kwiecień

3 kwiet­nia 2019 r.

3 kwiet­nia w imie­niu Dam i Kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego płynęły szczere imieni­nowe życzenia do Dos­to­jnego Sol­enizanta bpa Ryszarda Kasyny. Życzyliśmy więc, aby przepowiadanie Ewan­gelii — zgod­nie z dewizą biskupią Waszej Eksce­lencji In ver­i­tate et car­i­tate — naz­nac­zone było Bożą radoś­cią i przynosiło stokrotne owoce. Aby nieustan­nie towarzyszyła Księdzu Biskupowi Boża Opa­trzność, a także życ­zli­wość ludzi. Życzyliśmy też wielu sił duchowych i fizy­cznych do pełnienia tak ważnej i odpowiedzial­nej biskupiej posługi, szczegól­nie na płaszczyźnie dusz­paster­skiej. Prosil­iśmy także o przyję­cie życzeń zdrowia i pogody ducha, satys­fakcji i radości, tak potrzeb­nych w real­iza­cji wszys­t­kich dzieł Diecezji Pelplińskiej: tych duchowych, i tych mate­ri­al­nych. dal­iśmy też dar słodki — sękacz wielki od kawalera Leszka Mel­era, a życzenia od koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego i Ste­fana Kukowskiego, prze­ora pomorskiego. Omówiliśmy też szczegóły przez nas orga­ni­zowanych uroczys­tości 20. lecia wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie.Organizujemy ogólnopol­ską wys­tawę malarstwa, grę miejską dla młodzieży oraz kon­cert „Budu­j­cie na skale”. Umówiliśmy się na audi­encję z bisku­pem sufra­ganem Arka­diuszem Okro­jem w celu omówienia współpracy na dal­sze lata.

11 kwiet­nia 2019 r.

11 kwiet­nia. Uroczys­tość rozpoczęła Msza św. w koś­ciele Najświęt­szego Serca Pana Jezusa, której prze­wod­niczył wikar­iusz biskupi ks. prałat Mar­ian Szczepiński, który pod­kreślił, że jest to okazja do mod­l­itwy za Ojczyznę, „która potrze­buje naszego odd­a­nia, głębok­iej reflek­sji oraz świado­mości, że powin­niśmy czynić wszys­tko dla odzyski­wa­nia chrześ­ci­jańskiej tożsamości”. Wita­jąc zebranych pro­boszcz tamte­jszej parafii ks. prałat dr Józef Pick (Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława) przy­pom­niał, że po raz pier­wszy w Polsce obchod­zone jest Święto Chrztu Pol­ski jako święto nar­o­dowe. W homilii ks. prałat dr Krzysztof Różański ukazał his­to­ryczną rolę Chrztu Pol­ski. Naw­iązu­jąc do postaw­ionego pom­nika wykład­owca pelplińskiego sem­i­nar­ium zaz­naczył, że mon­u­ment stanął, „aby ksz­tał­tował nam pamięć o fun­damen­cie naszej tożsamości”. Chrzes Pol­ski miał decy­du­jący wpływ na ksz­tałt pol­skiej kul­tury. Doda­jąc, że „każde pokole­nie ma do spełnienia swoje zadanie”. Po liturgii licznie zebrani uczest­nicy uroczys­tości przes­zliśmy na plac, gdzie osłonięto pom­nik Chrztu Pol­ski. Pomysło­dawcą i funda­torem pom­nika na swo­jej ziemi jest sen­a­tor Prawa i Spraw­iedli­wości Walde­mar Bonkowski. Władze Starog­a­rdu Gd. nadały również jed­nej z pob­lis­kich ulic imię Chrztu Pol­ski. W niecodzi­en­nym wydarze­niu wzięli udział przed­staw­iciele par­la­mentu, samorządów Pomorza, duchowni, del­e­gacje orga­ni­za­cji społecznych, wojsko, husaria, mieszkańcy miasta. Na zaprosze­nie orga­ni­za­torów przy­byli też kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Ryszard Szwoch, koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, Grze­gorz Sobczyński, Paweł Szczepanik i przeor Ste­fan Kukowski. Z nami był również płk Pił­sud­czyków Sła­womir Dzięgielewski. Pod­kreślamy, iż wykon­awcą pom­nika Chrztu Pol­ski jest nasz pos­tu­lant Leon Czerwiński.Po uroczys­toś­ci­ach przy biesi­ad­nym stole mogliśmy omówić współpracę z Przeoratem.

11 kwiet­nia 2019 r.

11 kwiet­nia w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie był kon­cert z cyklu Kon­certów Czwartkowych, mocno wspier­any przez kawalerów naszego Prze­o­ratu (głównie Zbig­niewa Ciec­holewskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka). Wykon­awcą barokowego reper­tu­aru (utwory Georga Tele­manna oraz Anto­nia Vivaldiego) był Kwartet Smy­czkowy Solistów ARTE CON BRIO wybit­nych artys­tów Fil­har­monii Pomorskiej w Byd­goszczy i Akademii Muzy­cznej w Łodzi, wraz z Karoliną Makułą – mez­zoso­pranistką, która wykon­ała główny punkt pro­gramu kon­certu: Sta­bat Mater Vivaldiego. Po kon­cer­cie koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski i przeor Ste­fan Kukowski zostali zaproszeni przez ks. dyrek­tora Win­cen­tego Pyt­lika na poczęs­tunek, wów­czas mogliśmy omówić m.in. orga­ni­za­cję kilku uroczys­tości z okazji 20. lecia wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. Całą wiz­ual­iza­cję (poza wspani­ałym ołtarzem) tamtej wiz­yty pro­jek­tował i real­i­zował chary­taty­wnie Ste­fan Kukowski. Na spotka­niu tym była możli­wość omówienia dal­szej dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu z J.E. ks. bisku­pem sufra­ganem Arka­diuszem Okro­jem. A teraz do pracy.

21 kwiet­nia 2019 r.

Pani euro­poseł Anna Fotyga po spotka­niu z wybor­cami w Tczewie odwiedz­iła Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego kan­clerza OŚS. W cza­sie dość długiej wiz­yty omówiono współpracę na dal­sze miesiące. Wiele ciepłych słów otrzy­mali damy i kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego za lata pracy chary­taty­wnej i patri­o­ty­cznej. Pani euro­poseł weszła do Komitetu Hon­orowego wys­tawy czołowych pol­s­kich plas­tyków NIEPODLEGŁA SUW­ERENNA pod patronatem Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy. Wys­tawa będzie we Włocławku, Koło­brzegu i Tczewie. Pani A.Fotyga objęła także patronatem hon­orowym wys­tawę artys­tów SACRUM w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie, która będzie w 20. rocznicę wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II. Inic­ja­torem i komis­arzem wys­tawy będzie nasz przeor. Wiz­yta pani euro­poseł zacieśniła wspani­ałą współpracę, zarysowu­jąc wspólne dzi­ała­nia społeczne.

25 kwiet­nia 2019 r.

Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon oraz Sto­warzysze­nie Miłośników Pieśni Patri­o­ty­cznej zaprosili na uroczys­tość posadze­nie Dębu Katyńskiego w Szkole SP 26 w Gdańsku oraz odsłonię­cia tabl­icy pamiątkowej poświę­conej ppor. Adamskiemu, nauczy­cielowi zamor­dowanemu w Katyniu. Rangę uroczys­tości pod­kreślił udział kom­pani hon­orowej wojska pol­skiego. Po uroczys­toś­ci­ach odbył się bene­fis założy­cielki i hon­orowej Prezes GRK, Emilii Maćkowiak, autorki książek „Ocaleni z niepamięci” (2001) oraz „Prawda pamięć pojed­nanie” (2018). Orga­ni­za­torem bene­fisu był Gdański Odd­ział IPN. Spotkanie poprowadził naczel­nik dzi­ału edukacji IPN Krzysztof Drażba. Uczest­nikiem spotka­nia Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski — inic­ja­tor i twórca Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego.