lip­iec

16 lipca 2019 r.

1 lipca wiec­zorem była wspólna kolacja pow­italna w postaci wielu potraw na grillu, napoi i słody­czy przy­go­towana przez tczewskie Sto­warzysze­nie Miłosierdzia dla gości ze Świ­etl­icy Dzieci i Młodzieży przy Zgro­madze­niu Sióstr Miłosierdzia z Gniezna. Grilla obsługi­wał sam prezes Sto­warzysze­nie Jiri Stu­deny. Dzieci przez kilka dni goszc­zone są w Tczewie. Od wielu lat wspo­ma­ga­jący tę świ­etlicę Prze­o­rat Pomorski włączył się w uatrak­cyjnie­nie tych kilkud­niowych wakacji dla dzieci potrze­bu­ją­cych zmi­any środowiska i kli­matu. Prze­o­rat zapewnił bezpłatne korzys­tanie z boisk i basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tczewie oraz wejś­cie i prze­wod­nika w Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku dla 16 dzieci i 3 opiekunów, w tym dwie siostry win­cen­tynki. Przez cały czas pobytu grupę z Gniezna opieką otacza nasza pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena i przeor Ste­fan Kukowski, dba­jąc też o posiłki i noclegi u sióstr Zgro­madzenia Win­cen­tyńskiego w Tczewie.

Już od pier­wszych chwil dzieci spędzały czas akty­wnie. Po powtórze­niu najważniejszych zasad bezpieczeństwa

i zachowa­nia, mod­l­itwie Koronką do Miłosierdzia Bożego dzieci sko­rzys­tały z basenu. Wspaniale spędz­iły czas w parku na Górkach baw­iąc się na placu zabaw, gra­jąc w piłkę, podzi­wia­jąc okazy ptaków oraz posil­iły się gril­lowanymi potrawami. Drugiego dnia dzieci odwiedz­iły Sopot, a w nim słynną ulicę Bohaterów Monte Cassino oraz plażę. Z Sopotu udały się do Gdyni Redłowo, gdzie uczest­niczyły w ciekawych zaję­ci­ach badaw­czych w Cen­trum Nauki Ekspery­ment. Dnia trze­ciego dzieci udały się do Gdańska Oliwy do ZOO. Były zach­wycone różnymi okazami zwierząt. Po odwiedz­i­nach w ZOO wychowankowie świ­etl­icy z Gniezna uczest­niczyli w zaję­ci­ach sportowych na ściance wspinaczkowej w Blok Fit Boul­der w Gdańsku Wrzeszcz. 4 lipca był dniem ściśle związanym z his­torią naszego kraju, zwiedzili wys­tawę w Muzeum II Wojny Świa­towej, a także odwiedzili West­er­platte. Potem odwiedzili ulicę Długą na Starym Mieś­cie. W dniu wyjazdu do Gniezna po raz ostatni na tczewskim base­nie sza­leńst­wom nie było końca. Dzięku­jemy dobroczyńcom…

67 lipca 2019 r.

W orga­ni­za­cję Region­al­nych Zawodów Jeździec­kich w skokach przez przeszkody orga­ni­zowanych przez Sta­jnie Goszyn także nasz włączył się Prze­o­rat Pomorski, rewanżu­jąc się za ich udział w orsza­kach Trzech Króli (vide:www.sw-stanislaw, pod 6 sty­cz­nia). Przy­go­towal­iśmy im całą wiz­ual­iza­cję imprezy: pro­jekty, plakaty, nagłośnie­nie w medi­ach. Ste­fan Kukowski, jako Wielki Kan­clerz Orderu został popros­zony o dołączenia do grona hon­orowych współor­ga­ni­za­torów. Prze­o­rat i Kan­clerz miał też swoje loga na jed­nej z przeszkód z nr 1. Przy­był też sen­a­tor RP Antoni Szy­mański, który wręczał puchary zwycięskim zawod­nikom. W dniu następ­nym wręczali puchary starosta tczewski oraz wójt Gminy Tczew. Pogoda i wid­zowie dopisali, korzys­ta­jąc z dodatkowych atrakcji w cza­sie zawodów. Pro­fesjon­al­nie przy­go­towane i przeprowad­zone zawody z udzi­ałem 32 zawod­ników oraz 35 koni rozpoczęły cykl zawodów orga­ni­zowanych przez Sta­jnie Goszyn Kowal­ski & Skalski. Zawodowi sędziowie bardzo wysoko oce­nili przy­go­towa­nia do zawodów, ale też wiz­ual­iza­cję. Grat­u­lu­jemy wszys­tkim i włączamy się do dal­szej współpracy.

14 lipca 2019 r.

Dnia 14 lipca 2019r. del­e­gacja naszego Prze­o­ratu została zapros­zona do koś­cioła parafi­al­nego Św. Michała Archan­ioła w Pos­tolinie na doroczny odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej połąc­zony z uroczys­toś­cią 40-​lecia posługi kapłańskiej ks. pro­boszcza Stanisława Gadziny. Złożyliśmy Rubi­nowemu Jubi­la­towi życzenia i stosowny dar. Uroczys­toś­ciom prze­wod­niczył Biskup Elbląski J.E.Ks.Bp.Jacek Jezier­ski. Wśród gości byli sen­a­torowie, posłowie, władze miasta i powiatu sztum­skiego. Spir­i­tus movens wszys­t­kich uroczys­tości i prowadzą­cym był nasz kawaler Piotr Stec. Mał­gorzata i Piotr Ste­cowie z Rodz­iną jest pomysło­dawcą i funda­torem kapliczki przy­drożnej Chrys­tusa Króla, jako wotum dziękczynne za otrzy­mane łaski. Przepiękną kapliczkę poświę­cił sam Biskup Elbląski Jacek Jezier­ski. Kapliczka Chrys­tusa usad­owiona na głazie, jak słowa: „Budu­j­cie na skale”, a skałą jest Chrys­tus, takoż Skała — Petrus — Piotr to także nasz kawaler, co mocno pod­kreślił Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. Po uroczys­toś­ci­ach zapraszeni zostal­iśmy na bankiet w Bar­lewiczkach. Tam omówiliśmy następne wielkie dzi­ała­nia i patronaty z księdzem bisku­pem i sen­a­torem Antonim Szy­mańskim. Nasza del­e­gacja to dama Anna Par­tyka, kawalerowie Łukasz Par­tyka, Zdzisław Frątczak, zaś dar dla Jubi­lata był fun­dacją kawalera Antoniego Filii.

1724 lipca 2019 r.

Całoroczne zbiórki sprzedaży fan­tów przez Sto­warzysze­nie Miłosierdzia oraz siostry szary­tki, mocno wspier­ana przez Prze­o­rat Pomorski poz­woliły zebrać kwotę za którą dzieci Maryi (grupa młod­sza) z Tczewa wyjechała na swoje win­cen­tyńskie wakacje. Część wydatków pokrył Urząd Miasta. Zak­wa­terowani byli w przed­szkolu u sióstr w Gnieźnie. Dzieci zwiedz­iły park dinoza­u­rów w Rogowie, stare miasto w Poz­na­niu, termy mal­tańskie, w Dziekanow­icach zwiedz­iły Wielkopol­ski Park Etno­graficzny, przeszły pod rybą w Led­nicy, w Gnieźnie (kat­e­dra, gra miejska oraz kąpielisko), Jump World we Wrześni w Ros­nówce (Trze­baw) byli w Deli Park. Dla niek­tórych z tych dzieci wyjazd ten był jedyną sposob­noś­cią na oder­wanie się od codzi­en­nych kłopotów i trosk, które towarzyszą im na co dzień w domu. Cieszymy się że udało nam się przez chwilę dać im radość i szczęś­cie. Wszys­tkie zdrowe, uśmiech­nięte i szczęśliwe wró­ciły do swoich domów. Społeczną opiekunką i współor­ga­ni­za­torką tego inten­sy­wnego wypoczynku była nasza pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena oraz jej mąż Jiri, prezes Sto­warzyszenia „Miłosierni”.

18 lipca 2019 r.

W 100 rocznicę powoła­nia Policji Państ­wowej tczewscy funkcjonar­iusze obchody tego jubileuszu rozpoczęli już 23 czer­wca br. uroczystą mszą świętą, którą cele­brował diecez­jalny kapelan Policji ksiądz kanonik Jan Buk. Msza odbyła się w koś­ciele pod wezwaniem św. Fran­ciszka z Asyżu i została odpraw­iona w intencji Policji. Zaś 18 lipca w Cen­trum Kul­tury i Sztuki odbyły się uroczys­tości związane z tczewskimi obchodami Święta Policji z udzi­ałem najwyższych władz miasta i powiatu, w tym starosty i prezy­denta. Nasz kawaler Leszek Meler otrzy­mał medal I klasy Krzyż Niepodległości z okazji 100 rocznicy odzyska­nia Niepodległości oraz 100 rocznicy pow­sta­nia Policji przyz­nany przez Związki Zawodowe. W trak­cie cer­e­mo­ni­ału na ręce Komen­danta Powia­towego Policji w Tczewie insp. Dar­iusza Kra­suli został wręc­zony wyjątkowy Medal 100-​lecia Niepodległości, który jest przyz­nawany za zasługi dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu, naw­iązu­jąc do trady­cji pol­s­kich i chrześ­ci­jańs­kich. Medal wręczał Ste­fan Kukowski kan­clerz Kapituły Medalu w towarzys­t­wie członka Kapituły płk.Piłsudczyków RP Juliana Michasia.

21 lipca 2019 r.

Między­nar­o­dowy plener malarsko-​rzeźbiarski już po raz czwarty z inic­jatywy i przy wspani­ałej orga­ni­za­cji naszego kawalera Pio­tra Steca odbył się w Pos­tolinie. Przy­było 16 artys­tów, którzy mieli zapewniony pobyt i świetne, region­alne jedze­nie. Komis­arzem pleneru była wielce zasłużona pani Mał­gorzata Krause, którą to odz­naczył Medalem 250 lecie Orderu Świętego Stanisława przeor pomorski Ste­fan Kukowski w asyś­cie koman­dora sztum­skiego Pio­tra Steca. Poseł na Sejm RP Kaz­imierz Smoliński złożył życzenia ks. pro­boszc­zowi za 40 lat posługi kapłańskiej, wręcza­jąc zestaw posel­s­kich gadżetów. Po mszy kawaler Piotr Stec wraz z kawalerem naszego Orderu Kaz­imierzem Smolińskim i księdzem pro­boszczem wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia wszys­tkim artys­tom i dobroczyń­com pleneru. Do szczegól­nie wyróżnionych należy samorząd sztum­ski, który otrzyma wspani­ałe rzeźby do żłóbka bożonar­o­dzeniowego. Zgro­madzeni wierni po mszy wraz z artys­tami i gośćmi obe­jrzeli wys­tawę wewnątrz koś­cioła i wielkie rzeźby sto­jące na zewnątrz. Do szczegól­nie wyróżnionych dobrodziejów pleneru należy również Antoni Fila, kawaler naszego Prze­o­ratu. Pro­jekty i real­iza­cję całego wiz­erunku pleneru przy­go­tował i wykonał nasz przeor. Na zakończe­nie był obiad w towarzys­t­wie świet­nych artys­tów i zapros­zonych dos­to­jnych gości.

23 lipca 2019 r.

Na zaprosze­nie ks. infułata Stanisława Grunta z okazji jego 60. lecia posługi kapłańskiej damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zostali zaproszeni na pry­watny poczęs­tunek i wieczór wspom­nieniowy. Wza­jemne silne więzy, sza­cunek dla dzi­ałań członków naszego Prze­o­ratu, jak i wza­jemna pomoc w tych dzi­ała­ni­ach trwa od początku naszego pow­sta­nia. Ksiądz Infułat wielokrot­nie uczest­niczył w naszych mszach za Ojczyznę, wiel­kich wig­ili­ach miejs­kich, orsza­kach trzech króli i inwest­y­tu­rach. Jest tez kawalerem Złotego Krzyża Zasługi Orderu Świętego Stanisława, jak i Medalu 100. lecia Niepodległości. Byliśmy też wielce hon­orowani na wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach zac­nego jubilata.

Życzyliśmy wszyscy po kolei i razem zdrowia i bło­gosław­ieństwa na dal­sze lata posługi. Plu­ri­mos annos, plu­ri­mos Przyjacielu.