grudzień

9 grud­nia 2023 r.

Teren kwidzyńs­kich sta­jni, okry­tych leg­endą, to szczególne miejsce, w którym można mówić o sile trady­cji, bo szwadron to sym­bol przy­wraca­nia trady­cji pol­skiemu wojsku. Z radoś­cią i dumą reprezen­tował nasz Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji cały Order Św. Stanisława w dorocznym spotka­niu opłatkowym w myśl idei za Boga i Ojczyznę. Na wniosek i przy współudziale Dowódcy Sto­warzyszenia Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich Adama Zająca wręc­zono Medal INKI Zachowałem się jak trzeba Panu płk. Stanisła­wowi Skrzyp­skiemu — Preze­sowi Wojew­ódzkiego Związku Inwalidów Wojen­nych „za wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba. Bo pol­skość to nor­mal­ność, to obow­iązek, to honor.” W cza­sie tego wig­ili­jnego spotka­nia była też okazja do omówienia dal­szej współpracy z Orderem Św. Stanisława. Pre­amiando Incitat !

11 grud­nia 2023 r.

Na doroczny Opłatek biskupa diecez­jalny dr. Ryszard Kasyna zaprosił nasz Prze­o­rat Pomorski. Po kon­cer­cie kolęd w kat­e­drze Przes­zliśmy do refek­tarz, gdzie składal­iśmy sobie wza­jem­nie życzenia. Order reprezen­towali: Ste­fan Kukowski G.C.C.St.S., Bog­dan Wiśniewski \G.S.St.S. oraz Leszek Meler G.C.St.S., który złożyli życzenia Eksce­lencji w imie­niu Kon­fed­er­acji dając w darze bogato haftowany ornat. Wśród wielu dos­to­jnych gości spotkaliśmy takich z którymi już uzgad­nial­iśmy dal­sze dzi­ała­nia chary­taty­wne. Przy kawie już z ks. bisku­pem Arka­diuszem Okro­jem dopre­cy­zowal­iśmy dzi­ała­nia w 11. Tczewskim Orszaku Trzech Król i A.D.2024. Rad­owal­iśmy się też z udzi­ału w naszej del­e­gacji z Adama Zająca — Prezesa Sto­warzyszenia Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

17 grud­nia 2023 r.

W niedzielę 17 grud­nia damy i kawalerowie spotkali się w restau­racji *Piaskowa” w Tczewie na dorocznym spotka­niu opłatkowym przy­go­towanym dzięki wielkiej życ­zli­wości kaw. Pio­tra Rezmera i dostar­c­zonym cias­tom Leszka Melera.Piękną inic­jatywą wykazali się Adri­ana Pilarska i Andrzej Kurpiewski, którzy przy­wieźli sprzęt nagłaś­ni­a­jący, śpiewa­jąc kolędy zachę­cili nas do wspól­nego śpiewu kolęd. O głębokości przeżyć Bożego Nar­o­dzenia mówił ks. kapelan prał. Piotr Wysga. Pobło­gosławił opłatek, którym łamiąc się złożyliśmy sobie życzenia. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji podz­iękował tym którzy pra­cow­ali chary­taty­wnie w naszym Prze­o­ra­cie. Przyz­naną I Klasę Orderu Ś.S. udeko­rował kaw. Jarosława Bar­toszewskiego. S. Kukowski przekazał o stanie pow­stawa­niu nowego zakładu graw­er­skiego, który będzie dla nas wykony­wał dystynk­to­ria orderowe. W cza­sie kolacji była okazja o krótkiego omówienia obec­nych, jak i planowanych dzi­ałań. Kaw. Józef Kra­jew­ski omówił dzi­ała­nia zmierza­jące to naw­iąza­nia kon­taktu (za zgodą Wielkiego Mis­trz) z Zakonem Ryc­er­skim Ojca Anchita z Brazylii. Marika Wohlert przekazała o braku zain­tere­sowa­nia kawalerów Szla­chetna Paczka. Nadal zbier­amy dary rzec­zowe dla bez­dom­nych. W spotka­niu naszego Prze­o­ratu Pomorskiego mogli i wzięli udział damy: Cybul­ska Halina, Adri­ana Pilarska, Maika Wohlert. Kawalerowie: ks. Piotr Wysga, Andrzej Kurpiewski, Józef Kra­jew­ski, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Znaczna część Prze­o­ratu została uspraw­iedli­wiona z nieobecności.