AD 2011

23 czer­wca 2010 r.

Z okazji swych imienin Ks. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga przyjął w pałacu biskupim na audi­encji kawalerów naszego prze­o­ratu. Po złoże­niu życzeń przekaza­l­iśmy Eksce­lencji bardzo skró­towe doko­na­nia z naszej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i opinii Wielkiego Mis­trza Jana Potock­iego o naszej dzi­ałal­ności: „Dziekuję za doty­chcza­sowe stara­nia i wzor­cową dzi­ałal­ność Waszego Prze­o­ratu dla pod­niesienia znaczenia i opinii Orderu św. Stanisława, życząc jed­nocześnie Wam wiele dal­szych sukcesów”.

Po tym spotka­niu zostal­iśmy zaproszeni do ks. Infułata Stanisława Grunta wraz z Komen­dan­tem Powia­towej Straży Pożarnej, st. bryg. Walde­marem Wale­jką w celu omówienia uroczys­tości wręczenia jed­nos­tce sztan­daru pro­jek­towanego społecznie przez naszego kawalera.