październik

3 października 2021 r.

Wiec­zor­nica ku czci bł. Ste­fana kard. Wyszyńskiego obyła się w koś­ciele w Bobowie przy­go­towana przez nauczy­cieli i uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej z organ­istą i pro­fesjon­alną solistką. Wiec­zor­nica zgro­madz­iła uczniów i wielu mieszkańców. Głównym pomysło­dawcą i ani­ma­torem oraz solistą był ks. pro­boszcz dr Łukasz Kątny. Za przy­go­towa­nia, ekspozy­cję prac plas­ty­cznych, wiec­zor­nicę i pokaz mul­ti­me­di­alny medalem bł. Ste­fana kard. Wyszyńskiego wyróżniono parafię św. Woj­ciecha w Bobowie oraz Szkołę Pod­sta­wową im. Jana Pawła II z Bobowa. Ksiądz pro­boszcz i dyrek­torka szkoły ode­brały medale z rąk członka Kapituły Medalu Ste­fana Kukowskiego i kan­clerza Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława Jarosława Bar­toszewskiego. Albumy i podz­iękowa­nia wręczał również wszys­tkim zasłużonym ksiądz pro­boszcz. Po wiec­zor­nicy w cza­sie kolacji była możli­wość omaw­ia­nia dal­szej współpracy na polu dzi­ałań społecznych, kul­tur­al­nych, patri­o­ty­cznych, religijnych.

6 października 2021 r.

W Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbył się kon­cert poezji, słowa i muzyki. Wier­sze o poezji i poet­ach, o isto­cie słowa i nas­tro­jach wielu pol­s­kich twór­ców (m.in. Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowack­iego, Leopolda Staffa, Antoniego Słon­im­skiego, Juliana Tuwima, Zbig­niewa Her­berta) wykonał aktorski duet z Teatru Wybrzeże. Monika Janeczek-​Toporowska śpiewała wier­sze do muzyki m.in. Sła­womira Hodunia, Autorem sce­nar­iusza był Bog­dan Wiśniewski (koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Świętego Stanisława), który spotkanie poprowadził. Part­nerem w przy­go­towa­niu Kon­certu był Prze­o­rat Pomorski. Była też okazja do wręczenia Medali Roku Jana Pawła II ks. dr.Ireneuszowi Smaglińskiemu — dyrek­torowi Radia Głos i ks. dr. Krzyszto­fowi Kochowi — dyrek­torowi Bib­lioteki Diecez­jal­nej za kul­ty­wowanie idei JP II. Medale wręczali kawalerowie Orderu: poseł RP Kaz­imierz Smoliński i Bog­dan Wiśniewski. Lau­dację prowadził Ste­fan Kukowski.

16 października 2021 r.

Okręg Kaszubsko-​Pomorski Związku Pił­sud­czyków RP zaprosił znamien­i­tych gości na swoją jubileuszową, 5. rocznicę powoła­nia. Uroczys­tości rozpoczęto Mszą św. za Ojczyznę. Prze­marsz przez miasto i pod pom­nikiem marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego złożono kwiaty.W Cen­trum Kul­tury stół zapełniony był medalami i odz­naczeni­ami. Wśród oznac­zonych był Ste­fan Kukowski, który otrzy­mał za wielo­let­nią służbę i kul­ty­wowanie pamięci o Naj­jaśniejszej Rzeczy­pospo­litej — „Medal Rady Regen­cyjnej Królestwa Pol­skiego”. Na sali zasiedli jed­nak nie tylko członkowie związku, ale i liczni goś­cie, którzy wielokrot­nie na przestrzeni lat wspo­ma­gali tute­jszych pił­sud­czyków. Byli m.in. doradca prezy­denta RP Piotr Kar­czewski. Byli przed­staw­iciele kar­tus­kich i kościer­s­kich władz powia­towych, bur­mistr­zowie Kar­tuz i Żukowa, reprezen­tanci gdańskiej służby więzi­en­nej oraz kar­tuscy strażacy. Był też Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski wraz z małżonką i kawaler w Orderze Andrzej Zblewski. Kapituła „Medali Inki-​Zachowałam się jak trzeba” przyz­nała medale 5 Pił­sud­czykom. Związkowi Pił­sud­czyków RP — Okręg Kaszubsko-​Pomorski, Stanisła­wowi Śli­wie Preze­sowi Zarządu Kra­jowego Związku Pił­sud­czyków RP, Tomas­zowi Kocen­towi i Kaz­imier­zowi Socha-​Borzestowskiego z Okręgu Kaszubsko-​Pomorskiego, Preze­sowi, Janus­zowi Hirschowi - Preze­sowi Okręgu Łódzkiego Związku Pił­sud­czyków RP. Przyz­nano liczne odz­naczenia resor­towe, a także powoła­nia na wyższe stop­nie Związku. Był też poczęs­tunek: grochówka, ciasta, tort i gorące napoje. Wów­czas była też okazja do rozmów o współpracy.

16 października 2021 r.

W Muzeum Tech­niki Woskowej Gryf w Dąbrówce koło Wejherowa, spotkaliśmy się na Spar­taki­adzie Strz­eleck­iej, aby ucz­cić 100 lecie Powrotu Pomorza do Macierzy. Orga­ni­za­torem Spar­taki­ady był Związek Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Okręg Gdański. Celem spar­taki­ady było upamięt­nie­nie 100-​ej rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy, krzewie­nie idei patri­o­ty­cznych, naw­iązanie współpracy pomiędzy związkami, insty­tuc­jami, jed­nos­tkami samorzą­dowymi, wojskowymi i his­to­rycznymi, wymi­ana doświad­czeń, wspólne śpiewanie piosenek patri­o­ty­cznych i inte­gracja. Pod­czas uroczys­tości otwar­cia przed­staw­iciele Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Jarosław Bar­toszewski i Hen­ryk Jarosz odz­naczyli sztan­dar Związku Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Okręg Gdański Medalem INKI i wręczyli medale im. Danuty Siedzikówny „Inki” zasłużonym Pił­sud­czykom za krzewie­nie pamięci o żołnierzach podziemia niepodległoś­ciowego. Medal otrzy­mali major ZP RP Bar­bara Kaletha – Zys , Andrzej Adam­czyk — pułkownik ZP RP Prezes Okręgu Gdańskiego, Dar­iusz Róży­cki pułkownik ZP RP. Wspólne spotkanie było wspani­ałą okazją do zin­te­growa­nia przed­staw­icieli wszys­t­kich środowisk społecznych, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. Przeszło 20 drużyn złożonych z wojskowych, ratown­ików medy­cznych, a nawet z pań z Koła Gospodyń Wiejs­kich wzięło udział w Pomorskiej Spar­taki­adzie Strz­eleck­iej. Także bardzo wysokie lokaty w strze­la­niu i wiedzy o J.Piłsudskim (I oraz II miejsce) zajęła drużyna reprezen­tu­jąca Prze­o­rat Pomorski.

26 października 2021 r.

26 października w Skór­czu odbyło się spotkanie samorzą­dow­ców wszys­t­kich gmin powiatu Starog­a­rdzkiego. wszys­tkie gminy i powiat przekazały duże środki na obu­dowę koś­cioła św. Józefa w Kas­parusie. Na zaprosze­nie starosty p. Kaz­imierza Chyły zostali zaproszeni Tadeusz Wło­dar­czyk i Ste­fan Kukowski, którzy też złożyli pisemną deklarację ufun­dowa­nia pięknego ołtarza zaku­pi­onego w Pra­cowni Kon­ser­wa­torskiej „Art. Reno” pana Rajn­era Smolorza. Inic­jatywa kawalera w Orderze Tadeusza Wło­dar­czyka (G.C.St.S), wsparty przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji został entuz­jasty­cznie przyjęty przez pro­boszcza parafii ks. Dar­iusza Ryłko. Już ruszyły prace budowlane we wnętrzu doszczęt­nie wypalonej świą­tyni. Dar­czyńca w imie­niu obu kawalerów udzielał wywiadów telewizji TVP 3, i telewiz­jom lokalnym. Tak hojny dar jest przykła­dem społecznego dzi­ała­nia orderowego i wzbudził też duże zain­tere­sowanie wszys­t­kich samorządowców.

28 października 2021 r.

W bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe księdza infułata Stanisława Grunta. To jeden z najbardziej zasłużonych kapłanów w diecezji pelplińskiej, jej były ekonom, budown­iczy wielu koś­ciołów, współor­ga­ni­za­tor piel­grzymki Jana Pawła II w Pelplinie i kapelan pszczelarzy. Duchowny zmarł 22 października. Wspom­ina w wywiadzie Ste­fan Kukowski, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława: współpra­cow­al­iśmy przez wiele miesięcy przy orga­ni­za­cji wiz­yty papieża Jana Pawła II w Pelplinie. Byłem odpowiedzialny za pro­jekty i real­iza­cję całej wiz­ual­iza­cji wiz­yty papieskiej. To był początek naszej wielkiej przy­jaźni, która trwała do końca bogob­o­jnego życia Księdza Stanisława, który był osobą bardzo ciepłą, ale też konkretną, nieustę­pliwą a jed­nocześnie bardzo życ­zliwą dla ludzi. Zawsze był pełen dobroci i miłości dla każdego człowieka. Wielce Go rad­owały nasze pomysły wielokroć łączące postawy patri­o­ty­czne, społeczne i religi­jne. Pozostawał wielkim auto­ry­tetem dla parafian i księży — dodaje. Wielki przy­ja­ciel dam i kawalerów, nagrod­zony najwyższymi odz­naczeni­ami Orderu Św. Stanisława. Nasz Prze­o­rat na uroczys­toś­ci­ach reprezen­towali: Ste­fan Kukowski (z żoną) , Leszek Meler, Tadeusz Serocki, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Andrzej Zblewski. Sta­siu, nie mówimy żeg­naj, lecz do zobaczenia.

31 października 2021 r.

31 października 2021 zami­ast na Hal­loween, wierni, dzieci i młodzież o lat spędzają mile wieczór na Balu Świę­tych i Aniołów. Wszyscy święci już dziewiąty raz balowali w Tczewie. Głównym orga­ni­za­torem była Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego oraz Zespół Szkół Katolic­kich. Roz­tańc­zony i rozśpiewany korowód przeszedł uli­cami miasta na Plac Hallera. Kilka tysięcy, głównie dzieci i młodzieży, na tczewskiej Starówce tańczyło, oglą­dało wys­tępy, brało udział w konkur­sach. Tegoroczną gwiazdą był znany zespół dziecięcy Małe TGD. Były także, dla ponad dwóch tysięcy ludzi, ciasta, słody­cze, jabłka i gorąca herbata i kawa. Ze sceny podz­iękowano Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Świętego Stanisława i przy­wi­tano Ste­fana Kukowskiego, Wielkiego Mis­trza, inic­ja­tora wszys­t­kich Bali Świę­tych i pro­jek­tanta wiz­ual­iza­cji. Do hojnych dar­czyńców należą kawalerowie Leszek Meler (ciasta), Piotr Rezmer (herbata, kawa) i obsługa całego poczęs­tunku zor­ga­ni­zował nasz pos­tu­lant Janusz Więcek z Ośrod­kiem Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie z nieza­stą­pi­onym Woj­ciechem Różanowskim. Piękna pogoda, piękny bal — rad­ował się ks. Robert Ratkowski wikar­iusz z Tczewskiej Fary — główny ani­ma­tor balu (na dol­nym zdję­ciu to Anioł)