październik

1 października 2017 r.

Na fes­tynie rodzin­nym „Z Serca Dla Dominika” (3 let­niego chłopczyka, który potrze­buje fun­duszy na reha­bil­i­tację, aby mógł chodzić) który odbył się dnia 24.09.2017 roku w Wielkim Klinczu zespół ludzi dobrej woli i wolon­tar­iuszy uzbierał kwotę 8.120 zł oraz czek o wartości 1000 zł.” Bardzo dzięku­jemy za kilka­set szk­lanic, otrzy­manych od Prze­o­ratu Pomorskiego, które nam w dużej mierze pomogły w uzbiera­niu z samych losów 3.200 zł. Dzięku­jemy z całego serca w imie­niu Dominika bab­cia i dzi­adek — opiekunowie chłopczyka” piszą w podz­iękowa­niu osie­ro­conego Dawida.

8 października 2017 r.

30 — lecie ist­nienia świę­towała parafia w Tczewie na Górkach, której patronuje Biedaczyna z Asyżu. W pow­stanie tej parafii i budowy pier­wszej kapl­icy zaan­gażowany był ks. prałat Piotr Wysga. W niedzielę, odsłonię­ciem i pobło­gosław­ie­niem fig­ury św. Fran­ciszka z Asyżu odlanej z brązu rozpoczęły się uroczys­tości. Zebranych pow­itał budown­iczy i pro­boszcz parafii ks. kanonik Jan Buk. Obchodom prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Wśród gości były wszys­tkie władze samorzą­dowe, ale też przed­staw­iciele Prze­o­ratu Pomorskiego: kawalerowie Jarosław Bar­toszewski, Tomasz Jeschke i przeor Ste­fan Kukowski.

Wykonu­jąc prace graficzne przy­czynil­iśmy się do wzbo­gace­nia tych uroczystości.

12 października 2017 r.

Kon­certy Czwartkowe w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie to wydarzenia, które na stałe wpisało się w kra­jo­braz wydarzeń kul­tur­al­nych w mieś­cie i powiecie tczewskim.Kolejna odsłono kon­certów rozpoczęła się w czwartek kon­certem Tomasza Drążkowskiego na pozy­ty­wie i kwartetem wokalnym „Amoroso”. Taki cykl całorocznych kon­certów jest od lat wspier­any przez Prze­o­rat Pomorski. Najho­jniejszymi mece­nasami sa kawalerowie Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Włodarczyk.

Orga­ni­za­tor, dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­centy Pyt­lik podz­iękował wszys­tkim dar­czyń­com. Na ostat­nim kon­cer­cie przeor Ste­fan Kukowski miał okazję przekazać biskupowi seniorowi Piotrowi Krupie o ostat­nich dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu. Po kon­cer­cie wraz z koman­dorem Bog­danem Wiśniewski omówił real­iza­cję najbliższych planów Koman­dorii Pelplińskiej.

14 października 2017 r.

Debata: „Wojenna zagłada pol­skiej inteligencji i stan pol­skiej inteligencji dziś” pod patronatem Min­is­terstwa Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego odbyła się w auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej w Pelplinie. Celem spotka­nia była wymi­ana doświad­czeń ludzi intere­su­ją­cym się najnowszą his­torią Pol­ski. Na zaprosze­nie gdańskiego IPN w pan­elu uczest­niczył przeor Ste­fan Kukowski. Całość jest trans­mi­towana na Twiterze Online i nagry­wana. Mate­riał zostanie umieszc­zony na por­talu You Tube. W kulu­arowych roz­mowach uczest­niczył też kawaler Piotr Stec zaprasza­jąc min­is­tra Jarosława Sel­l­ina i Kaz­imierza Smolińskiego do patronatu i udzi­ału w IV konkur­sie Trady­cji i Kul­tury Szlacheck­iej w Waplewie oraz Tczewskiego biegu Tropem Wilczym. Omówiliśmy też doty­chcza­sową i dzi­ałal­ność naszego Prze­o­ratu i kilka najważniejszych pro­jek­tów w roku przyszłym.

31 października 2017 r.

31 października 2017. To już 5 edy­cja Tczewskiego Balu Świę­tych. Obchodząc każdego roku uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych, prag­neliśmy ucz­cić ogromną rzeszę ludzi cieszą­cych się już szczęś­ciem wiecznym, a także wpa­try­wać się i naślad­ować znanych świę­tych. Poprzez nich uwiel­bil­iśmy samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świę­tości”. Bal Świę­tych to jeszcze jedna okazja na to by ucz­cić wszys­t­kich świę­tych, ale także czas na zabawę, tańce,sporą dawkę humoru i dobrej zabawy, wys­tępy i mod­l­itwę. Wys­tąpił zespołu „Nie­boskłonni” z Tczewa oraz gość spec­jalny: zespół Pokój i Dobro. Roz­dawal­iśmy zupę z dyni (przy­go­towana przez kawalera Pio­tra Rezmera), pizze i bagi­etki (kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka), pod­grze­wane przez Jacka Zyw­erta, a roz­dawane wszys­tko przez Prze­o­rat Pomorski (orga­ni­za­tor koman­dor Anna Bubka) wspo­ma­gany wolon­tar­iuszami z tczewskiego OHP. Poma­gali dama Halina Cybul­ska, Tadeusz Bubka, Jarosław Bar­toszewski. Roz­dano ponad 1200 por­cji. Pod­czas balu dzi­ałała „strefa świę­tości” — możli­wość sko­rzys­ta­nia z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia. Obchod­zono tak Dzień Wszys­t­kich Świę­tych, jako najważniejszy cel każdego chrześ­ci­jan­ina. Hon­orowy patron­ami byli J.E. Ks. Bp. Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, oraz Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski (od lat autor całej wiz­ual­iza­cji). Dar­czyńcą wiz­ual­iza­cji był kawaler Zbig­niew Ciec­holewskI. Orga­ni­za­torami Balu Świę­tych była Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie z ks. Piotrem pruskim na czele (a zaczął bale kawaler ks. Prałat Piotr Wysga) i Zespół Szkół Katolic­kich im. św. Królowej Jad­wigi. We wszys­t­kich wiel­o­godzin­nych uroczys­toś­ci­ach brało udział ponad dwa tysiące uczest­ników balu.