AD 2015

3 grud­nia 2010 r.

Nagły przypływ mrozu zmo­bi­li­zował nas do zain­tere­sowa­nia się bez­dom­nymi. Przyłączyliśmy się do zbiera­niai darów. Hojnoś­cią wykazał się kawaler T.Wło­dar­czyk, który przekazał 300 kg pro­duk­tów. Współor­ga­ni­zował całość S.Kukowski oraz pos­tu­lant W.Sosnowski. Roz­dawnictwem i rzetel­nym rozdzi­ałem zajęła się pani Prezes Tczewskiej Orga­ni­za­cji Bez­dom­nych i Bezro­bot­nych. Kole­jka po dary była przeogromna i bardzo zdyscyplinowana.