AD 2021

sty­czeń 2021 r.

Schro­nisko dla Bez­dom­nych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest nieza­leżną, katolicką orga­ni­za­cją, wspo­maga osoby bez­domne i ubo­gie, w duchu patrona św. Brata Alberta. Koło tczewskiep prowadzi ogrze­wal­nię dla osób bez­dom­nych Na obecny czas w ogrze­walni może prze­by­wać do 25 osób dzi­en­nie i mogą tam spędzać czas przez całą dobę. Mają możli­wość kąpieli ‚wymi­any odzieży , spoży­cia ciepłego napoju. Dodatkowo osoby bez­domne mogą w okre­sie od października do marca korzys­tać z ciepłych posiłków orga­ni­zowanych przez wolon­tar­iuszy. Od roku 2015 (sic) nasz kawaler Piotr Rezmer w poniedzi­ałki, wtorki i środy nieod­płat­nie przy­go­towuje zupy, często z „wkładką”. W schro­nisku utwor­zono 20 miejsc do siedzenia oraz 18 do leże­nia. Wydzielono również izo­latkę. Cały obiekt jest mon­i­torowany by zapewnić bez­pieczeństwo i porządek. Nadal i cią­gle jest potrzebna pomoc rzec­zowa: poś­ciel, poduszki, koce, mat­er­ace itp. artykuły oraz bielizna męska, niezniszc­zona uży­waną odzież i obuwie. Dlat­ego apelu­jemy do dam i kawalerów (wraz ze Schro­niskiem) o dobrowolne wpłaty na nasze konto:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie

ul. Gdańska 6, 83110 Tczew

(SGB Bank Spółdziel­czy w Tczewie)

nr. konta : 64 8345 0006 2002 2056 1853 0002

Wpłata pieniężna przekazana na ogrze­wal­nię, nie zostanie zmarnowana i będzie efek­ty­wnie wyko­rzys­tana na pomoc bez­dom­nym i potrze­bu­ją­cym. O dobrowol­nych wpłat­ach i darach prosimy poin­for­mować naszego jał­mużnika kawalera Witolda Sos­nowskiego, tel. 513 107 781

4 sty­cz­nia 2021 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł). Odpowiedź na apel św. Jana Pawła stanowi świadectwo wiary współczes­nych artys­tów, począwszy od dzieci i młodzieży.Artystą się staje poprzez pracę od młodości. Dlat­ego należy ksz­tał­tować ducha tworzenia i ekspresji w twór­c­zości od najmłod­szych lat.

Ogólnopol­ski konkurs na prezen­tację multimedialną

i prace w dowol­nej tech­nice plas­ty­cznej i formacie

DROGA ŚWIĘ­TOŚCI JANA PAWŁA II OD DOMU RODZIN­NEGO DO DOMU OJCA W NIEBIE

Orga­ni­za­torem konkursów jest ks. Mirosław Prze­chowski, Pro­boszcz Parafii p.w. św. Mał­gorzaty z Anti­ochii w Bzowie oraz Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Ste­fanem Kukowskim na czele.

Patronem konkursu był biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okroj

Uwzględ­ni­a­jąc reżim pan­demiczny pod­sumowal­iśmy Konkurs. Komisja zde­cy­dowała, iż każdy z młodych artys­tów otrzyma spec­jalne podz­iękowanie, album „Odblask Tajem­nicy” i płytę nagraną spec­jal­nie do wys­tawy ze kom­pozy­cją Grze­gorza Klim­czaka „O, cud” do słów Karola Wojtyły.Szkoła z najwięk­szą iloś­cią przysłanych dzieł (Pod­sta­wowa im. Jana Pawła II w Bobowie) wyróżniona została Medalem „Roku Świętego Jana Pawła II”. Medal taki otrzy­mali też: patron Konkursu J.E. Arka­diusz Okroj, orga­ni­za­tor — Parafia św. Mał­gorzaty w

Bzowie oraz ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski. Medale wręczali Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu „Roku Jana Pawła II wraz z Piotrem Ste­cem– członkiem Kapituły.

Ksiądz pro­boszcz z radoś­cią zobow­iązał się do przekazy­wa­nia wszys­tkim uczest­nikom podz­iękowań i nagród, za co jesteśmy wdz­ięczni. Konkurs dla młodych artys­tów, którzy stworzyli wspani­ałe prace w różnorod­nych tech­nikach w Roku Świętego Jana Pawła II, jako uzu­pełnie­nie wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” uważamy za udany.

http://pbzowo.diecezja–pelplin​.pl/​p​o​d​s​u​m​o​w​a​n​i​e–konkursu-​o-​janie-​pawle-​ii–zdjecia-​4-​stycznia-​2021-​r/​

5 sty­cz­nia 2021 r.

5 sty­cz­nia 2021r. na cmen­tarzu w Jerzwałdzie spoczął wybitny malarz — pejza­żysta Alfons Kołakowski. Repa­tri­ant ze Wschodu, który jako dziecko zesłany w głąb Rosji, powró­cił do Ojczyzny wraz z bratem w 1997r. His­to­ria jego życia stała się fabułą wybit­nego i wielokrot­nie nagradzanego filmu „Bra­cia”, autorstwa Woj­ciecha Sta­ro­nia. Jego życie jest obrazem wielu pol­s­kich losów oraz potęgi sztuki, która dla artys­tów — ludzi niezwykle wrażli­wych, jest sed­nem życia i nie rzadko siłą przetr­wa­nia, nawet w naj­trag­iczniejszych okolicznoś­ci­ach i to pod każdą sze­rokoś­cią geograficzną. Do końca życia pozostał człowiekiem niezwykle szla­chet­nym i pozostawił po sobie piękną spuściznę.

W trak­cie Mszy Św. spra­wowanej w Zalewie, śp. Alfons Kułakowski został pośmiert­nie uhonorowany Medalem 100– lecia Niepodległości oraz pożeg­nany spec­jal­nymi lis­tami przesłanymi od Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego. Medal wręczył i list odczy­tał Piotr Stec — Wielki Radca wielkiej Kapituły kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. oraz Marsza­łka wojew­ództwa warmińsko-​mazurskiego.

W intencji zmarłego została również zamówiona Msza Święta od Świa­towej Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława BM

6 sty­cz­nia 2021 r.

Kole­jny już Orszak Trzech Króli orga­ni­zował Prze­o­rat Pomorski przyj­mu­jąc kon­cepcję Ste­fan Kukowskiego orga­ni­zowa­nia w reżimie pan­demicznym. Za zgodą dziekana ks.Jacka Spy­chal­skiego (za co serdecznie dzięku­jemy) orszak był w koś­ciele NMP w Tczewie. Królami byli bardzo zasłużeni w orga­ni­za­cję sied­miu poprzed­nich Orsza­ków: Micha­lak Eligiusz, Łukasz Par­tyka, Adam Zając, którzy także czy­tali lekcje. Dary składali: Micha­lak Wiesław, kawaler w Orderze Jarosław Bar­toszewski i przed­staw­iciel Szwadronu Ułanów.

Przed drzwiami wejś­ciowymi, ubrani w stroje straży orsza­kowej i z hal­abardą oraz z flagami orsza­kowymi stali heroldowie z tczewskiej Młodzieży Wszech­pol­skiej i tczewskiego Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP wręcza­jąc wszys­tkim wiernym: śpiewniki orsza­kowe (wydrukowane spec­jal­nie na tczewski orszak), korony i nakle­jki na ubra­nia. Wspo­ma­gała ich dama Orderu Anna Par­tyka. Limit wiernych to tylko 200 osób w potężnym koś­ciele. Przed koś­ciołem stali też chorążowie prezen­tu­jąc chorąg­wie orsza­kowe. W cza­sie mszy po składa­niu darów ofi­arnych przed ołtarzem, trzej królowie podes­zli do żłóbka składa­jąc mirrę, kadzidło i złoto Nowonar­o­d­zonemu Dzieciątku w głębo­kich pokłonach. Grupa „aniołków” — dzieci ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej adorowali od początku mszy świętej Dzieciątko, odtańczyła taniec uwiel­bi­enia i pokory. Po mszy głos zabrał ksiądz Dziekan, udzielił bło­gosław­ieństwa wiernym, podz­iękował orga­ni­za­torom i wręczał przy­go­towane spec­jalne podz­iękowa­nia. We wręcza­niu uczest­niczyli kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski i główny orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski.

Przy wyjś­ciu z koś­cioła Heroldowie ubrani w stroje straży orsza­kowej wydawali cer­ty­fikaty z pieczę­ci­ami trzech króli– trady­cyjnie roz­dawanym uczest­nikom Orszaku. Za wszys­tkie wydruki dzięku­jemy kawalerowi Grze­gor­zowi Płazie.

Herod wiedział gdzie nar­o­dził się Mes­jasz i nawet wskazał drogę Mędr­com. Aby Jezusa spotkać, to oprócz umysłu, trzeba otworzyć także serce. Wierni Koś­cioła zdają sobie sprawę, iż Herod był śmiertel­nym zagroże­niem dla Dziecka, które mogło również i jego duszę uleczyć. Jezus wyciąga rękę także do dzisiejszych Herodów. Od nich zależy, co z tym darem uczynią. Naj­cen­niejszym darem dla Jezusa nie było złoto, kadzidło lub mirra, ale obec­ność Mędr­ców przy Nim.Kto wraca z Betle­jem tą samą drogą, którą do niego przyszedł, ten nie spotkał Jezusa. Z tym przeko­naniem zakończyliśmy inny niż w lat­ach poprzed­nich tczewski Orszak Trzech Króli, nie było nas tym razem tysiące, ale tylu, ilu mogło wejść do świątyni.

O naszym orszaku jest też na https://​youtu​.be/​w​-​K​f​m​A​e​N​89​c

6 sty­cz­nia 2021 r.

Orszak Trzech Króli w Pelplinie. Trady­cji stało się zadość. Pomimo ograniczeń wynika­ją­cych z pan­demii zor­ga­ni­zowano w Pelplinie nami­astkę Orszaku Trzech Króli. W tym roku przes­zli oni — tylko w towarzys­t­wie bur­mistrza – z Domu Kul­tury do bazy­liki kat­e­dral­nej, gdzie pow­itał ich i przed­stawił wiernym – głównie dzieciom – ks. infułat Tadeusz Brzez­iński – pro­boszcz pelplińskiej parafii. Trzej Królowie uczest­niczyli we mszy św. Po jej zakończe­niu złożyli złoto, mirrę i kadzidło Nowonar­o­d­zonemu, leżącemu w żłóbku w bocznej nawie kat­edry. Wzbudzili powszechne zain­tere­sowanie dzieci. Wśród part­nerów tegorocznego pelplińskiego orszaku była Pelplińska Koman­do­ria Orderu św. Stanisława B.M. z Bog­danem Wiśniewskim na czele.

28 sty­cz­nia 2021 r.

Dzięku­jemy Siostrze Annie Tyckun za lata współpracy z Orderem Świętego Stanisława, za dar opieki nad Win­cen­tyńską Młodzieżą Maryjną, tak bliską naszemu sercu.Życzymy Siostrze jak najwięcej wytr­wałości w wierze i pogody ducha czer­panej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i światła tak jas­nego, aby żadna siła nie przyćmiła blasku obranej przez Siostrę drogi wyz­nac­zonej przez św. Win­cen­tego a Paulo do umiłowa­nia Pana Jezusa. Szczęść Boże Siostro! Wielki Kan­clerz Kapituły wręczył też siostrze Medal Roku Świętego Jana Pawła II. Omówiliśmy też lata współpracy na polu chary­taty­wnym, religi­jnym, patri­o­ty­cznym, być może przenoszą to na teren ziemi kartuskiej.

5 lutego 2021 r.

Cen­trum Kul­tury Browar B we Włocławku zaprasza do obe­jrzenia wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”- Odpowiedź na List Jana Pawła II do artys­tów. To prezen­tacja artysty­czna poświę­cona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Ekspozy­cja jest głęboką mod­l­itwą 12 artys­tów, naw­iązu­jącą do wartości zacz­erp­nię­tych z Pisma Świętego, a także nauk św. Jana Pawła II. Pokazane są na niej obrazy czołowych, pol­s­kich malarzy nurtu chrześ­ci­jańskiego. W prezen­towanych pra­cach został pod­jęty temat religi­jności, misty­cznego odczuwa­nia świata oraz indy­wid­u­al­nego rozu­mienia bib­li­jnych tek­stów. W wys­tawie udział biorą: Karol Bąk, Andrzej Boj Woj­tow­icz, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Wacław Jagiel­ski, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Dar­iusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz i Krzysztof Wiśniewski.Organizatorami wys­tawy są: Ste­fan Kukowski – Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława oraz artyści: Marcin Koł­panow­icz i Jarosław Kukowski. Wielce mery­to­rycznym przemówie­niem pani dyrek­tor rozpoczęto otwar­cie wys­tawy. Na wirtu­alne otwar­cie wys­tawy przy­był kan­clerz kapituły Medalu Ste­fan Kukowski (wraz z małżonką Urszulą), który w towarzys­t­wie kawalera w Orderze Hen­ryka Jarosza wręczyli medale „Roku Św. Jana Pawła II” orga­ni­za­torom włocławskiej odsłony: Cen­trum Kul­tury Browar B, wielce zasłużonym osobom w przy­go­towanie wys­tawy i rozprzestrzeni­anie idei JP II: dyrek­tor Lidii– Piechockiej-​Witczak, Piotrowi Wawrowskiemu i Janus­zowi Bisadze. Dzięki mece­na­sowi wys­tawy, Fun­dacji Orlen, oraz part­nerowi – Fir­mie Tau­ron ekspozy­cja, pomimo niesprzy­ja­jącego czasu pan­demii, przed Włocławkiem goś­ciła w wielu gale­ri­ach w kraju i za granicą. Wydany został również piękny, towarzyszący wys­tawie album oraz płyta CD z poe­matem muzy­cznym Grze­gorza Klim­czaka do słów Karola Woj­tyły. Wys­tawę już można zwiedzać na : www​.ckbrowarb​.pl, w dni­ach późniejszych będzie można oglą­dać dzieła malarskie na żywo. Patronat nad wys­tawą objął też biskup włocławski Wiesław Mer­ing, który na oso­bis­tej audi­encji w rezy­dencji przyjął del­e­gację Prze­o­ratu Pomorskiego. Po wręcze­niu księdzu Biskupowi medalu Roku św. JPII omówiono wszys­tkie pozy­ty­wne strony wędru­jącej na żywo i medi­ach społecznoś­ciowych wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”. Ksiądz Biskup żywo też zain­tere­sował się nową inic­jatywą Kon­fed­er­acji Orderu — Konkursem Plastyczno-​literackim dla dzieci i młodzieży:„Kardynał Ste­fan Wyszyński. Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”, deklaru­jąc sze­rokie popar­cie dla tej ogólnopol­skiej inic­jatywy i jej rozpowszech­ni­a­nia na tere­nie Diecezji Włocławskiej. W cza­sie audi­encji u biskupów, Kawaler Orderu Hen­ryk Jarosz wręczył książki doty­czące Piaśnicy, które przekazała dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie, Pani Teresa Padsisdis.

5 lutego 2021 r.

Dla nas pod­sumowaniem ekspozy­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” w toruńskiej świą­tyni Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i Św. Jana Pawła II była wiz­yta w Toruniu, gdzie na zaprosze­nie biskupa toruńskiego, ks. prof. dr. hab. Wiesława Śmigla byliśmy na bardzo długiej audi­encji. Mieliśmy zaszczyt wręczyć ks. biskupowi medal Roku św. JPII i sze­roko omówić pow­stawanie Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława (szczegól­nie zakres for­ma­cyjny). Ste­fan Kukowski przed­stawił pomysł orga­ni­za­cji przez Kon­fed­er­ację Konkursu Plastyczno-​literackiego: Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński. Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny. Ksiądz biskup z radoś­cią wziął patronat nad Konkursem, który będzie miał zasięg ogólnopol­ski, a poprzez Prze­o­raty Kon­fed­er­acji także poza kra­jem. Poruszyliśmy też temat reak­tywacji Świętego Gaju na elbląskiej ziemi, jako miejsca for­ma­cyjnego, szczegól­nie dla dzieci i młodzieży. W darze otrzy­mal­iśmy zestaw książek o bł. Ste­fanie Fre­li­chowskim z piękną dedykacją. My zostaw­iliśmy Eksce­lencji 3 tomy zapisków kro­nikars­kich doku­men­tu­ją­cych dzi­ałal­ność chary­taty­wną, patri­o­ty­czną i religi­jną Prze­o­ratu Pomorskiego — która to zain­tere­sowała naszego dos­to­jnego gospodarza.

12 lutego 2020 r.

II Świa­towe Forum Ludobójstwa Słowian w Gdańsku Oli­wie, w dniu 27 luty A.D.2021 (orga­ni­zowane przez Grupę Monar­chisty­czną) na które został zapros­zony Ste­fan Kukowski wraz z małżonką. Przed­stawił w cyklu Ofi­ary Mordu Piaśnick­iego w telegraficznym skró­cie doko­na­nia i mar­ty­rologię Witolda Kukowskiego i jego rodziny. Z dużym zain­tere­sowaniem wysłuchano prele­genta i postanowiono dołączyć tego gorącego patri­otę do grona osób, które szczegól­nie zasługują na pamięć, szczegól­nie na ziemi pomorskiej.

Kukowski Witold Józef Adam Dzi­ałosza (18821939) — ekon­o­mista, ostatni właś­ci­ciel Kolibek, dyrek­tor banku, kon­sul hon­orowy Estonii w Wol­nym Mieś­cie Gdańskstu­diował prawo i ekonomię poli­ty­czną w Monachium oraz Berlinie, a prak­tykował w niemiec­kich bankach.przed zakończe­niem I wojny świa­towej przeniósł się o Sopotu, gdzie wykupił willę o Niemca, a w 1919 r. zakupił majątek w Kolibkach za 2,5 mil­iona marek.Uruchomił w Byd­goszczy Bank Dyskon­towy S.A. (jedyny bank akcyjny poza Poz­naniem), z kap­i­tałem wyjś­ciowym, będąc jego więk­szoś­ciowym udzi­ałow­cem. w 1919 kap­i­tał banku został pod­nie­siony do mil­iona marek niemiec­kich. Bank ten wsławił się wyku­pem wielu przed­siębiorstw z rąk niemiec­kich, w ich miejsce zakłada­jąc firmy pol­skie. Za najbardziej spek­taku­larny uważany był wykup drukarni w Kościerzynie i stworze­nie tam wydawnictwa pisma „Pomorzanin” oraz wznowie­nie „Gryfa”. W. Kukowski wykupił wtedy wiele pos­esji i przed­siębiorstw z rąk niemiec­kich, zwłaszcza w Gdańsku, zakłada­jąc w ich miejsce pol­skie insty­tucje. Do najważniejszych należało Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie w Gdańsku (1918 r.) przy ulicy Oga­r­nej, które rozpoczęło wydawanie „Gazetę Gdańską”, a później „Kurier Gdański”, „Gazeta Gdańska” była organem miejs­cowej inteligencji demokratycznej.

Kukowski w tym cza­sie należał do Wojskowej Orga­ni­za­cji Pomorze, współpracu­jąc z dr. Alek­san­drem Majkowskim i dr. Fran­ciszkiem Kręckim — sze­fem OWP.” i „Baltische Presse”

Został wybrany del­e­gatem na Pol­ski Sejm Dziel­ni­cowy w Poznaniu

Należał , m.in. do założy­cieli Towarzystwa Przy­jaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku.

Dbał o swój koś­ciółek. Był gor­li­wym prop­a­ga­torem kultu Matki Boskiej Swarzewskiej — patronki rybaków Kaszubskich.

Ze Ste­fanem Żerom­skim złożył Towarzystwo Przy­jaciół Pomorza i był członkiem zarządu.Gościli w majątku także Jan Kasprow­icz i Antoni Abraham.

Wykupi z rąk Niemca majątku)sprawił, że obszar odradza­jącej się Pol­ski został pow­ięk­szony o ponad 472 hek­tarów nowo zaku­pi­onego majątku. Niek­tóre źródła podają, że oso­biś­cie udał się do Wer­salu na kon­fer­encję pokojową.

Północną jego część majątku roz­parcelował i przez­naczył na let­nisko, które miało konkurować z bardzo zniem­c­zonym Sopotem. Wielką zasługą Kukowskiego było utworze­nie kąpieliska morskiego w Orłowie — na które przez­naczył tereny leżące między rzeką Kaczą a Kolibkami. Zor­ga­ni­zował i utrzymy­wał piękną plażę z leżakami i koszami, wypoży­czal­nią kajaków oraz prze­bier­al­ni­ami. Pow­stały nowoczesne, mod­ernisty­czne budynki, które były przy­go­towywane z myślą o urzęd­nikach miejs­kich, turys­tach, ale również budowano domy dla osób śred­nio zamożnych.

W 1922 został jed­nym z ośmiu udzi­ałow­ców firmy „Stocz­nia w Gdyni — Towarzystwo w Ogranic­zoną Poręką”, której celem był remont już ist­nieją­cych i budowa nowych statków mors­kich różnych wielkości nie wyłącza­ją­cych łodzi oraz prowadze­nie wszel­kich robót związanych z budową statków.

Od 1921 został kon­sulem hon­orowym Repub­liki Estonii w Wol­nym Mieś­cie Gdańsk. Kon­sulat mieś­cił się w Gdańsku na Długim Targu 18, a w swoim kolibkowskim majątku goś­cił Kukowski estońs­kich dyg­ni­tarzy — m.in. szefa gen­er­al­nego sił zbro­jnych, szefa mary­narki wojen­nej, dowódcę inżynierii mary­narki wojen­nej. Z zachowanej kore­spon­dencji między sen­atem Wol­nego Miasta Gdańska a kon­sulem Kukowskim wynika, że hra­bia Kukowski często załatwiał sprawy służbowe w Kolibkach, zimą w swo­jej willi w Sopocie, co wzbudzało niezad­owole­nie w Sena­cie. W roku 1920 na gdańskiej politech­nice (Tech­nis­che Hochschule) stu­diowało około pięćdziesię­ciu Estończyków. Stu­denci często mogli doświad­czać gościn­ności kon­sula i jego małżonki.1932 został odz­nac­zony Estońskim Orderem Krzyża Orła III klasy.

Dnia 12 lutego 1920 wkroczył do Kolibek 2 Pułk Szwoleżerów z pułkown­ikiem Orze­chowskim na czele, a dziel­nych ofi­cerów i żołnierzy witał właś­ci­ciel Kolibek. Po uroczys­tości zaślu­bin Pol­ski z Bał­tykiem państwo Kukowscy goś­cili w Kolibkach gen­er­ała Józefa Hallera na słyn­nym raucie.

Był też spon­sorem Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni.

Przed wybuchem II wojny świa­towej W.Kukowski przy­go­tował na wypadek wojny umoc­nienia, które zostały wyko­nane ściśle według zale­ceń władz wojskowych. Zostały one wyko­rzys­tane później przez bronią­cych tego skrawka Gdyni żołnierzy 2 Morskiego Pułku Strzelców.

W 1932 roku odz­nac­zony został pol­skim Krzyżem Koman­dorskim „Orderu Orła”.

Został aresz­towany zaraz po wybuchu wojny, na początku wrześ­nia 1939 r. Przewieziony został do lasów piaśnic­kich i przyj­muje się, zamor­dowany 4 wrześ­nia. Hitlerowcy zgo­towali także gorzki los członkom jego rodziny. Żona Zofia wraz z córką Kingą i siostrą Melanią Benke trafiły do obozu kon­cen­tra­cyjnego w Ravens­brueck (Mela­nia zginęła tam w 1944 r.). Druga córka Jan­ina została oraz sios­tra żony Halina Benke trafiły do Auschwitz (później Jan­ina została przewieziona do Ravens­brueck, gdzie zginęła w 1942 r.). Syn Olgierd wywieziony został na roboty do Niemiec, skąd uciekł i ukry­wał się pod Monachium. Aresz­towany w sty­czniu 1941 roku resztę wojny spędził w Dachau (zmarł w 1981 roku w Sztokholmie).

To tylko zasyg­nal­i­zowane niek­tóre z dzi­ałań hra­biego Witolda Kukowskiego, czeka­jącego na solidną mono­grafię i upamiętnienie.

15 lutego 2021 r.

Z powodu reżimu pan­demicznego przekładane spotkanie na szczeblu władz Orderu Świętego Stanisława BM i Pol­skiego Związku Katolicko– Społecznego doszło do skutku. Określil­iśmy wspólną drogę i wza­jemną współpracę na rok 2021, w tym 40. lecia PZK-​S i dzi­ała­nia w Roku bł.kard. Ste­fana Wyszyńskiego. Za doty­chcza­sową współpracę Prze­o­rat Pomorski otrzy­mał spec­jalne podz­iękowanie, zaś prezes PZK-​S, pan Zbig­niew Toczek zobow­iązał się na swoich łamach poin­for­mowanie swoich członków o wyróżnie­niu medalem „Roku Świętego Jana Pawła II”.W przy­ja­ciel­skiej atmos­ferze Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski i naczelny prezes Zbig­niew Toczek przy­go­tują odpowied­nie doku­menty o wza­jem­nej wielo­let­niej współpracy. Wspól­nota celów i form dzi­ała­nia rokują owocne dzi­ała­nia. Szczęść nam Boże.

28 lutego 2021 r.

Z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego– Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji oraz Pio­tra Steca-​Wielkiego Radcy Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława zor­ga­ni­zowano Nar­o­dowy Dzień Pamięci, które rozpoczęły się Mszą świętą kon­cele­browaną przez pro­boszcza ks. Arka­diusza Borzyszkowskiego w koś­ciele w Waplewie Wielkim. Sza­farzem był Antoni Fila (kawaler orderu Świętego Stanisława). Poczty sztan­darowe Szwadronu Kawa­lerii im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich oraz Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej z Elbląga uświet­nili tę patri­o­ty­czną uroczys­tość. Homilia księdza o żołnierzach niezłom­nych wprowadz­iła pod­niosły nas­trój wśród wszys­t­kich wiernych. Wielki Kan­clerz Kapituły Ste­fan Kukowski wraz z głównym ani­ma­torem tulic­kich uroczys­tości Piotrem Ste­cem wręczyli księdzu pro­boszc­zowi Medal „100.lecia Roku Jana Pawła II” za wielo­let­nie propagowanie kul­tury chrześ­ci­jańskiej i idei Św. Jana Pawła II. Pre­ami­ano inci­tat” — nagradza­jąc zachę­cać — co spotkało się z gorą­cymi oklaskami wiernych tej parafii i wielu zapros­zonych gości. Po mszy kawalkada aut udała się pod pom­nik Inki w Tulicach.

(Vide: 14 wrześ­nia 2019 r. na www​.sw​-stanis​law​.pl).

Wartę hon­orową trzy­mali przy pom­niku Inki w Tuli­cach strażnicy Zakładu Karnego w Sztu­mie. Dołączyli przed­staw­iciele Szwadronu Kawa­lerii. Uroczys­tość poprowadził Piotr Stec, prosząc księdza Borzyszkowskiego o mod­l­itwę za wszys­t­kich żołnierzy niezłom­nych. Potem nastąpiło składanie wiązanek i zniczy pamięci przez wielu zebranych na tej patri­o­ty­cznej uroczys­tości. Prze­o­rat Pomorski reprezen­tował kawaler Andrzej Zblewski. Była też sposob­ność wręczenia przez płk ZP RP Juliana Micha­sia „Medalu 100-​lecia Bitwy Warsza­wskiej” przyz­nanemu przez Zarząd Kra­jowy Związku Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Ste­fanowi Kukowskiemu za inicjowanie i orga­ni­zowanie wielu akcji ogólnopol­s­kich w roku 100-​lecia Niepodległości. Odz­nac­zony odbier­a­jąc medal pod­kreślił, iż jest to wyróżnie­nie także dla wielu współor­ga­ni­za­torów Roku 100-​lecia.

W cza­sie tak pod­niosłej uroczys­tości rot­mistrz kawa­lerii Adam Zając wręczył kawalerzys­tom dwie nom­i­nacje. Wśród uczest­ników spotka­nia byli też reprezen­tanci Grupy Rekon­strukcji His­to­rycznej „Szwadron Pow­iśle” z lid­erem Arka­diuszem Dzikowskim na czele. przed­staw­iciele Klubu Gazety Pol­skiej z Tczewa oraz wójt Gminy Stary Targ Wiesław Kaźmier­ski. Krótką część artysty­czną pieśni patri­o­ty­cznych przy­go­tował Bogusław Tadrowski (kawaler w Orderze) szef Klubu Gazety Pol­skiej II z Elbląga ze swoim zespołem, rozpoczy­na­jąc hym­nem nar­o­dowym. Po uroczys­toś­ci­ach Kawaler Antoni Fila, mając do pomocy kawalera Zdzisława Frątczaka, przy­go­tował i roz­dawał gorącą kawę i herbatę oraz kiełbasy z grilla. Mimo, iż nie było mrozu, posiłek sprawił wszys­tkim wielką radość. Całość uroczys­tości była nagry­wana przez ekipę TVP 3 i eksponowana w głównym wyda­niu „Panoramy”- jako początek uczczenia „żołnierzy wyk­lę­tych” na Pomorzu Gdańskim. Uroczys­tości zostały objęte patronatem przez wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku, Karola Nawrock­iego — Dyrek­tora Muzeum II Wojny Światowej.Tak ucz­cil­iśmy hero­iczność naszych Ojców.

https://​gdansk​.ipn​.gov​.pl/​p​l​2​/aktualnosci/​139321,Uroczystosci-​Narodowego-​Dnia–Pamieci-​Zolnierzy-​Wykletych-​w–Waplewie-Wielkim-1-ma.html?sid=456b653f9bbe2857a9d075ab4eb3b233

1 marca 2021 r.

W Dzień Żołnierzy Wyk­lę­tych została odpraw­iona Msza Św. w Parafii Chrys­tusa Króla w Wejherowie kon­cele­browana przez Dziekana Dekanatu Wejherowskiego ks. Infułat Daniela Nowaka. Na mszy były obecne władze Powiatu i Miasta Wejherowa, sto­warzyszenia , harcerze, Związek Sol­i­darność Emery­tów, Wejherowska Wspól­nota Pokoleń i oczy­wiś­cie Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława reprezen­towany przez kawalera Hen­ryka Jarosza. Przed koś­ciołem Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń, Hen­ryk Jarosz roz­dawał zdję­cia Żołnierzy Wyk­lę­tych. Następ­nie uczest­nicy uroczys­tości przes­zli pod Bramę Piaśnicką , gdzie kwiaty złożyli Starosta Gabriela Lisus wraz z zastępcą Jack­iem Thilem ‚ v-​ce Prezy­dent miasta Arka­diusz Kraszkiewicz wraz z Komen­dan­tem Straży Miejskiej. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych było spotkanie w Auli Jana Pawła II, gdzie zapoz­nano się z wys­tawą poświę­coną Żołnier­zom Wyk­lę­tym ‚ której pomysło­dawcą i współau­torem był Hen­ryk Jarosz .

3 marca 2021 r.

W Sztu­mie odbyła się druga część obchodów Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. Reprezen­tanci (ze względu na reżim pan­demiczny trzeba było zrezyg­nować z masowego uczest­nictwa) szkół z powiatu sztum­skiego wzięli udział w pieszym Rajdzie śladami Niezłom­nych, na trasie: Czernin– Ferma– Zajezierze– Sztum, odwiedza­jąc i upamięt­ni­a­jąc miejsca związane z pobytem Żołnierzy Wyk­lę­tych na Pow­iślu. Kole­jny już rok z ramienia Orderu orga­ni­za­torem był Piotr Stec– Wielki Radca w Kon­fed­er­acji OŚS. Cześć i chwała Bohaterom!

19 marca 2021 r.

Rok św. Józefa, Oblu­bieńca NMP. Kuria met­ro­pol­i­talna Gdańska zor­ga­ni­zowała uroczys­tości Ku czci i zaw­ierze­niu św. Józe­fowi zaprasza­jąc środowiska Archi­diecezji Gdańskiej odwołu­ją­cych się do katolick­iej nauki społecznej: Akcję Katolicką, Katolickie Sto­warzysze­nie ”Civ­i­tas Chris­tiana”, Pol­ski Związek Katolicko-​Społeczny, Ruch Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej „Odrodze­nie”, Klub Inteligencji Katolick­iej. Zapros­zonym hon­orowym goś­ciem był Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tości odbyły się w Gdańsku w koś­ciele rek­toral­nym św. Józefa u Mis­jonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pro­gram uroczys­tości obe­j­mował: nabożeństwo przyję­cia szkaplerza NMP z Góry Karmel, drogę krzyżową, Mszę świętą z homilią bpa Wiesława Szla­chetki, nabożeństwo do świętego Józefa. Do udzi­ału w spotka­niu w koś­ciele, ze względu na ograniczenia przepisów pan­demicznych, zapros­zono jedynie przed­staw­icieli poszczegól­nych ruchów i sto­warzyszeń. Pozostali wierni mogli uczest­niczyć w wydarze­niu poprzez udział w trans­misji inter­ne­towej na trzech różnych pro­fi­lach facebookowych.

Po mszy św. było okazja do wręcze­nie przez kan­clerza Kapituły Medalu — Ste­fana Kukowskiego księdzu biskupowi Wiesła­wowi Szla­chetce Medalu Roku Świętego Jana Pawła II. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych wiernych w koś­ciele. Medal został przyz­nany już w cza­sie orga­ni­za­cji odsłony wys­tawy malarstwa czołowych artys­tów pol­s­kich „Odblask Tajem­nicy” na ziemi gdańskiej w marcu, Wys­tawa prze­nie­siona (ze względu na reżim pan­demiczny) na 26 listopada 2020 do Aresztu Śled­czego w Gdańsku. Od tej pory na polece­nie dyrekcji Okrę­gowej Służby Więzi­en­nej spot fil­mowy o wys­tawie, obrazach i artys­tach został przekazany do wszys­t­kich jed­nos­tek pen­i­tenc­jarnych okręgu gdańskiego i każdy osad­zony z aresztów śled­czych w Elblągu, Gdańsku, Starog­a­rdzie Gdańskim i Wejherowie, oraz z zakładów karnych w Gdańsku-​Przeróbce, Mal­borku, Kwidzynie i Sztu­mie ma możli­wość obe­jrzenia wys­tawy za pośred­nictwem lokalnych radiowęzłów.

Po uroczys­toś­ci­ach w koś­ciele było krótkie spotkanie z JE Wiesławem Szla­chetką w refek­tarzu zakonu, gdzie przekaza­l­iśmy: 550 stron­ni­cowy wydruk krót­kich notek udoku­men­towanych dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego i Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława, wydruk pro­jektu dzi­ałań w Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego, pro­jektu medalu, oraz albumy „Odblasku Tajem­nicy”. Umówiliśmy się na indy­wid­u­alne spotkanie w Kurii Gdańskiej w dogod­nym cza­sie. Z orga­ni­za­torem uroczys­tości — ojcem Marcinem Sza­farosem OMI — rek­torem koś­cioła, dyrek­torem oblack­iego Cen­trum Edukacji i Kul­tury zarysowal­iśmy zakres współpracy, który dopre­cyzu­jemy na oso­bistym spotka­niu. Ojciec Rek­tor otrzy­mał też duży zestaw albumów „Odblask Tajem­nicy”, które zaczął roz­dawać dos­to­jnym zapros­zonym goś­ciom. Także był czas na krótkie spotkanie z panem Zbig­niewem Toczkem — preze­sem Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Sto­warzysze­nie pow­stało w 1981, zrzesza ok. 12 000 członków, dzi­ała­ją­cych w odd­zi­ałach w 13 wojew­ództwach. Kon­fed­er­acja OŚS i PZK-​S przy­go­towuje umowę współpracy, która będzie uroczyś­cie pod­pisana w cza­sie 40 lecia Związku.

2 kwiet­nia 2021 r.

Zas pan­demii mocno ograniczył naszą dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Z radoś­cią przyjęliśmy propozy­cję Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, które prze­jęły znaczny ciężar logisty­czny. Życ­zli­wość kierown­ictwa Ośrodka z p. Januszem Więck­iem na czele oraz od lat współpracu­ją­cym z Prze­o­ratem Pomorskim p. Woj­ciechem Różanowskim spowodowała, iż kilka­dziesiąt rodzin i osób samot­nych otrzy­mało w jed­no­ra­zowych opakowa­ni­ach posiłek, ciasto, napoje. Ciasta i posiłek przy­go­towywała kuch­nia Ośrodka. Część pro­duk­tów i napoi otrzy­mal­iśmy z tczewskiego Banku Żywności. Dołącza­l­iśmy także życzenia z Okazji Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego z optymisty­cznym Alleluja. Otrzy­mal­iśmy od wszys­t­kich, którzy otrzy­mali dary serdeczne życzenia i zapewnienia o mod­l­itwie. W następ­nych lat­ach i bez reżimu pan­demicznego będziemy pamię­tali o potrze­bu­ją­cych z miasta i powiatu tczewskiego przy­go­towu­jąc śni­adanie wielkanocne.

4 kwiet­nia 2021 r.

Dnia 4 kwiet­nia 2021r w Auli Jana Pawła II, przy Parafii Trójcy Świętej w Wejherowie, została otwarta wys­tawa upamięt­ni­a­jąca 81 rocznicę zbrodni katyńskiej „KATYŃ 1940” Wys­tawę przy­go­towała Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława oraz Wejherowska Wspól­nota Pokoleń. Mate­ri­ały na wys­tawię, w postaci obrazów i plakatów otrzy­mal­iśmy z Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku. Obrazy i plakaty zaw­ier­ają infor­ma­cje związane z trans­portem pol­s­kich ofi­cerów do Koziel­ska, ich oso­biste przed­mioty i pamiątki, rozkazy o rozstrze­la­niu ofi­cerów pod­pisane przez Stalina, wspom­nienia rodzin pomor­dowanych oficerów.Naszą wys­tawę odwiedzili władze samorzą­dowe Wejherowa ; prezy­dent Krzysztof Hilde­brand, v-​ce prezy­dent Arka­diusz Kraszkiewicz, Komen­dant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca oraz mieszkańcy miasta. Wys­tawę zainicjował i przy­go­tował Kawaler Orderu św. Stanisława a zarazem Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń — Hen­ryk Jarosz oraz jego koledzy ze wspól­noty Edward Formela i Mieczysław Sellin.

13 kwiet­nia 2021 r.

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej. IPN odd­aje hołd ofi­arom sowieck­iego mordu.Ludobójstwo, doko­nane przez funkcjonar­iuszy NKWD na blisko 22 tys. oby­wa­telach II Rzeczy­pospo­litej. Wśród ofiar byli także mieszkańcy Powiatu Tczewskiego. To właśnie ku ich pamięci, w 2017 r. wznie­siono z inic­jatywy i według pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego wielki Tczewski Pan­teon Katyński. Składa się z gran­i­towego epitafium i słupów sym­bol­izu­ją­cych sowieckie obozy zagłady. Zna­j­duje się na nim również aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszys­tkim ofi­arom z terenu Powiatu Tczewskiego. Przy Pan­teonie Katyńskim, w imie­niu mieszkańców Powiatu Tczewskiego i Miasta Tczewa kwiaty złożyli starosta tczewski Mirosław Augustyn, wiceprze­wod­nicząca rady powiatu Alicja Gajew­ska oraz prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, przed­staw­iciele: Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława – Ste­fan Kukowski, szwadronu kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich — Adam Zając, dyrek­tor II LO — Dorota Koś­ci­jańczuk, przed­staw­iciel Kon­wentu Orga­ni­za­cji Kom­bat­anc­kich Powiatu Tczewskiego oraz szkół pon­ad­pod­sta­wowych powiatu tczewskiego.

16 kwiet­nia 2021 r.

Zakończyła się wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” – odpowiedź na List Jana Pawła II do artys­tów. Jak napisał Grze­gorz Górny w pamiątkowej Księdze wys­tawy: „W swej wędrówce poszuki­wacze teo­fanii orga­ni­zowali obo­zowiska, które stawały się oazami ducha rozległych pustyn­nych przestrzeni­ach dzisiejszej kul­tury. Zatrzy­mu­jąc się w drodze, rozpościer­ali swe płótna, które przy­chodzili oglą­dać ludzie sprag­nieni prawdzi­wej sztuki, a nie błyskotli­wych imi­tacji”. Przez ponad rok wys­tawa podróżowała przez całą Pol­skę, prezen­tu­jąc dzieła wybit­nych współczes­nych twór­ców, którzy w swej sztuce pode­j­mują tem­atykę sakralna, inspirują się moty­wami bib­li­jnymi, his­torią Koś­cioła, nauczaniem św. Jana Pawła lub oso­bistą reflek­sją metafizy­czną. Wys­tawa goś­ciła w Muzeum Archi­diecez­jal­nym w Kiel­cach, w Muzeum Ochorow­iczówka w Wiśle, w kruż­gankach cys­ter­s­kich w Pelplinie, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie, w Fab­ryce Sztuk w Tczewie, w Fil­har­monii Kaszub­skiej w Wejherowie, w Pałacu Rem­bielińskiego w Warsza­wie, w Sank­tu­ar­ium NMP Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i św. Jana Pawła w Toruniu, w Browarze B we Włocławku, a także wirtu­al­nie w Galerii Towarzystwa Pomocy Polakom w Lon­dynie oraz w Zakładzie Karnym w Sztu­mie i Aresz­cie Śled­czym w Gdańsku. Ostat­nim przys­tankiem były Krzes­zow­ice. Dzięku­jemy wszys­tkim artys­tom, którzy wzięli udział w wys­tawie: Karolowi Bąkowi, Andrze­jowi Boj Woj­tow­ic­zowi, Krzyszto­fowi Izdebskiemu-​Cruz, Wacła­wowi Jagiel­skiemu, Bar­barze Kaczmarowskiej-​Hamilton, Dar­ius­zowi Kale­cie, Krzyszto­fowi Klimkowi, Jarosła­wowi Kukowskiemu, Danielowi Pawłowskiemu, Józe­fowi Stolor­zowi, Krzyszto­fowi Wiśniewskiemu oraz Lucynie Ordon-​Klimczak i Grze­gor­zowi Klim­cza­kowi. Dzięku­jemy. Dzięku­jemy wszys­tkim dobrodziejom, dar­czyń­com i mece­na­som, a zwłaszcza Fun­dacji Orlen, przed­siębiorstwu Tau­ron oraz miesięcznikowi Poz­naj Świat i Galerii Quantum.

Orga­ni­za­torzy: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego wraz z Prze­o­ratem Pomorskim OŚS Stanisława i Marcin Kołpanowicz

18 kwiet­nia 2021 r.

Ks. Piotr Wysga — Prałat Hon­orowy Jego Świą­to­bli­wości, Kanonik Hon­orowy Kapituły Kat­e­dral­nej Pelplińskiej, ale także wielo­letni kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława BM odz­nac­zony najwyższym Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu, zapisał się na kar­tach his­torii parafii, miasta. Ks. Piotr Wysga przez lata inicjował szereg wydarzeń o charak­terze sakral­nym, kul­tur­al­nym, społecznym. Wiele inic­jatyw ks. Prałata splata się z inic­jaty­wami kawalerów w Orderze. W tych cza­sach reżimu pan­demicznego pozostała tylko bardzo skromna oprawa wręczenia za wiele zasług, szczegól­nie za zaan­gażowanie w propagowa­nia sztuki chrześ­ci­jańskiej i idei Świętego Jana Pawła II.

Z okazji 80 urodzin Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski wręczył dos­to­jnemu Jubi­la­towi „Medal Roku Świętego Jana II”. Praemiando inci­tat, szanowny Kawalerze. Życzymy też zdrowia, wytr­wałości w codzi­en­nej pracy dusz­paster­skiej. Życzymy też dal­szego bło­gosław­ionego dzi­ała­nia na niwie katolick­iej. O wyróżnie­niu medalem poin­for­mowano wiernych na stronie inter­ne­towej Parafii Św. Krzyża w Tczewie i w medi­ach społecznościowych.

3 maja 2021 r.

Hilary Paweł Januszewski urodził się 11 czer­wca 1907 r. w miejs­cowości Kra­jenki, niedaleko Tucholi. Dzieciństwo spędził i szkołę pod­sta­wową ukończył w Gręblinie. Dlat­ego nasz kawaler Łukasz Par­tyka (pochodzący z Gręblina) zainicjował wraz żoną, damą Anną utworze­nie miejs­cowego kultu tego bło­gosław­ionego zakon­nika. 3 maja 2016 roku była wielka uroczys­tość dla całej parafii. Już wów­czas z Krakowa przy­jechał prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych wraz innymi braćmi zakon­nymi. Ufun­dowanie wielkiej tabl­icy poświę­conej bło­gosław­ionemu Hilaremu zapoc­zątkowało coroczne uroczys­tości w Gręblinie z udzi­ałem naszego Prze­o­ratu i setek wiernych. W tym roku (w reżimie pan­demicznym) obyła się tylko w koś­ciele msza święta kon­cele­browana przez prow­incjon­ała Zakonu Karmelitów Bosych Ojca Bog­dana Megera. Msza była też w intencji 30. lecia obję­cia funkcji pro­boszcza przez ks. Woj­ciecha Grubę. W cza­sie mszy czy­tał kawaler Łukasz, dary ofi­arne składali: dama Anna. pos­tu­lan­tka Urszula i kawaler Łukasz. Po mszy Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji w imie­niu Kapituły Medalu wręczył w asyś­cie państwa Par­tyków oby­dwu zac­nym kapłanom Medale Roku Świętego Jana Pawła II za szerze­nie kulty zarówno bło­gosław­ionego Hilarego, jak i Św. JP II, co spotkało się z gorą­cymi oklaskami wiernych. Na zakończe­nie wręczyliśmy albumy z wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”, która miała swoje otwar­cia w roku ubiegłym i dziesiątki tysięcy w wer­sji wirtu­al­nej. Mimo obostrzeń pan­demicznych zachowal­iśmy ciągłość trady­cji i odd­al­iśmy hołd bło­gosław­ionemu Karmeli­cie do którego są modły — od roku w parafii nikt nie umarł na cowid 19. Bóg z nami.

8 maja 2021 r.

Uroczys­tość św. Stanisława biskupa i męczen­nika. Reżim pan­demiczny już drugi rok nie poz­wolił na walne spotkanie w Bazylice św. Michała Archan­ioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie na Skałce. Dlat­e­goż spotkaliśmy się w koś­ciele św. Stanisława BiM w Sub­kowach. To tam 28 wrześ­nia 2010 r. ten piękny goty­cki koś­ciół został sym­bol­icznie przekazany przez Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę Prze­o­ra­towi Pomorskiemu w opiekę. W tym dniu przekaza­l­iśmy parafii ory­gi­nalny sre­brny relik­wiarz zapro­jek­towany na wzór nat­u­ral­nej wielkości tiary romańskiej, z reliefem św. Stanisława i romańskimi łukami na otoku. Wyko­nany jest w całości z wysok­iej próby sre­bra ze zło­conymi ele­men­tami. Relik­wiarz umieszc­zony jest na miniaturze podestu ołtar­zowego. Całość pro­jek­tował Ste­fan Kukowski, funda­torami było kilku kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego. W tym roku i w tym koś­ciółku mogło prze­by­wać określona ilość wiernych. Order reprezen­towali kawalerowie: Bog­dan Cymanowski (który w imie­niu zgro­mad­zonych wiernych dziękował biskupowi Arka­dius­zowi Okro­jowi z kon­cele­brę i bło­gosław­ieństwo), Tomasz Jeschke — obaj byli sza­farzami i asys­towali przy ołtarzu. W gali orderowej byli Jarosław Bar­toszewski (I czy­tanie i dary ofi­arne) ora Ste­fan Kukowski. W pro­ce­sowym wejś­ciu, niosąc relik­wie św. Stanisława, dos­zliśmy o ołtarza, by uczest­niczyć w uroczys­tej, odpus­towej Mszy Świętej. Wielce poucza­jącą homilię głosił biskup A.Okroj. W uroczys­toś­ci­ach brało udział jeszcze pię­ciu księży.W ten sym­bol­iczny sposób, wymus­zony sytu­acją, ucz­cil­iśmy naszego patrona Świętego Stanisława BiM.

9 maja 2021 r.

9 maja parafia Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gd. dziękowała za 40 lat posługi kapłańskiej miejs­cowego pro­boszcza ks. prałata dr. Józefa Picka. Mszy św. dziękczyn­nej w dniu 65. urodzin Jubi­lata prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy Arka­diusz Okroj. Dos­to­jny Jubi­lat posi­ada tytuł dok­tora teologii, mod­er­a­torem diecez­jal­nego Dzieła Bib­li­jnego im. Jana Pawła II, dusz­pasterzem Służby Zdrowia, Osób Chorych I Niepełnosprawnych także cen­zorem ksiąg religi­jnych, wykład­owcą w WSD w Pelplinie. J. Pick poza prowadze­niem parafii i Dekanatu Starog­a­rdzkiego jest zaan­gażowany w sze­roko zakro­joną dzi­ałal­ność chary­taty­wną, W Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława pełni funkcję Wielkiego Prałata — członka Wielkiej kapituły. Na jubileuszowych uroczys­toś­ci­ach byli reprezen­tanci Orderu: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji i Bog­dan Wiśniewski — Wielki Radca, którzy wręczyli przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Świętego Jana Pawła II”. Od kawalerów i dam otrzy­mał wielki tort fun­dowany i wyko­nany przez mis­trza — naszego kawalera Leszka Mel­era. Po mszy wysłuchal­iśmy krótkiego kon­certu na wysokim poziomie w wyko­na­niu zespołu ”Sicut avis” oraz solistki Ewy Dubielli. Potem były luźne, kam­er­alne roz­mowy, roz­dal­iśmy albumy z wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” i plakaty-​zaproszenia zachę­ca­jąc o udzi­ału w konkur­sie plastyczno-​multimedialno–lit­er­ackim w Roku Kard. Ste­fan Wyszyńskiego.

1618 maja 2021 r.

Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława została zapros­zona na audi­encję do biskupa gli­wick­iego prof. dr. hab. Jana Kopca. Dzięki pomocy pana Rajn­era Smolorza w orga­ni­za­cję spotka­nia (trudny czas pan­demii) spotkanie odbyło się w Kurii Diecez­jal­nej w którym uczest­niczył Wielki Kan­clerz Kon­fed­er­acji Stanisław Hendryk, który wraz z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Ste­fanem Kukowskim wręczyli Jego Eksce­lencji medal „Roku Świętego Jana Pawła II”. Do medalu dodal­iśmy również albumy o wys­tawie „Odblask Tajem­nicy”, omaw­ia­jąc prze­bieg odsłon wys­tawy w formie wernisaży i tysięcy wejść w wer­sji inter­ne­towej na całym świecie. Wręczyliśmy również Eksce­lencji prośbę o patronat i zaprosze­nie na Kon­fer­encję naukową „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków” do Sali Wykład­owej Zespołu Zamkowego „Wrochem” w Tarnows­kich Górach. Kon­fer­encja jest ako­r­dem wieńczą­cym Rok Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego, którego obchody zostały już rozpropagowane w całej Polsce poprzez wielki konkurs plas­ty­czny, lit­er­acki i mul­ti­me­di­alny skierowany do dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Inic­jatywy nasza spotkała sie z gorą­cym odzewem Księdza Biskupa. W celu potwierdzenia sze­rok­iej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława na przykładzie Prze­o­ratu Pomorskiego wręczyliśmy 3-​tomowe udoku­men­towane zapiski na 550 stronach. Ksiądz biskup z zain­tere­sowaniem zaczął przeglą­dać otrzy­mane kro­niki. Już na spotka­niu otrzy­mal­iśmy deklarację uczest­nictwa księdza Biskupa we mszy świętej w kat­e­drze Pio­tra i Pawła, w inwest­y­turze i kon­fer­encji naukowej. Po spotka­niu w kurii pojechal­iśmy do wspaniale i pietyzmem odrestau­rowanych sal zamku Wrochem, gdzie oprowadził nas pan na zamku — Rajner Smolorz. W tych salach odbędzie się kon­fer­encja naukowa i raut dla dam i kawalerów. Dołączył do spotka­nia pan Krzysztof Witkowski (najwięk­sza na świecie kolekcja monet i medali Jana Pawła II, w tym kilka pro­jektu Ste­fana Kukowskiego) u którego w Muzeum będzie ogólnopol­skie pod­sumowanie konkursu plas­ty­cznego i mul­ti­me­di­al­nego dla dzieci i młodzieży „ Życie, wiara, dzi­ałal­ność, postawa i świadectwo Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego”. Kon­fed­er­acja Orderu jest inic­ja­torem różnych form dzi­ałań w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego — „Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”.Z tej okazji jest już wybity medal, który Kapituła bezie przyz­nawać za wybitne zasługi.

23 maja 2021 r.

Zostal­iśmy zaproszeni na uroczysty kon­cert z okazji 90. rocznicy nada­nia praw miejs­kich miastu Pelplin. Kon­cert „Te Deum” w Bazylice Kat­e­dral­nej w Pelplinie, wybit­nego kom­pozy­tora Karola Kurpińskiego oraz arcy­dzieła klasyków wiedeńs­kich, Josepha Haydna i Wolf­ganga Amadeusa Mozarta w wyko­na­niu: Orkiestry Fil­har­monii Poz­nańskiej i Pol­skiego Chóru Kam­er­al­nego Schola Can­to­rum Gedanensis.

Na ręce bur­mistrza pana Mirosława Chyły złożyliśmy odpowied­nie życzenia. w kon­cer­cie brali udział kawalerowie Ryszard Rogaczewski i Ste­fan Kukowski z żoną.Po kon­cer­cie omówiliśmy współpracę z Koman­dorią Pelplińską, szczegól­nie w Roku Kard . Ste­fana Wyszyńskiego.

23 maja 2021 r.

Bło­gosław­ieństwo abpa Marka Jędraszewskiego, Met­ro­pol­ity Krakowskiego dla całej Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława.

29 maja 2021 r.

Pol­ski Sto­warzysze­nie Morsko-​Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego zaprosiło na coroczne uroczys­tości roczni­cowe Zaślu­bin Pol­ski z morzem Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława wraz z małżonką. Uroczys­tości rozpoczęły się w Wejherowie kon­cele­browaną Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w koś­ciele Trójcy Świętej. Kon­fer­encja odbyła się w Sali im. Św. Jana Pawła II. Redak­tor Piotr Szubar­czyk podał krótki rys o bohaterze tam­tych cza­sów Witoldzie Kukowskim. To w pałacu w Kolibkach hra­bia Kukowski po uroczys­tości zaślu­bin Pol­ski z Bał­tykiem goś­cił reprezen­tację błęk­it­nej armii z gen. Józe­fem Hallerem na czele. W 1922 roku Kukowski został jed­nym z ośmiu udzi­ałow­ców firmy „Stocz­nia w Gdyni –Towarzystwo z Ogranic­zoną Poręką. Był też kon­sulem hon­orowym Estonii, hojnym dar­czyńcą, m.in. daru­jąc place pod stację kole­jową i pocztę. Dzięki wykupowi ziemi od Niem­ców przez Kukowskiego państwo pol­skie miało ok.500 hek­tarów więk­szą powierzch­nię. Był założy­cielem drugiego pol­skiego banku w Polsce z potężnym wkła­dem finan­sowym, właś­ci­cielem kilku drukarni wyku­pi­onych z rąk niemiec­kich, wielu pos­esji w Gdańsku i Sopocie,Jako groźny dla Rzeszy Polak został jako jeden z pier­wszych rozstrze­lany w 1939 roku, jego całą bliską i dal­szą rodz­inę zesłano do obozów koncentracyjnych.

Prezes Forum Okrę­towego Ireneusz Karaśkiewicz zrefer­ował Marzenia roku 1920 o Polsce morskiej i rzeczy­wis­tość roku 2021.

Stat­uetki „Ani­mus et Sem­per Fidelis” otrzy­mało trzech lau­re­atów w tym prof. Andrzej Nowak, który przestawił erudy­cyjne reflek­sje his­to­ryczne wokół 10 lutego 1920 i 1940 roku.

Po prz­er­wie Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji OŚS przed­stawił zebranym o Orderze Świętego Stanisława, o dzi­ała­ni­ach Kon­fed­er­acji, o ucze­niu Roku Kard Ste­fana Wyszyńskiego poprzez ogólnopol­ski konkursu dla dzieci i młodzieży plastyczno-​literacko–mul­ti­meialni i Kon­fer­encję Naukową. Po czym w asyś­cie kawalera Hen­ryka Jarosza, przestaw­ia­jąc indy­wid­u­alne lau­dacje, wręczył Medale Roku Św. Jana Pawła II ks. pro­boszc­zowi prała­towi Tadeuszowi Reszce oraz prof. Andrze­jowi Nowakowi za dzi­ałal­ność społeczną służącą roz­wo­jowi państwa Pol­skiego w opar­ciu o naukę społeczną Koś­cioła i idee św. Jana Pawła II.

Prowadzący spotkanie przed­stawił zebranym wiele inic­jatyw naszej Kon­fed­er­acji OŚS na ziemi pomorskiej wraz z ogólnopol­skim konkursem dla dzieci i młodzieży przed­staw­ia­ją­cym Żołnierzy Niezłom­nych w 75 rocznicę śmierci Inki.

Medal „250 lecia Orderu Św. Stanisława” za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości chrześ­ci­jańskie i patri­o­ty­czne naszego nar­odu otrzy­mał pan Piotr Szubar­czyk (od wielu lat współpracu­jący z Prze­o­ratem Pomorskim) oraz Pol­skie Sto­warzysze­nie Morsko-​Gospodarcze za orga­ni­za­cje wielu uroczys­tości na Pomorzu. Dobrą inter­akcją były wspólne śpiewy pieśni patri­o­ty­cznych w akom­pa­ni­a­men­cie pana Michała Ole­jnika. Po uroczys­toś­ci­ach była możli­wość naw­iąza­nia bilat­er­al­nych relacji z innymi organizacjami.

Przed rozpoczę­ciem spotka­nia zor­ga­ni­zowanego przez Forum Stoczniowe, goś­cie zwiedzili wys­tawę poświę­coną 81 rocznicy Marszu Katyńskiego – Katyń 1940. Wys­tawę przy­go­tował Hen­ryk Jarosz — Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń a zarazem Kawaler Orderu Św. Stanisława wraz z kolegami ze Wspól­noty Edwar­dem Formelą i Mieczysławem Selinem.Henrykowi Jarosz podz­iękowa­nia za przy­go­towanie wys­tawy oraz naw­iązaną współpracę z Odd­zi­ałem IPN w Gdańsku, złożyli Piotr Szubar­czyk, prof. Andrzej Nowak oraz Ste­fan Kukowski.

24 czer­wca 2021 r.

Z okazji 100.lecia Szkoły Pod­sta­wowej w Swarożynie oraz 55. lecia rocznicy nada­nia szkole im. S.Żeromskiego uczest­niczyliśmy w uroczys­toś­ci­ach pod patronatem min­is­tra Oświaty i Wychowa­nia i Biskupa Pelplińskiego. Kawaler Mar­iusz Matuszewski (jako wybitny muzyk i kom­pozy­tor) skom­ponował hymn szkoły. Ste­fan Kukowski zajął się całoś­cią wiz­ual­iza­cji uroczys­tości pro­jek­tami i real­iza­cją: folderu, zakładki, zaproszeń, banerów, itd. Był to ze strony Orderu gest doce­nienia wielo­let­niej współpracy ze szkołą. Było też prapremierowe wyko­nanie przez uczniów hymnu szkoły, poświece­nie i wręcze­nie nowego sztan­daru, ślubowanie ósmok­la­sistów, część artysty­czna w wyko­na­niu najmłod­szych uczniów. Na ręce dyrek­tora złożyliśmy stosowne życzenia.

24 czer­wca 2021 r.

OGÓLNOPOL­SKI KONKURS

„Dziedz­ictwo Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokolenie

i postawy młodzieży”, orga­ni­zowanego w 75. Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Celem Konkursu jest:

  • Przy­bliże­nie postaci i losów Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz ich roli w walce o wolną i niepodległą Polskę.
  • Uczcze­nie pamięci Żołnierzy Niezłom­nych oraz podziemia niepodległoś­ciowego w Polsce w 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.
  • Ukazanie dziedz­ictwa Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz ich roli i wpływu na współczesne postawy młodzieży.
  • Inspirowanie i pro­mocja twór­c­zości artysty­cznej młodych ludzi.
  • Ksz­tał­towanie akty­wnej postawy młodzieży wobec his­torii i zjawisk kultury.
  • Propagowanie wartości oraz postaw oby­wa­tel­s­kich i patriotycznych.

Inic­ja­torem uroczystych obchodów rocznicy śmierci Inki jest Przeor Pomorski Piotr Stec (Wielki Radca Kon­fed­er­acji). Jak zawsze o lat wielu współor­ga­ni­za­cją zajął się kawaler Ste­fan Kukowski — twórca całej wiz­ual­iza­cji i pro­jek­tów plastycznych.

Żywo i akty­wnie do grupy orga­ni­za­torów dołączyli Jarosław Bar­toszewski, Bog­dan Wiśniewki, Andrzej Zblewski — członkowie Zarządu Kon­fed­er­acji Orderu ŚS. Inic­jatywa rozsz­erzyła się na wiele osob­nych i podrzęd­nych orga­ni­za­cji biegów, rajdów, konkursów na tere­nie całego Wojew­ództwa Pomorskiego.

26 czer­wca 2021 r.

Uroczys­tości upamięt­ni­a­jące 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” w Waplwie Wielkim i Tuli­cach będą pod hon­orowym patronatem:

- J.E. Jacka Jezier­skiego — Biskupa Elbląskiego,

- Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku,

- Jana Józefa Kasprzyka — Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych,

- Jarosława Sel­l­ina — Wicem­i­nis­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Narodowego,

- Karola Nawrock­iego — dyrek­tora Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku,

- Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława.

27 czer­wca 2021 r.

W niedzielę 27.06.2021 w Koś­ciele pw. św. Jad­wigi Śląskiej na Częs­to­chowie odbyła się msza święta w intencji Księdza Gen­er­ała Stanisława Rospondka w 80 rocznicę urodzin i 55 Jego posługi kapłańskiej. W uroczys­tości uczest­niczyło wiele znamien­i­tych osób począwszy od Rodz­iców Pana Prezy­denta Pol­ski, Andrzeja Dudy, Szefa Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wielu Pro­fe­sorów Pol­s­kich Uczelni, Ofi­cerów Wojska Pol­skiego, przed­staw­icieli admin­is­tracji i władz samorządów lokalnych i wielu przy­jaciół dos­to­jnego jubi­lata. Naszą Kon­fed­er­ację Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika reprezen­towali: Wielki Kan­clerz Prof. Stanisław Hendryk, Prze­wod­niczący Rady Kon­sty­tucyjnej Prof. Leszek Stad­niczeńko, Przeor Kon­frater­nii Staropol­skiej Krzysztof Zbro­jkiewicz i Marek For­tuna oraz Dama Mał­gorzata Ciecierska-​Hendryk, którzy wręczyli Księdzu Gen­er­ałowi, Hon­orowemu Członkowi Orderu Świętego Stanisława BM, Medal Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego przyz­nany Mu przez Kapitułę Medalu (z inic­jatywy Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego). Uroczys­tości zakończyły się wspól­nym obi­a­dem w Dworku Mar­i­anka w Rędz­i­nach k. Częs­to­chowy, gdzie była okazja do składa­nia oso­bistych grat­u­lacji i pamiątkowych prezentów.

15 lipca 2021 r.

W obec­ności Sekre­tarza Stanu w Min­is­terst­wie Roz­woju, Pracy i Tech­nologii Pani Iwony Michałek i starosty tczewskiego Pana Mirosława Augustyna został wręc­zony Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Pana Ste­fana Kukowskiego na ręce Kierown­ika Ośrodka Pana Janusza Więcka, medal im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Medal został przyz­nany za wielo­let­nie dzi­ała­nia Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia na rzecz upamięt­nienia Żołnierzy Niezłom­nych, a także za czyny dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jąc do trady­cji pol­s­kich i chrześ­ci­jańs­kich, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba, wielokroć współpracu­jąc z Kon­fed­er­acją Orderu Ś.S. na ziemi pomorskiej. Naw­iązano też o wielkiej pon­ad­nar­o­dowej wys­tawy czołowych pol­s­kich malarzy „Odblask Tajem­nicy” w Roku Jana Pawła II. Wielki Mis­trz wspom­niał o wielo­let­niej wzor­cowej współpracy, także na polu chary­taty­wności, wyróż­ni­a­jąc Kierown­ictwo OHP i Pana Woj­ciecha Różanowskiego. Zgod­nie z zawołaniem Orderu „praemiando inci­tat” (nagradza­jąc zachę­caj), nagroda ta ma być zachętą do dal­szej służby publicznej.

25 lipca 2021 r.

W „Fak­torii” w Pruszczu Gdańskim przy­była del­e­gacja Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Zaprosił nas Szwadron Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich z okazji ich Święta Pułkowego. Odbyła się msza święta polowa na której nasz kawaler Łukasz Par­tyka czy­tał lekcję. Po mszy było szereg wręczeń medali, wyróżnień, podz­iękowań. W tym także dla Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS. Wieńczą­cym akcen­tem tej części uroczys­tości — finis coro­nat opus — była deko­racja sztan­daru Medalem im. Danuty Siedzikówny „INKI” za wiele lat współpracy, co pod­kreślił wręcza­jąc to zaszczytne wyróżnie­nie, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Członkami Kapituły Medalu są też bp Jacek Jezier­ski, wicem­i­nis­ter Jarosław Sellin i Prezes IPN Karol Nawrocki. Lau­dację odczy­tała Dama Anna Par­tyka. Potem był czas na kon­takty bilat­er­alne i poczęs­tunek. Mieliśmy okazję zobaczyć prawdziwy, konny odd­ział, pełny ekwipunek ułana, umundurowanie oraz broń.

Omówiliśmy też udział grup rekon­struk­cyjnych w orga­ni­zowanych przez Kon­fed­er­ację Orderu uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych w Miłobądzu i Kol­niku 15 sierp­nia, w Tczewie „Bieg Tropem Wilczym” oraz w Waplewie i Tuli­cach 21 sierp­nia — główne uroczys­tości na Pomorzu z okazji rocznicy śmierci INKI.

5 sierp­nia 2021 r.

Imi­enne zaprosze­nie na audi­encję do abpa Marka Jędraszewskiego dostali Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji i Michał Daszczyszak — Przeor Prze­o­ratu Krakowskiego. Roz­mowy z 20 minut prze­ciągnęły się do 40 minut. Kon­fed­er­acja nasza otrzy­mała już, pisemne bło­gosław­ieństwo oso­biś­cie pod­pisane prze Met­ro­pol­itę Krakowskiego. Na początku wręczyliśmy Eksce­lencji Medal Roku Ste­fana kar­dy­nała Wyszyńskiego za ”w uzna­niu zasług dla pol­skiego Koś­cioła i naszej Ojczyzny, a w szczegól­ności za nieustę­pliwą wier­ność zasadom Deka­logu, bezkom­pro­misowe głosze­nie prawd wiary, nieustanną troskę o ład moralny w życiu każdego Polaka, czyli za wielką miłość do Boga i Ojczyzny”. Jest to medal przyz­nany przez Kapitułę Medalu z wdz­ięcznoś­cią i zain­tere­sowaniem ode­brany przez Arcy­biskupa. Przekaza­l­iśmy krótko o dzi­ała­ni­ach orderowych (wręcza­jąc 570 stron­i­cowe udoku­men­towane zapiski), spra­woz­danie z dzi­ałań w roku JP II (wręcza­jąc album z wys­taw „Odblask Tajem­nicy i płytę z nagraniem do słów Karola Woj­tyły „O, cud”. Potem wspom­nieliśmy o inic­jatywach w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego — ogólnopol­ski Konkurs plas­ty­czny, lit­er­acki, mul­ti­me­di­alny dla dzieci i młodzieży (inic­ja­tor Ste­fan Kukowski), kon­cert muzy­czny w kat­e­drze w Pelplinie (inic­ja­tor Bog­dan Wiśniewski), wielka kon­fer­encja naukowa „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków” na zamku Wrochem (inic­ja­tor Stanisław Hendryk, Krzysztof Zbro­jkiewicz), wernisaż dzieł malars­kich czołowych pol­s­kich artys­tów „Pry­ma­sowi Tysią­cle­cia” (inic­ja­tor Ste­fan Kukowski, Rajner Smolorz), wydanie pub­likacji z artykułami wielu naukow­ców (inic­ja­tor Leszek Stad­niczenko). Przeor Krakowski przekazał Eksce­lencji ideę utworzenia i wręcza­nia Medal Roku Ste­fana kar­dy­nała Wyszyńskiego, prosząc o wskazy­wanie osób czy orga­ni­za­cji przy­czy­ni­a­ją­cych się do rozsz­erza­nia idei Pry­masa Tysią­cle­cia. Wspom­nieliśmy też o chary­taty­wnych dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Krakowskiego. Ksiądz Arcy­biskup żywo zain­tere­sował się Kon­fed­er­acją, ideą jej pow­sta­nia, sil­nym pow­iązaniem z Koś­ciołem Katolickim, zadawał wiele pytań z wielką życ­zli­woś­cią pod­chodził do naszych zamierzeń i sil­nych real­nych pow­iązań ze stanem kapłańskim i zakon­nym. Życzył dal­szych dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, religi­jnych. Poprosił o wspólne zdję­cie. My podz­iękowal­iśmy za zaprosze­nie i za wspólne wielce życ­zliwe przyjęcie.

9 sierp­nia 2021 r.

9 sierp­nia 2021 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie odbyło się uroczyste otwar­cie wys­tawy z okazji Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego.Na wys­tawie przed­staw­iono Kard. S.Wyszyński na mon­e­tach i medalach świata oraz wiele plansz z kalen­dar­ium Jego życia. Pod­czas uroczys­tości wręc­zono medale przyz­nane przez Kapitułę Medalu. Medale wręczali Krzysztof Witkowski (członek Kapituły Medalu, właś­ci­ciel kolekcji Muzeum wraz z Krzysztofem Zbro­jkiewiczem — Wielkim Sekre­tarzem Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława) J.E.Ksiądzu Arcy­biskupowi Metropoli­cie Częs­to­chowskiemu Wacławi Depo, byłemu Gen­er­ałowi i Prze­orowi Zakonu Paulinów Ojcu Jerzemu Tomz­ińskiemu, (który w listopadzie skończy 104 lata), Gen­er­al­nej Insty­tutu Pry­masa Wyszyńskiego Agnieszce Kołodyńskiej. Ksiądz Biskup po otrzy­ma­niu medalu z sza­cunkiem ucałował wiz­erunek Pry­masa Tysią­cle­cia. Medal nasz był eksponowany na wys­tawie: jego awers i rew­ers flankował ryn­graf z Matką Boską Częs­to­chowską. Jest to kole­jny medal pro­jektu Ste­fana Kukowskiego w kolekcji Muzeum. Po uroczystym wręcze­niu był czas na zapoz­nanie się z wys­tawą i dzi­ałal­noś­cią Wielkiego Prymasa.

15 sierp­nia 2021 r.

15 sierp­nia z inic­jatywy Prze­o­ratu, jak co roku, odbyły się uroczys­tości patri­o­ty­czne poświę­cone Żołnier­zom Niezłom­nym w Tczewie. Jak powiedział nasz święty Papież Polak „Człowiek nie może poz­wolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nie ogranic­zonej wol­ności, nie może zagu­bić w sobie krzyku sum­ienia, jako głosu prawdy, która go przerasta,ale równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeńst­wie”. Rozpoczęliśmy Mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. I czy­tanie miał Piotr Cymanowsi — kawaler Orderu Świętego Stanisława oraz pan Eligiusz Micha­lak. Po mszy przy Pan­teonie Katyńskim uczniowie II LO przy­go­towało krótki apel pamięci, a przy­byłe del­e­gacje złożyli kwiaty pod tablicą pomor­dowanych za Ojczyznę. IX edy­cja imprezy pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” zgłosil­iśmy się po raz czwarty. Odbył się trady­cyjny bieg na dys­tan­sie 1963 metrów oraz bieg towarzyszący dla najmłod­szych na dys­tan­sie 196 metrów. Orga­ni­za­torem biegu było Powia­towe Cen­trum Sportu w Tczewie. Bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji i udział w nim mógł wziąć każdy. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Bieg w Tczewie miał charak­ter wyjątkowy, nie tylko patri­o­ty­czny czy sportowy, ale również chary­taty­wny. Połowa zebranej kwoty została przekazana na lecze­nie dla małej, 10 let­niej Ewki Ziółkowskiej . Punk­tu­al­nie o godz. 12.00 kawaler Ste­fan Kukowski podał syg­nał do startu, po którym ponad prawie 100 uczest­ników biegu w patri­o­ty­cznych stro­jach wybiegło na trasę biegu. Puchary wręczali: Pani Dorota Koś­ci­jańczuk, Ste­fan Kukowski i Piotr Cymanowski . Za udział w biegu każdy uczest­nik otrzy­mał pamiątkowy medal, koszulkę, mate­ri­ały promocyjno-​informacyjne o Żołnierzach Wyk­lę­tych, po biegu na każdego czekały drożdżówki (dar piekarni Sam­bor i kawalera Leszka Mel­era) oraz kawa i herbata (kawalera Pio­tra Rezmera). Orga­ni­za­cją wydawa­nia poczęs­tunku zajęli się uczniowie z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie Orga­ni­za­torzy biegu: Powia­towe Cen­trum Sportu w Tczewie i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie decyzją Kapituły otrzy­mali „Medal Inki” który wręczył Wielki Mis­trz Kon­fe­dracji — Ste­fan Kukowski . Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objęli: J.E. Ks. Ryszard Kasyna, Jarosław Sellin – Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Odd­ział IPN w Gdańsku, Karol Nawrocki – Dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towe, Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, Mirosław Augustyn – Starosta Powiatu Tczewskiego.

15 sierp­nia 2021 r.

Msza święta dziękczynna za 33 lata posługi kapłańskiej w parafii św. Stanisława BiM w Sub­kowach została odpraw­iona przez ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego. W tym koś­ciele, odd­anym pod pieczę Prze­o­ra­towi Pomorskiemu przez biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę, oby­wały się uroczyste msze św. 9 maja i dwie wielkie inwest­y­tury Orderu z udzi­ałem biskupów pelplińs­kich. Spec­jalna Msza zgro­madz­iła tłum wiernych, księży i del­e­gację Prze­o­ratu. Podz­iękowa­nia złożyli kawalerowie Tomasz Jeschke (wielo­letni sza­farz), Piotr Cymanowski (sza­farz i prezes chóru parafi­al­nego) oraz Ste­fan Kukowski, od 60 lat przy­ja­ciel księdza F. Kameck­iego. Wspom­niał o darze przed laty wykonał rekon­strukcję polichromii w koś­ciele, a z inic­jatywy kawalera ks. prał. Pio­tra Wysgi sre­brny relik­wiarz do relik­wii św. Stanisława — ofi­arowany parafii przez kawalerów naszego Prze­o­ratu. Kapituła Medalu przyz­nała księdzu pro­boszc­zowi „ Medalu Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” za wielo­let­nią posługę kapłańską, za wier­ność Bogu i Ojczyźnie. Deko­racji dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski w asyś­cie Ąnny i Łukasza Par­tyków. Po mszy św. był czas na dal­sze podz­iękowa­nia i życzenia ulu­bionemu pro­boszc­zowi. Potem poczęs­tunek w gronie gości, którzy podzi­wiali spec­jalny tort wyko­nany przez kawalera Orderu Leszka Mel­era. Część tej pyszności została zaw­ieziona prze Ste­fana Kukowskiego i jego żonę naszemu przy­ja­cielowi ks. infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi do Pelplina.

15 sierp­nia 2021 r.

Kon­cert, pod tytułem: „Musi­cie być jak orły”, odbył się w bazylice kat­e­dral­nej. W pro­gramie aktor Maciej Gąsiorek czy­tał tek­sty kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Myśli Sługi Bożego skon­cen­trowano na tem­at­ach: wol­ność, Ojczyzna – jej przeszłość, naród – jego ter­aźniejs­zość, rodzina-​kobieta-​życie, Maryja – Matka nasza, epi­log – ku przyszłości. Motyw prze­wodni kon­certu zacz­erp­nięto z homilii Pry­masa Tysią­cle­cia, która zaw­ier­ała między innymi słowa: „Musi­cie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli. Musi­cie ducha har­tować i wznosić wysoko (…) Pamię­ta­j­cie! Orły to wolne ptaki, bo szy­bują wysoko”.

Wydarze­nie zor­ga­ni­zował kawaler Orderu Świętego Stanisława Bog­dan Wiśniewski przy współpracy z wieloma insty­tuc­jami i dar­czyń­cami. Wśród nich bardzo hojni dama i kawaler Anna i Łukasz Par­tyka. Wszys­tkie opra­cow­a­nia graficzne Ste­fana Kukowskiego.

15 sierp­nia 2021 r.

Jestem s. Marta Litawa mis­jonarka Pal­lo­tynka od 29 lat pracuję w Afryce w Rwandzie, Kongo RD, Ugandzie.

Nasze Zgro­madze­nie Sióstr Mis­jonarek Apos­tolstwa Katolick­iego Siostry Pal­lo­tynki już od ponad 41 lat pracują na tere­nie Rwandy, Conga RD, Ugandy, Kamerunie i Tan­zanii w Afryce. Dla naj­bied­niejszej lud­ności udało nam się zbu­dować 6 ośrod­ków zdrowia. Jeden ośrodek zdrowia na Gikondo w Rwandzie obe­j­muje lecznictwem ponad 60 tys lud­ności, inne sś nieco mniejsze do 30 tys lud­ności. W sumie na tere­nie tych wymienionych kra­jów mamy ponad 200 tys naj­bied­niejszej lud­ności obję­tych lecznictwem i doży­wian­iem dzieci zagłod­zonych, dzi­en­nie przyj­mu­jemy setki chorych, do kon­sul­tacji, badań, poda­jemy leki, przyj­mu­jemy porody i bada­nia przed­porodowe, szczepimy tysiące dzieci które przy­chodzą z dale­kich wiosek. Siostry odwiedzają ciężko chorych w ich sza­łasach na dale­kich wioskach. W tych ośrod­kach doży­wia­nia udało nam się przez 40 lat ura­tować setki tysięcy dzieci od śmierci głodowej i związane z gło­dem trwale kalectwa dzieci. Do wszys­t­kich tych ośrod­ków doży­wia­nia kupu­jemy worki z fasola, mąka z kukury­dzy z sorgo i soi, sus­zone maleńkie rybki, mleko w proszku, olej, mydło oraz leki. Ośrodki te mają za zadanie wesprzeć dzieci, które na skutek złego lub niewystar­cza­jącego odży­wia­nia braku białka , wit­a­min przez cale lata cier­pią na prz­eróżne choroby i po prostu umier­ają. Tutaj wszyscy jedzą jeden posiłek dzi­en­nie: man­iok ugo­towany na wodzie z dodatkiem garści zielonych liści czy fasoli i tak codzi­en­nie ten sam posiłek. Zdarza się jed­nak, że i tego posiłku brakuje kilka dni. Skrawek ziemi który posi­adają upraw­iają jedynie motyką, często na skalistych kamienistych zboczach gór, słońce niemiłosiernie wysusza rośliny, brak wody jest ogrom­nym nieszczęś­ciem tej lud­ności. Zbu­dowałyśmy przed­szkola, szkoły pod­sta­wowe i szkołę śred­nia w których mamy ponad 3550 uczniów. W budowie są następne szkoły na tere­nie Rwandy, Konga Ugandy i Tanzanii.

Z wyrazami sza­cunku i wdzięczności

za pomoc mate­ri­alna i modlitwę.

Sios­tra Anna Litawa

18 sierp­nia 2021 r.

W Wejherowie otwarto nową siedz­ibę Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń. Uroczys­tość rozpoczęła się Mszą świętą w koś­ciele pw. Trójcy Świętej. W Domu Jana Pawła II nastąpiło otwar­cie nowej siedz­iby sto­warzyszenia Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń – Muzeum Sol­i­darności. Inic­ja­torem był kawaler Orderu Świętego Stanisława Hen­ryk Jarosz — prezes Na otwar­ciu byli ks.prałat Tadeusz Reszka, ‚prze­wod­niczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Sol­i­darność” Krzysztof Dośla. Gabriela Lisius — Starosta Wejherowski)oraz Arka­diusz Kraszkiewicz i Beatą Rutkiewicz — zastępcy prezy­denta miasta Wejherowo. W zbio­rach są eksponaty związane z region­alną his­torią „Sol­i­darności”. Arka­diusz Kraszkiewicz pod­kreślił: ”Łączy­cie przeszłość z ter­aźniejs­zoś­cią, budu­jąc w ten sposób przyszłość. Prowad­zone przez Was żywe lekcje his­torii, ale także pokazy­wana poprzez wys­tawy, doku­menty czy pamiątki his­to­ria miasta Wejherowa, są nieoce­nione”. Wśród gości wydarzenia był Tadeusz Myt­nik, kolarz szosowy i torowy, mis­trz olimpi­jski (1976), medal­ista szosowych mis­tr­zostw świata, który otrzy­mał z rąk pro­boszcza parafii Trójcy Świętej okolicznoś­ciowe pamiątkowa odz­nacze­nie. Odd­ział IPN w Gdańsku reprezen­tował Marcin Węgliński.

21 sierp­nia 2021 r.

Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława zainicjowała uroczys­tości upamięt­ni­a­jące 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. Patron­ami hon­orowymi byli: Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku, J.E. Jacek Jezier­ski — Biskup Elbląski, Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych,

Jarosław Sellin — Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku (obec­nie prezes IPN), Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Niezłom­nych w Waplewie Wlk. była kon­cele­browana przez Biskupa Elbląskiego Woj­ciecha Skibick­iego, który pod­kreślił „Dzisiaj odd­a­jemy chwałę tym, którzy właśnie dla tej wartości jaką jest Ojczyzna ponieśli najwyższą cenę – ofi­arowali swoje życie.” Posługi­wał do mszy kawaler Orderu Ś.S. Antoni Fila. Przy wejś­ciu do koś­cioła kawaler Bog­dan Wiśniewski z przed­staw­icielem Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich przyp­inali biało-​czerwone kotyliony. Po mszy członek Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wraz z kawalerem Piotrem Ste­cem wręczyli bp. Woj­ciechowi Skibick­iemu i ks. pro­boszc­zowi Arka­dius­zowi Borzyszkowskiemu Medale Danuty Siedzikówny INKI „Zachowałam się jak trzeba” „Za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba.” Z okazji 80. lecia śmierci św. Maksy­mil­iana Kolbe Prze­o­rat Pomorski przekazał kilka­dziesiąt śpiewników koś­ciel­nych, spec­jal­nie na te uroczys­tości stwor­zonych. Ulotki z prośbą o wspar­cie sióstr Pal­lo­tynek pracu­jące na mis­jach w Rwandzie wyłożyliśmy na sto­liku w koś­ciele. Wśród pocztów sztan­darowych był też stale współpracu­jący z Orderem poczet Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich. Po mszy było uroczyste posadze­nie Dębu Pamięci przez przed­staw­icieli Koś­cioła, Orderu Ś.S., IPN-​u oraz Samorządu. W świ­etl­icy była Kon­fer­encja Naukowa pod patronatem IPN poświę­cona Danu­cie Siedzikównie i Żołnier­zom Wyk­lę­tym prze­by­wa­ją­cym na Pow­iślu. Kon­fer­encja wzbo­ga­cona była wielką wys­tawą IPN.

Mobilny Punkt Szczepień prze­ci­wko COVID-​19 dla wszys­t­kich chęt­nych został usy­tuowany w osob­nym pomieszcze­niu przy świetlicy.

Kon­fer­encję naukową rozpoczął prof. dr hab. Piotr Niwiński z Insty­tutu His­torii Uni­w­er­sytetu Gdańskiego w bardzo niesz­ablonowy sposób przy­pom­niał postać niespełna osiem­nas­to­let­niej Inki, która „zachowała się jak trzeba” sta­jąc, jako san­i­tar­iuszka, ramię w ramię z żołnierzami AK, aby wal­czyć z narzu­coną Polsce władzą komunistyczną.

Prof. dr hab. Mirosław Golon zaprezen­tował wys­tawę poświę­coną Ince przy­go­towaną przez IPN w Gdańsku. Poseł Kaz­imierz Smoliński wręczył wielce zasłużonemu kawalerowi Orderu Świętego Stanisława Piotrowi Ste­cowi okolicznoś­ciową fil­iżankę. Po wykładzie odbyło się wręcze­nie nagród w ogólnopol­skim Konkur­sie „Dziedz­ictwo Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży”. I Miejsce i Grand Prix Konkursu zdobył Karol Mulik – Ośrodek Szkole­nia i Wychowanie OHP w Tczewie, opiekun – Woj­ciech Różanowski. Nagrody i dyplomy wręczali: prof. Mirosław Golon i kaw. Bog­dan Wiśniewski — prze­wod­niczący komisji konkur­sowej — Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Ś.S. Na konkurs napłynęło około stu prac reprezen­tu­jąc wysoki poziom artysty­czny. Członek Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski w asyś­cie jał­mużnika Orderu Ś.S. Witolda Sos­nowskiego wręczył Medale im. Inki osobom zasłużonym „za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży”. Medale otrzy­mali: Mirosław Golon — Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku ‚ Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji Ordrru Ś.S., Wiesław Kaźmier­ski — Wójt Gminy Stary Targ, Adam Poćwiar­dowski — zastępca dyrek­tora okrę­gowego Służby Więzi­en­nej w Gdańsku, Antoni Filii — kawaler Orderu Ś.S. i nadleśniczy Zbig­niew Lubiński. W cza­sie ser­wowa­nia ser­wisu kawowego była możli­wość dokład­nego zapoz­na­nia się z bogatą wys­tawą o żołnierzach Niezłom­nych i Danu­cie Siedzikównie — Ince. Następ­nie wszys­tkie del­e­gacje, goś­cie, mieszkańcy udali się do Tulic pod pom­nik Inki, który pow­stał z inic­jatywy Pio­tra Steca według pro­jektu Ste­fana Kukowskiego w kwiet­niu roku 2019. Przy pom­niku Inki ks. Arka­diusz Borzyszkowski naw­iązał do bohaterstwa Żołnierzy Niezłom­nych i zainicjował mod­l­itwy za poległych. Prof. Mirosław Golon podał wiele fak­tów związanych z żołnierzami podziemia na tym tere­nie i prag­ną­cymi wol­nej Pol­ski. Oklaskami przy­wital­iśmy uczest­ników biegu z Sekcji Lekkoatle­ty­cznej DKS Pow­iśle Dzierz­goń. W imie­niu dam i kawalerów kwiaty złożyli Ste­fan Kukowski, Witold Sos­nowski, Antoni Fila, Bog­dan Wiśniewski. Kawaler Zdzisław Frątczak doku­men­tował całość uroczys­tości. Kawaler Piotr Stec złożył wiązankę w imie­niu wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina. Po ofic­jal­nych i dos­to­jnych uroczys­toś­ci­ach był patri­o­ty­czny piknik. Poczęs­tunek gorący dla wszys­t­kich uczest­ników przy­go­tował i fun­dował kawaler Antoni Fila. Spec­jal­nie na tę okazję przy­go­towal­iśmy i roz­dal­iśmy śpiewniki patri­o­ty­czne, które poz­woliły na wspólne śpiewy. Mały kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych przy­go­tował kawaler OŚS Bogusław Tadrowski. Roz­dal­iśmy też ulotki z prośbą o wspar­cie Sióstr Pal­lo­tynek pracu­ją­cych na mis­jach w Rwandzie. Była też możli­wość udzi­ału w strze­la­niu przy­go­towanym przez Grupę Rekon­struk­cyjną „Szwadron Pow­iśle”. Licznie staw­ili się uczest­nicy Moto­cyk­lowego Rajdu Pamięci Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Przy­jechali też indy­wid­u­al­nie motocykliści.

Po śpiewach i kon­sumpcji był czas na inte­growanie się i podz­iękowa­nia tym, którzy przy­czynili się do tej wielkiej uroczys­tości. Doku­men­towała filmem Agencja Pijar z sercem. Nasze uroczys­tości były nagry­wane przez TVP 3. Szczęść Boże. Cześć i chwała Bohaterom.

Pole­camy linki:

https://​gdansk​.tvp​.pl/55471887/​w-​waplewie-​wielkim–oddano-​hold-​zolnierzom–wyk­le­tym

https://fb.watch/7AMLzUYqAq

28 sierp­nia 2021 r.

Pod­czas uroczys­tości nada­nia dworcu w Białym­stoku imienia Danuty Siedzikówny „Inki” z upoważnienia Kapituły Medalu Walde­mar Wilk, X Wielki Mis­trz Orderu Świętego Stanisława przekazał na ręce Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. medal Danuty Siedzikówny „Inki” dla Pol­s­kich Kolei Państ­wowych S.A. Cer­ty­fikat, z upoważnie­nie Kapituły pod­pisał Ste­fan Kukowski (GCC­StS). Uroczys­tość na biało­s­tockim dworcu uświet­niły także wys­tęp wokalny dziecięcego zespołu muzy­cznego i obec­ność pocztów sztan­darowych. Pon­adto w dniu wydarzenia pasażerowie oraz mieszkańcy miasta, dzięki uprze­j­mości Odd­zi­ału Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku, mogli też obe­jrzeć wys­tawę poświę­coną patronce dworca (wys­tawa była na uroczys­toś­ci­ach w Tuli­cach). Uroczys­tości w Białym­stoku i całe wydarze­nie zostały objęte Patronatem Hon­orowym Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Polskiej.Uroczystość nada­nia imienia dwor­cowi Białys­tok odbyła się w 75. rocznicę śmierci bohaterki. W wydarze­niu, pod­czas którego odsłonięta została pamiątkowa tablica z płasko­rzeźbą przed­staw­ia­jącą wiz­erunek Danuty Siedzikówny „Inki”, wzięli udział kole­jarze, leśnicy oraz przed­staw­iciele środowisk społecznych, patri­o­ty­cznych, naukowych, kul­tur­al­nych i poli­ty­cznych. Pre­mier Mateusz Moraw­iecki skierował do uczest­ników uroczys­tości list, który został odczy­tany przez Min­is­tra Andruszkiewicza, inic­ja­tora nada­nia imienia Danuty Siedzikówny dwor­cowi w Białymstoku.

28 sierp­nia 2021 r.

Mara­ton odbył się w ostatni week­end wakacji na trasie z Jas­tarni do Władysła­wowa i z powrotem. Był wyjątkowy i niepow­tarzalny, bo brzegiem morza. Wyjątkowy bieg, od 11 lat orga­ni­zowany jest przez Ligę Morska i Rzeczną, Urząd Morski w Gdyni, Miasto Jas­tarnię, Miasto Władysła­wowo oraz Związek Miast i Gmin Mors­kich, W mara­tonie wziął udział nasz kawaler w Orderze Antoni Fila (lat 71) wziął udział w mara­tonie i zdobył nawet puchar (sic). Bieg ten dedykował Żołnier­zom Niezłom­nym i Ince — naw­iązu­jąc do uroczys­tości w Waplewie i Tuli­cach. Gratulujemy !

28 sierp­nia 2021 r.

31 Rocznicę Pow­sta­nia Kapl­icy Pol­i­cyjnej Gar­ni­zonu Pomorskiego uczc­zono w niedzielę 29 sierp­nia 2021 r. mszą św. na tere­nie Odd­zi­ału Prewencji w Gdańsku przy ul. Har­fowej, którą kon­cele­brował Ksiądz Biskup Wiesław Szla­chetka — Biskup Pomoc­niczy Archi­diecezji Gdańskiej. Uczest­niczyli polic­janci gar­ni­zonu pomorskiego i zaproszeni goś­cie. Rocznicy towarzyszyły obchody 100-​lecia dusz­pasterstwa w Policji oraz 81. rocznicy zbrodni Katyńskiej. Odczy­tano listy okolicznoś­ciowe odnoszące się do cer­e­monii skierowane przez Pre­miera RP Pana Mateusza Moraw­ieck­iego, Biskupa Polowego Jego Eksce­lencję Arcy­biskupa Józefa Guzdka, Komen­danta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szym­czyka, gen. insp. w st. spocz. Krzysztofa Gajew­skiego reprezen­tu­jącego Sto­warzysze­nie Gen­er­ałów Policji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz Woje­w­odę Pomorskiego Pana Dar­iusza Drelicha. 100-​lecie dusz­pasterstwa w Policji było doskon­ałą okazją do pod­kreśle­nia roli kapelana pol­i­cyjnego w środowisku mundurowych ks. prałata dr. Bogusława Głodowskiego. Kapituła Medalu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego postanow­iła przyz­nać Księdzu Kapelanowi taki medal w uzna­niu zasług dla pol­skiego Koś­cioła i naszej Ojczyzny, a w szczegól­ności za wier­ność zasadom Deka­logu, bezkom­pro­misowe głosze­nie prawd wiary, nieustanną troskę o ład moralny w służ­bie pol­i­cyjnej. Do wręczenia medalu Kapituła upoważniła godne osoby: Komen­danta Wojew­ódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego w asyś­cie Komen­danta Powia­towego Policji w Tczewie insp. Marcina Mali­nowskiego, który wręczył cer­ty­fikat medalu. Otwarta dla chęt­nych została także Sala His­torii i Trady­cji Policji oraz wys­tawa zdjęć z pow­sta­nia kapl­icy i dzi­ała­nia dusz­pasterstwa. Od tego czasu funkcjonuje posługa kapłańska dla około 6 tys. polic­jan­tów gar­ni­zonu pomorskiego.

4 wrześ­nia 2021 r.

Czwarty, pod­sumowu­jący, bieg na 10 km z cyklu I Pomorskiego Biegu „Walki o Pamięć” poświę­cony Danu­cie Siedzikównie — Ince w 75 rocznicę Jej śmierci odbył się na sta­dionie w Lubi­chowie. Na star­cie było ok.130 zawod­ników z całego Pomorza. W odlicza­niu do startu, jak w deko­rowa­niu medalami brał udział Ste­fan Kukowski — jeden z inic­ja­torów uroczys­tości 75. lecia na Pomorzu. W biegu wziął udział również Kacper Płażyński, poseł na sejm RP, patron tej uroczys­tości. Inic­jatywa Mar­iusza Birosza z Bry­gady Inki w Czarnem i Sebas­tiana Kuchar­czyka z Sto­warzyszenia Prawy Starog­ard przyjęta została ciepłą reakcją pub­liki i bie­gaczy. Był także bieg na krót­kich dys­tansach dla dzieci i młodzieży. Po dotar­ciu ostat­niego zawod­nika przyszedł czas na pod­sumowanie i uhonorowanie najlep­szych zawod­ników . Oprócz tego miała miejsce uroczys­tość wręczenia medali Inki „Zachowałam się jak trzeba”. Medale „Za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba” wręczał Ste­fan Kukowski,członek Kapituły Medalu i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w asyś­cie kom­bat­anta z Afgan­istanu. Sym­bol­i­zowało to cześć dla wszys­t­kich żołnierzy wal­czą­cych o wol­ność w różnych pokole­ni­ach. Wśród odz­nac­zonych był, między innymi pan Piotr Szubar­czyk, Sebas­t­ian Kuchar­czyk i Sto­warzysze­nie „Bry­gada Inki” z Czarnego. Na wszys­t­kich uczest­ników czekał poczęs­tunek, w tym wojskowa grochówka. Gościn­noś­cią iście staropol­ską wykazał się pan Andrzej Toczek, wójt Lubichowa.

8 wrześ­nia 2021 r.

Plener Malarski Sopot 2021 został zor­ga­ni­zowany z inic­jatywy i pod artysty­czną kuratelą Jarosława Kukowskiego w dni­ach 30 sierp­nia do 10 wrześ­nia w Sopocie w „Aparta­menty Bema 4″. Wśród czołówki pol­s­kich artys­tów plas­tyków z kraju i za granicy, począwszy od prof. Kiejs­tuta Bereźnick­iego do Bar­bary Kaczmarowskiej-​Hamilton z Lon­dynu. Była więc świetna okazja do oso­bis­tego wręczenia Medalu „Roku Jana Pawła II za udział w wielkiej wys­tawie „Odblask Tajem­nicy”, która miały wiele wys­taw i wernisaży w kraju, a w wer­sji elek­tron­icznej w tysią­cach osłon obiegła cały świat. Bardzo znana w świecie artystka-​portrecistka było ostat­nią artys­tką wyróżniona Medalem JPII z dwu­nastki wys­taw­ia­jącej w Odblasku Tajem­nicy. Tak więc zamknęliśmy tę wys­tawę, tak trudną do ekspozy­cji w cza­sie pandemii.

Po wys­tawie był czas na omówie­nie wspól­nych planów: udział dzieci i młodzieży w konkur­sach „Rok Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego”, rozpowszech­nie­nie po świecie wielkiego konkursu plas­ty­cznego dla młodzieży „Madonny z Dzieciątkiem”,

ewen­tu­al­nego pleneru plas­ty­cznego w Lon­dynie. Było też spotkani „przy stole” i oglą­danie meczu Pol­ska — Anglia.

9 wrześ­nia 2021 r.

Aparta­menty Bema 4 Sopot wraz Galerią Quan­tum zor­ga­ni­zowali w Sopocie plener malarski, na którym byli głównie tuzy pol­skiego malarstwa, także kilku adep­tów. Plener zakończył się wernisażem „Falochron Sztuki” w Cosma Gallery. Wyśmien­ity bankiet przy­go­towała restau­racja Tapas De Rucola i COSMA SOPOT. Przy­był tłum wyśmien­i­tych znaw­ców sztuki, artys­tów, nie tylko malarzy. Wernisaż był świetną okazją do nagrodzenia dwóch malarzy Euge­niusza Wisznewskiego i Janusza Lewandowskiego ze wiele lat artysty­cznej dzi­ałal­ności zgod­nej ze swoimi przeko­na­ni­ami „ za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną służącą roz­wo­jowi Państwa i Koś­cioła Pol­skiego. Za szla­chetną i chary­taty­wną postawę oraz ksz­tał­towanie życia nar­o­dowego w opar­ciu o naukę społeczną Koś­cioła i idee św. Jana Pawła II”. Medale wręczał prze­wod­niczący Kapituły Ste­fan Kukowski. W cza­sie spotka­nia omówiliśmy założe­nia do wys­tawy malars­kich dzieł w Lon­dynie w przyszłym roku orga­ni­zowaną przez Kon­fed­er­acją Orderu Świętego Stanisława, Fun­dację Art. Hanza Euge­niusza Wisznewskiego i paryską Galerią Sztuki Quan­tum Jarosława Kukowskiego. Kilku wiel­kich malarzy zadeklarowało też swój udział w wys­tawie „Pry­mas Tysią­cle­cia” w cza­sie kon­fer­encji naukowej orga­ni­zowanej przez Kon­fed­er­ację OŚS w listopadzie 2021 na zamku Wrochem.

12 wrzes­nia 2021 r.

Było wielkim przeży­ciem duchowym udział w beat­y­fikacji. Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława reprezen­towali: Wielki Mis­trz Ste­fan Kukowski, Wielcy Radcy Piotr Stec i Bog­dan Wiśniewski oraz pos­tu­lan­tka Urszula Niewiarowska-​Kukowska. Dołączył do nas kawaler w Orderze Łukasz Dem­biński z Warszawy. Możli­wość uczest­nictwa w Świą­tyni Opa­trzności Bożej w uroczys­tości beat­y­fika­cyjnej Matki Elż­bi­ety Róży Cza­ck­iej — założy­cielki Lasek oraz kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego, który nie bez powodu nazy­wany jest Pry­masem Tysią­cle­cia był tym, który w odważny i jed­nocześnie niezwykle roztropny sposób przeprowadził Koś­ciół i Ojczyznę przez lata komu­nisty­cznego zniewole­nia. Bronił prawa Polaków do wol­ności. W jed­nej z homilii głosił: „Wielkie jest prawo do wol­ności! Złożył je w naturze człowieka sam Bóg”. Nie cofał się przed tymi, którzy chcieli zabrać nam Polakom wszys­tko to, co przez wieki utr­walane stało się świę­toś­cią: wiara ojców, pamięć o his­torii, nar­o­dowe trady­cje. Jak prawdziwy Ojciec troszczył się o swoje dzieci, niejed­nokrot­nie też upom­i­na­jąc je, gdy zbłądz­iły. „Miłość to czas” – mówił. Kierował się miłoś­cią do każdego człowieka. O swoich prześlad­ow­cach i wro­gach nar­odu pisał: „Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich znien­aw­idził”. Bło­gosław­iona Elż­bi­eta Róża Cza­cka „duchowo niewidomym” pokazy­wała drogi idące do Boga. Po uroczys­toś­ci­ach sko­rzys­tal­iśmy z gościny wielkiego patri­oty i naszego pos­tu­lanta do Orderu Pio­tra Szubar­czyka. Był czas na złoże­nie świecy pamięci pod tablicą Ewy Matuszewskiej „Mewy”, bohater­skiej san­i­tar­iuszce pochodzącej ze Starog­a­rdu Gd., która zginęła w Pow­sta­niu Warsza­wskim. Postanow­iliśmy ucz­cić jej pamięć na ziemi kociewskiej. Umówiliśmy się z kard. Kaz­imierzem Nyczem na oso­bistą audi­encję na tem­aty związane z Orderem w październiku. Będzie wów­czas czas na omówie­nie szczegółowych dzi­ałań w Konfederacji.

16 wrześ­nia 2021 r.

Za szczególne zasługi, orga­ni­za­cję i spon­sorowanie wielkiego kon­certu w kat­e­drze pelplińskiej poświę­conej Pry­ma­sowi Tysią­cle­cia Medale Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego otrzy­mują kaw. Bog­dan Wiśniewski oraz Anna i Łukasz Par­tyka. Brawo !

17 wrześ­nia 2021 r.

17 wrześ­nia, jak co roku spotkaliśmy się na obchodach, by przy­pom­nieć o zdRadzieck­iej napaści 17 wrześ­nia 1939 na nasz kraj. Uroczys­tości rozpoczęto od mszy w intencji Ojczyzny w koś­ciele Św. Krzyża z udzi­ałem pocztów sztan­darowych szkół śred­nich. Mszę kon­cele­brował ks. pro­boszcz Adam Gadom­ski. Przy tabl­icy poświę­conej bohaterom obroń­com Ojczyzny hon­orowy poczet sztan­darowy wys­tawił Szwadron Ułanów Zaniemeńs­kich. Znicze pamięci złożyli przed­staw­iciele szkół śred­nich, Fab­ryki Sztuk, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i orga­ni­za­tora — Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława, który pow­itał zgro­mad­zonych patri­otów tczews­kich. Hym­nem Pol­ski rozpoczęto uroczys­tości na teranie Fab­ryki Sztuk. Pod­czas pan­elu dyskusyjnego roz­maw­iano na temat sytu­acji Kor­pusu Ochrony Pogranicza, bes­tial­skim mor­dowa­niu naszych rodaków sto­su­jący ich jako żywe tar­cze oraz o poli­tyce rządu sana­cyjnego w sto­sunku do Moskwy i naszych zachod­nich „sojuszników”. Katyń, Auschwitz — mordy ludobójcze w cza­sie wojny, mordy na księżach katolic­kich były przed­staw­iane przez uczniów z I i II LO oraz Młodzież Wszech­pol­ską. Cieszy duża liczba młodych osób, którym nasza his­to­ria nie jest obo­jętna. Poczęs­tunek gorącą kawą, herbatą i ciastem został przy­go­towany przez młodzież z tczewskiego OHP. Uroczys­tość zakończyła pieśń „Boże coś Pol­skę” i podz­iękowanie przez Andrzeja Zblewskiego — kawalera Orderu Św. Stanisława dla wszys­t­kich uczest­ników i współor­ga­ni­za­torów. Scenografia i grafika Ste­fana Kukowskiego.

24 wrześ­nia 2021 r.

24 wrześ­nia w Sztu­mie był finał XXX jubileuszowy Między­nar­o­dowy Przeglądu Sztuki Więzi­en­nej. W trak­cie uroczys­tej gali w sztum­skim kinoteatrze Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława Piotr Stec, w imie­niu Kapituły Medalu wręczył „Medale Inki — Zachowałam się jak trzeba” wicem­i­nistrowi spraw­iedli­wości Michałowi Wosiowi oraz dyrek­torowi Zakładu Karnego mjr. Mar­i­anowi Sza­łkowskiemu w Sztu­mie. Wielo­let­nia bliska współpraca z więzi­en­nictwem na Pomorzu w pełni uza­sad­nia przyz­nanie takiego wyróżnienia. Omówiono także plany dal­szej współpracy, szczegól­nie przy odnowie­niu Świętego Gaju.

3 października 2021 r.

Wiec­zor­nica ku czci bł. Ste­fana kard. Wyszyńskiego obyła się w koś­ciele w Bobowie przy­go­towana przez nauczy­cieli i uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej z organ­istą i pro­fesjon­alną solistką. Wiec­zor­nica zgro­madz­iła uczniów i wielu mieszkańców. Głównym pomysło­dawcą i ani­ma­torem oraz solistą był ks. pro­boszcz dr Łukasz Kątny. Za przy­go­towa­nia, ekspozy­cję prac plas­ty­cznych, wiec­zor­nicę i pokaz mul­ti­me­di­alny medalem bł. Ste­fana kard. Wyszyńskiego wyróżniono parafię św. Woj­ciecha w Bobowie oraz Szkołę Pod­sta­wową im. Jana Pawła II z Bobowa. Ksiądz pro­boszcz i dyrek­torka szkoły ode­brały medale z rąk członka Kapituły Medalu Ste­fana Kukowskiego i kan­clerza Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława Jarosława Bar­toszewskiego. Albumy i podz­iękowa­nia wręczał również wszys­tkim zasłużonym ksiądz pro­boszcz. Po wiec­zor­nicy w cza­sie kolacji była możli­wość omaw­ia­nia dal­szej współpracy na polu dzi­ałań społecznych, kul­tur­al­nych, patri­o­ty­cznych, religijnych.

6 października 2021 r.

W Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbył się kon­cert poezji, słowa i muzyki. Wier­sze o poezji i poet­ach, o isto­cie słowa i nas­tro­jach wielu pol­s­kich twór­ców (m.in. Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowack­iego, Leopolda Staffa, Antoniego Słon­im­skiego, Juliana Tuwima, Zbig­niewa Her­berta) wykonał aktorski duet z Teatru Wybrzeże. Monika Janeczek-​Toporowska śpiewała wier­sze do muzyki m.in. Sła­womira Hodunia, Autorem sce­nar­iusza był Bog­dan Wiśniewski (koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Świętego Stanisława), który spotkanie poprowadził. Part­nerem w przy­go­towa­niu Kon­certu był Prze­o­rat Pomorski. Była też okazja do wręczenia Medali Roku Jana Pawła II ks. dr.Ireneuszowi Smaglińskiemu — dyrek­torowi Radia Głos i ks. dr. Krzyszto­fowi Kochowi — dyrek­torowi Bib­lioteki Diecez­jal­nej za kul­ty­wowanie idei JP II. Medale wręczali kawalerowie Orderu: poseł RP Kaz­imierz Smoliński i Bog­dan Wiśniewski. Lau­dację prowadził Ste­fan Kukowski.

16 października 2021 r.

Okręg Kaszubsko-​Pomorski Związku Pił­sud­czyków RP zaprosił znamien­i­tych gości na swoją jubileuszową, 5. rocznicę powoła­nia. Uroczys­tości rozpoczęto Mszą św. za Ojczyznę. Prze­marsz przez miasto i pod pom­nikiem marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego złożono kwiaty.W Cen­trum Kul­tury stół zapełniony był medalami i odz­naczeni­ami. Wśród oznac­zonych był Ste­fan Kukowski, który otrzy­mał za wielo­let­nią służbę i kul­ty­wowanie pamięci o Naj­jaśniejszej Rzeczy­pospo­litej — „Medal Rady Regen­cyjnej Królestwa Pol­skiego”. Na sali zasiedli jed­nak nie tylko członkowie związku, ale i liczni goś­cie, którzy wielokrot­nie na przestrzeni lat wspo­ma­gali tute­jszych pił­sud­czyków. Byli m.in. doradca prezy­denta RP Piotr Kar­czewski. Byli przed­staw­iciele kar­tus­kich i kościer­s­kich władz powia­towych, bur­mistr­zowie Kar­tuz i Żukowa, reprezen­tanci gdańskiej służby więzi­en­nej oraz kar­tuscy strażacy. Był też Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski wraz z małżonką i kawaler w Orderze Andrzej Zblewski. Kapituła „Medali Inki-​Zachowałam się jak trzeba” przyz­nała medale 5 Pił­sud­czykom. Związkowi Pił­sud­czyków RP — Okręg Kaszubsko-​Pomorski, Stanisła­wowi Śli­wie Preze­sowi Zarządu Kra­jowego Związku Pił­sud­czyków RP, Tomas­zowi Kocen­towi i Kaz­imier­zowi Socha-​Borzestowskiego z Okręgu Kaszubsko-​Pomorskiego, Preze­sowi, Janus­zowi Hirschowi - Preze­sowi Okręgu Łódzkiego Związku Pił­sud­czyków RP. Przyz­nano liczne odz­naczenia resor­towe, a także powoła­nia na wyższe stop­nie Związku. Był też poczęs­tunek: grochówka, ciasta, tort i gorące napoje. Wów­czas była też okazja do rozmów o współpracy.

16 października 2021 r.

W Muzeum Tech­niki Woskowej Gryf w Dąbrówce koło Wejherowa, spotkaliśmy się na Spar­taki­adzie Strz­eleck­iej, aby ucz­cić 100 lecie Powrotu Pomorza do Macierzy. Orga­ni­za­torem Spar­taki­ady był Związek Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Okręg Gdański. Celem spar­taki­ady było upamięt­nie­nie 100-​ej rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy, krzewie­nie idei patri­o­ty­cznych, naw­iązanie współpracy pomiędzy związkami, insty­tuc­jami, jed­nos­tkami samorzą­dowymi, wojskowymi i his­to­rycznymi, wymi­ana doświad­czeń, wspólne śpiewanie piosenek patri­o­ty­cznych i inte­gracja. Pod­czas uroczys­tości otwar­cia przed­staw­iciele Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Jarosław Bar­toszewski i Hen­ryk Jarosz odz­naczyli sztan­dar Związku Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Okręg Gdański Medalem INKI i wręczyli medale im. Danuty Siedzikówny „Inki” zasłużonym Pił­sud­czykom za krzewie­nie pamięci o żołnierzach podziemia niepodległoś­ciowego. Medal otrzy­mali major ZP RP Bar­bara Kaletha – Zys , Andrzej Adam­czyk — pułkownik ZP RP Prezes Okręgu Gdańskiego, Dar­iusz Róży­cki pułkownik ZP RP. Wspólne spotkanie było wspani­ałą okazją do zin­te­growa­nia przed­staw­icieli wszys­t­kich środowisk społecznych, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. Przeszło 20 drużyn złożonych z wojskowych, ratown­ików medy­cznych, a nawet z pań z Koła Gospodyń Wiejs­kich wzięło udział w Pomorskiej Spar­taki­adzie Strz­eleck­iej. Także bardzo wysokie lokaty w strze­la­niu i wiedzy o J.Piłsudskim (I oraz II miejsce) zajęła drużyna reprezen­tu­jąca Prze­o­rat Pomorski.

26 października 2021 r.

26 października w Skór­czu odbyło się spotkanie samorzą­dow­ców wszys­t­kich gmin powiatu Starog­a­rdzkiego. wszys­tkie gminy i powiat przekazały duże środki na obu­dowę koś­cioła św. Józefa w Kas­parusie. Na zaprosze­nie starosty p. Kaz­imierza Chyły zostali zaproszeni Tadeusz Wło­dar­czyk i Ste­fan Kukowski, którzy też złożyli pisemną deklarację ufun­dowa­nia pięknego ołtarza zaku­pi­onego w Pra­cowni Kon­ser­wa­torskiej „Art. Reno” pana Rajn­era Smolorza. Inic­jatywa kawalera w Orderze Tadeusza Wło­dar­czyka (G.C.St.S), wsparty przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji został entuz­jasty­cznie przyjęty przez pro­boszcza parafii ks. Dar­iusza Ryłko. Już ruszyły prace budowlane we wnętrzu doszczęt­nie wypalonej świą­tyni. Dar­czyńca w imie­niu obu kawalerów udzielał wywiadów telewizji TVP 3, i telewiz­jom lokalnym. Tak hojny dar jest przykła­dem społecznego dzi­ała­nia orderowego i wzbudził też duże zain­tere­sowanie wszys­t­kich samorządowców.

28 października 2021 r.

W bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe księdza infułata Stanisława Grunta. To jeden z najbardziej zasłużonych kapłanów w diecezji pelplińskiej, jej były ekonom, budown­iczy wielu koś­ciołów, współor­ga­ni­za­tor piel­grzymki Jana Pawła II w Pelplinie i kapelan pszczelarzy. Duchowny zmarł 22 października. Wspom­ina w wywiadzie Ste­fan Kukowski, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława: współpra­cow­al­iśmy przez wiele miesięcy przy orga­ni­za­cji wiz­yty papieża Jana Pawła II w Pelplinie. Byłem odpowiedzialny za pro­jekty i real­iza­cję całej wiz­ual­iza­cji wiz­yty papieskiej. To był początek naszej wielkiej przy­jaźni, która trwała do końca bogob­o­jnego życia Księdza Stanisława, który był osobą bardzo ciepłą, ale też konkretną, nieustę­pliwą a jed­nocześnie bardzo życ­zliwą dla ludzi. Zawsze był pełen dobroci i miłości dla każdego człowieka. Wielce Go rad­owały nasze pomysły wielokroć łączące postawy patri­o­ty­czne, społeczne i religi­jne. Pozostawał wielkim auto­ry­tetem dla parafian i księży — dodaje. Wielki przy­ja­ciel dam i kawalerów, nagrod­zony najwyższymi odz­naczeni­ami Orderu Św. Stanisława. Nasz Prze­o­rat na uroczys­toś­ci­ach reprezen­towali: Ste­fan Kukowski (z żoną) , Leszek Meler, Tadeusz Serocki, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Andrzej Zblewski. Sta­siu, nie mówimy żeg­naj, lecz do zobaczenia.

31 października 2021 r.

31 października 2021 zami­ast na Hal­loween, wierni, dzieci i młodzież o lat spędzają mile wieczór na Balu Świę­tych i Aniołów. Wszyscy święci już dziewiąty raz balowali w Tczewie. Głównym orga­ni­za­torem była Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego oraz Zespół Szkół Katolic­kich. Roz­tańc­zony i rozśpiewany korowód przeszedł uli­cami miasta na Plac Hallera. Kilka tysięcy, głównie dzieci i młodzieży, na tczewskiej Starówce tańczyło, oglą­dało wys­tępy, brało udział w konkur­sach. Tegoroczną gwiazdą był znany zespół dziecięcy Małe TGD. Były także, dla ponad dwóch tysięcy ludzi, ciasta, słody­cze, jabłka i gorąca herbata i kawa. Ze sceny podz­iękowano Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Świętego Stanisława i przy­wi­tano Ste­fana Kukowskiego, Wielkiego Mis­trza, inic­ja­tora wszys­t­kich Bali Świę­tych i pro­jek­tanta wiz­ual­iza­cji. Do hojnych dar­czyńców należą kawalerowie Leszek Meler (ciasta), Piotr Rezmer (herbata, kawa) i obsługa całego poczęs­tunku zor­ga­ni­zował nasz pos­tu­lant Janusz Więcek z Ośrod­kiem Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie z nieza­stą­pi­onym Woj­ciechem Różanowskim. Piękna pogoda, piękny bal — rad­ował się ks. Robert Ratkowski wikar­iusz z Tczewskiej Fary — główny ani­ma­tor balu (na dol­nym zdję­ciu to Anioł)

6 listopada 2021 r.

Inwest­y­tura i Kon­fer­encja Naukowa „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków” Patronat hon­orowy nad uroczys­toś­ci­ami objął bp prof. dr hab. Jan Kopiec — Biskup Gli­wicki. Inwest­y­tura w Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Wszys­tkie uroczys­tości koor­dynował i całość graficzną opra­cował Ste­fan Kukowski. W sali pała­cowej przyję­cia do Orderu i pod­niesienia dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji — Ste­fan Kukowski w asyś­cie Wielkiego Kan­clerza Stanisława Hendryka i ks. Józefa Picka. Inwest­y­turę prowadził Wielki Baliw — Roman Orlicz, miecznikiem był Zbyszek Nowak — Przeor Warsza­wski z własną piękną rep­liką miecza korona­cyjnego króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego. Wielki Prałat Kon­fed­er­acji, ks.dr Józef Pick pobło­gosławił insyg­nia i odz­naczenia. Wśród awan­sowanych do klasy I był nasz Przeor Pomorski Piotr Stec, odbier­a­jąc Krzyż Wielki z Złotą Gwiazdą z rąk Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego. Grat­u­lu­jemy. Po doko­na­niu przyję­cia nowych dam i kawalerów oraz pod­niesień Kapituła Kon­fed­er­acji dokon­ała wręczenia Krzyży Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Św. Stanisława przyz­nano kawalerowi Zdzisła­wowi Frątcza­kowi, Złote Krzyże Zasługi ode­brali: Antoni Fila, Hen­ryk Jarosz, Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka i Andrzej Zblewski. W imie­niu wszys­t­kich przyję­tych, awan­sowanych i odz­nac­zonych dam i kawalerów podz­iękował Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji i Przeor Pomorski. Medale „Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” wręczali członkowie Kapituły Medalu „Za godne uzna­nia zaan­gażowanie w upamięt­nie­nie bł. Ste­fana Wyszyńskiego oraz wdrażanie hasła Bóg, Honor, Ojczyzna, któremu Pry­mas Tysią­cle­cia zaświad­czał całym swoim życiem”. Wielkie „Cer­ty­fikaty Dobroczyn­ności” Kapituła Kon­fed­er­acji przyz­nała kawalerom Rajnerowi Smolor­zowi i Tadeusz Wło­dar­czykowi. Także Kapituła Prze­o­ratu Pomorskiego wręczyła Cer­ty­fikaty Dobroczyn­ności kawalerom Michałowi Daszczysza­kowi i Janowi Puchale. Z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego towarzyszył Kon­fer­encji wernisaż wys­tawy malarskiej „Pry­ma­sowi Tysią­cle­cia”, która jest swoistą kon­tynu­acją wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”. Wzięli w niej udział wybitni współcześni malarze polscy, w tym Jarosław Kukowski. Bł. Ste­fanowi Wyszyńskiemu zawsze bliskie były sprawy kul­tury nar­o­dowej; w swych homil­i­ach i refer­at­ach często odnosił się do sztuki, z uznaniem i zach­wytem wypowiadał się o wybit­nych twór­cach kul­tury. Wernisaż odbył się dzięki wspar­ciu i wielkiej życ­zli­wości Rajn­era Smolorza, o czym mówił obecny artysta Michał Koł­panow­icz. Wys­tawę otworzył Ste­fan Kukowski. Po zakończe­niu Inwest­y­tury, wernisażu i lunchu udal­iśmy się do sali kon­fer­en­cyjnej na Kon­fer­encję Naukową „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków”. Inic­ja­torzy Kon­fer­encji prof. dr hab. Leszek Stad­niczeńko — Prze­wod­niczący Komisji Statu­towej Kon­fed­er­acji, oraz prof. dr hab. Stanisław Hen­ryk — Wielki Kan­clerz Kon­fed­er­acji rozpoczęli kon­fer­encję. Pier­wszy, wielce mery­to­ryczny wykład miał Leszek Stad­niczeńko, potem ks. dr Józef Pick i dr Michał Daszczyszak. O swych dzi­ała­ni­ach jedynie Prze­o­rat Pomorski w 10 tomach kro­nik, na kilkuset stronach pokazał zakres swych dzi­ałań. Wiele z nich miało zasięg ogól­nokra­jowy, wiele inic­jatyw i dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, patri­o­ty­cznych i religi­jnych. To wszys­tko jest krótko opisane i udoku­men­towane. Po Kon­fer­encji i lunchu wszyscy zostali oprowadzeni przez pana na zamku Rajn­era Smolorza, który odrestau­rował zru­jnowany zamek Wrochem oraz wyposażył jego kom­naty w meble z epoki i cenne dzieła sztuki. A było co podzi­wiać. Na zakończe­nie bogat­ego we wraże­nia i dos­to­jeństwo była uroczysta, prze­bo­gata kolacja. Po bło­gosław­ieńst­wie posiłków, w cza­sie kon­sumpcji było wiele czasu i okazji do naw­iąza­nia oso­bistych, bilat­er­al­nych relacji. Spotka­nia takie zaw­iązują nowe więzy, deklaracji współpracy dla dobra całego Orderu. Dzięku­jemy tym, którzy nie szczędząc trudu i kosztów uczest­niczyli w tak ważnych uroczys­toś­ci­ach. Szczęść nam Boże.

7 listopada 2021 r.

Kole­jne ogólnopol­skie dzi­ałanie pod egidą Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława.Trud orga­ni­za­cyjny zebra­nia, wys­taw­ienia i ekspozy­cji 250 prac plas­ty­cznych i prac mul­ti­me­di­al­nych przysłanych z całej Pol­ski pod­jęło się Muzeum Monet i Medali w Częs­to­chowie. Konkurs miał za zadanie akty­wne propagowanie idei Pry­masa Tysią­cle­cia w obszarze kul­tury i Jego chwalebny życio­rys. W dzi­ała­ni­ach Dyrek­tora Muzeum Monet i Medali pana Krzysztofa Witkowskiego wparł Przeor Kon­fraterni Staropol­skiej Orderu Świętego Stanisława Krzysztof Zbro­jkiewicz. Pod­sumowanie ogólnopol­skiego Konkursu rozpoczęło się Mszą Świętą w Kapl­icy Królowej Pol­ski kon­cele­browaną przez abpa Wacława Depo. W asyś­cie był również nasz prałat Józef Pick. Byliśmy bardzo blisko ikony Czarnej Madonny, co było dodatkowym przeży­ciem. Po mszy rozpoczęliśmy uroczys­tości podz­iękowaniem i wręcze­niem Medalu Roku Kar. Ste­fana Wyszyńskiego Muzeum, wielce zasłużonemu w propagowa­niu chwały bł. Pry­masa S. Wyszyńskiego. Medal wręczał pomysło­dawca Konkursów i twórca całej wiz­ual­iza­cji Ste­fan Kukowski. Ksiądz Arcy­biskup rozpoczął omówie­niem idei zawartych w pra­cach młodych artys­tów. Potem wypowiadali się znawcy: lokalni artyści, Marcin Koł­panow­icz — ogólnopol­ski auto­ry­tet, ksiądz i zakon­nik, Piotr Stec oraz wielo­letni nauczy­ciel plas­tyki i kry­tyk — Ste­fan Kukowski. Zde­cy­dowano, iż do grona lau­re­atów zal­iczy się 13 wybranych prac, pozostałe wyróżni. Najwięcej prac było z Wejherowa, dzięki zabiegom naszego kawalera Hen­ryka Jarosza. Po obe­jrze­niu prac mul­ti­me­di­al­nych przyz­nano wyróżnienia. Lau­reaci otrzy­mają spec­jalne podz­iękowa­nia i zestaw książek. Wszyscy pozostali podz­iękowa­nia. Po oce­nie prac właś­ci­ciel Muzeum oprowadził po zbio­rach, które liczy ok. 12 000 eksponatów medali i monet (najwięk­szy zbiór na świecie), ale także relik­wie i inne arte­fakty związane z JP II. W uroczys­toś­ci­ach udział wzięli damy i kawalerowie z Prze­o­ratu Pomorskiego: Antoni Fila, Anna Par­tyka, Łukasz Partyka,kis. prał.Józef Pick, Urszula Niewiarowska–Kukowska, Piotr Stec, Andrzej Zblewski i oczy­wiś­cie Ste­fan Kukowski. Serdeczne Bóg zapłać za wszystko.

14 listopada 2021 r.

W wieku 102 lat zmarł o. Jerzy Tomz­iński — leg­en­darny paulin, trzykrotny przeor Jas­nej Góry i dwukrotny Gen­erał Zakonu Paulinów. Był jedynym żyją­cym dotąd uczest­nikiem Soboru Watykańskiego II, przy­ja­cielem kilku papieży i kard. Ste­fana Wyszyńskiego, orga­ni­za­torem uroczys­tości. Był też orga­ni­za­torem uroczys­tości mil­leni­jnych i VI Świa­towego Dnia Młodzieży. „Zawsze pod­kreślał, że Jasna Góra była jego życiową legi­t­y­macją” W okre­sie stal­i­nowskim – jako przeor i kus­tosz sank­tu­ar­ium w Leśnej Pod­lask­iej — stworzył młodzieżowe ogniska religi­jne, za co został zmus­zony przez władze komu­nisty­czne do opuszczenia pod­lask­iego sank­tu­ar­ium. To on zainicjował nar­o­dową mod­l­itwę o uwol­nie­nie Pry­masa Wyszyńskiego, która stała się Apelem Jasnogórskim. W 1956 roku zgro­madz­iły ponad mil­ion wiernych. Jemu także zawdz­ięczamy Śluby Jasnogórskie i pere­gry­nację kopii Cud­ownego Obrazu po Polsce. W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie odbyło się uroczyste otwar­cie wys­tawy z okazji Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Pod­czas uroczys­tości wręc­zono medale przyz­nane przez Kapitułę Medalu. Medal wręczali Krzysztof Witkowski (członek Kapituły Medalu) wraz z Krzysztofem Zbro­jkiewiczem — Wielkim Sekre­tarzem Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława) J.E. Ks. Arcy­biskupowi Metropoli­cie Częs­to­chowskiemu Wacła­wowi Depo, byłemu Gen­er­ałowi i Prze­orowi Zakonu Paulinów Ojcu Jerzemu Tomz­ińskiemu i Gen­er­al­nej Insty­tutu Pry­masa Wyszyńskiego Agnieszce Kołodyńskiej. Wielce radosne chwile przeżyli też wręcza­jący patrząc na urad­owane oblicze Seniora i zain­tere­sowanie Medalem. Cześć Jego Pamięci. Requi­escat in pace. Damy i kawalerowie będą mieć w swej pamięci.

17 listopada 2021 r.

17 listopada 2021. Pomorscy polic­janci ucz­cili Nar­o­dowe Święto Niepodległości. Była to wyjątkowa okazja do wręczenia funkcjonar­ius­zom m.in. medali za Dłu­go­let­nią Służbę, odz­nak Zasłużony Polic­jant i przedter­mi­nowych awan­sów w stop­ni­ach służbowych. W pod­niosłej atmos­ferze tego Święta wręc­zono szereg innych wyróżnień i podz­iękowań za pracę na rzecz bez­pieczeństwa i porządku publicznego.

Cer­e­mo­nia była doskon­ałą okazją do wręczenia innych wyróżnień. Kapituła Medalu im. Danuty Siedzikówny „Inki” przyz­nała Komen­dan­towi Wojew­ódzkiemu Policji w Gdańsku nadinsp. Andrze­jowi Łapińskiemu Medal za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba. Medal wręczył Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Inic­ja­torem przyz­na­nia i lau­dację przy­go­tował komen­dant powia­towy policji z Tczewa, który pod­czas tej wyjątkowej okazji insp. Marcin Mali­nowski, k otrzy­mał Sre­brną Odz­nakę „Zasłużony Polic­jant”. To wyróżnienia przysługu­jące polic­jan­tom, którzy wzorowo wykonują swoje obow­iązki, pon­ad­prze­cięt­nie angażują się w służ­bie, prze­jaw­iają własną inic­jatywę. Po uroczys­toś­ci­ach była okazja do przed­staw­ienia dzi­ałań w Orderze i powoła­nia Kon­fed­er­acji. Bliższą współpracę zadeklarował Woje­w­oda Gdański — Dar­iusz Drelich, dyrek­tor Cap­pelli Geda­nen­sis Marek Więcławek i kilku powia­towych komen­dan­tów policji.

4 grud­nia 2021 r.

Kole­jne spotkanie wig­ili­jne Prze­o­ratu Pomorskiego zro­bil­iśmy w warunk­ach reżimu pan­demicznego. Część dam i kawalerów miało istotne powody nie uczest­niczenia w naszym spotka­niu. Na spotka­niu słowo Boże głosił zaprzy­jaźniony z nami ks. dr Woj­ciech Glin­iecki. Kapelan nasz ks. Piotr Wysga mod­lił się za nas w Rzymie, zaś Ks. dr Józef Pick w tym cza­sie będąc w kon­cele­brze z ks. bisku­pem R. Kasyną miał intencję za damy i kawalerów Orderu. Na początku Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski wręczył wielce zasłużonemu kawalerowi, sekre­tar­zowi Rady Statu­towej Kon­fed­er­acji OŚS, pod­niesie­nie do klasy II — Krzyż Koman­dorski z Gwiazdą Sre­brną. Zaś „Cer­ty­fikaty Dobra” za hojne dzi­ałanie i akty­wność otrzy­mali kawalerowie: Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Łukasz Par­tyka, Andrzej Zblewski, Hen­ryk Jarosz i dama Anna Par­tyka. Przeła­mal­iśmy się opłatkiem, złożyliśmy życzenia, odśpiewal­iśmy kolędy. Bogate meny i wielce nas­tro­jowy stół wig­ili­jny przy­go­tował kawaler Piotr Rezmer (właś­ci­ciel restau­racji Piaskowa). Ciasta dostar­czył, jak zawsze, kawaler Leszek Meler. Po części sacrum i po kon­sumpcji był czas na omaw­ianie planów dzi­ałań w Prze­o­ra­cie i Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Radu­jmy się, czas bło­gosław­ieństwa Dzieciątka blisko.

6 grud­nia 2021 r.

Jak zawsze akty­wny, szczegól­nie w zakre­sie dobroczyn­ności, kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. zainicjował w okre­sie Bożego Nar­o­dzenia przekazanie setek ubrań, kurtek, poś­cieli, obrusów, zabawek itp.( w tym wiele nowych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dary zostają przekazy­wane rodzi­nom potrze­bu­ją­cym z terenu Tczewa i powiatu Tczewskiego. W roz­da­niu tak wielkiej ilości uczest­niczy, oprócz naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, Schro­nisko dla Bez­dom­nych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy i. św. Brata Alberta, kierown­ictwo i młodzież z tczewskiego Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia. Włączyły się także Szpi­tale Tczewskie i jał­mużnik w Prze­o­ra­cie Pomorskim Witold Sosnowski.

9 grud­nia 2021 r.

W sali Jana Pawła II przy Parafii Trójcy świętej w Wejherowie, dzięki staran­iom kawalera Hen­ryka Jarosza, odbyło się pod­sumowanie ogólnopol­skiego Konkursu Plas­ty­cznego „Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny” - życie, wiara, dzi­ałal­ność, postawa i świadectwo Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego przeprowad­zonego na ziemi wejherowskiej wśród dzieci i młodzieży. O konkur­sie mówił pomysło­dawca — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, o Kar­dy­nale S. Wyszyńskim — naczel­nik IPN dr Arka­diusz Kaza­ński. Reżim pan­demiczny ograniczył ilość uczest­ników i sku­mu­lował ilość wręczanych podz­iękowań i nagród. Za orga­ni­za­cję i part­nerstwo w Konkur­sie medale Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego otrzy­mali: Lisius Gabriela — Starosta Powiatu Wejherowskiego, Kraszkiewicz Arka­diusz — Vice Prezy­dent Miasta Wejherowa, Poł­chowski Hen­ryk ‚Hen­ryk Jarosz — kawaler w Orderze Św. Stanisława (główny orga­ni­za­tor) ‚Szkoła Pod­sta­wowa Zgro­madzenia Sióstr Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie ‚( ode­brała dyrek­tor szkoły Mar­lena Wilmańska), Szkoła Pod­sta­wowa nr 11 im. Teodora Bold­u­ana w Wejherowie (ode­brała dyrek­tor szkoły Wio­letta Podol­ska). Medale w imie­niu Kapituły Medalu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego wręczał Ste­fan Kukowski.

Medale „Inki — zachowałam się jak trzeba”, za wielo­let­nią dzi­ałal­ność budu­jącą i utr­wala­jącą pol­skość, otrzy­mali: Formela Edward — Wejherowska Wspól­nota Pokoleń, Sychowski Fran­ciszek — prze­wod­niczący Komisji konkur­sowej, Hinca Zenon – komen­dant Straży Miejskiej w Wejherowi, dr Kaza­ński Arka­diusz naczel­nik IPN, Serocki Piotr Naczel­nik Starostwa Powia­towego. Potem kawaler Hen­ryk Jarosz, starosta wejherowski i vice-​prezydent miasta wręczali wszys­tkim obec­nym uczniom dyplomy i nagrody. Spec­jalny zestaw nagród, wręczył w imie­niu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy, Kar­czewski Piotr — doradca społeczny prezy­denta. Pod­kreślono wysoki poziom prac artysty­cznych i różnorod­ność tech­nik plas­ty­cznych. Pozostałych kilka­dziesiąt uczniów otrzy­mało w swoich szkołach spec­jalne podz­iękowa­nia. Po uroczys­toś­ci­ach był czas na poczęs­tunek oraz reflek­sje z ucz­ni­ami na temat konkursu i Pry­masa Tysią­cle­cia. Także z opieku­nami, władzami miasta i powiatu zarysowal­iśmy zakres dal­szej dobrej współpracy w myśl dewizy orderowej „Praemi­ano incitat”.

9 grud­nia 2021 r.

Czas reżimu pan­demicznego znacznie ogranicza kon­takty i wyjazdy, ale doce­ni­anie dzi­ałań prospołecznych w ramach Orderu Świętego Stanisława nie może być cią­gle prze­suwane. Kan­clerz Kapituły Medalu wyko­rzys­tał czas wspólny na omaw­ianie przyszłości Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława i w obec­ności przy­jaciół i członków Orderu wręczył Prze­orowi Prze­o­ratu Warsza­wskiego Zbyszkowi Nowakowi „Medal Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” za wielo­let­nie dzi­ała­nia chary­taty­wne i akty­wny udział w I Inwest­y­turze Kon­fed­er­acji OŚS w kom­plek­sie zamkowym Wrochem 6 listopada 2021 r. Zawodowa dzi­ałal­ność Prze­ora, jak zawsze pod­kreśla, jest „pośred­nicząca”, są siły wyższe i dlat­ego otrzy­mał od Ste­fana Kukowskiego cer­ty­fikowane relik­wie św. Fran­ciszka z Asyżu umieszc­zone w relik­wiarzu pro­jek­towanym przez dar­czyńcę. Szczęść Boże na dal­sze lata chary­taty­wnej działalności.

11 grud­nia 2021 r.

11 grud­nia w tczewskiej Farze za wielkie zasługi w krzewie­niu idei bł. Kard. Ste­fana Wyszyńskiego, na wniosek prał. Pio­tra Wysgi, Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wręczył ks. dr. Woj­ciechowi Glin­ieck­iemu Medal Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Ksiądz Woj­ciech, szczegól­nie w roku 2021, orga­nizu­jąc wiele dzi­ałań społecznych pod­kreślał rolę Pry­masa Tysią­cle­cia. Zor­ga­ni­zował również na tere­nie miasta wielką wys­tawę otwartą w niedzielę 12 wrześ­nia 2021r. poświę­coną kard. Ste­fanowi Wyszyńskiemu, który za swoje zasługi i dzi­ałal­ność nie tylko religi­jną, ale i w obronie praw człowieka, nar­odu i Koś­cioła nazwany jest Pry­masem Tysią­cle­cia. Inic­ja­torem i autorem wys­tawy był ks. dr Woj­ciech Gliniecki.

Po wręcze­niu medalu, ks. Woj­ciech podz­iękował za takie wyróżnie­nie, a zgro­madzeni wierni nagrodzili swego opiekuna szcz­erymi, gorą­cymi oklaskami. Po uroczystym wręcze­niu rozpoczęła się msza święta. ”Praemiando inci­tat” , liczymy na dal­sze wspani­ałe pomysły i współpracę z Orderem Świętego Stanisława.

13 grud­nia 2021 r.

Trady­cyjnie przed Świę­tami Bożego Nar­o­dzenia biskup pelpliński Ryszard Kasyna zaprasza do Pelplina, aby podz­iękować za całoroczną współpracę i złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkanie rozpoczął kon­cert w bazylice kat­e­dral­nej utworów Bożonar­o­dzeniowych w wyko­na­niu zespołu „Na cały głos”. Część dal­sza uroczys­tości było w goty­ckim refektarzu.

Od wielu lat także jest zapraszany na te spotka­nia Prze­o­rat Pomorski, w tym roku reprezen­towany przez Leszka Mel­era, Annę i Łukasza Par­tyków i Ste­fana Kukowskigo. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji złożył na ręce Eksce­lencji życzenia dla wszys­t­kich kapłanów i osób kon­sekrowanych, dzięku­jąc za życ­zli­wość, patronat i wspar­cie dzi­ałań Orderu Świętego Stanisława. Potem była możli­wość składa­nia życzeń, uwzględ­ni­a­jąc reżim pan­demiczny, z innymi zapros­zonymi gośćmi. Był także poczęs­tunek dla wszys­t­kich i czas na roz­mowy, szczegól­nie z samorzą­dow­cami na temat naszej przyszłorocznej akcji „Polo­nia. Polo­nia sem­per fitelis”.

15 grud­nia 2021 r.

Posumowanie ogólnopol­skiego Konkursu lit­er­ack­iego „Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński. Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”organizowanego przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława było w Pelplinie. Życie, wiara, dzi­ałal­ność, postawa i świadectwo Kar­dy­nała zostało zawarte w pra­cach lit­er­ac­kich. Oprawę plas­ty­czną tworzyły prace plas­ty­czne uczniów z tczewskiej edy­cji Konkursu S. Wyszyńskiego. Prace lit­er­ackie nadesłane z całej Pol­ski oce­niali i uroczys­tość orga­ni­zowali kawalerowie Bog­dan Wiśniewski i Jarosław Bar­toszewski. Zaś z Diecezji Pelplińskiej bardzo zaan­gażowany orga­ni­za­tor ks. dr Łukasz Sim­iński, który wraz z J.E. bisku­pem Ryszar­dem Kasyną wręczali dyplomy i nagrody przy­byłym uczniom i opiekunom. Reżim pan­demiczny zmusił orga­ni­za­torów do wręcz sym­bol­icznego spotka­nia uczniów, opiekunów i orga­ni­za­torów. Wyświ­et­lono krótki film o Kar­dy­nale, wyczy­tano listę uczniów– lau­re­atów. Po wręcze­niu obec­nym nagród Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu S. Wyszyńskiego poprosił odz­nac­zonych „Medalem Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” o wys­tąpi­e­nie i wręczył medale: Biskupowi Pelplińskiemu, ks. Łukas­zowi Sim­ińskiemu, Bog­danowi Wiśniewskiemu i Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu. S.Kukowski, pomysło­dawca całego konkursu orga­ni­zowanego w całej Polsce, wspom­niał o ogólnopol­skim pod­sumowa­niu konkursu plas­ty­cznego i mul­ti­me­di­al­nego w Częs­to­chowie. Wów­czas jeszcze była możli­wość rozpoczę­cia mszą świętą przed Czarną Madonną, Królową Pol­ski kon­cele­browaną przez abpa Wacława Depo i z jego udzi­ałem pod­sumowanie w Muzeum Monet i Medali. W Pelplinie w Bib­liotece Diecez­jal­nej był czas na wspólne zdję­cia i na omówie­nie przy kawie doty­chcza­sowych wspól­nych dzi­ałań, jak i zarys dal­szych. Zain­tere­sowanie wzbudz­iła przyszłoroczna inna wielka akcja Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława: „Polo­nia. Polo­nia sem­per fidrlis” wraz z przy­bliże­niem postaci ks. Bolesława Domańskiego, absol­wenta Col­legium Mar­i­anum i Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie. Prawie świąteczny poczęs­tunek dostar­czył kawaler Leszek Meler, przy­go­towali całość, jak zawsze wielce życ­zliwi, pra­cown­icy Bib­lioteki Diecezjalnej.