wrze­sień

10 wrześ­nia 2022 r.

10 wrześ­nia 2022. „ II. Bieg Walki o Pamięć” w Lubi­chowie zakońc­zony. Frek­wencja dopisała w „Biegu Inki” udział wzięło ponad 100 zawod­ników oraz 54 dzieci. Bieg ku pamięci san­i­tar­iuszki 5 Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej, Danuty Siedzikówny „Inki”. Bieg wpisy­wał się także w „V Biegowe Grand Prix Kociewia 2022”. Przekazano podz­iękowa­nia dla”: orga­ni­za­torów, spon­sorów, part­nerów, gości m.in. Sebas­tiana Kuchar­czyka — Prawy Starog­ard, Pio­tra Szubar­czyka– Rad­nego Powiatu Starog­a­rdzkiego, Mar­iusza Birosza — Sto­warzysze­nie Bry­gady Inki, Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława, który współt­worzył zakończe­nie cyklu II Pomorskiego Biegu Pamięci. Wespół z innymi orga­ni­za­torami wręczał zawod­nikom, medale okolicznoś­ciowe nagrody, puchary i przede wszys­tkim Medale INKI „Za akty­wne wspieranie wszelkie inic­jatywy patri­o­ty­czne, his­to­ryczne, eduka­cyjne, które upamięt­ni­ają miejsca mar­ty­rologii XX wieku oraz żołnierzy pol­skiego powo­jen­nego podziemia niepodległoś­ciowego i antyko­mu­nisty­cznego”. Medale otrzy­mali członkowie Sto­warzyszenia „Bry­gada Inki”. Bardzo zasłużony, wielo­letni orga­ni­za­tor dzi­ałań patri­o­ty­cznych Sebas­t­ian Kuchar­czyk otrzy­mał Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Po uroczys­toś­ci­ach był czas na omówie­nie dal­szych wspól­nych dzi­ałań orga­ni­za­torów i Gminy Lubi­chowo z Kon­fed­er­acją Orderu.

29 wrześ­nia 2022 r.

29 wrześ­nia 2022 r. zostal­iśmy zaproszeni przez Prze­ora i Rek­tora Sem­i­nar­ium o. Mar­iusza Tabul­skiego na uroczys­tości wieńczące 550 lecie przy­by­cia Paulinów i ich nieprz­er­wanej obec­ności na Skałce w Krakowie. Jest to główne sank­tu­ar­ium Św. Stanisława B.M.

Kon­fed­er­ację Orderu reprezen­tował Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Uroczysta Msza św. kon­cele­browana przez kard. Stanisława Dzi­wisza w obec­ności kilkudziesię­ciu kapłanów i zakon­ników. W darze ołtarza przekaza­l­iśmy bogaty mszał. We mszy uczest­niczyło dama i 18 kawalerów, w tym Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk, książę Michaił Szu­bina z Kijowa, Wiesław Żół­towski — przeor z Chicago, Dominik Kozłowski z Prze­o­ratu Wielkopol­skiego. Po mszy zostal­iśmy zaproszeni do refek­tarza zakon­nego na agapę, gdzie była okazja pro­mocji i przekaza­nia książki „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński” wraz z krótkim spra­woz­daniem o dzi­ała­ni­ach Orderu w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Współt­worzący — Ste­fan Kukowski. Książkę przekazy­wali kawalerowie Stanisław Hendryk (inic­ja­tor kon­fer­encji naukowej i pow­sta­nia książki), Michał Daszczyszak (Przeor Krakowski), Krzysztof Zbro­jkiewicz (Przeor Częs­to­chowski) i oczy­wiś­cie Ste­fan Kukowski. Pro­mo­cyjne wydanie otrzy­mali, m. in.: kard. Stanisław Dzi­wisz, rek­tor o. Mar­iusz Tabul­ski, prof. Jan Duda — Prze­wod­niczący Sejmiku Wojew­ództwa Małopol­skiego. Była okazja do miłych wspom­nień z poprzed­nich spotkań z Pro­fe­sorem i żoną prof. Jan­ina Dudą. Kawalerowie pur­purowych płaszczy mieli okazję do rozmów z wieloma dos­to­jnymi gośćmi. Na osob­nej audi­encji u Ojca Prze­ora Ste­fan Kukowski został wyróżniony spec­jal­nym Medalem 550. lecia Paulinów na Skałce (medalem takim został też wyróżniony Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­ski Andrzej Duda). Ustalil­iśmy dal­szą bliską współpracę z ojcami Paulinami.

Spotkanie w Krakowie było także okazją do spotka­nia kawalerów Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława B.M., na którym omówiono wiele istot­nych kwestii: stanu bieżącego, pod­ję­cia decyzji o zmi­anach w Wielkiej Kapit­ule, dookop­towa­niu do Sądu Hon­orowego naszych kawalerów Łukasza Par­tyki i Andrzeja Zblewskiego. Pod­jęto też decyzję o dal­szej ścisłej współpracy i oblig­a­to­ryjnych kon­sul­tac­jach ze świa­towymi koman­do­ri­ami i prze­o­ratami. Obow­iązki te prze­jął na siebie Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk, mający trady­cyjne umo­cow­anie prawne w Orderze i wiele doświad­czeń z prze­o­ratami zagranicznymi. Także przekaza­l­iśmy plany więk­szych poczy­nań Prze­o­ratu Pomorskiego jeszcze w roku 2022.