kwiecień

11 kwiet­nia 2023 r.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej po raz szósty był orga­ni­zowany przy Tczewskim Pan­teonie Katyńskim. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej kon­cele­browaną przez ks. Dziekana Jacka Spy­chal­skiego w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła na Suchostrzy­gach. O 13.00 hym­nem Pol­ski rozpoczęły się uroczys­tości. Wzrusza­jąca była mod­l­itwa prowad­zona przez księdza kat­e­chetę za pol­s­kich patri­otów zamor­dowanych w lasach katyńs­kich. O bohater­s­kich Polakach mor­dowanych przez radziec­kich opraw­ców w his­to­rycznym kon­tekś­cie mówił redak­tor Piotr Szubar­czyk. Licznie zebrani mieszkańcy, del­e­gacje sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji społecznych, wielu szkół, policji tczewskiej (z Komen­dan­tem Powia­towym insp. Marcinem Mali­nowskim), wiceprezy­den­tem miasta Adamem Bur­czykiem wysłuchało listu syna, który pisał do niez­nanego mu i zamor­dowanego w Katyniu ojca. Mon­odram przy­go­tował i przed­stawił uczeń II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego na którego tere­nie zna­j­duje się Pan­teon. Tu też zna­j­duje się aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszys­tkim ofi­arom sowieckim z terenu Powiatu Tczewskiego. Przed­staw­iciel Rodziny Katyńskiej p. Jerzy Wierzbowski ze względu na prze­możne wzrusze­nie przeprosił, ale nie był w stanie nic powiedzieć. Wielka ilość młodzieży ze szkół śred­nich świad­czyła o zaan­gażowa­niu nauczy­cieli i uczniów, dla których pol­skość to nor­mal­ność, to honor, to obow­iązek. Kilka­naś­cie pocztów sztan­darowych szkół, orga­ni­za­cji społecznych i grupy rekon­struk­cyjnej uświet­niło tę patri­o­ty­czną uroczys­tość. Roz­dano przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława śpiewniki patri­o­ty­czne z których wszyscy zebrani odśpiewali pieśni patri­o­ty­czne, które przy­go­tował Mar­iusz Dworakowski — pos­tu­lant do Orderu. Wszys­tkie del­e­gacje w rytm werbli składały wieńce biało-​czerwone i znicze pamięci. Dama w Orderze Halina Cybul­ska przy­go­towała wspani­ały wie­niec, który w towarzys­t­wie dwóch Kawalerów złożyła u stóp Pan­teonu. Także dama Anna Bubka składała wie­niec z Klubem Gazety Pol­skiej. Za wielkie zaan­gażowanie w uroczys­tości, za hołd odd­any, za przekazy­wanie wartości i świadectwa prawdy wices­tarosta tczewski Andrzej Flisik wraz z pomysło­dawca pan­teonu i dorocznych uroczys­tości Ste­fanem Kukowskim wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia. Otrzy­mali, m.in. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Sto­warzysze­nie Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, pan Mar­iusz Dworakowski. Zwieńcze­niem podz­iękowań był Medal „Polo­nia Sem­per Fidrlis” wręc­zony przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego Ośrod­kowi Sz\kolenia i Wychowa­nia OHP w Tczewie za wielo­let­nie dzi­ała­nia społeczne i patri­o­ty­czne wśród młodzieży i dorosłych. Medal ode­brał kierownik tczewskiego odd­zi­ału Janusz Więcek (pos­tu­lant do Orderu) wraz z Komen­dan­tem Wojew­ódzkim OHP w Gdańsku. Kilka­dziesiąt wychowanków tczewskiego OHP przyjęło to wyróżnie­nie ze szczegól­nym entuz­jazmem. Po uroczys­toś­ci­ach wszyscy uczest­nicy zostali zaproszeni na herbatę, kawę i wiele ciast przy­go­towanych przez członków Prze­o­ratu Pomorskiego (Leszka Mel­era i Jacka Zyw­erta) a obsługi­wanych przez młodzież OHP. Relacje z uroczys­tości ukazały się w ogólnopol­skiej TVP3 i kilku innych medi­ach lokalnych. Współpraca w orga­ni­za­cję uroczys­tości Starostwa Powia­towego i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława dała wspani­ały efekt patri­o­ty­czny bo „nie można zakopać pamięci w dołach”. Społeczność powiatu tczewskiego pamięta.

15 kwiet­nia 2023 r.

Inwest­y­tura Prze­o­ratu Łódzkiego w Alek­sandrowie Łódzkim. Inwest­y­tura jest okazją do pub­licznej deklaracji przy­należności do Orderu, do niesie­niu pomocy potrze­bu­ją­cym, szerzenia idei patri­o­tyzmu, chrześ­ci­jańskiej empatii, zobow­iązanie do hon­orowego postępowa­nia w życiu codzi­en­nym. Wszyscy uczest­nicy Inwest­y­tury zgro­madzili się przed mszą św. w sali gościn­nej na ple­banii koś­cioła p.w. Świę­tych Archan­iołów Michała, Gabriela i Rafała. Na zaprosze­nie Kapituły tego Prze­o­ratu inwest­y­turę prowadził Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, od lat współpracu­jący z Prze­o­ratem Łódzkim. Był czas na przed­staw­ie­nie zadań i obow­iązków dam i kawalerów oraz his­torii Orderu. Uroczys­tości rozpoczęły się cer­e­mo­ni­al­nym wejś­ciem księży, dam i kawalerów na Mszę Świętą. W homilii ksiądz pro­boszcz naw­iązy­wał do życia św. Stanisława. Po mszy nastąpiło poświęce­nie dystynk­toriów, które miały być wręczane w cza­sie inwest­y­tury. Pod koniec mszy na wniosek Prze­ora Łódzkiego ks. dziekan kanonik Gabriel Kołodziej ode­brał z rąk Wielkiego Mis­trz i Prze­ora Łódzkiego Medal „Pro Eccle­sia”. Marsza­łek Inwest­y­tury Jarosław Bar­toszewski O.C.St.S. (Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego i sekre­tarz w Kon­fed­er­acji Orderu) przy­witał wszys­t­kich p. t. zgro­mad­zonych prosząc pos­tu­lan­tkę Mał­gorzatę Ras­sal­ską o pode­jś­cie do ołtarza i złoże­nie ślubowa­nia na ręce Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji, który powiedział: Oby Bóg obdarzył Ciebie swoją łaską i dał tobie wolę wypeł­ni­a­nia tych ślubów. Niech da Ci siłę do lojal­nej i wiernej służby Bogu i potrze­bu­ją­cym ludziom. Uznaję twoje ślubowanie i przyj­muję cię w poczet dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława”. Należy dodać, iż pos­tu­lan­tka jest córką z rodziny od lat związanej z Prze­o­ratem Łódzkim. Prze­jęła płaszcz swo­jej mamy, który nałożył jej Przeor Łódzki, mówiąc: „Ubrałaś płaszcz odpowiedzial­ności i służby dla innych oraz obow­iązku przestrze­ga­nia ryc­er­s­kich zasad postępowa­nia w życiu codzi­en­nym”. Ze względu na poważny stan zdrowia obecny przeor deklaruje w sposób godny przekazać władzę młod­szemu pokole­niu. Na wniosek Wielkiego Mis­trza dama Mar­i­ola Pal­ińska za wiele lat pracy w Prze­o­ra­cie Łódzkim została pod­nie­siona do klasy III i udeko­rowana Krzyżem Koman­dorskim Oś.S. Za wielo­let­nią, rzetelną pracę w Orderze i pełnie­nie funkcji prze­ora Stanisław Syguła został odz­nac­zony Zło­tym Krzyżem zasługi Orderu Świętego Stanisława. Wszys­tkie deko­racje spotkały się z owacją zebranych dam, kawalerów, rodzin i zapros­zonych gości. Uroczys­tości zakońc­zone zostały bło­gosław­ieńst­wem księdza dziekana i wspól­nym ser­wisem zdję­ciowym. Pod­czas uroczys­tej kolacji był czas na wspólne plany dzi­ałal­ności w ramach Orderu.

22 kwiet­nia 2023 r.

W sobotę, 22 kwiet­nia 2023r. w Świę­tym Gaju odbyły się pod­niosłe uroczys­tości ku czci Świętego Woj­ciecha. Podob­nie, jak w poprzed­nim roku, z udzi­ałem i przy współor­ga­ni­za­cji naszej Kon­fed­er­acji Św. Stanisława BM. Z miejs­cowego koś­cioła do ołtarza polowego w uroczys­tej pro­cesji przeszły setki piel­grzymów i znakomi­tych gości. Kole­jny raz relik­wie Św. Woj­ciecha nie­sione były przez kawalerów naszego Orderu — Bog­dana Wiśniewskiego, Antoniego Filę, Zdzisława Frączaka i Pio­tra Steca. Kawalerowie nieśli również piękną ikonę Św. Woj­ciecha, napisaną przez pana Zenona Chrześ­ci­jańskiego, będącą darem Orderu dla miejs­cowej parafii a ufun­dowaną przez Wielkiego Radcę Kon­fed­er­acji Pio­tra Steca. Pro­cesję otwier­ali, a następ­nie kon­cele­browali uroczystą Mszę Św. Biskupi — J.E.ks. Bp. Jacek Jezier­ski — Biskup Diecezji elbląskiej oraz J.E.ks. Bp. Janusz Ostrowski — Biskup pomoc­niczy z Olsz­tyna. Po uroczys­tej Mszy Św. członkowie Kapituły Kon­fed­er­acji Piotr Stec wraz Bog­danem Wiśniewskim, w imie­niu Kapituły oraz Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego wręczyli zasłużonym osobom ustanowione medale i wyróżnienia. Medale Pro Eccle­sia otrzy­mali: ks. Bp Jacek Jezier­ski — Biskup Diecezji elbląskiej, Ks. Piotr Łat­acz – Kus­tosz Sank­tu­ar­ium Św. Woj­ciecha w Świę­tym Gaju oraz płk Adam Poćwiar­dowski. Medale Świętego Woj­ciecha otrzy­mali: ks.Bp Janusz Ostrowski, Andrzej Śli­wka– Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Akty­wów Państ­wowych, Artur Cho­jecki — Woje­w­oda Warmińsko-​Mazurski, Michał Gzowski– Rzecznik Pra­sowy Lasów Państ­wowych, Pan Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, Fran­ciszek Litawa — Przed­siębiorca i dzi­ałacz chary­taty­wny. Cer­ty­fikaty Dobra otrzy­mali: Zenon Chrześ­ci­jański– autor ikony Św. Woj­ciecha, Fran­ciszek Pas­tuszak – dzi­ałacz społeczny. W trak­cie tej części uroczys­tości Piotr Stec zapoz­nał przy­byłych gości z przy­go­towaną przez Ste­fana Kukowskiego ideą i pro­gramem utworzenia Pomorskiego Szlaku Świętego Woj­ciecha, obe­j­mu­jącego Diecezje Pelplińską, Gdańską i Elbląską. Kon­cepcja Szlaku została przekazana na ręce Biskupa Elbląskiego oraz ks. Pio­tra Łat­acza –kus­tosza Sank­tu­ar­ium Św. Woj­ciecha w Św. Gaju. Idea ta znalazła także zrozu­mie­nie i zain­tere­sowanie zgro­mad­zonych funkcyjnych gości. Tak współt­worzymy Święty Gaj i nadal chcemy rozwi­jać (szczegól­nie wśród młodego pokole­nia Polaków) kult Św. Woj­ciecha, który oddał się pracy misyjnej wśród prus­kich pogan, z których rąk ostate­cznie zginął 23 kwiet­nia 997 roku, mając 41 lat.

2223 kwiet­nia 2023 r.

Uroczys­tości odpus­towe Św. Woj­ciecha rozpoczęły się trady­cyjnie w sobotni wieczór Niesz­po­rami o św. Woj­ciechu w kat­e­drze gnieźnieńskiej, którym prze­wod­niczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel z Toru­nia. Po nabożeńst­wie z bazy­liki wyruszyła trady­cyjna pro­cesja z relik­wiami męczen­nika i innych gnieźnieńs­kich świę­tych i bło­gosław­ionych na Wzgórze Zbarskie do koś­cioła św. Michała Archan­ioła, gdzie jak zawsze słowo do zgro­mad­zonych wygłosili obecni biskupi z Pol­ski i Europy m.in.: abp Stanisław Gądecki z Poz­na­nia, kard. Kaz­imierz Nycz z Warszawy, abp. Marek Jędraszewski z Krakowa, abp Jan Graub­ner, met­ro­polita praski i Pry­mas Czech, abp Zbig­niew Stankiewicz, met­ro­polita ryski oraz abp Ladislav Nemet metropo­lia bel­gradzki. Prze­chowa­j­cie, pom­nóż­cie, przekaż­cie świę­towo­j­ciechowe dziedz­ictwo wiary następ­nym pokole­niom – słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w cza­sie piel­grzymki do Gniezna w 1979 roku towarzyszyły trwa­ją­cym w Gnieźnie uroczys­toś­ciom odpus­towym ku czci św. Wojciecha.„Dziękujemy dziś Bogu za świętego Woj­ciecha, biskupa i męczen­nika, głównego Patrona Pol­ski, patrona archi­diecezji gnieźnieńskiej i miasta Gniezna. Ale dziś dzięku­jemy też za świętego Jana Pawła II, za Jego piel­grzy­mowanie do grobu i relik­wii świętego Woj­ciecha, za wszys­tko, czego nas właśnie stąd, z tego Lechowego Wzgórza uczył. Odczuliśmy i coraz bardziej odczuwamy, jak wielkim zobow­iązaniem są dla nas Jego słowa” – mówił Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. W niedzielę była Msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem met­ro­pol­ity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy rozpoczęła się po pro­cesji z relik­wiami męczen­nika, która trady­cyjnie przeszła w niedzielny ranek uli­cami miasta. Za sre­brną trumną podążali biskupi z za granicy, a także polscy biskupi z prze­wod­niczą­cym Episkopatu Pol­ski abp. Stanisławem Gądeckim z Poz­na­nia, kard. Kaz­imierzem Nyczem z Warszawy i abp. Markiem Jędraszewskim z Krakowa. W pro­cesji podążały poczty sztan­darowe, przed­staw­iciele najróżniejszych sto­warzyszeń i bractw w tym wielka grupa dam i kawalerów z Orderu Świętego Stanisława pod prze­wod­nictwem Wielkiego Mis­trza Walde­mara Wilka i Dominika Kozłowskiego. Kon­fed­er­ację Orderu reprezen­tował Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wraz z małżonką. Przy gro­bie męczen­nika rokrocznie gro­madzą się liczne rzesze wiernych, duchownych i biskupów z Pol­ski oraz z zagranicy. Radoś­cią jest, iż w tym zbożnym dziele uczest­niczy wielu reprezen­tan­tów Orderu ŚS z całej Pol­ski. Wszak św. Woj­ciech i św. Stanisław BiM są patron­ami Pol­ski. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych Ste­fan Kukowski wraz z żoną i Walde­mar Wilk uczest­niczyli w uroczystym obiedzie z udzi­ałem biskupów i wielu dos­to­jnych gości. Do następ­nych uroczys­tości Św. Woj­ciecha, być może na Pomorskim Szlaku św. Wojciecha.

23 kwiet­nia 2023 r.

Na spec­jal­nej audi­encji w cza­sie uroczys­tości odpus­towych Św. Woj­ciecha w Gnieźnie, w dniu imienin Pry­masa Pol­ski, była okazja wręcze­nie medalu „Św. Woj­ciecha” wraz z cer­ty­fikatem pod­pisanym przez Kus­tosza Sank­tu­ar­ium Św. Gaju ks. dr. Pio­tra Łat­acza i prze­wod­niczącego Kapituły Medalu Ste­fana Kukowskiego. Nade wszys­tko była możli­wość przed­staw­ie­nie Pry­ma­sowi kon­cepcji utworzenia wielkiego Pomorskiego Szlaku św. Woj­ciecha, co spotkało się z wielką życ­zli­woś­cią. W celu uwiary­god­nienia osób i orga­ni­za­cji tworzą­cych to dzieło księdzu Pry­ma­sowi zostaw­iono wydrukowane i udoku­men­towane dzi­ała­nia Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława B.M.: *w Roku Jana Pawła II — cykl wys­taw czołowych pol­s­kich artys­tów „Odblask Tajem­nicy”, *w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego — cykl dzi­ałań i książkę „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński”- jako zwieńcze­nie kon­fer­encji naukowej, *wielo­letni cykl uroczys­tości tworzą­cych kult bł. Hilarego Pawła Januszewskiego w Gręblinie oraz po prz­er­wie pan­demicznej *reak­tywację Sank­tu­ar­ium Św. Woj­ciecha w Świę­tym Gaju. Zgod­nie z zasadą w Koś­ciele Ks. Pry­mas przyj­muje patronat po uzyska­niu patronatu biskupa miejsca. Ksiądz Pry­mas jest żywo zain­tere­sowany roz­wo­jem tej kon­cepcji. W najbliższych tygod­ni­ach Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji będzie prowadził dal­sze kon­sul­tacje z bisku­pami miejsca, pro­boszczami, zakon­ami, władzami świeckimi na których będą stacje Pomorskiego Szlaku św. Woj­ciecha. Szczęść nam Boże.

26 kwiet­nia 2023 r.

26 kwiet­nia Pub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa w Mirotkach (gm. Skórcz) po raz kole­jny ucz­ciła pamięć o tych, którzy zostali zamor­dowani w 1940 r. w Katyniu. Jed­nym z nich był mieszkaniec wsi kpt. Fran­ciszek Jan Górski. W pro­gramie obchodów znalazła się insc­eniza­cja his­to­ryczna w wyko­na­niu uczniów Szkoły, przy­pom­i­na­jąca o wydarzeni­ach sprzed 83 lat. Jak zaz­naczyła nauczy­cielka języka pol­skiego Lidia Sikora, w tej — liczącej ok. 40-​stu uczniów — placówce, co trzeci z nich należy do koła teatral­nego. Słowo do szkol­nej młodzieży oraz uczest­ników uroczys­tości skierował Piotr Szubar­czyk — his­to­ryk, wielo­letni pra­cownik IPN i pos­tu­lant do Orderu. Przy­toczył rys his­to­ryczny wydarzeń z 1940 r. oraz podz­iękował uczniom i pra­cown­ikom Szkoły za kul­ty­wowanie pamięci o zamor­dowanych w Katyniu i na Pomorzu Polakach. Głos zabrała także Bar­bara Pytko, prezes Zarządu Gdyńs­kich Rodzin Katyńs­kich. Byli też radni powiatu starog­a­rdzkiego i starosta starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła. Ste­fan Kukowski — Prze­wod­niczący Kapituły Medalu, wręczył wielo­let­niej dyrek­tor placówki Grażynie Koś­ciel­nej, odz­nacze­nie „Polo­nia Sem­per Fidelis”, które — jak zaz­naczył — jest uhonorowaniem za wielki wkład w zainicjowanie (w 2008 r.) i kon­tyn­uowanie tak uroczystych obchodów upamięt­nienia ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zaz­nac­zono, iż sam wręcza­jący jest inic­ja­torem wielu miejsc pamięci na tere­nie Pomorza. Potem złożono kwiaty pod pom­nikiem Fran­ciszka Górskiego oraz Macieja Płażyńskiego.

27 kwiet­nia 2023 r.

W Zes­pole Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie odbyło się spotkanie autorskie i pro­mocja książki ks. dra Woj­ciecha Gruby „Utr­walić w pamięci. Spotkanie to zbiegło się z 40. leciem kapłaństwa Autora. Wydarze­nie zgro­madz­iło wielu mieszkańców Wielkiego Garca, gminy Pelplin i okolic. W pro­gramie zawarto wprowadze­nie Autora, prezen­tację pub­likacji, okolicznoś­ciowe lau­dacje i wys­tąpi­enia. Nie obyło się bez sprzedaży książki i wpisów dedyka­cyjnych. Zaproszeni również byli z Prze­o­ratu Pomorskiego: Anna Par­tyka i Łukasz Par­tyka (inic­ja­torzy i funda­torzy tabl­icy, medalu, broszury poświę­conych bło­gosław­ionemu O. Hilaremu Januszewskiemu z Gręblina), koman­dor Bog­dan Wiśniewski — który był jed­nym z recen­zen­tów książek ks. W. Gruby, także kawaler Ryszard Szwoch — także autor kilku książek. Wspani­ały tort oczy­wiś­cie kawalera Leszka Mel­era z Pelplina. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wręczył w asyś­cie p. Par­tyków medal Św. Woj­ciecha i spec­jalne życzenia na 40 lecia kapłaństwa. Wspom­niał też o bł. Januszewskim, kul­cie w Gręblinie i wręc­zonym medalu Pry­ma­sowi Pol­ski abp. Woj­ciechowi Polakowi. Po ofic­jal­nym spotka­niu, pod­czas rautu, był czas na omówie­nie planów w Orderze i zain­tere­sowanym o dzi­ałal­ności kawalerów dla społeczeństwa.