listopad

10 listopada 2023 r.

16 listopada 2023 r.

Pasier­bowe kon­certy w Pelplin­ieW tym roku mija 30 rocznica śmierci ks. Janusza st. Pasierba – wybit­nego poety i his­to­ryka sztuki, pro­fe­sora Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie i Akademii Teologii Katolick­iej (dzisiaj: Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego).Z tej okazji w Pelplinie – mieś­cie, które szczegól­nie było bliskie poe­cie – odbyły się dwa kon­certy przy­go­towane według włas­nego sce­nar­iusza przez Bog­dana Wiśniewskiego koman­dora Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Św. Stanisława. Pier­wszy, zaty­tułowany „Poeta jest Twoim bratem”, odbył się 15 wrześ­nia w pelplińskiej bazylice kat­e­dral­nej. Tek­sty ks. Pasierba czy­tały aktorki: Elż­bi­eta Goe­tel i Monika Janeczek-​Toporowska, zaś z reper­tu­arem muzyki religi­jnej wys­tąpiły sopranistki: Jolanta Grzona i Beata Dąbrowska. Na organach towarzyszył im Michał Rakowski. Inny charak­ter miał nato­mi­ast kon­cert zaprezen­towany na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Pelplinie. 15 listopada 2023 r. troje znakomi­tych artys­tów wys­tąpiło w pro­gramie „Wiara. Nadzieja. Miłość”. Monika Janeczek-​Toporowska inter­pre­towała wier­sze ks. Pasierba, zaś Agata Glejt i Sła­womir Hoduń przy­go­towali liryki tego poety w wer­sji wokalno-​muzycznej.

18 listopada 2023 r.

W dworku we Frący odbył się XV Międzyg­minny Konkurs Poezji i Pieśni Patri­o­ty­cznej o patronat hon­orowy popros­zono Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji, który opra­cował wiz­ual­iza­cję i przekazał wiele nagród rzec­zowych dla wszys­t­kich lau­re­atów. Jest to kole­jna współpraca na niwie szerzenia patri­o­tyzmu wśród dzieci i młodzieży. Inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem tego konkursu jest nasza pos­tu­lan­tka Regina Kotłowska. Przed oce­ni­an­iem dzieł była okazja do wręczenia medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” wielce zasłużonemu 90. let­niemu panu Edmundowi Witt­stock­owi „za pielęg­nowanie his­torii rodzin­neji dziejów Małej Ojczyzny, za propagowanie pol­skości w duchu katolick­iej wiary ojców naszych”. Bardzo pop­u­larny na tej ziemi dzi­ałacz otrzy­mał gorące oklaski. Jak pod­kreślono było to bardzo wzrusza­jące i wychowu­jące wydarzenie.