kwiecień

3 kwiet­nia 2017 r.

3 kwiet­nia 2017.Jak corocznie zostal­iśmy zaproszeni na imieni­nowe śni­adanie do J.E. Ryszarda Kasyny. W towarzys­t­wie księży z Kapituły Kat­e­dral­nej nasza del­e­gacja w składzie; Ste­fan Kukowski — przeor, Bog­dan Wis­niewski — koman­dor pelpliński, Witold Sos­nowski — jał­mużnik oraz ks. Wielki Prałat Józef Pick złożyła życzenia i odpowiedni dar. Nasi przed­staw­iciele (kaw. Leszek Meler i dama Alicja Słyszewska) składali życzenia wraz z innymi gru­pami. Wraz z Kapitułą odśpiewal­iśmy „Plu­ri­mos Annos” w kam­er­al­nej roz­mowie omówiliśmy z Eksce­lencją dal­szą współpracę z kurią biskupią.

Niech Bóg Ojciec darzy Księdza Biskupa szczegól­nymi łaskami, Jezus Chrys­tus będzie wzorem i prze­wod­nikiem na wszys­t­kich dro­gach, Duch Święty opromienia swoim światłe i wyposaża w nadzwycza­jne charyz­maty, a w sercu Matki Najświęt­szej niech Ksiądz Biskup zawsze zna­j­duje uko­je­nie. Z wyrazami głębok­iego sza­cunku, Damy i Kawalerowie OŚS.

4 kwiet­nia 2017 r.

4 kwiet­nia 2017. Z pomysłem utworzenia miejsca pamięci wyszedł Ste­fan Kukowski, nasz przeor. Wykonał wszys­tkie pro­jekty i wraz ze starost­wem zor­ga­ni­zował tę uroczys­tość. Oczy­wiś­cie zaan­gażowali się także w to dzieło z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego koman­dor tczewski Anna Bubka, kawaler Piotr Cymanowski, Jarosław Bar­toszewski, Andrzej Zblewski. Wspar­cia wielkiego dostal­iśmy od kawalerów: Kaz­imierza Smolińskiego, Zbig­niewa Ciec­holewskiego, Grze­gorza Płazy oraz od Tadeusza Wło­dar­czyka, Arka­diusza Kiem­czyńskiego. Gorąco wital­iśmy kawalerów z Wejherowa Tadeusza Trock­iego i Hen­ryka Jarosza, który wręczył orga­ni­za­torom list od prezy­denta Wejherowa. Przy­byli także kawalerowie koman­dor Bog­dan Wiśniewski, Ryszard Szwoch i Tadeusz Serocki. O utworze­niu Pan­teonu Katyńskiego, czyli miejsca pamięci ofiar reżimu stal­i­nowskiego zde­cy­dował starosta Tadeusz Dzwonkowski. Na tere­nie przy II Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Tczewie pow­stała Aleja Dębów, pamiątkowa wielka gran­i­towa tablica, słupy z dru­tami sym­bol­izu­jące sowieckie obozy. Przy każdym dębie jest tabliczka z nazwiskami wskazu­ją­cymi komu ten dąb jest dedykowany. Jest to przesłanie, która grupa społeczna winna pamię­tać o swych bohater­s­kich poprzed­nikach z obozów w Ostaszkowie, Staro­biel­sku, Koziel­sku. Aleja jest utwor­zona z 20 dębów dedykowanych 62 ofi­arom z terenu Tczewa i powiatu tczewskiego, które zginęły w Katyniu z rąk sowi­etów. Cały kom­pleks robi prze­j­mu­jące wraże­nie, pozosta­jąc długo w pamięci.

Na uroczyste poświęce­nie Pan­teonu. przy­byli reprezen­tu­jący wicepremiera Pio­tra Glińskiego wicem­i­nis­ter Jarosław Sellin, wicem­i­nis­ter gospo­darki Kaz­imierz Smoliński, sen­a­tor Antoni Szy­mański, władze lokalne, księża, przed­staw­iciele rodzin katyńs­kich oraz młodzież i mieszkańcy powiatu. O odpraw­ie­nie mszy zwró­cił się kawaler Witold Sos­nowski i przed­staw­iciel rodzin katyńs­kich Jerzy Wierzbowski. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz prałat, wikar­iusz biskupi Mar­ian Szczepiński. Wiele słów poświę­cił młodzieży, pod­kreśla­jąc ich rolę w zachowa­niu pamięci o tych, którzy za to, że szli z hasłem „Bóg, honor, ojczyzna” pozbyli się i wol­ności, i życia. (…). Za odpraw­ie­nie mszy dziękowała dyrek­tor II LO Dorota Koś­ci­jańczuk wraz z del­e­gacją młodzieży. Okolicznoś­ciowe przemówienia wygłosili Hon­orowa Prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej, przed­staw­icielka młodzieży i reprezen­tu­jący prof. Jarosława Szarka dyrek­tor Gdańskiego Odd­zi­ału Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej prof. Mirosław Golon. Na ręce Pana Pro­fe­sora Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława dla Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej za wielo­let­nie, efek­ty­wne dzi­ała­nia na rzecz budowy pamięci nar­o­dowej złożył Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu i kawaler Orderu Kaz­imierz Smoliński. Poświęce­nia pan­teonu dokonał ksiądz prałat Szczepiński w asyś­cie sied­miu księży, po czym w pod­niosłym nas­troju odśpiewal­iśmy hymn nar­o­dowy. Po mszy otwarto Pan­teon, uroczys­tego prze­cię­cia wstęgi dokon­ali: wicem­i­nistrowie Jarosław Selin i Kaz­imierz Smoliński, przed­staw­iciel rodzin katyńs­kich Jerzy Wierzbowski, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, prof. Mirosław Golon z IPN oraz Ste­fan Kukowski. Uroczys­tości zakończył krótki kon­cert zespołu „Na cały głos”, który także zapewnił muzy­czną oprawę całej uroczystości.

Odsłonię­ciu i poświęce­niu pan­teonu towarzyszyła pro­mocja książki Marcina Kłodz­ińskiego „Tczewski Pan­teon Katyński”, pra­cown­ika Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej. Pub­likacja ma charak­ter eduka­cyjny i skierowana jest głównie do młodzieży. Goś­cie uroczys­tości otrzymy­wali książkę z pod­pisem autora. W holu II LO obe­jrzeć można było wys­tawę „Katyń” przy­go­towaną przez Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej. „Nie można zakopać pamięci w dołach” — to przesłanie Mem­o­rium Katyńskiego. W zamyśle pomysło­dawcy Tczewski Pan­teon Katyński ma być lekcją his­torii, szczegól­nie dla młodzieży i hoł­dem dla pomordowanych.

9 kwiet­nia 2017 r.

W niedzielę pal­mową 9 kwiet­nia 2017 r. odbył się w kruż­gankach pelplińskiej bazy­liki kat­e­dral­nej trady­cyjny jar­mark wielka­nocny. Wśród głównych orga­ni­za­torów była dama w Orderze z naszego Prze­o­ratu Alicja Słyszewska. Od kilku lat na jed­nym ze stoisk wys­taw­iane są stare książki. Dochód z ich sprzedaży przez­nac­zony jest na misje kapucyńskie w Afryce. Jak zwykle wśród wolon­tar­iuszy był koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski. W tym roku udało się zebrać ponad 800 zł, co przekłada się na zakup dwóch row­erów dla kat­e­chistów w misji kapucyńskiej w Repub­lice Środ­kowej Afryki. To bardzo wymierna pomoc. Stoisko odwiedził ks. bp Wiesław Śmigel i pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej w Pelplinie ks. infułat Tadeusz Brzeziński.

10 kwiet­nia 2017 r.

10 kwiet­nia na spotkanie zor­ga­ni­zowane przez Klub Gazety Pol­skiej w Tczewie przed tablicą poświę­coną prezy­den­towi Lechowi Kaczyńskiemu (pro­jekt S.Kukowski, fun­dacja K.Smoliński) odsłoniętej w 1. rocznice tragedii smoleńskiej złożyliśmy kwiaty i odd­al­iśmy cześć, tym co zginęli razem z Prezy­den­tem. Wśród odd­a­ją­cych hołd, składa­ją­cych kwiaty i znicze byli członkowie naszego Prze­o­ratu: Anna Bubka, Halina Cybul­ska, Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski. Uroczys­tość prowadził starosta Tadeusz Dzwonkowski.

11 kwiet­nia 2017 r.

11 kwiet­nia z inic­jatywy prezy­denta Tczewa uczcze­nie pomor­dowanych w lasach katyńs­kich odbyło się przy pom­niku w parku miejskim. Druga część uroczys­tości została z inic­jatywy Starostwa Powia­towego oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego (orga­ni­za­tora uroczys­tości) przeprowad­zona na nowoot­wartym Pan­teonie Katyńskim. Pomorski Prze­o­rat reprezen­towali Ste­fan Kukowski (twórca Pan­teonu) Witold Sos­nowski, Anna Bubka, Andrzej Zblewski. Złożyliśmy pod tablicą znicze, odmówiliśmy też mod­l­itwę za bohater­s­kich Polaków.

14 kwiet­nia 2017 r.

14 kwiet­nia. Naprawdę potrze­bu­ją­cym, wielodziet­nym rodzi­nom, stołówce schro­niska dla bez­dom­nych brata Alberta prowad­zonym przez siostry Win­cen­tynki oraz świ­etlice środowiskowe Car­i­tas w Tczewie i w Turzu prowad­zonej przez ks. Mirosława Prze­chowskiego przekaza­l­iśmy dary. Głównie było to 300 kg różno­ra­kich pierogów mrożonych oraz 500 sztuk bardzo dużych pizz, które przekazał potrze­bu­ją­cym kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Dary zostały uzu­pełnione drob­nymi słody­czami wielka­noc­nymi. Trans­portem i rozdzi­ałem darów zajął się nasz jał­mużnik, kawaler Witold Sosnowski.

18 kwiet­nia 2017 r.

Relik­wiarz bł. Marii Karłowskiej z rzeźbą dobrego pasterza na skale zostanie przekazany do Domu Gen­er­al­nego Sióstr Pasterek w Jabłonowie w rocznicę beat­y­fikacji bło­gosław­ionej 6 czer­wca. W imie­niu naszego Prze­o­ratu przekaże dar nasz kapelan Ks. prałat Piotr Wysga, funda­tor relik­wiarza. Zaś cząstka skały z groty na górze Gargano, w mieś­cie Monte Sant’Angelo, gdzie zna­j­duje się jedno z najsłyn­niejszych w Koś­ciele katolickim sank­tu­ar­iów ku czci świętego Michała Archan­ioła zostanie w darze przekazana parafii św. Krzyża. Inic­ja­torem całości jest też nasz kawaler prałat Piotr Wysga. Bóg zapłać.

22 kwiet­nia 2017 r.

22 kwiet­nia 2017 na zaprosze­nie Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Pił­sud­czyków RP wzięliśmy udział w Uroczystym Zebra­niu Okręgu w Sali im. Józefa Pił­sud­skiego Pomorskiego Urzędu Wojew­ódzkiego w Gdańsku. Kawaler Jarosław Bar­toszewski i przeor Ste­fan Kukowski podz­iękowali w imie­niu Starosty Tczewskiego, Prezesa IPN w Gdańsku i całego Prze­o­ratu Pomorskiego spec­jal­nymi dyplo­mami Okrę­gowi Gdańskiemu i Okrę­gowi Gdyńskiemu za akty­wny udział w uroczys­toś­ci­ach otwar­cia Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego. Gen­er­ałowi bry­gady Związku Pił­sud­czyków RP Stanisła­wowi Śli­wie wręczyliśmy kro­nikarskie zapiski naszych dzi­ałań w ramach Orderu Świętego Stanisława. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów za naszą patri­o­ty­czną działalność.