listopad

10 listopada 2022 r.

Zakończe­nie Roku 100. lecia Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie prze­b­ie­gało bardzo uroczyś­cie. Msza święta w koś­ciele w intencji uczniów, nauczy­cieli i dobrodziejów z wielce poucza­jącą, patri­o­ty­czną homilią. Prze­jś­cie do szkoły, gdzie na placu odsłonięto i poświę­cono gran­i­tową tablicę. Potem apel w cza­sie którym najbardziej uroczystym momentem było udeko­rowanie sztan­daru szkoły Medalem „Polo­nia sem­per fidelis”, przyz­nanym przez Kapitułę Medalu, a wręc­zonym przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Ste­fana Kukowskiego wraz z wielce zasłużonym kawalerem Orderu Jarosławem Bar­toszewskim. Deko­racja Medalem, przyk­lęknię­cie i ucałowanie płata sztan­daru, oklaski zgro­mad­zonych uczniów.

Dołąc­zona lau­dacja zaw­ier­ała tekst „W uzna­niu 100. let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie pol­skości”. Po uroczys­toś­ci­ach już na sali wspani­ałe przed­staw­ienia, pan­tomima, chór, insc­eniza­cje w wyko­na­niu uczniów szkoły, ale też i sym­pa­ty­cznych przed­szko­laków. Poważniejszą część miał do przed­staw­ienia red. Piotr Szubar­czyk (pos­tu­lant do Orderu) mówiąc o hym­nie i Józe­fie Wybickim. O godz. 11:11 odśpiewano hymn Państ­wowy. Krótkie grat­u­lacje od posła na Sejm RP Kaz­imierza Smolińskiego (kawalera Orderu), przed­staw­iciela Kura­to­rium Oświaty i Wychowa­nia oraz Tczewskiego Starostwa. Na zakończe­nie prze­wod­niczący komisji konkur­sowej Ste­fan Kukowski odczy­tał wyniki konkursu plas­ty­cznego i lit­er­ack­iego, po czym lau­re­atom wręczył nagrody. Niespodzianką było wręcze­nie panom Piotrowi Szubar­czykowi (całą serię wykładów) i Ste­fanowi Kukowskiemu stat­uetki „Przy­ja­ciel Szkoły”.

11 listopada 2022 r.

W Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Mal­borku odbyła się insc­eniza­cja his­to­ryczna, poświę­cona wydarzeniom związanym z odzyskaniem prze Pol­skę niepodległości. Kole­jny już raz w postać Ignacego Jana Paderewskiego wcielił się Piotr Stec — Przeor Pomorski i Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. To wszys­tko w spec­jal­nie przy­go­towanej scenerii — prezy­dent USA i Paderewski przy­byli przed­wo­jen­nym samo­cho­dem Rolls-​Royce. Marsza­łek zasi­adł wewnątrz słyn­nego samo­chodu CWS T-​1, a także w towarzys­t­wie prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Thomasa Wodor­owa Wilsona, przy­byłym licznie mieszkań­com i goś­ciom został uroczyś­cie przed­staw­iony ważny dla Polaków „13 punkt Wilsona”, doma­ga­jacy się utworzenia na mocy Trak­tatu Wer­sal­skiego, niepodległego państwa pol­skiego. Niech żyje wolna i niepodległa Pol­ska! Cześć i chwała bohaterom! Insc­eniza­cja ta wpisuje się w ogólnopol­ski pro­jekt Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława B.M. — Polo­nia sem­per fidelis”.

17 listopada 2022 r.

Kon­fer­encja pokazu­jąca życie, twór­c­zość i efekty wielo­let­niej dzi­ałal­ności kapłańskiej i patri­o­ty­cznej ks. dra. Bolesława Domańskiego (absol­wenta pelplińskiego Col­legium Mar­i­anum i Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego) wieńczy dzi­ała­nia Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w ramach całorocznej akcji Polo­nia sem­per fidelis. Refer­aty były nakierowane na młodzież, by znała kapłanów-​patriotów. „Albo Pol­ska będzie katolicka albo nie będzie jej wcale”(Stefan Kard. Wyszyński). Kon­fer­encję rozpoczęto wspól­nym odśpiewaniem „Roty.”

Prowadził Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński Orderu Św. Stanisława przekazu­jąc bło­gosław­ieństwo i przesłanie bpa Ryszarda Kasyny (hon­orowego patrona Kon­fer­encji) oraz grat­u­lacji (także patrona hon­orowego) woje­w­ody pomorskiego Dar­iusza Drelicha. Wykłady rozpoczął dn Krys­t­ian Rink „Pow­stanie i dzi­ałal­ność Związku Polaków w Niem­czech” z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego. Kawaler w Orderze Ryszard Szwoch przed­stawił „ Ks. Bolesław Domański– życie i dzi­ałal­ność” zaś red. Piotr Szubar­czyk (pos­tu­lant do Orderu) — „Ks. Bolesława Domańskiego wpływ na młode pokole­nie”. Okolicznoś­ciową wys­tawę o ks. B.Domańskim przy­gował ks. prof. dr. hab. Anas­tazy Nadolny. Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu (inic­ja­tor i pomysło­dawca) wręczył współor­ga­ni­za­torom medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” za wielo­let­nie dzi­ała­nia patri­o­ty­czne: Col­legium Mar­i­anum (ode­brał dyr. ks. Wiesław Szuca), Wyższemu Sem­i­nar­ium Duchownemu (na ręce prof. dr. hab. Pio­tra Moskala) oraz Radiu Głos na ręce dyr. ks. dr. Ireneusza Smaglińskiego. Bur­mistrz Pelplina p. Mirosław Chyła podz­iękował za wspani­ałą kon­fer­encję kieru­jąc przesłanie do młodzieży. Na zakończe­nie wszyscy zgro­madzeni ośpiewali wspól­nie „Boże coś Pol­skę”. Po kon­fer­encji orga­ni­za­torzy zostali pod­jęci obi­a­dem w Col­legium Marianum.

19 listopada 2022 r.

Najnowszy całoroczny pro­jekt Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława pod hasłem „Polo­nia Sem­per Fidelis” objęło także stworze­nie wys­tawy malarskiej „Piękna nasza Pol­ska cała”. Tytuł wys­tawy naw­iązuję do opub­likowanej w 1833 roku pop­u­larnej pieśni Win­cen­tego Pola, wych­wala­jącej pol­ski kra­jo­braz, oby­czaj, kul­turę i trady­cję. I taki właśnie jest cel tej wys­tawy – orga­ni­za­torowi chodz­iło o to, by pokazać pię­kno naszej Ojczyzny wyrażone za pomocą farby i pęd­zla, kun­sztu i wrażli­wości pol­s­kich artystów-​malarzy, którym bliskie są ideały przod­ków, rodz­imy pejzaż i miłość Ojczyzny. Do udzi­ału w wys­tawie zaproszeni zostali wybitni współcześni artyści, reprezen­tu­jący sze­rokie spek­trum styl­isty­czne. Są tu rasowi pejza­żyści – malarze real­iści, real­izmu fan­tasty­cznego, którzy wymowę swych dzieł wzbo­ga­cają niepow­tarzal­nym kodem kul­tur­owym wyrosłym z pol­skiej sztuki i lit­er­atury — unika­towym połącze­niem hon­oru, katol­i­cyzmu, fan­tazji i umiłowa­nia wol­ności. Są też przed­staw­iciele nurtu abstrak­cyjnego, wpisu­jący swoje dzieła w sze­roki kon­tekst sztuki nar­o­dowej. Najlep­szym miejscem dla wyek­sponowa­nia tej niezwykłej wys­tawy, był kom­pleks zamkowy Wrochem w Tarnow­icach Starych, których właś­ci­cielem jest kawaler w Orderze Rajner Smolorz. Na swój koszt goś­cił czołówkę pol­s­kich malarzy i współor­ga­ni­za­torów Pro splen­dor Patriae. Artyści, którzy dla chwały Ojczyzny dostar­czyli swoje dzieła to: Bąk Karol, Chomiczewski Stanisław, Forme­jster Weronika, Jagiel­ski Wacław, Jańczuk Michał, Kacz­marowska – Hamil­ton Bar­bara, Klimek Krzysztof, Koł­panow­icz Marcin, Kukowski Jarosław, Kukowska Ewa, Lewandowski Janusz, Maślankiewicz Agata, Maślankiewicz Jacek, Mil­iński Dar­iusz, Minge Ewa, Pałucha Jacek, Pielucha Daniel, Starzecki Piotr, Stolorz Józef, Szyda Danuta, Wiśniewski Krzysztof, Żywiecki Alek­sander. Wernisaż był w zamkowej sali wys­ta­wowej wśród urząd­zonego his­to­rycznie wnętrza, zamier­zonej „przy­pad­kowości”, co stwarzało wspani­ałą atmos­ferę sztuki współczes­nej umo­cow­anej w „his­torii Pol­ski”. Pow­itał wszys­t­kich pan na zamku — Rajner Smolorz. Krótkiego wprowadzenia w dzi­ała­nia Orderu Świętego Stanisława dokonał Wielki Mis­trz Orderu Walde­mar Wilk. Każdemu artyś­cie pomysło­dawca ogólnopol­skiej akcji Polo­nia sem­per fidelis i całej idei tego wernisażu Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu) w towarzys­t­wie Walde­mara Wilka wręczał medale „Polo­nia Sem­per Fidelis (swo­jego pro­jektu i fun­dacji). Wręcza­jąc medal także orga­ni­za­torowi wernisażu kawalerowi Rajnerowi Smolor­zowi dodał, iż jest w Orderze dewiza naczelna „praemiando inci­tat” — „nagradza­jąc zachę­cać” do dal­szej pracy w myśl idei: pol­skość to nor­mal­ność, to obow­iązek, to honor. Naw­iązał również do wys­tawy malarzy i Kon­fer­encji Naukowej w tym miejscu w Roku Kar­dy­nała Wyszyńskiego i poprosił Krzysztofa Zbro­jkiewicza — Prze­ora Prze­o­ratu Staropol­skiego z Częs­to­chowy o wręcze­nie książki „Pry­mas Tysią­cle­cia Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński” zac­nemu Gospo­dar­zowi. Ste­fan Kukowski uzgod­nił ze znaną w świecie pro­jek­tan­tką mody Ewą Minge inne dzi­ała­nia społeczne także poza grani­cami Pol­ski w przyszłym roku. Wśród wielu dos­to­jnych gości byli marszandzi, kolekcjon­erzy, lokalni samorzą­dowcy. Wo części ofic­jal­nej dwaj artyści i gitarzyści M. Koł­panow­icz i P. Starzecki zachę­cili do wspól­nego śpiewu pieśni patri­o­ty­cznych gra­jąc na gitarach. Po wspól­nych roz­mowach przy szam­panie można było usłyszeć słowa uzna­nia wśród gości, a w imie­niu artys­tów Marcin Koł­panow­icz przy­bliżył idee różnorod­ności i kierunków w sztuce stosowanej przez artys­tów bazu­ją­cych na umiłowa­niu Ojczyzny. Po długich roz­mowach o sztuce, malarst­wie, ideach współczes­nego świata i potrze­bach ugru­towa­niu his­torii Pol­ski w sztuce zakończył się wernisaż, który potrwa do połowy grud­nia. Potem była uczta przy­go­towana przez pana Rajn­era Smolorza dla artys­tów i zapros­zonych gości. Kam­er­alne dyskursy i plany na rok następny prze­b­ie­gały w bardzo przy­ja­ciel­skiej atmosferze.

19 listopada 2022 r.

Pier­wszą część uroczys­tości, w koś­ciele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie, rozpoczęła Msza Święta w Intencji Ojczyzny. Potem w Będo­minie pod­czas uroczys­tości odsłonię­cia popier­sia Fry­deryka Augusta I (autorstwa p. prof. Mar­iusza Białeck­iego) w Muzeum Hymnu Nar­o­dowego Jarosław Bar­toszewski — sekre­tarz Rady Kon­sty­tucyjnej Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława wręczył na ręce Kura­tora Muzeum Prze­mysława Reya oraz Pani Kus­tosz Mał­gorzaty Gańskiej Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”, przyz­nany przez Kapitułę Medalu. Przed­staw­iciele Towarzystwa „Memo­ria Resti­tuta” przy­bliżyli życio­rys Księ­cia Warsza­wskiego, który był też II Wielkim Mis­trzem Orderu Św. Stanisława w początkach wieku XIX. Poucza­jąca była prelekcja w sali kon­fer­en­cyjnej Tomasza Kocenta Prezesa Zarządu Głównego. Kon­fed­er­acja Orderu od dłuższego czasu współpracuje z Towarzys­t­wem Pamięci His­to­rycznej „Memo­ria Resti­tuta”, której Zarząd Główny odz­naczył Sre­brnym Medalem Ste­fana Kukowskiego. Odz­nacze­nie to zostało przyjęte jako doce­nie­nie wielu lat dzi­ałal­ności patri­o­ty­cznej całego Prze­o­ratu Pomorskiego.

19 listopada 2022 r.

W dniu 19.11.2022 r. odbył się Memo­riał Strz­elecki pamięci I Bry­gady Legionów Pol­s­kich w 104. Rocznicę Odzyska­nia Niepodległości przez Pol­skę. Jed­nym z głównych orga­ni­za­torów był Tomasz Gajcy — pos­tu­lant do Orderu w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Wspier­ali go kawalerowie Łukasz Par­tyka i Ste­fan Kukowski (pro­jekty graficzne). Na strzel­nicy CZAPLA w Lublewie odbył się Memo­riał Strz­elecki zre­al­i­zowany wraz ze Sto­warzysze­niem Arse­nał Byd­goszcz, licznie przy­byłymi przy­jaciółmi, zapros­zonymi sym­pa­tykami strz­electwa oraz szczegól­nymi gośćmi, którymi byli przed­staw­iciele, miłośnicy, sym­pa­tycy, strzelcy i przy­ja­ciele ze Sto­warzyszenia Żołnierzy i Sym­pa­tyków Niebies­kich Beretów oraz żołnierze 7 Pomorskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej z 72. Batal­ionu Lekkiej Piechoty z Kościerzyny. Nasz reprezen­tant Łukasz Par­tyka w konkurencji strz­eleck­iej na cel­ność i skupi­e­nie zajął pier­wsze miejsce. Tego dnia warunki pogodowe były już typowo zimowe, jed­nak nie prz­er­az­iło to nikogo. Roz­grzać się można było przy wyśmien­itej wojskowej grochówce z prawdzi­wej kuchni polowej! Pro splen­dor patriae !

26 listopada 2022 r.

Dnia 26.11.2022 r. od godziny 10.00 w Cen­trum Historyczno-​Edukacyjnym „Dworek we Frący” miał= miejsce XIV Międzyg­minny Konkurs Poezji i Pieśni Patri­o­ty­cznej. Wydarze­nie, które od lat gro­madzi dziesiątki młodych uczest­ników, którzy recy­tacją i śpiewem chwalą pię­kno, trady­cje i his­torię Rzeczy­pospo­litej, Ziemi sercu najbliższej…Najmłodsi uczest­nicy liczyli sobie 3 lata, a potem kat­e­gorie pozwala­jące stanąć rocznikom starszym, szkołom pod­sta­wowym, śred­nim, dorosłym. Dzięki patronatom upominki otrzy­mują tutaj zawsze wszyscy, a najlepsi wspani­ałe nagrody. Patronatami XIV edy­cji konkursu byli: Muzeum II Wojny Świa­towej, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku i odział w Byd­goszczy, Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława BM oraz Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława M i B (wykon­awca pro­jek­tów graficznych XIV edy­cji), a także Wójt Gminy Smę­towo Graniczne Pani Anita Galant, która z dumą oprowadz­iła gości po izbie trady­cji gro­madzącą wiele arte­fak­tów świad­czą­cych o walce o pol­skość mieszkańców tych ziem. Andrzej Zblewski na his­to­rycznych doku­men­tach zna­j­dował nazwiska swoich krewnych. Pod­czas uroczys­tości Medalem Polo­nia Sem­pler Fidelis odz­nac­zona została Szkoła Pod­sta­wowa im. Dzieci Potulic w Kamionce. Odz­nacze­nie to w uza­sad­nie­niu odnosi się do „wielo­let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie kul­tury pol­skiej”. Medal wręc­zony na ręce dyrek­tor szkoły Reginy Kotłowskiej jest dla nauczy­cieli i placówki wielkim wyróżnie­niem i zobow­iązaniem do dal­szej pracy w ksz­tał­towa­niu postaw patri­o­ty­cznych dzieci i młodzieży. Pon­adto Medalem im. Danuty Siedzikówny „Inki” uhonorowani zostali wielo­letni orga­ni­za­torzy konkursu i ani­ma­torzy wydarzeń kul­tur­al­nych pro­mu­ją­cych his­torię i trady­cje regionu na are­nie Pomorza przez pryz­mat dziejów Ojczyzny, dyrek­tor szkoły pani Regina Kotłowska i dyrek­tor GOK­SiRu pan Bartłomiej Kozłowski. Medale wręczali w imie­niu Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w asyś­cie Andrzeja Zblewskiego, którzy pod­kreślili, iż w myśl dewizy Orderu Św. Stanisława „Praemiando inci­tat” zachę­cili młodzież i nagrod­zonych do dal­szej pracy, zgod­nie z grawerunk­iem na medalu — pro splen­dor patriae. Cały wielki konkurs dla setek dzieci i młodzieży wpisuje się w ogólnopol­ski pro­jekt Kon­fed­er­acji ”Polo­nia sem­per Fidelis”.