AD 2010

15 kwiet­nia 2013 r.

Z inic­jatywy kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego pow­stał w Nisku Obelisk Trady­cji 16. Tczewskiego Batal­ionu Saperów. Na ogólnopol­skie uroczyste obchody Dnia Sapera, zapros­zono również Ste­fana Kukowskiego, który społecznie zapro­jek­tował ten obelisk. Udział w uroczys­toś­ci­ach wziął udział Wiceprezy­dent Miasta Tczew - p. Zenon Drewa. Trzyosobowa del­e­gacja miasta i powiatu, wzięła udział w pokazach dzi­ała­nia żołnierzy 16. batal­ionu w wręcze­niu nagród i podz­iękowań oraz uroczystym poczęs­tunku. Tam spotkaliśmy kawalera Orderu płk. Władysława Dobrza­ńskiego oraz zain­tere­sowanego kon­tak­tem z naszym Prze­o­ratem ks. kapelanem płk. Zenonem Surmą.