieci pol­s­kich z Białorusi pobyt w Polsce. Oczy­wiś­cie włączył się do współor­ga­ni­za­cji nasz Prze­o­rat. Swoimi pro­duk­tami spoży­w­czymi „Iglo­tex” wsparł kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Uak­ty­wnił się również kawaler Jarosław Struczyński zapew­ni­a­jąc wszys­tkim 9 lipca zwiedzanie zamku w Gniewie wraz z atrakc­jami jak wys­trzał armatni na wiwat (na zdję­ciu główna orga­ni­za­torka po stronie białoruskiej Swi­etłana), duchy zamku gniewskiego, pokazy walk ryc­er­s­kich, zwiedzanie miasta Gniew. Po całym dniu można było otrzy­mać posiłek.

11 lipca w Pelplinie młodzież pol­ska zwiedz­iła kat­e­drę, Muzeum Diecez­jalne, park biskupi, pomieszczenia Radia Głos, gdzie udzielili sze­rok­iego wywiadu. Staraniem kawalera Tadeusza Serock­iego z „Bernardinum” młodzież otrzy­mała książkę o zbytkach w Polsce. Potem kawaler Leszek Meler ugoś­cił wszys­t­kich pysznym ciastem i lodami. Bur­mistrz Pelplina — Andrzej Stanuch — zaprosił wszys­t­kich do siebie, przed­stawił swoje miasto i zaprosił wszys­t­kich na obiad. Po tym wys­tępy znanego młodzieżowego zespołu „Mod­raki” z Pelplina oraz spotkanie inte­gra­cyjne. Spotkanie posz­erzyło się o uty­tułowany zespół sportowy i wspólne zabawy na sali gim­nasty­cznej. Po wycz­er­pu­ją­cym dniu — powrót do Sztumu. Zwiedzili także Gdańsk, Sopot oraz muzeum zamkowe w Malborku.

16 lipca zostal­iśmy zaproszeni na pożeg­nalne spotkanie do „Zajazdu na Gapi­o­rach” w Parparach. Wzrusza­jący kon­cert naszych podopiecznych rozpoczął się od hymnu i pieśni patri­o­ty­cznych. Dzięki bardzo hojnemu wspar­ciu kawaler­aAn­toniego Fila było możliwe ugoszcze­nie wszys­t­kich dzieci i wielu zapros­zonych gości ze starostą sztum­skim na czele. Wśród orga­ni­za­torów najak­ty­wniejsi byli nasi pos­tu­lanci do Orderu Piotr Stec i Zdzisław Frątczak. Serdeczne podz­iękowanie od orga­ni­za­torów za zaan­gażowanie, otrzy­mał również przeor Ste­fan Kukowski, a za duże zdję­cia dla wszys­t­kich uczest­ników — kawaler Wlodz­imierz Mroczkowski.

Do zobaczenia za rok!

9 sierp­nia 2013 r.

Z dzi­ałal­ności chary­taty­wnej kawalera Tomasza Winieck­iego, należy wspom­nieć o kole­jnym wspar­ciu fun­dacji „Zdążyć z pomocą” na rzecz Sew­eryna i Daw­ida Kowal­s­kich. Przkazał on pieni­adze na doży­wianie dzieci w Szkole Pod­sta­wowej w Nowej Cerk­wii oraz po raz kole­jny wspomógł sto­warzysze­nie ” Pomocna dłoń” z Miastka. W swo­jej klin­ice Kro­janty w sposób empaty­czny trak­tuje dzieci, które lec­zone są z wielką zniżka, a bywa nawet, że nieod­płat­nie. Zaan­gażowany on jest, a jeszcze bardziej Jego żona - pani mece­nas Grażyna Winiecka - w najwięk­sze w Polsce kawaleryjskie wid­owisko historyczno-​militarne „Szarża pod Kro­jan­tami”.

6 sierp­nia 2013 r.

Ks. Prałat Piotr Wysga — kapelan naszego Prze­o­ratu — wraz z prze­o­rem — Ste­fanem Kukowskim — złożyli spec­jalne podz­iękowanie kawalerowi — Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu - za wyróż­ni­a­jącą i hojną dzi­ałal­ność chary­taty­wną w ramach naszego Prze­o­ratu. Szczególne podz­iękowanie należy się — za kli­matyza­cję — Muzeum Diecez­jal­nego w Pelplinie, chary­taty­wnie wykony­waną przez firmę „Ciec­holewski”. Omówiliśmy również dal­szą współpracę na tere­nie parafii Pogódki.

30 wrześ­nia 2013 r.

Wiceprezy­dent Miasta Tczew - Zenon Drewa i prze­wod­niczący Rady Miasta — Mirosław Augustyn oraz inic­ja­tor fes­tynu — Ste­fan Kukowski zaprosili tych, którzy przy­czynili się do sukcesu tego wielkiego dzieła. Ciepłe słowa wło­darze miasta skierowali do wszys­t­kich dar­czyńców, którzy dla­całej tczewskiej społeczności sprawnie zor­ga­ni­zowali fes­tyn, ofi­arowali porady i bada­nia medy­czne. Także ci, którzy przez trzy godziny umi­lali czas swoimi kon­cer­tami i wys­tę­pami uhonorowani zostali spec­jal­nymi podz­iękowa­ni­ami. Wśród wyróżnionych była dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Kaz­imierz Smoliński, Tadeusz Wło­dar­czyk oraz pos­tu­lanci Grze­gorz Płaza i Zenon Żynda. Przeor naszego Prze­o­ratu podz­iękował wszys­tkim współt­worzą­cym za udział i wykazanie się empatią.

W imie­niu mieszkańców Tczewa – Serdecznie Dziękujemy!

15 wrzś­nia 2013 r.

Zuboże­nie społeczeństwa, niewielka pro­fi­lak­tyka prozdrowotna i chęć niek­tórych przy­chodni aby dać coś Tczewianom jest przy­czyną pomysłu pow­sta­nia takiego fes­tynu. Wszys­tkim mieszkań­com Tczewa, Prze­o­rat Pomorski zor­ga­ni­zował po raz trzeci — na tere­nie parku i w budynku Cen­trum Kul­tury i Sztuki — Wielki Fes­tyn pod nazwą „Zad­baj o zdrowie”. Patronat objął prezy­dent miasta Tczewa — p. Mirosław Pobłocki.

Na zor­ga­ni­zowanym fes­tynie były bezpłatne bada­nia medy­czne oraz porady, czyli bad­nia poziomu ciśnienia tęt­niczego krwi, poziomu cukru, pomi­aru wagi i obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, EKG i spirometrii wraz z poradą lekarza. Porad udzielał lekarz internista i pedi­atra. Były także gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy plas­ty­czne — wszys­tko z nagro­dami. Ośrodek Wczes­nej Inter­wencji udostęp­niał pokazy i ćwiczenia w udziela­niu pier­wszej pomocy. Można było uzyskać kon­sul­tacje dyplo­mowanej położnej środowiskowej oraz infor­ma­cje doty­czące szczepień prze­ci­wko rakowi szyjki macicy. Cen­trum Pro­mocji Zdrowia — reha­bil­i­tacja medy­czna MAR-​MED — udzieliło wiele porad i zabiegów. Z dużym zaan­gażowaniem udział wzięły firmy: Przy­chod­nia „Medyk”, Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie, Szpi­tale Tczewskie oraz Przy­chod­nia „Med­ical”. Mieszkań­com Tczewa porad udzielały także: sklep medy­czny „Urica”, firma Col­way, „Zdrowe Stopy”, „Avon Cos­met­ics Pol­ska”, „Euromedic diag­nos­tcs”, „Lab­o­ra­to­rium Medy­czne Bruss” i Fun­dacja Wielo­pro­filowego Uspraw­ni­a­nia „Od Nowa”.

Jak zawsze były sekcje prewencji policji, straży miejskiej i straży pożarnej, gro­madząc zain­tere­sowane wśród grup dzieci i młodzieży. Za najsz­er­szą ofertę dar­mowych usług i porad medy­cznych firma „Medyk” otrzy­mała spec­jalny dyplom wręc­zony przez pomysło­dawcę Fes­tynu — Ste­fana Kukowskiego, a nagrodę wręczał funda­tor nasz pos­tu­lant — Zenon Żynda. W cza­sie Wielkiego Fes­tynu przez trzy godziny trwał kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności w wyko­na­niu zespołów i chórów. Całość pro­fesjon­al­nie prowadzili kawaler Włodz­imierz Mroczkowski. Każdy zespół, prowadzący stoisko medy­czne, otrzy­mał od orga­ni­za­torów: ciasto od kawalera Leszka Mel­era, kawę od Pio­tra Rezmera oraz 1000 lodów fun­dowanych przez kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka, roz­dawanych było przez wolon­tar­iuszy z OHP Tczew. Przy­go­towanie i obsługa stoisk to zasługa damy Haliny Cybul­skiej, a pomoc w orga­ni­za­cji to kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Kaz­imierz Smoliński i pos­tu­lant Zyg­munt Żynda. Wspar­cie mate­ri­alne, należało do kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Całość logisty­czna jak zawsze była zasługą kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego. Ducha radości wniósł nasz kapelan Ks. Piotr Wysga. Sza­cować należy, iż także w tym roku ponad 2800 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało z dar­mowych porad i usług.

10 wrzś­nia 2013 r.

Kawaler Ste­fan Lubawski zainicjował, a kawaler Zbig­niew Ciec­holewski przyjął jego propozy­cje, wyko­na­nia na szczegól­nych warunk­ach (pokry­wają jedynie koszt robo­cizny) piszcza­łek organowych dla koś­cioła NMP Matki Koś­cioła w Starog­a­rdzie. Zor­ga­ni­zowano zakup spec­jal­isty­cznego wózka o wartości ponad 29 000 zł. dla Michała Marzy­ck­iego — osoby z poraże­niem móz­gowym. Dzięki tej inic­jaty­wie doszło w dni­ach 721 wrześ­nia do spon­sorowanego wyjazdu, ciężko chorego dziecka — Franka Kacpury, który wraz z matką mogli pole­cieli do spec­jal­isty­cznego cen­trum naukowo-​medycznego do Tokio w Japonii. Trady­cyjnie już wspomógł w czer­wcu Sto­warzysze­nie 2-​go Pułku Ułanów Rokit­ni­ańs­kich z okazji święta pol­skiej kawa­lerii, które odbyło się w Starog­a­rdzie — zaspon­sorował on oper­ację usunię­cia zaćmy u emeryta pana M.Słomy. Nad to oso­biś­cie wspomógł i zor­ga­ni­zował pomoc finan­sową „Down Up” — sto­warzysze­nie wspier­a­jące osoby z zespołem Downa. Radu­jemy się wraz z obdarowanymi z cen­nych darowizn.

Brawo Kawalerze!

5 października 2013 r.

145. Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika w kole­gia­cie Świętej Trójcy w Wejherowie rozpoczęła się spotkaniem orga­ni­za­cyjnym Dam, Kawalerów i Pos­tu­lan­tów z Prze­o­rem na Pol­skę Markiem Kra­marskim. Przeor Ste­fan Kukowski powiadomił wszys­t­kich o poby­cie w szpi­talu Wielkiego Mis­trza J.Z.Potockiego. Przy kawie i cias­tach omówiliśmy sprawy orga­ni­za­cyjne naszego Prze­o­ratu, jak i związane z inwest­owaniem nowych Kawalerów. Za wielkiedzi­ała­nia chary­taty­wne Ste­fan Kukowski ode­brał z rąk gen. dyw. Antoniego Dziekańskiego, Prze­ora Łódzkiego medal wojskowy. Po roz­da­niu płaszczy przes­zliśmy pro­cesyjnie, ze sztan­darem nie­sionym przez chorążego Leszka Mel­era dopob­liskiej kole­giaty. Zapros­zony przez nas ks. Infułat Stanisław Grunt w kon­cele­brze ks. Prałata Pio­tra Wysgi, Prałata Józefa Picka — naszych Kawalerów, oraz dwóch księży z Wejherowa odprawił Mszę Świętą w naszej intencji dla mieszkańców. Po Mszy Przeor Marek Kra­marski w asyś­cie ofi­cerów, miecznika płk. rez. Włodz­imierza Mroczkowskiego i gen. dyw. Leszka Dziekańskiego przys­tąpił do odbiera­nia przysięgi od pos­tu­lan­tów: Zdzisława Frątczaka, Hen­ryka Jarosza, Grze­gorza Płazy, Grze­gorza Stańczyka, Pio­tra Steca, Tadeusza Trock­iego, Bog­dana Wiśniewskiego oraz Zenona Żyndy.

Pos­tu­lanci Sła­womir Flis­sikowski oraz Zyg­munt Hazuka otrzy­mali po przysiędze nom­i­nacje na koman­dorów starog­a­rdzkiego i wejherowskiego. Nom­i­nacje na kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego otrzy­mał ks. Prałat Józef Pick, który ze względu na powierze­nie przez biskupa obow­iązków dziekana starog­a­rdzkiego zrezyg­nował z funkcji koman­dora. Kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk dostąpił, za wybitne zasługi na rzecz Prze­o­ratu, pod­niesienia do klasy II z prawem noszenia Sre­brnej Gwiazdy. Na wniosek Prze­ora Pomorskiego, członka Wielkiej Rady Dorad­czej, najwyższej god­ności god­ności dostąpił ks. Prałat Piotr Wysga i przyjął nom­i­nację Wielkie Mis­trza Jana Zbig­niewa hra­biego Potock­iego na kapelana Świa­towego Orderu Świętego Stanisława B.M. Także na wniosek Prze­ora Pomorskiego przyz­nano ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi za wielo­let­nią, akty­wną dzi­ałal­ność chary­taty­wną Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława, który został wręc­zony przez Prze­ora na Polskę.

Po Mszy świętej i Inwest­y­turze przes­zliśmy do sali banki­etowej, gdzie staraniem kawalerów z Wejherowa na czele z płk. rez. Zyg­muntem Hazuką przy­go­towano „spotkanie przy stole”. Wzrusza­jące przemówienia i podz­iękowa­nia wygłosili wszyscy zaproszeni goś­cie, wpisu­jąc się do kro­niki naszego Prze­o­ratu. Było uroczyś­cie i familiarnie.

A teraz do pracy!

17 listopada 2013 r.

Nowy relik­wiarz ze sre­bra, try­bowany, z bursz­tynowymi aplikac­jami o szli­fie kaboszonowym, z herbami Pol­ski i Litwy, umieszc­zony w Kapl­icy Relik­wii w tczewskie Farze pow­stał z inic­jatywy i fun­dacji naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi. Przez­nac­zony jest dla relik­wii Zyg­munta Szczęs­nego Felińskiego – pol­skiego biskupa, członka Rady Stanu Królestwa Pol­skiego. Święty Koś­cioła katolick­iego związany z pow­staniem sty­czniowym, stąd pro­jek­tant przeor Ste­fan Kukowski uwzględ­nił sym­bo­l­ikę pow­stańczą w tym dziele sztuki.

Księże prała­cie — Serdeczne Bóg zapłać!

11 listopada 2013 r.

Z inic­jatywy kapelana Orderu Świa­towego ks. Prałata Pio­tra Wysgi i jego staraniem została poświę­cona tablica pro­jektu Ste­fana Kukowskiego. Tablicę wyko­nano w pra­cowni Woj­ciecha Antoniewicza. Po mszy św. poświę­coną tablicę odsłonił prezy­dent Tczewa i prze­wod­niczący Rady Miejskiej. Potem wielu mieszkańców naszego miasta wzięło udział w marszu przed pom­nik na cmen­tarzu, aby złożyć hołd tym, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Wśród uczest­ników marszu byli również członkowie naszego Przeoratu.

22 grud­nia 2013 r.

Wig­ilia w Wejherowie. W imie­niu abpa Sła­woja Leszka Głódzia wys­tąpił Dziekan Dekanatu Wejherowskiego Prałat Tadeusz Reszka. W Wig­ilii uczest­niczyły władze miasta Wejherowa, na czele z Prezy­den­tem Krzysztofem Hilde­bran­tem. Starostwo Powiatu reprezen­towała Pani Gabriela Lisius. Uczest­niczyły także hufce harcerzy z Wejherowa i okolic. Wydano 1500 pasztecików i barszcz na 1500 osób. PCK uży­czyło swój pod­grze­wany namiot. Inic­ja­tor — Koman­dor Orderu Świętego Stanisława — Zenon Hazuka (prezes Sto­warzyszenia „Błęk­itni”) pow­itał zgro­mad­zonych na pier­wszej Wig­ilii zor­ga­ni­zowanej dla wszys­t­kich mieszkańców. Prezy­dent miasta wspom­niał na wstępie o pomysło­dawcy uroczys­tości (na wzór wiel­kich Wig­ilii Tczews­kich) połączenia Wig­ilii z przekazaniem Betle­jem­skiego Światła Pokoju. Następ­nie życzenia mieszkań­com złożył Prałat Józef Reszka i pobło­gosławił opłatki. Ponad 1500 opłatków dostar­czył nasz Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. W tym cza­sie kolędy śpiewał chór męski Har­mo­nia, a siostry zakonne i harcerze roznosili opłatki. Harcerze roz­palili ognisko od Betle­jem­skiego Światła Pokoju i przekazali Światło Pokoju Prezy­den­towi, Dziekanowi i Przed­staw­icielce Starostwa. Po podzie­le­niu się opłatkiem wydawano posiłki. Kolędy także śpiewał chór żeński Gaudea­mus z Wejherowa, inicju­jąc wspólne śpiewanie zmieszkań­cami. Pozostałe paszteciki i barszcz przekazano dla osób potrze­bu­ją­cych do klasz­toru i sióstr zakon­nych. Uroczys­tość podobała się mieszkań­com, którzy o wiele liczniej przy­będą na następną wig­ilię. W trak­cie spotka­nia wydano mnóstwo zabawek dla dzieci, a i dorośli zabier­ali je jako prezenty.

Kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk szef „Iglo­texu” dostar­czył pierogi wig­ili­jne. Akty­wnie włączył się w dzieło wig­ili­jne kawaler Hen­ryk Jarosz zbier­a­jąc fun­dusze na plakaty i zaproszenia oraz na cukierki dla dzieci. Zor­ga­ni­zował ochronę uroczys­tości i czuwa­nia nad bez­pieczeńst­wem w trak­cie jej trwa­nia. Kawaler Tadeusz Trocki wspomógł kwotą 1500 zł, przy­go­tował choinkę, oświ­etle­nie miejsca uroczys­tości, ustaw­ienia namiotów oraz drewno na ognisko harcer­skie. Pier­wsza Wig­ilia z akty­wnym udzi­ałem kawalerów Koman­dorii Wejherowskiej za nami. Czekamy na następne.

Wszys­tkim serdeczne Bóg zapłać!

21 grud­nia 2013 r.

Kawaler Witold Sos­nowski od wielu lat przy­go­towuje dary dla aut­en­ty­cznie bied­nych rodzin, które przed Bożym Nar­o­dze­niem odbier­ają paczki żywnoś­ciowe. Znacznie wspo­maga go w tym dziele kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, właś­ci­ciel firmy „Iglo­tex” przekazu­jąc pro­dukty żywnościowe.

Wydano: 350 bochenkówchleba, 400kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 150 kg pierogów ze serem, barszcz ukraiński mrożonki 250 kg także słody­cze. W tym roku na zaprosze­nie Witolda przy­było wiele rodzin, często wielodziet­nych dla których były to dary bez których nie byłoby wiecz­erzy wigilijnej.

16 grud­nia 2013 r.

Zgod­nie z coroczną trady­cją biskup pelpliński J.E. ks. Ryszard Kasyna zor­ga­ni­zował spotkanie opłatkowe dla samorzą­dow­ców z całego regionu, służb mundurowych, sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji społecznych i chary­taty­wnych. W uroczys­toś­ci­ach w refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie w bardzo rodzin­nej atmos­ferze uczest­niczyło ok. 300 osób.

Nie zabrakło świątecznych życzeń i słowa od biskupa Ryszarda Kasyny. Uroczys­tość swoimi wys­tę­pami uświet­niły grupy „Nie­boskłonni” oraz „Na cały Głos”. Indy­wid­u­alne wyróżnie­nie od Radia Głos za dzi­ałal­ność społeczną otrzy­mał nasz kawaler z Pelplina Leszek Meler. Wśród wręcza­ją­cych dar od Prze­o­ratu i składa­ją­cych dos­to­jnemu gospo­dar­zowi życzenia byli dama Jan­ina Lubawska oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Ste­fan Kukowski, Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Witold Sos­nowski, Ryszard Szwoch, Tomasz Winiecki, Bog­dan Wiśniewski, Tadeusz Wło­dar­czyk oraz Zenon Żynda.

7 grud­nia 2013 r.

Rok Ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu dobiegł końca. Jed­nym z inic­ja­torów i real­iza­torów był kawaler Bog­dan Wiśniewski – dyrek­tor Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie. Poraz osiem­nasty w Pelplinie zor­ga­ni­zował Pomorski Fes­ti­wal Poe­t­y­cki, w którym wzięło udział ok. 200 uczest­ników. Wespół z kawalerem Ste­fanem Kukowskim (komis­arzem wys­tawy) przy­go­tował wys­tawę „Galile­jska uroda Kociewia i Kaszub”, ukazu­jącą związki ks. Pasierba z Jego małą pomorską ojczyzną. We współpracy z Bib­lioteką Diecez­jalną w Pelplinie zor­ga­ni­zował cykl kon­certów poetycko-​muzycznych „Cztery pory roku z poezją ks. Janusza St. Pasierba”. Kon­fer­encja pop­u­larno naukowa „Ks. Pasierb — człowiek dia­logu” to kole­jna inic­jatywa kawalera Bog­dana Wiśniewskiego. Ref­erentami byli znakomici znawcy tem­atu, m.in. biskup Wiesław Śmigiel, prof. Józef Borzyszkowski. Oprócz tego kawaler B.Wiśniewski był współor­ga­ni­za­torem miejskiej inau­gu­racji Roku Księdza Pasierba, pelplińskiego kalen­darzana na rok 2013. Ostat­nim ako­r­dem była uroczys­tość zwieńcza­jąca Rok Księdza Pasierba w pelplińskim Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym 7 grud­nia 2013 roku.