AD 2017

23 wrześ­nia 2012 r.

Abp Hen­ryk Muszyński kon­sekrował koś­ciół św. Fran­ciszka z Asyżu w Tczewie. Pry­mas senior pod­kreślił radość, że w Polsce pow­sta­jąnowe koś­cioły jako wyraz „duchowej wol­ności, którą się cieszymy i która umożli­wiła wzniesie­nie tej świą­tyni”. Admin­is­tra­tor diecezji pelplińskiej bp Wiesław Śmigiel życzył parafi­anom przed Rok­iem Wiary: „ten koś­ciół będzie jeszcze piękniejszy, gdy zawsze będą w nim­ludzie prag­nący wyz­nawać, cele­brować i przeży­wać swoją wiarę”. W uroczys­tości wzięli udział biskupi: Wiesław Śmigiel, admin­is­tra­tor diecezji pelplińskiej oraz Piotr Krupa, biskup pomoc­niczy senior tej diecezji. Licznie przy­byli księża, kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Prze­o­ratu Pomorskiego, przed­staw­iciele władz państ­wowych, samorzą­dowych i mieszkańcy Tczewa. Z inic­jatywy Prze­o­ratu pow­stał dar dla­parafii — sre­brny relik­wiarz. Nasz przeor Ste­fan Kukowski również w darze wykonał pełną wiz­ual­iza­cję kon­sekracji i intron­iza­cji — pro­jekty wszys­t­kich plakatów, fold­erów, podz­iękowań, tek­stów aktu kon­sekracji i intron­iza­cji, wydrukował też wszys­tkie zaproszenia.

Po mszy św. uroczyś­cie odczy­tano akty kon­sekracji koś­cioła i intron­iza­cji relik­wii. Pod­pisali je duchowni, samorzą­dowcy oraz w imie­niu dam i kawalerów Orderu nasz przeor. Pod­pisali go również dona­torzy: Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Leszek Boguszewski, Halina Cybul­ska, Zbig­niew Ciec­holewski, Antoni Fila, Halina Klińska, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Krystyna Puszcz, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Tomasz Winiecki, Tadeusz Włodarczyk.

O randze i znacze­niu uroczys­tości mówił admin­is­tra­tor Diecezji Pelplińskiej ks. biskup Wiesław Śmigiel. Ks. Jan Buk podz­iękował ks. arcy­biskupowi za poświęce­nie świą­tyni, Prze­o­ra­towi za dar relik­wiarza, Chórowi Męskiemu „Echo” za uświet­nie­nie mszy, a wszys­tkim obec­nym za udział. Następ­nie cel­e­bransi i wierni odd­ali cześć relik­wiom Biedaczyny z Asyżu. Abp Hen­ryk Muszyński otrzy­mał od nas kro­nikarski zapis naszych poczy­nań chary­taty­wnych w ramach Orderu Świętego Stanisława, czym był bardzo zain­tere­sowany. Ciekawą roz­mowę mieliśmy z p. Ryszar­dem Rynkowskim, który jest wielkim kawalerem Bractwa Krzyża Hon­oru św. Jerzego przy Sank­tu­ar­ium Maryjnym w Górce Klasz­tornej na Kra­jnie. Da Bóg, to wspól­nie wykon­amy jakieś dzieło chary­taty­wne. Także kawalerowi Piotrowi Rezmerowi należy podz­iękować za wyk­wintny cater­ing dla wszys­t­kich zapros­zonych gości. W bardzo, bardzo dużym stop­niu spon­soru­jąc te dania. Serdeczne Bóg zapłać tym Damom i Kawalerom, którzy ofi­arowali hojny dar — sre­brny, artysty­czny relik­wiarz dla parafii Św. Fran­ciszka w Tczewie. Nie wszyscy mogli dostąpić zaszczytu niesienia relik­wiarza, ale obec­noś­cią i mod­l­itwą byliśmy wszyscy razem.