AD 2013

17 maja 2014 r.

Ks. Prałat Fran­ciszek Kamecki zaprosił kawalerów i damy na uroczyste obchody swego 50-​lecia kapłaństwa, co przyjęliśmy z radoś­cią. W darze przynieśliśmy sre­brny relik­wiarz do relik­wii św. Brata Alberta przed­staw­ia­jący boch­enek chleba nat­u­ral­nej wielkości. Pro­jekt relik­wiarza nat­u­ral­nie naszego prze­ora. Msza święta Złotego Jubi­lata, którą kon­cele­brował wraz z bratem swoim ks. Felik­sem Kameckim uhonorował i piękną homilię głosił ks. biskup sufra­gan Wiesław Śmigiel. Po mszy było wiele różnych atrakcji dla rzeszy zgro­mad­zonych wiernych i zapros­zonych gości. Wśród nich byli kawalerowie naszego Prze­o­ratu: Woj­ciech Antoniewicz, Andrzej Grzyb (sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej), Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Ks. Piotr Wysga (kapelan Świa­towego Orderu).