AD 2015

25 listopada 2010 r.

Nagroda „SAM­BURII” dla kawalera Ste­fana Kukowskiego. Jest to najwyższe wyróżnie­nie przyz­nawane przez Starostę Tczewskiego za szczególny wkład w rozwój powiatu i dzi­ałal­ność społeczną. Jest wyróżnie­niem za wielo­let­nie społeczne zaan­gażowanie i rozsław­ianie ziemi tczewskiej. Nagrodę wręc­zono na uroczys­tej sesji Rady Powiatu.


„Myślę, że tegoroczna kandy­datura nie budzi żad­nych wąt­pli­wości. Ste­fan Kukowski wniósł wiele w życie powiatu. Jemu zawdz­ięczamy herb powiatu, kilka pom­ników, tablic pamiątkowych i wiele inic­jatyw społecznych” — mówił pod­czas uroczys­tej sesji starosta tczewski, Witold Sos­nowski.