AD 2009

6 sierp­nia 2013 r.

Ks. Prałat Piotr Wysga — kapelan naszego Prze­o­ratu — wraz z prze­o­rem — Ste­fanem Kukowskim — złożyli spec­jalne podz­iękowanie kawalerowi — Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu - za wyróż­ni­a­jącą i hojną dzi­ałal­ność chary­taty­wną w ramach naszego Prze­o­ratu. Szczególne podz­iękowanie należy się — za kli­matyza­cję — Muzeum Diecez­jal­nego w Pelplinie, chary­taty­wnie wykony­waną przez firmę „Ciec­holewski”. Omówiliśmy również dal­szą współpracę na tere­nie parafii Pogódki.