wrze­sień

3 wrzes­nia 2017 r.

3 wrześ­nia 2017. Akcja chary­taty­wna na rzecz Parafii w Żelisławkach przyniosła obfity zbiór. Darem z prze­o­ratu było kilka­set szk­lanic. Całą akcją zajął się kawaler Zenon Żynda. Doroczne Święto Miodu Pszczółkowskiego rozpoczęło się mszą św. w koś­ciele pw. św. Woj­ciecha w miejs­cowości Żelisławki i było połąc­zone z obchodami 16-​lecia pow­sta­nia parafii oraz 725-​lecia Żelisławek. Na zaprosze­nie ks. pro­boszcza Krzysztofa Nowaka i pani wójt Hanny Bore­jwo brał udział w uroczys­toś­ci­ach Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i Koman­dor Gdyński Grze­gorz Stańczyk. Nabożeństwu prze­wod­niczył gdański Biskup Sufra­gan Wiesław Szla­chetka. Po uroczys­tej mszy świętej wszyscy udali się na dal­sze świę­towanie do Parku Lipowego. Korzys­ta­jąc z okazji imienin Pani Wójt wręczyła tort Ste­fanowi Skoniecznemu — staroś­cie Gdańskiemu i Ste­fanowi Kukowskiemu. W cza­sie obiadu tortem obdzielali zapros­zonych gości. Przeor pomorski przy stole z ks. bisku­pem i przed­staw­icielem Energii omówił dzi­ałal­ność naszego Prze­o­ratu, naw­iązał do współpracy z ks. pro­boszczem (wspólny Orszak Trzech Króli). Ze starostą gdańskim omówił wspólną budowę pom­nika we wsi Miłobądz. Po uroczystym otwar­ciu nadeszła pora na część rozry­wkową, która trwała bardzo długo.

15 wrześ­nia 2017 r.

15 wrześ­nia 2017 r. Walde­mar Wale­jko — Komen­dant Powia­towy PSP w Tczewie pożeg­nał się ze służbą i swoją jed­nos­tką. Uroczys­tość z udzi­ałem służb mundurowych, samorzą­dow­ców i duchowieństwa. W ciągu służby zmierzył się z wieloma poważnymi akac­jami. Otrzy­mał wiele nagród — m. in. Sre­brny Krzyż Zasługi. Zapros­zony na pożeg­nanie Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski pod­kreślił zasługi na polu dzi­ałań społecznych i chary­taty­wnych. Strażacy zawsze wspier­ali dzi­ałal­ność w zabez­piecza­niu imprez, jak i szkole­niową na fes­ty­nach dla lud­ności. Za 15 lat współpracy został uhonorowany Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława, co spotkało się z aprobu­ją­cymi oklaskami.

17 wrześ­nia 2017 r.

17 wrześ­nia 2017 roku przy tabl­icy wartę hon­orową pełnił poczet sztan­darowy Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Oni też przy­go­towali sprzęt z okresu początku wojny, budzący zain­tere­sowanie szczegól­nie młodych ludzi. Uroczys­tość prowadził nasz kawaler, Poseł Kaz­imierz Smoliński. Mówi o rozpoczę­ciu wojny w Tczewie, o potrze­bie pamięci, o bohater­s­kich obroń­cach Ojczyzny. Del­e­gacje powiatu, reprezen­tant pani euro­poseł Anny Fotygi, Klubu Gazety Pol­skiej, Młodzieży Wszech­pol­skiej, Klubu PiS, osoby pry­watne złożyli znicze pamięci i kwiaty pod tablicą upamięt­ni­a­jącą bohater­s­kich obrońców Ojczyzny 1 wrześ­nia i 17 wrześ­nia 1939 roku. Głos prowadzącego prz­ery­wają wyjące syreny i głośne odgłosy wybuchów, nalotów, krzyków i dymy zain­sc­eni­zowane przez tczewską młodzież. Chór Pas­sion­ata hym­nem pol­ski rozpoczyna drugą część uroczys­tości na tere­nie dziedz­ińca Fab­ryki Sztuk. Ksiądz Adam Gadom­ski poprowadził mod­l­itwy za bohater­ski naród broniący Ojczyzny w 1939 roku. Wspom­i­nał także mordy na księżach katolic­kich w cza­sie II wojny. Przemówie­nie przed­staw­iciela Młodzieży Wszech­pol­skiej o współczes­nej potrze­bie patri­o­tyzmu trafnie odd­ało obecną sytu­ację w kraju oraz ekspresyjnego przemówienia młodzieży o zdradzie nar­odu pol­skiego przez aliantów. Wiersz w wyko­na­niu prze­wod­niczącej Klubu Klub Gazety Pol­skiej reflek­sje na temat par­tyzanc­kich dzi­ałań, które wygłosiła nasza dama w Orderze Anna Bubka były wpla­tane we wspólny śpiew ze śpiewników przy­go­towanych i roz­danych przez nasz Pomorski Prze­o­rat. Pomocny był również kawaler Jarosław Bar­toszewski. W przemówie­niu Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego były też podz­iękowa­nia orga­ni­za­torom za taką patri­o­ty­czną uroczys­tość. Inic­ja­tor i orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski wraz z Kaz­imierzem Smolińskim wręczyli spec­jalne podz­iękowa­nia „za świado­mość patri­o­ty­czną i wkład w orga­ni­za­cję uroczys­tości w Tczewie obchodów 78. rocznicy zdradzieck­iej napaści na naszą ojczyznę”. Pieśnią „Boże coś Pol­skę” gromko odśpiewaną wraz z chórem przez wielu zgro­mad­zonych zakończyła uroczystość.

17 wrześ­nia 2017 r.

17 wrześ­nia 2017 r. Akcje wspier­a­jące pro­fi­lak­tykę zdrowotną mieszkańców Tczewa, szczegól­nie tych najuboższych, są od 2011 roku. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława rozpoczął wów­czas cykl fes­tynów „Zad­baj o zdrowie”. W tym roku „Dzień zdrowia” był dzięki fir­mie Affidea i gościn­ności szpi­tala powia­towego. Pod patronatem starosty Tadeusza Dzwonkowskiego i prezy­denta miasta Mirosława Pobłock­iego. Otwar­cia ofic­jal­nego dokon­ali: prezes gdańskiego Odd­zi­ału Affidei pani Alek­san­dra Kacprzak-​Wypych i prezes Szpi­tali Tczews­kich Macieja Bieliński. Kon­fer­an­sjerzy to pani Bar­bara Der­bis i nasz kawaler w Orderze Piotr Cymanowski. Na sce­nie wys­tąpili: dzieci z przed­szkola nr 8, Zespół Taneczny Teenage Dancers, chór „Pas­sion­ata”, pani Halina Kaszubowska, zespół „Fisolki” i gwiazdy Dnia Zdrowia Iwona Belka i Mar­iusz Dworakowski. Pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem akcji chary­taty­wnej był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Firmy Przy­chod­nie Rogowscy oraz firma Affidea zadeklarowały szereg usług reha­bil­i­ta­cyjnych choremu 3. let­niemu Dominikowi Raczkowskiemu z Tczewa. Były to naj­cen­niejsze dary dla chłopca, na którego reha­bil­i­tację zbier­ano w konkur­sie wiedzy medy­cznej. Akcją chary­taty­wną zajęła się rodz­ina chłopca. Świad­c­zono nieod­płat­nie, m.in. pomiar ciśnienia, tętna, poziomu cukru pomi­ary BMI i cho­les­terolu, spirome­tria z kon­sul­tacją lekarza internisty. Badanie wzroku, bada­nia słuchu, dobór aparatów. Pro­fi­lak­tyka i porady reha­bil­i­ta­cyjne, kon­sul­tacje, zestawy ćwiczeń. Porady kos­me­ty­czne, mak­i­jaże, fryz­jerzy. Porady pier­wszej pomoc przedlekarskiej, instrukcje i porady żywieniowe. Neu­rol­o­gopeda, psy­cholog, spec­jal­iści w zakre­sie autyzmu, Możli­wość uzyska­nia skierowa­nia na badanie TK, MRI. Wykony­wanie anal­izy niedoborów min­er­ałów i wit­a­min oraz wykry­wanie pasożytów kom­put­erową metodą biore­zo­nansu. W orga­ni­za­cji uczest­niczyli bardzo pomocni wolon­tar­iusze z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie. Prze­o­rat Pomorski wszys­tkim wys­taw­com, ale i każdemu z uczest­ników Fes­tynu ser­wował kawę, herbatę, słody­cze i ciasta różno­rakie. Które też trafiły na odd­zi­ały szpi­tala powia­towego, tyle tego było. Z Prze­o­ratu zaan­gażowani byli: dama Halina Cybul­ska, Anna Bubka oraz kawalerowie: Andrzej Zblewski, Piotr Cymanowski. Wspier­ali: Grze­gorz Płaza, Leszek Meler, Arka­diusz Kiem­czyński, Tomasz Jeschke i pos­tu­lanci Paweł Kasiarz i Grze­gorz Metryka.W fes­tynie „Dzień Zdrowia” wzięło udział ok. 1800 mieszkańców. Podz­iękowa­nia wręczyli wszys­tkim fir­mom i osobom zaan­gażowanym w przy­go­towanie już drugiego „Dnia Zdrowia” starosta tczewski Tadeusza Dzwonkowski w imie­niu samorządu i przeor Ste­fan Kukowski, pomysło­dawca i główny koordynator.

29 wrześ­nia 2017 r.

Celem kon­fer­encji było:

1. Reflek­sja nad ładem moral­nym w Rzecz­pospo­litej Pol­skiej w aspekcie społecznym z uwzględ­nie­niem ist­nieją­cych wyzwań i zagrożeń, wypły­wa­ją­cych z rzeczy­wis­tości XXI w. Funkcja i rola ładu moral­nego wywodzącego się od Św. Stanisława.

2. Pod­kreśle­nie znaczenia dia­logu społecznego w budowie ładu moral­nego, rozsław­ie­nie idei Św. Stanisława uwzględ­ni­a­jąc misję, tożsamość, trady­cje i etos Orderu Stanisława BM.

3. Pro­mocja pozy­ty­wnych wartości roz­wo­jowych, oso­bistych i społecznych oraz ksz­tał­towanie właś­ci­wych sto­sunków między­ludz­kich, jak również, wyek­sponowanie majes­tatu Świętego Stanisława, który wyrósł na obra­zie Jego życia wypełnionego miłoś­cią i troską o los cier­piącego człowieka, Jego śmierci ponie­sionej za ład moralny ówczes­nego Świata.

4. Ukazanie idei Króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego, Jego zasad, ducha ryc­er­skości, wza­jem­nego poszanowa­nia oraz hon­orowego postępowania.

Patronem Kapituły Hon­orowej był Kar­dy­nał Zenon Gro­c­holewski b. Prefekt Kon­gre­gacji ds. Edukacji Katolick­iej w Watykanie.

Prze­wod­niczą­cym Komitetu Naukowego był prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

Prze­wod­niczą­cym Komitetu Orga­ni­za­cyjnego Mirosław Mandryga Wielki Kan­clerz KOŚSBM,

Zastępcą Prze­wod­niczącego, m.in. Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz OŚSBM i pier­wsza dama Orderu Ewa Potocka.

W ramach kon­fer­encji prezen­towano kilka wys­taw i prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nych: His­to­ria i współczes­ność Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, Legiony Pol­skie, Oręż śred­niowieczny, Dziedz­ictwo artysty­cznego rękodziel­nictwa pol­skiego, Pow­stanie Sty­czniowe i udział Kawalerów Orderu Św. Stanisława, Biżu­te­ria Patri­o­ty­czna od 1794roku po czasy współczesne.

W kon­cer­cie pier­wszym wys­tąpiła Dama Katarzyna Bochyńska-​Wojdył oraz Kawaler Ryszard Wróblewski, Kawaler Dominik Górny z pieśnią „Chrzest Pol­ski 966″. W drugim wys­tąpił tenor Woj­ciech Poprawa oraz Grze­gorz Wilk. Oby­dwa kon­certy cieszyły się wielką pop­u­larnoś­cią, tak samo jak fakul­taty­wny wykład Zbyszka Nowaka, prze­ora warsza­wskiego OŚS.

Nasz Prze­o­rat staran­nie przy­go­tował wys­tawę swoich dzi­ałań na sześ­ciu plan­szach i 180 zdję­ci­ach oraz 300. stron­i­cowe wydawnictwo roz­chodzące się wśród przy­byłych dos­to­jnych gości.

Nasz Przeor był spra­woz­dawcą Min­is­terstwa Kul­tury, które przyz­nało Medal Zasłużony dla Kul­tury, m.in. X Mis­tr­zowi Mar­i­anowi Królowi i Mirosła­wowi Mandry­dze. Złoty Krzyż Zasługi Orderu ŚS kard. Zenonowi Gro­c­holewskiemu wręczali IX Wielki Mis­trz Senior Jan Z.Potocki i X Wielki Mis­trz Mar­ian Król. Nasz Wielki Prałat Józef Pick i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski podz­iękowali za wielce ksz­tałcącą Między­nar­o­dową Kon­fer­encję i udeko­rowali Medalem 250. lecia O.Ś.S.organizatorów Mar­i­ana Króla i Mirosława Mandrygę. Nasi dama i kawalerowie znaleźli czas, aby pokłonić się NMP na Górze Świętej Anny.

W niedzielę obyła się uroczysta Inwest­y­tura Królewskiego Orderu św. Stanisława BM w Koś­ciele parafi­al­nym pod wezwaniem Św. Jacka z oprawą Chóru Męskiego „Arion”. Przed­staw­iciele Prze­o­ratu Pomorskiego w uroczystym pochodzie nieśli relik­wie Świętego Stanisława przy­wiezione ze sobą dzięki życ­zli­wości ks. Feliksa Kameck­iego. Wśród wielu przyję­tych do Orderu i awan­sowanych znaleźli się nasi kawalerowie: Leszek Meler — pod­nie­siony do klasy II, Antoni Fila i Piotr Stec — pod­niesieni do klasy III. W Kon­fer­encji i Inwest­y­turze mieli zaszczyt uczest­niczyć także dama Anna Par­tyka, kawalerowie: Bog­dan Wiśniewski, Łukasz Par­tyka, Hen­ryk Jarosz, pos­tu­lant Jarosław Pijarowski — który doku­men­tował całą Kon­fer­encję. Ks. Józef Pick, Wielki Prałat OŚS współor­ga­ni­zował wszys­tkie uroczys­tości koś­cielne, wygłosił wspani­ały referat i został odz­nac­zony Sre­brnym Krzyżem Zasługi OŚS. Wys­tawę i wydawnictwo przy­go­tował przeor Ste­fan Kukowski, który też w niewielkim stop­niu współt­worzył Konferencję.

Męczeństwo Świętego Stanisława stało się świadectwem duchowej dojrza­łości naszych prao­jców i nabrało szczegól­nej wymowy w dzie­jach Nar­odu. Jego postać była sym­bolem jed­ności budowanej już nie w opar­ciu o tery­to­rium niepodległego Państwa, ale o nieprzemi­jalne wartości i duchową trady­cję stanow­iącą fun­da­ment nar­o­dowej tożsamości. Ubo­gaceni wieloś­cią wykładów i udzi­ałem w pan­elach dyskusyjnych wró­cil­iśmy do domów. Oby jed­ność w Orderze i naszym Nar­o­dzie się stale utrwalała.