sier­pień

15 sierp­nia 2016 r.

15 sierp­nia 2016 r. w Białej Górze przy przys­tani rzecznej spotkali się wszyscy prag­nący radośnie ucz­cić zwycięstwo z 1920 r. w wojnie z bol­szewicką Rosją. W spotka­niu wzięło udział kilka­set osób z Mal­borka, Sztumu, Starog­a­rdu Gdańskiego i Tczewa. Przy his­to­rycznym obelisku złożono kwiaty i zapalono znicze. Pro­gram uroczys­tości patri­o­ty­cznej był bardzo bogaty, obfi­tował w wiele atrakcji i konkursów z nagro­dami dla dorosłych i dzieci, a także wspólne śpiewanie pieśni patri­o­ty­cznych. Każdy z uczest­ników otrzy­mał spec­jal­nie na ten dzień wydrukowane śpiewniki z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi przy­go­towany przez naszego prze­ora. Z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu przeprowad­zono też akcję chary­taty­wną na rzecz Daw­ida chorego na nowotwór. Każdy biorący udział w chary­taty­wnym quizie dostał szk­lan­icę. Wśród kwes­t­u­ją­cych byli członkowie naszego Prze­o­ratu: Ania Bubka, Andrzej Zblewski, Zenon Żynda. Funda­torem atrakcji i nagród był m.in. kawaler Kaz­imierz Smoliński — poseł i wicem­i­nis­ter. Nie zabrakło dar­mowego poczęs­tunku — dla każdego była dar­mowa kawa, ciasta, kiełbaski z grilla oraz chłod­nik. Pomysło­dawcą całości i głównym orga­ni­za­torem był kawaler Piotr Stec– pełnomoc­nik PiS na powiat sztum­ski. Współpraca orga­ni­za­cyjna i wszys­tkie pro­jekty graficzne w wyko­na­niu Ste­fana Kukowskiego. Gwieździste spotkanie było bardzo udane — do następ­nego roku.

24 sierp­nia 2016 r.

24 sierp­nia 2016 r. po raz pier­wszy w his­torii obchod­zono Święto Powiatu Tczewskiego. Święto stało się okazją do wręczenia Nagrody Starosty Tczewskiego „Filar Powiatu Tczewskiego”,która została wręc­zona ks. prała­towi Piotrowi Wys­dze, do niedawna pro­boszc­zowi parafii pw. Krzyża Świętego. Wielce zasłużonemu dla miasta i powiatu w różnych dziedz­i­nach przez 40 lat na ziemi tczewskiej. Pod­kreślano per­fek­cyjną dbałość o farę, jak i wiele zespołów muzy­cznych, chórów, orga­ni­zowanie kul­tury chrześ­ci­jańskiej. Grat­u­lu­jemy naszemu Wielkiemu Prała­towi Orderu Świętego Stanisława tak wyjątkowej i zasłużonej nagrody.

28 sierp­nia 2016 r.

28 sierp­nia 2016 uroczys­tości pogrze­bowe miały charak­ter państ­wowy; w Bazylice Mari­ack­iej, poza prezy­den­tem Pol­ski Andrze­jem Dudą i met­ro­pol­itą gdańskim abp. Sła­wo­jem L. Głódziem obecni byli m.in. marsza­łek Sejmu, marsza­łek Sen­atu, pre­mier Beata Szy­dło wraz z min­is­trami, m.in. sze­fem MON Antonim Macierewiczem; obecni są również przed­staw­iciele Sejmu i Sen­atu, Dowództwa Gar­ni­zonu Gdy­nia oraz władz samorzą­dowych. Wśród uczest­ników uroczys­tości byli także władze Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej na czele z preze­sem IPN Jarosławem Szarkiem i wicepreze­sem IPN Krzysztofem Szwa­grzykiem, który w 2014 r. wspól­nie z zespołem odkrył szczątki „Inki” i „Zagończyka” na Cmen­tarzu Gar­ni­zonowym w Gdańsku. Obecni byli również przed­staw­iciele NSZZ „Sol­i­darność”, z którym IPN zor­ga­ni­zował uroczys­tości. Trumny ze szczątkami żołnierzy antyko­mu­nisty­cznego podziemia Danuty Siedzikówny i „Inki” i Feliksa Sel­manow­icza „Zagończyka” zostały złożone do grobów na gdańskim Cmen­tarzu Gar­ni­zonowym w 70 lat po rozstrze­la­niu ich przez funkcjonar­iuszy Urzędu Bez­pieczeństwa. Panowała atmos­fera święta; morze całe biało-​czerwonych flag, wiele osób trzy­mało wiz­erunki „Inki” i „Zagończyka”. W bazylice i przy jej wejś­ci­ach obecne były setki pocztów sztan­darowych, dawni dzi­ałacze Sol­i­darności, harcerze z ZHP i ZHR, gór­nicy, stoczniowcy, górale, odświęt­nie ubrani członkowie Zakonu Ryc­erzy Kolumba, Związku Strz­eleck­iego i grup rekon­struk­cyjnych. W loży hon­orowej była del­e­gacja naszego Orderu Świętego Stanisława na czele z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim w towarzys­t­wie koman­dorów: Bog­dana Wiśniewskiego, Grze­gorza Stańczyka i jał­mużnika Witolda Sos­nowski­wgo. W gronie posłów był kawaler Kaz­imierz Smoliński. Wśród tłumu byli także kawalerowie Piotr Stec, Leszek Meler, Hen­ryk Jarosz, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski oraz damy Anna Bubka i Halina Cybul­ska. Dzięku­jemy tym, którzy dołączyli do grona uczest­ników najwięk­szego pol­skiego pogrzebu w Gdańsku z ideą „Cześć i chwała bohaterom”.