marzec

5 marca 2016 r.

5 marca w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich odbył się Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków 2016,( które odbyły się w wielu mias­tach już po raz ósmy) w 420 mias­tach w Polsce i 16 na świecie. Był to czas pod­sumowań, dzie­le­nia się doświad­czeni­ami i pomysłami oraz planów na przyszły rok. W Zjeździe wzięło udział 150 osób z orsza­kowych miejs­cowości z całej Pol­ski. Spotkanie rozpoczął gospo­darz miejsca Jego Emi­nencja Ksiądz Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz, który pow­itał zgro­mad­zonych gości oraz przekazał podz­iękowa­nia i słowa bło­gosław­ieństwa dla wszys­t­kich osób przy­go­towu­ją­cych Orszak Trzech Króli w całej Polsce. Nasz Prze­o­rat jako pier­wszy złożył Księdzu Kar­dy­nałowi życzenia imieni­nowe doda­jąc odpowiedni prezent. Na wniosek Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława IX Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki wraz z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim wręczyli Fun­dacji Orszak Trzech Króli najwyższe wyróżnie­nie — Złoty Krzyż zasługi Orderu Orderu Świętego Stanisława. Znalazła się też chwila na krótką roz­mowę Wielkiego Mis­trza z Kar­dy­nałem na temat misji naszego Orderu Świętego Stanisława. Spotkało sie to z wielkim aplauzem zgro­mad­zonych orga­ni­za­torów, jak i dużym zain­tere­sowaniem wszys­t­kich mediów.

W pier­wszej części spotka­nia, przed­staw­iciele Fun­dacji Orszak Trzech Króli przed­staw­ili pod­sumowanie 8. edy­cji Orszaku Trzech Króli 2016. Po prz­er­wie kawowej wręczano spec­jalne podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cję Orszaku. Odbier­ali je ks.Mirosław Piechowski dla Turzy, Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski dla Pelplina, kawaler Łukasz Par­tyka dla Sub­ków i przeor Ste­fan Kukowski dla Tczewa. On tez został popros­zony o krótki wykład na temat form i metod w orga­ni­za­cji orsza­ków, aby zaan­gażować jak najwięcej uczest­ników w przeży­cia tych co „bieżeli do Betle­jem”. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się też kro­nika tczewskiego orszaku, ale także wzory cer­ty­fikatów wprowad­zonych w orsza­kach które były pod patronatem naszego Prze­o­ratu OŚS w miejs­cowoś­ci­ach: Tczew, Pelplin, Starog­ard Gdański, Łeba, Turze, Sub­kowy a także pomoc w orga­ni­za­cji w Sztu­mie. Przekazu­jemy podz­iękowa­nia tym wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek przy­czynili się do tworzenia orsza­ków 3. króli.