luty

12 lutego 2022 r.

Spotkanie robocze z Preze­sem Zarządu Kra­jowego Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego było bardzo owocne. Omówiliśmy wspólne dzi­ała­nia w skali kraju, gdyż Związek będzie też propagował i tworzył akcję „Polonia.Polonia sem­per fidelis”. Ustalono wspól­nie włącze­nie się do akcji 100 lat Rodła w Niem­czech na tere­nie ziemi sztum­skiej. Pan Prezes przed­stawił doty­chcza­sowe dzi­ała­nia patri­o­ty­czne w trud­nym cza­sie reżimu pan­demicznego w swo­jej orga­ni­za­cji za co w uzgod­nie­niu z Kapitułą przyz­nano cztery medale INKI. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji podz­iękował w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława za dyplom uzna­nia. Prezes Z. Toczek przyjął też zaprosze­nie na główne uroczys­tości 100. lecia Rodła do Wrocławia. Po uzgod­nieni­ach — do pracy.

16 lutego 2022 r.

Damy i Kawalerowie ! Bądźmy chary­taty­wni. Wspo­ma­ga­jmy w miarę swych możli­wości innych. Także wpłaty są mile widziane.