sty­czeń

6 sty­cz­nia 2022 r.

Orszak Trzech Króli ze względu na reżim pan­demiczny Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława wraz z parafią NMP Matką Koś­cioła i wspar­ciem Tczewskiego Starostwa Powia­towego zor­ga­ni­zowała w przeogrom­nym koś­ciele NMP. Przed wejś­ciem do świą­tyni stali hal­abard­nicy i chorążowie z chorąg­wiami Trzech Króli, zaprasza­jąc na uroczys­tości. Każdy z wiernych otrzy­mał tczewski śpiewnik z kolę­dami (takich śpiewników Prze­o­rat Pomorski w lat­ach poprzed­nich roz­dał ponad 48.000). Roz­dano też setki koron, ludzie zabier­ali też gazetę orsza­kową. Pro­cesyjne wejś­cie do ołtarza prowadzili trzej królowie, którzy podążyli do żłóbka, gdzie pokłonili się Dzieciątku, kła­niali się i złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto. W cza­sie mszy w żłobku Nowonar­o­d­zonego adorowali hal­abard­nicy, chorążowie i dzieci w niebies­kich stro­jach. Po pokłonie rozpoczęła się uroczysta msza święta kon­cele­browana przez ks. dziekana Jacka Spy­chal­skiego. Czy­tanie miał w stroju ryc­er­skim Eligiusz Micha­lak i kawaler Orderu Jarosław Bartoszewski,zaś dary ołtarza składali:ułan Adam Zając, dama Alek­san­dra Mazur­czak, Kawaler w Orderze Andrzej Zblewski. Po mszy ksiądz dziekan zaprosił wiernych do żłóbka, gdzie grupa „aniołków” — dzieci i młodzież ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej zaśpiewali pas­torałkę wraz z wiernymi i odtańczyli taniec ado­racji. Prowadz­iła ich, gra­jąc na gitarze bardzo zaan­gażowana sios­tra Justyna. Po tań­cach ado­racji był czas na wspólne zdję­cia z trzema królami, ułanami i ryc­erzami. Po wyjś­ciu z koś­cioła Prze­o­rat Pomorski pod egidą koman­dor Anny Bubki roz­dał kilka­set cer­ty­fikatów udzi­ału w Orszaku z trzema pieczę­ci­ami królów, które wydrukował kawaler Grze­gorz Płaza. Podz­iękowa­nia należą się królom: Lechowi Trz­cińskiemu — z bractwa kurkowego, przed­staw­icielowi II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego — Oskarowi Lew­czukowi i Sła­womirowi Zyganowskiemu. Akty­wnie wsparł nas też Ośrodeki Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie pod wodzą Woj­ciecha Różanowskiego i Młodzież Wszech­pol­ska z Woj­ciechem Weł­ni­akiem na czele. Całość przy­go­tował trady­cyjnie Ste­fan Kukowski, zaś orga­ni­za­cyjnie kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski. Mamy nadzieję, iż w roku następ­nym powrócimy do orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli na mieś­cie z wielo­tysięcznym tłumem tczews­kich mieszkańców (vide 6. sty­cz­nia na www​.sw​-stanis​law​.pl).

6 sty­cz­nia 2022 r.

W święto Objaw­ienia Pańskiego w koś­ciele w Skór­czu, na wniosek ks. dziekana Dar­iusza Ryłko Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu „Roku Św. Jana Pawła II” w asyś­cie damy i kawalera w Orderze Anny i Łukasza Par­tyków odz­naczył pana Zygfryda Anhalta tak dos­to­jnym medalem. Bur­zliwe oklaski wiernych w koś­ciele świad­czyły o wielkim sza­cunku do odz­nac­zonego 82. let­niego parafi­an­ina. Łzy w oczach potwierdzały wzrusze­nie i wdz­ięczność. Następ­nie w Kas­parusie pod wielkim namiotem była msza święta dziękczynna dla dobrodziejów, którzy przy­czy­ni­ają się do odbu­dowy spalonego koś­cioła. Wśród parafian i gości Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława), który wraz z kawalerem Orderu Tadeuszem Wło­dar­czykiem (inic­ja­torem zakupu) jako funda­torzy wielkiego, neogo­ty­ck­iego ołtarza zaku­pi­onego od kawalera Rajn­era Smolorza byli hon­orowym gośćmi. Pro­boszcz ks. Dar­iusz Ryłko pod­kreślał wielkość daru i jego niezbęd­ność zaraz po odbu­dowie spalonego koś­cioła. Dostal­iśmy też skromny upominek. Po mszy Ste­fan Kukowski wraz z małżonką i państ­wem Par­tyka zostali zaproszeni do ple­bani na obiad, w cza­sie którego omówiliśmy dal­szą współpracę i udział członków Kon­fed­er­acji Orderu w odbu­dowie kościoła.

19 sty­cz­nia 2022 r.

Ze względu na przestrze­ganie reżimu pan­demicznego, dopiero teraz była możli­wość spotka­nia się z panem Bartłomiejem Oba­jtkiem, Dyrek­torem Region­al­nym Lasów Państ­wowych w Gdańsku. Była okazja wręczenia Medalu Inki Zachowałam się jak trzeba „za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba”. Medal wręczał Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława) w towarzys­t­wie pana ppłk. Adama Poćwiar­dowskiego — Zastępcy Dyrek­tora Okrę­gowego Służby Więzi­en­nej w Gdańsku. Był czas na pod­sumowanie wielu wspól­nych dzi­ałań, szczegól­nie związanych z żołnierzami niezłom­nymi na ziemi sztum­skiej. Także zakreślil­iśmy dal­szą współpracę nadleśnictw w ramach akcji „Polo­nia. Polo­nia sem­per fidelis” w roku 2022. Wspól­nie też będziemy reak­ty­wować Święty Gaj, miejsce byt­ności św. Woj­ciecha. „Praemiando inci­tat” — nagradza­jąc zachę­cać… do dal­szej współpracy.

21 sty­cz­nia 2022 r.

Uroczys­tość poświęce­nia odnowionego w Dąbrówce przez IPN Gdańsk grobu weter­ana Pow­sta­nia Sty­czniowego Ignacego Stanisława Kuchty – Dąbrówka, 21 sty­cz­nia 2022 obchody odbyła się w 159. rocznicę wybuchu Pow­sta­nia Sty­czniowego. Pow­stańcy sty­czniowi, którzy dożyli niepodległości, byli otaczani wielkim sza­cunkiem w II RP. Byli sym­bolem tego, że nie ma rzeczy niemożli­wych dla pol­skiego nar­odu. Nar­odu, który zawsze musiał zma­gać się z prze­ci­wnikami i wal­czyć o swoją suw­eren­ność – zaz­naczył w homilii pro­boszcz parafii ks. dr Krzysztof Różański. Mszę cele­brował pro­boszcz wraz z ks. dr. Łukaszem Kąt­nym z parafii Bobowo. Pod­czas prelekcji Anna Kołakowska pod­kreśliła, iż Pow­stanie Sty­czniowe było najwięk­szym i najdłużej trwa­ją­cym pol­skim zry­wem niepodległoś­ciowym. Było to pow­stanie naz­nac­zone wielkim hero­izmem. Spo­tykamy się dzisiaj, by ucz­cić pow­stańców, szczegól­nie jed­nego z nich, Ignacego Kuchtę. W nas­trój zad­umy wprowadził nas Andrzej Kołakowski przy akom­pa­ni­a­men­cie gitary śpiewa­jąc dwie pieśni patri­o­ty­czne. Szkoła Pod­sta­wowa w Dąbrówce została również uhonorowana medalem im. Danuty Siedzikówny „Inki” za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba. Medal wręczył Wielki Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który zachę­cił do dal­szej pracy patri­o­ty­cznej z młodzieżą szkoły.

23 sty­cz­nia 2022 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie prowadzi od lat ogrze­wal­nię dla mężczyzn i zapew­nia osobom bez­dom­nym ciepłe napoje (herbata , gorąca woda). Osoby prze­by­wa­jące w ogrze­walni mają do dys­pozy­cji dwie kabiny łazienkowe do kąpieli , mają możli­wość wymi­any odzieży oso­bis­tej jak również wierzch­niej. Pon­adto można sko­rzys­tać z apteczki, jed­no­ra­zowych maszynek do gole­nia. Oczy­wiś­cie każdy mieszkaniec dostaje swój ręcznik do kąpieli. Jest także telewizor w pokoju dzi­en­nego pobytu. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława dwa miesiące temu przekazało do dys­pozy­cji Towarzystwa kilka­set kilo­gramów odzieży i innych mate­ri­ałowych rzeczy, jak poś­ciel, obrusy. Bardzo potrzebna jest odzież męska. Wybór i wykładaniem tych darów zajął się wielce chary­taty­wny Andrzej Muchowski. Osoby z nocle­gowni sami wybier­ają rzeczy, nie tylko dla siebie, ale także mogą je zabierać dla innych. Tak wielką ilość dostar­czył nasz kawaler Arka­diusz Kiem­czyński, za co serdecznie w imie­niu potrze­bu­ją­cych dziękujemy.