listopad

3 listopada 2016 r.

3 listopada 2016 r. a zaprosze­nie płk. związku Juliana Micha­sia, Prezesa Związku Pił­sud­czyków RP w Gdyni z okazji święta 98. rocznicy Odzyska­nia Niepodległości odbyło się spotkanie w Muzeum Mary­natki Wojen­nej, na której Prze­o­rat reprezen­towali koman­dor OŚS Bog­dan Wiśniewski i przeor Ste­fan Kukowski. Przeor w podz­iękowa­niu za otrzy­many Medal 25. lecia Pow­sta­nia Okręgu Pomorskiego Związku Pił­sud­czyków RP w Gdyni pod­kreślił współpracę z naszym całym Prze­o­ratem. Koman­dor Pelpliński B.Wiśniewski w lau­dacji podał wielokrotne wspieranie się i obec­ność pił­sud­czyków na uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych orga­ni­zowanych przez naszych kawalerów, a Przeor wręczył panu Andrze­jowi Andrze­jew­skiemu Medal 250. lecia Orderu ŚS.

10 listopada 2016 r.

W czwartek 10 listopada w koś­ciele pw. Matki Odkupiciela we Wrzeszczu, odbyła się uroczys­tość poświęce­nia i nada­nia sztan­daru gdańskiemu okrę­gowi Związkowu Pił­sud­czyków RP w Gdańsku.Uroczystości poprzedz­iła Msza św. spra­wowana przez ks. kmdr por. Sła­womira Pałkę, pro­boszcza parafii — „Jed­nym z takich ważnych sym­boli jest sztan­dar, który stanowi znak tożsamości wspól­noty, która przy nim się gro­madzi. Łączy tych, którzy chcą urzeczy­wist­niać te same wartości, a dzięki temu stanowi również znak ciągłości i trwa­nia pokole­nia”. Po zakońc­zonej Mszy św. odbyło się poświęce­nie i nadanie sztan­daru. Teraz, kiedy nie ma w Gdańsku wojska, Związek Pił­sud­czyków, powinien uczest­niczyć we wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach, pod­kreśla­jąc pol­skość tego miasta powiedział gen­erał Związku Stanisław Śliwa. Dzięku­jemy płk. Związku Tadeuszowi Plu­cie, preze­sowi okręgu gdańskiego Związku Pił­sud­czyków RP w Gdańsku za zaprosze­nie, a doce­ni­a­jąc jego zaan­gażowanie i współpracę z naszym Prze­o­ratem przyz­nal­iśmu mu Medal 250 lecia Orderu.

11 listopada 2016 r.

11 listopada 2016. Msza św. za Ojczyznę, potem prze­marsz uli­cami miasta, biało-​czerwone wiązanki pod obeliskiem marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego. Po złoże­niu kwiatów pod obeliskiem, tczewianie przes­zli na cmen­tarz, gdzie pod pom­nikiem „Ku chwale poległym w obronie Ojczyzny” odbyła się dal­sza część uroczys­tości patri­o­ty­cznych. Ze zgro­mad­zonymi mod­lił się ks. prałat Piotr Wysga. Pod pom­nikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Dzień wcześniej wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych „W hołdzie Niepodległej” zor­ga­ni­zował Klub Inteligencji Katolick­iej. Damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego licznie uczest­niczyli w swoich miejs­cowoś­ci­ach, odd­a­jąc hołd tym, którzy tworzyli naszą niepodległą Polskę.

16 listopada 2016 r.

16 listopada 2016. Z inic­jatywy koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego i wspar­ciu prze­ora Ste­fana Kukowskiego odbyła się wiec­zor­nica patri­o­ty­czna w Pelplinie. W pod­niosłej atmos­ferze, przy pełnej sali, w obec­ności starosty tczewskiego, bur­mistrza Pelplina , ks. Infrułata Stanisława Grunta mieliśmy okazję podz­iękować dyrek­torowi Bib­lioteki Diecez­jal­nej ks. dr. Krzyszto­fowi Kochowi za wiele lat życ­zli­wości i współpracy z naszym Prze­o­ratem wręcza­jąc Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Gorące brawa dla zasłużonego kapłana świad­czyły o słuszności naszej decyzji. Bóg zapłać.