luty

6 lutego 2019 r.

6 lutego 209, jak co roku po Orszaku Trzech Króli zor­ga­ni­zowal­iśmy wraz ze Starost­wem Powia­towym w Tczewie spotkanie wszys­t­kich najbardziej zasłużonych współor­ga­ni­za­torów i dar­czyńców. W restau­racji „Piaskowa” spec­jalne podz­iękowa­nia z rąk dziekana tczewskiego ks. Jacka Spy­chal­skiego, wiceprze­wod­niczącej Rady Powiatu Alicji Gajew­skiej oraz głównego koor­dy­na­tora, prze­ora pomorskiego OŚS Ste­fana Kukowskiego ode­brało ponad 60 zasłużonych osób i orga­ni­za­cji. Były to wielo­ty­god­niowe przy­go­towa­nia do orszaku. Wszyscy dzi­ałali chary­taty­wnie, w tym damy i kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Anna Bubka, Halina Cybul­ska, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Andrzej Zblewski. Dobroczyńcy to kawalerowie: Piotr Rezmer, Zbig­niew Ciec­holewski. W nas­trój świąteczny wprowadz­iła nas Święta Rodz­ina (uczniowie z II LO), którzy odt­worzyli piękną scenę pow­i­ta­nia z tczewskiego Orszaku. Najbardziej zasłużona rodz­ina, która od lat wspaniale uczest­niczy w Orsza­kach, rodz­ina państwa Bożeny i Krzysztofa Chylic­kich została decyzją kapituły odz­nac­zona Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Także przekazano podz­iękowa­nia i wysokie nagrody pieniężne (fun­dacji naszego Pos­tu­lanta) rodzi­nom i dzieciom biorą­cym udział w konkur­sie na najpiękniejszą koronę, strój dla całej rodziny, prace plas­ty­czne na temat 3. króli. Jest to jedyny w Polsce konkurs na przy­go­towanie w rodz­i­nach, aby wczuć się w ducha Epi­fanii. Potem była kawa, herbata, napoje i wiele wspani­ałych ciast fun­dacji kawalerów Pio­tra Rezmera i Leszka Mel­era. Wymi­ana uwag i plany na przyszłość. Z pokorą przyjęliśmy pochwały. Do następ­nego Orszaku !

11 lutego 2019 r.

Kole­jną inic­jatywą patri­o­ty­czną Prze­o­ratu Pomorskiego jest orga­ni­zowany Bieg Tropem Wilczym. Głównymi współor­ga­ni­za­torami są: Starostwo Powia­towe w Tczewie, Powia­towe Cen­trum Sportu, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Tczewie przy znacznym wspar­ciu orga­ni­za­cyjnym Fun­dacji Wol­ność i Demokracja. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Jarosław Szarek — Prezes IPN i prof. Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku. Planowany przez wszys­t­kich pro­gram uchodzi za jeden z najbo­gat­szych w kraju. Zdeklarowało już udział w biegu wielu bie­gaczy, gdyż dodatkowo wręczamy puchary. Prowadz­imy też akcje chary­taty­wne. Mamy też spon­sora strate­gicznego — Firmę Dekpol. Cześć i Chwała.

11 lutego 2019 r.

Nasz kawaler Zbig­niew Ciec­holewski obchodzi swoje urodziny. Wśród wielu osób, w tym urzędu gminy, koś­cioła, zakładów, składa­ją­cych mu życzenia był nasz przeor Ste­fan Kukowski. Ze względu na kilkulet­nie zma­gania się z chorobą, wszyscy życzyli dal­szej poprawy stanu zdrowia, powodzenia w rodzinie i w prowad­zonej fir­mie. zac­nemu Kawalerowi życzenia powodzenia we wszys­t­kich poczy­na­ni­ach a szczegól­nie na niwie dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Niech dobroć serca i chęć podzie­le­nia się z innymi przyświeca wielu Twoim poczy­nan­iom, a Pan który widzi w ukryciu to dostrzeże. Niech zdrowie dopisuje. Czerp radość z otacza­jącego Cię świata, a nade wszys­tko z Twoich najbliższych. Wspier­a­jąc rodz­inę miej wspar­cie także w niej. Niech dobro zawsze będzie blisko Ciebie — tego życzyli damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Była też okazja do wręczenia podz­iękowań i dyplomów za wspieranie wielu akcji chary­taty­wnych w ramach Orderu Świętego Stanisława.

24 lutego 2019 r.

Mieszkańcy Wejherowa uroczyś­cie ucz­cili 362 rocznicę śmierci założy­ciela miasta Jakuba Wejhera. Wys­trzelono salwy hon­orowe z armat oraz złożono kwiaty pod pom­nikiem i w rodzin­nym grobie.Uroczystość z udzi­ałem władz miejs­kich i powia­towych oraz przed­staw­icieli Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego rozpoczęła się mod­l­itwą i złoże­niem kwiatów w kryp­cie grobowej rodziny Wejherów. Następ­nie wszyscy uczest­niczyli we mszy świętej w koś­ciele klasz­tornym pod prze­wod­nictwem ks. kanon­ika Mar­i­ana Miotka z Gniewina.

Na zakończe­nie uroczys­tości religijno-​patriotycznej na placu Wejhera liczne del­e­gacje państ­wowe i samorzą­dowe złożyły wiązanki kwiatów pod pom­nikiem założy­ciela miasta, wsród nich również kawaler Orderu św. Stanisława Hen­ryk Jarosz, który reprezen­tował nasz Prze­o­rat Pomorski.