kwiecień

7 kwiet­nia 2018 r.

Na obrady II świa­towej kon­fer­encji Królewskiego Orderu Świętego Stanisława do Poz­na­nia zostal­iśmy zaproszeni w ramach zjed­noczenia z naszym Orderem. Wysłuchal­iśmy spra­woz­da­nia i wzięliśmy udział w dyskusji o dal­szym pro­ce­sie zjed­noczeniowym. Przez akla­mację przyjęto do wiado­mości Akt Zjed­noczenia i powoła­nia X Wielkiego Mis­trza w dniu 5 lipca 2017 w Poz­na­niu. W trak­cie obrad wybrano: Sąd Hon­orowy na kadencję 20182023 w skład którego wszedł kaw. Grze­gorz Stańczyk — koman­dor Koman­dorii Gdyńskiej, Radę Kon­sty­tucyjną w skład której wszedł kaw. Piotr Stec — reprezen­tu­jący Koman­dorię Sztum­ską oraz Wielką Kapitułę w skład której wes­zli kaw. Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej i Ste­fan Kukowski — przeor Prze­o­ratu Pomorskiego, który został Wielkim Kan­clerzem Orderu ŚS. Do Wielkiej Kapituły wes­zli też prze­orzy współpracu­jący z naszym prze­o­ratem: Zbig­niew Nowak — przeor Warsza­wski, Stanisław Syguła — przeor Łódzki, Janusz Wod­nicki –miecznik krakowski oraz Jacek Żyrkowski — przeor Prze­o­ratu Małopolskiego.Bęą także Dominik Górny — Konfr. Poz­nańska, Mirosław Mandryga — Konfr. Południowo-​Zachodnia, Roman orlicz — Konf. Mazowiecka, ks. gen. Stanisław Rospon­dek — konfr. Staropol­ska, Jan Szcześniewski — Konfr. Śląsko-​Zagłębiowska, Dar­iusz Śli­wiński– Konfr. Środkowo-​Wschodnia. Pod­jęto uch­wałę o przy­go­towa­niu w ciągu trzech miesięcy nowego Statutu połąc­zonych nurtów orderowych. Wybranym X Mis­trzem został dalej jedyny zgłos­zony kandy­dat Mar­ian Król. Wszys­tkim wybranym członkom najwyższych władz Orderu grat­u­lu­jemy i życzymy wytr­wałości i sukcesów w chary­taty­wnej dzi­ałal­ności orderowej.

8 kwiet­nia 2018 r.

Nad jeziorem Damaszka w Turzu odbył się V Bieg Morsa zor­ga­ni­zowany przez Tczewski Klub Morsów „Prz­erę­bel”. Impreza miała charak­ter chary­taty­wny, bowiem zbier­ano środki pieniężne na Hos­picjum Pomorze Dzieciom, a konkret­nie na lecze­nie Pauliny Citkowskiej podopiecznej hos­picjum. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława również włączył się w orga­ni­za­cję tej imprezy przekazu­jąc różno­rakie fanty na bazarek oraz ciasta dla bie­gaczy. Orga­ni­za­cją pomocy zajął się Kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski, który także uczest­niczył w biegu na 5 km i jako mors wziął udział w kąpieli, a ciasta dla uczest­ników ufun­dował Kawaler Leszek Meller. Pod­czas całej imprezy zebrano 12 tys. zło­tych! Spon­sorzy i wolon­tar­iusze otrzy­mali sym­bol­iczne kubki z imprezy w podz­iękowa­niu za dobre serce.

11 kwiet­nia 2018 r.

W Tczewie odbyły się uroczys­tości upamięt­ni­a­jące Ofi­ary Zbrodni Katyńskiej. W tym roku tczewianie mogli uczest­niczyć w dwóch cer­e­mo­ni­ach — pier­wsza odbyła się przy Pan­teonie Katyńskim, a druga pod Pom­nikiem Ofiar Stal­in­izmu .13 kwiet­nia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 75 lat temu, w 1943 roku Niemcy opub­likowali infor­ma­cję o odkryciu na tere­nie ZSRR masowych grobów ze szczątkami ofiar mordów, których dop­uś­cili się sowieci. Z rąk żołnierzy Armii Czer­wonej zginęło wtedy blisko 22 tysiące Polaków — w tym żołnierze, polic­janci, nauczy­ciele czy naukowcy. Wśród ofiar byli także tczewianie oraz osoby związane z naszym miastem. To właśnie ku ich pamięci wznie­siono Tczewski Pan­teon Katyński. Jest tam także aleja dębów, a przy drzewach umieszc­zono tablice z imion­ami ofiar, które pochodz­iły z naszego regionu. Uroczys­tości prowadził nauczy­ciel his­torii, głos zabrał również ksiądz Jacek Spy­chal­ski, a młodzież z II LO przy­go­towała okolicznoś­ciowe wys­tąpi­enia — recy­ta­torskie i wokalne i wys­tawę o zbrod­ni­ach katyńs­kich. W drugiej uroczys­tości przy Pom­niku Ofiar Stal­in­izmu udział brali m. in. Jerzy Wierzbowski ze sto­warzyszenia Rodzin Katyńs­kich, ksiądz Adam Gadom­ski. Znicze pamięci składał Ste­fan Kukowski, autor obu pom­ników i inic­ja­tor Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego.

22 kwiet­nia 2018 r.

22 kwiet­nia 2018 r. z okazji 10. rocznicy obję­cia przez abp. Sła­woja Leszka Głódzia funkcji met­ro­pol­ity gdańskiego biskup włocławski Wiesław Mer­ing powiedział w niedzielę w homilii pod­czas mszy dziękczyn­nej w Kat­e­drze Oli­wskiej w Gdańsku — od początku two­jej paster­skiej drogi zab­ie­gasz o Pol­skę wolną, piękną i świętą. Zaz­naczył, że pamięć his­to­ryczną trzeba „cią­gle na nowo utr­walać i przekazy­wać kole­jnym pokole­niom – całą, niezafałs­zowaną”. — Najwyższe uznanie, księże arcy­biskupie, za rolę, jakiej w tej dziedzinie się pod­jąłeś – nad­mienił. Pod­czas mszy sekre­tarz stanu w Kance­larii Prezy­denta RP Adam Kwiatkowski odczy­tał list z życzeni­ami od Andrzeja Dudy. Z niezmi­enną kon­sek­wencją i odwagą stawał ks. Arcy­biskup w obronie najważniejszych prawd i zasad ewan­gelicznych leżą­cych u pod­staw suw­eren­nej – 1050-​letniej tożsamości – zaz­naczył w liś­cie skierowanym do met­ro­pol­ity gdańskiego prezy­dent Pol­ski Andrzej Duda.

Bóg, honor i Ojczyzna – tym wartoś­ciom jako met­ro­polita gdański, a wcześniej biskup diecez­jalny warszawsko-​praski czy biskup polowy Wojska Pol­skiego, ks. abp Sła­woj Leszek Głodź wiernie służy. Uroczys­tej pro­cesji wejś­cia towarzyszyło wyko­nanie przez Capella Geda­nen­sis Hymnu Korona­cyjnego Handla, następ­nie odśpiewano hymn nar­o­dowy. Pieśniom towarzyszył akom­pa­ni­a­ment Orkiestry Reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej. W koś­ciele była obecna kom­pa­nia reprezen­ta­cyjna Mary­narki Wojen­nej. Mszę kon­cele­browało kilkudziesię­ciu księży, obecni byli przed­staw­iciele świata poli­tyki, posłowie i sen­a­torowie, prezy­denci miast, samorzą­dowcy, przed­staw­iciele wojska, służb pub­licznych, mediów, nauki i kul­tury. Obecni byli także przed­staw­iciele innych Koś­ciołów chrześ­ci­jańs­kich oraz społeczności muzuł­mańskiej. Byli też reprezen­tanci Orderu Świętego Stanisława. W imie­niu dam i kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego mówił kaw. Piotr Cymanowski wręcza­jąc kwiaty i stosowny dar. Z wielkim zaciekaw­ie­niem i wdz­ięcznoś­cią przyjął dos­to­jny Jubi­lat Medal 100. lecia Niepodległości Pol­ski przyz­nany przez kapitułę medalu, a wręc­zony przez Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego i Pio­tra Steca. W trak­cie obiadu mieliśmy okazję spotka­nia i wspól­nego wspom­i­na­nia z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, bp. Wiesławem Meringiem, z zaprzy­jaźnionymi pił­sud­czykami z gen. Stanisławem Śliwą na czele.

22 kwiet­nia 2018 r.

W niedzielę w Sali Wid­owiskowej Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie odbył się Jubileuszowy Kon­cert Wiosenny Chóru Męskiego Echo z okazji 95-​lecia ist­nienia na sce­nie. W trak­cie kon­certu na zaprosze­nie chórzys­tów gościn­nie wys­tąpili: Anna Fab­rello — sopran, solistka Opery Bał­ty­ck­iej, wykład­owca Akademii Muzy­cznej w Gdańsku, Łukasz Wroński — tenor, artysta Teatru Wielkiego Opery Nar­o­dowej w Warsza­wie oraz Adam Wendt — sak­so­fony, jeden z wybit­niejszych jazzmenów w kraju. Solis­tom akom­pan­iował Leonard Gołąb. Chór poprowadził Dyry­gent Leszek Gołąb, akom­pa­ni­a­ment — Hanna Fal­ińska, kon­fer­an­sjer — Lud­wik Kiedrowski. Orga­ni­za­torem kon­certu było Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Chóru Męskiego „ECHO” Tczew oraz Chór Męski „ECHO”. Patronat Hon­orowy nad obchodami Jubileuszu 95-​lecia Chóru Męskiego ECHO objęli: Min­is­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Poseł RP Ziemi Tczwskiej, Starosta Tczewski, Prezy­dent Miasta Tczewa, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, który wręczył na ręce prezesa chóru Andrze­jowi Mer­chlowi Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława za dzi­ałal­ność społeczną i patri­o­ty­czną. Po oklaskach dla chóru dal­sze życzenia i grat­u­lacje składało wiele del­e­gacji. Słod­kim poczęs­tunkiem fun­dacji Cen­trum Kul­tury i Sztuki dla całej po brzegi wypełnionej sali zakońc­zono uroczys­tości jubileuszowe.

28 kwiet­nia 2018 r.

28 kwiet­nia 2018 r. Pre­mier RP Mateusz Moraw­iecki odwiedził Pelplin. Wiz­ytę rozpoczął od zwiedzenia Muzeum Diecez­jal­nego i spaceru po Ogrodzie Biskupim, po czym udał się na spotkanie z mieszkań­cami do Bib­lioteki Diecez­jal­nej, gdzie został przy­wi­tany gromkimi brawami. Na spotkanie został zapros­zony przez bur­mistrza Patryka Dem­skiego nasz przeor Ste­fan Kukowski. Pre­mier rozpoczął od stwierdzenia, iż ziemia pelplińska jest takim dla niego ” sym­bolem trwa­nia w naj­gorszych cza­sach. To słynne Col­legium Mar­i­anum i gazeta, która wychodz­iła tutaj przez lata do 1939 r., gdzie od zawsze wal­czyliśmy o pol­skość, jest swo­jego rodzaju zobow­iązaniem. Dla mnie takie miejsca, jak Pelplin, są zobow­iązaniem na przyszłość. I właśnie o tej przyszłości chci­ałbym z Państ­wem tutaj poroz­maw­iać”. Pre­mier Moraw­iecki mówił o pomocy niepełnosprawnym. Drugim pod­ję­tym tem­atem były drogi lokalne. Trzecim obszarem omaw­ianym przez pre­miera była pomoc dzieciom w wejś­ciu w rok szkolny. Pre­mier wspom­niał też o służ­bie zdrowia. Nie zabrakło także propozy­cji dla przed­siębior­ców. Wielokrot­nie żywiołowo reagu­jąca pub­liczność nagradzała Pre­miera długimi brawami. Potem rzeczniczka pra­sowego rządu Joanna Kop­cińska umożli­wiła krótkie spotkanie kan­cler­zowi, który w imie­niu kapituły Medalu wręczył panu Pre­mierowi Mateuszowi Moraw­ieck­iemu Medal „100. lecia Niepodległości”. Wręcza­jąc Medal Ste­fan Kukowski podał zasady jego pow­sta­nia i przyz­nawa­nia. Usłyszał od Pre­miera, iż z dumą przyj­muje takie wyróżnie­nie. Jako Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława przekazał też książkę o dzi­ałal­ności orderowej.