luty

2 lutego 2017 r.

2 lutego pro­boszcz parafii ks. Mirosław Prze­chowski w dniu Ofi­arowa­nia Pańskiego odprawił Mszę Świętą, zaprasza­jąc na nią także dar­czyńców i współor­ga­ni­za­torów Orszaku Trzech Króli. Po Mszy w imie­niu włas­nym, ale nade wszys­tko JE Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski wręczył na ręce ks. pro­boszcza dla parafii spec­jalne wielkie podz­iękowanie za świet­nie zor­ga­ni­zowany Orszak Trzech Króli. Po mszy wszyscy dobrodzieje przes­zli do sali szkoły, gdzie przy herba­cie, kawie i prz­eróżnych cias­tach kan­clerz wraz z pro­boszczem (patroni Orszaku) wręczyli wszys­tkim zasłużonym osobom spec­jalne podz­iękowa­nia. Wśród nich byli nasi kawalerowie; Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Potem trwała długa i kon­struk­ty­wna dyskusja nad orga­ni­za­cja przyszłorocznego orszaku. To świad­czyło o wielkim zaan­gażowa­niu orga­ni­za­cji wiejs­kich i wielu osób pry­wat­nych. Do następ­nego orszaku.

3 lutego 2017 r.

3 lutego na zaprosze­nie starosty Tadeusza Dzwonkowskiego zapros­zono do Fab­ryki Sztuk drugą liczną grupę, głównie dzieci i młodzież, aby wręczyć im podz­iękowa­nia za udział w Orszaku Trzech Króli. Do podz­iękowań włączył się również główny koor­dy­na­tor tych uroczys­tości Ste­fan Kukowski. Dama w Orderze ŚS koman­dor tczewski Anna Bubka w imie­niu komisji konkur­sowej wręczała nagrod­zonym i wyróżnionym podz­iękowa­nia i pieniężne nagrody. Dodatkowo każde z dzieci dostało na osłodę czeko­ladę. Podz­iękowano też przed­staw­icielowi Klubu Inteligencji Katolick­iej i jego rodzinie za zaan­gażowanie i bycie królem w orszaku. Przegląd sla­jdów i film z orszaku był żywo komen­towany przez zgro­mad­zonych. Swoimi reflek­s­jami i uwagami do orga­ni­za­cji orszaku podzielili się rodz­ice dzieci i dyrek­torzy szkół. Potem była herbata, kawa i słod­kości przy­go­towane przez gospo­darzy. Spec­jalną nagrodę otrzy­mała od starosty tczewskiego rodz­ina Waruszews­kich za przy­go­towanie więcej koron dla uczest­ników orszaku. Do następ­nego roku !

4 lutego 2017 r.

4 lutego 2017. Gmina stary Dzierz­goń zamierza otworzyć Dom Seniora. W związku z tym zor­ga­ni­zowała Bal chary­taty­wny, z którego dochód przez­nac­zony jest na wspar­cie pow­sta­nia takiego miejsca niezbęd­nego miejsca dla ludzi starszych. W trak­cie uroczys­tości przeprowad­zono aukcję przed­miotów podarowanych przez wiele znanych osób i insty­tucji. Włączył się też nasz Prze­o­rat Pomorski. Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława: Kaz­imierz Smoliński (poseł na Sejm RP, wicem­i­nis­ter), Ste­fan Kukowski (Wielki Kan­clerza Orderu) i Piotr Stec (Prezesa Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle), ani­ma­tor tej akcji. Wszys­tkie ofi­arowane przez nich przed­mioty znalazły naby­w­ców i znacząco zasil­iły konto pow­sta­jącego Domu Seniora. Łącznie dochód wyniósł prawie 25 000 zło­tych. Chwała orga­ni­za­torom i dobroczyńcom.

12 lutego 2017 r.

12 lutego 2017. Świa­towy Związek Żołnierzy Armii Kra­jowej Zarząd Koła Gdańsk zaprosił Order Świętego Stanisława na uroczystą mszę świętą z okazji 75 rocznicy pow­sta­nia Armii Kra­jowej i odnowienia jej przysięgi przez żyją­cych żołnierzy zbro­jnego ramienia Pol­skiego Państwa Podziem­nego. W koś­ciele gar­ni­zonowym pw. św. App Pio­tra i Pawła w Gdańsku Wrzeszczu mszy św. prze­wod­niczył JE ks Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek. Także odsłonił i poświę­cił tablicę mar­murową „…żołnier­zom wszys­t­kich for­ma­cji Armii Kra­jowej. Poległym ku chwale, a żyją­cym ku pamięci.” Byliśmy wśród wielu znamien­i­tych gości na hon­orowych miejs­cach. 75 lat temu rozkazem pre­miera RP na uchodźctwie i Naczel­nego Wodza gen. Władysława Siko­rskiego zakon­spirowane zbro­jne ramię Pol­skiego Państwa Podziem­nego, zostało przemi­anowane w Armię Kra­jową. W rocznicę tego dnia, ostatni żyjący Akowcy, pamię­ta­jąc o tych którzy odes­zli w walce, co zamęczeni w katow­n­i­ach hitlerows­kich, sowiec­kich i stal­i­nows­kich, zgładzeni w obozach hitlerows­kich i łagrach na nie­ludzkiej ziemi postanow­ili ucz­cić i ich pamię­cią i tablicą. Order Świętego Stanisława reprezen­tował Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wraz z damą Anną Par­tyka i kawalerem Łukaszem Par­tyką. Po uroczys­toś­ci­ach była potrzeba powiedzenia zgro­mad­zonym uczest­nikom o Orderze i o dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego.

14 lutego 2017 r.

14 luty 2017. Mar­iusz Matuszewski, kawaler z Poz­na­nia, skom­ponował kilka­naś­cie utworów ze swoimi kolę­dami dla Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, do której uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną. W szkole tej odbył się kon­cert 5-​go sty­cz­nia 2017, w cza­sie którego wyko­rzys­tano utwory naszego kom­pozy­tora. Poza tym przekazał tej szkole płyty z swoimi bajkami symfonicznymi.

Patronuje pani Wandzie Banaszyńskiej z Poz­na­nia, ponad osiemdziesię­ci­o­let­niej ama­torce poetce i malarce, która tworzy piękne obrazy martwej natury i portrety. Jej poezja jest wyjątkowa w swo­jej urodzie. Namówił Ją, by wydała część swoich religi­jnych wier­szy, wskazu­jąc odpowied­nie wydawnictwo. Napisał na razie 3 kom­pozy­cje do Jej tek­stów i pisze dal­sze. Pieśni te będą wyko­nane w najbliższym cza­sie w poz­nańskim domu kultury.

16 lutego 2017 r.

16 lutego 2017. Na zaprosze­nie pro­boszcza ks. kan. Feliksa Kameck­iego i grupy orga­ni­za­cyjnej przy­byli szczegól­nie zasłużeni mieszkańcy, którzy swa pracą i zaan­gażowaniem przy­czynili się do wspani­ałego Orszaku Trzech Króli. Spec­jalne podz­iękowanie otrzy­mała parafia św. Stanisława, które wys­tosował JE Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński i Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława (współinic­ja­tor orszaku). Podz­iękowa­nia otrzy­mali, m.in. Ks. Feliks Kamecki, wójt Mirosław Murzy­dło, a z członków naszego Prze­o­ratu Piotr Cymanowski, Tomasz Jeszke, Anna Par­tyka i Łukasz Par­tyka. Najwięk­szy wkład w orga­ni­za­cję orszaku, dziesiątki podz­iękowań, ale też w staranne i ele­ganckie przy­go­towanie sali i poczęs­tunku mieli kawaler Łukasz wraz z małżonką Anną (naszą damą w Orderze). Wręczenia dokon­ali patroni sub­kowskiego orszaku. Po obsz­ernym i rzec­zowym przemówie­niu ks. infułat Stanisław Grunt otrzy­mał serdeczne podz­iękowanie od ks. pro­boszcza i oklaski od zgro­mad­zonych osób. Potem omówiono plany na przyszłość. Następny orszak będzie !

17 lutego 2017 r.

17 lutego 2017 z okazji 75-​lecia pow­sta­nia AK odbyły się spotka­nia w Sopocie przed pom­nikiem Armii Kra­jowej i san­i­tar­iuszki Inki. Żołnierze, kom­bat­anci, przed­staw­iciele władz samorzą­dowych, mieszkańcy Sopotu i co najważniejsze bardzo dużo młodych ludzi. Na ich tak liczny udział w roczni­cowych uroczys­toś­ci­ach w Sopocie zwracali uwagę niemal wszyscy mówcy zabier­a­jący głos u stóp ponika AK. Uroczys­tości przed pom­nikiem zakończyło składanie kwiatów przez samorzą­dow­ców, par­la­men­tarzys­tów, orga­ni­za­cje kom­bat­anckie. Nasz Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali przeor oraz koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Była też krótka defi­lada. Później odbyła się uroczysta gala w sopockim magistracie.Tam wręc­zono medale i odz­naczenia osobom zasłużonym dla pop­u­lary­zowa­nia wiedzy na temat pol­skiego Państwa Podziem­nego i Armii Kra­jowej. Tam też na ręce Prezesa Okręgu Pomorskiego Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej kpt. prof. Jerzego Grzywacza medal 150 lecia Orderu Świętego Stanisława złożyli Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski, który odczytał:..za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu.” Spotkało się to z gorą­cymi oklaskami wszys­t­kich uczestników.

26 lutego 2017 r.

26 lutego w Czerninie (Sztum) bieg Tropem Wilczym z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych zor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle przy wspar­ciu Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Impreza cieszyła się ogromną pop­u­larnoś­cią, brało w niej udział ponad sto osób w wieku od kilku (sic) do kilkudziesię­ciu lat, mogąc oddać hołd żołnier­zom pol­skiego podziemia antyko­mu­nisty­cznego, którzy wal­czyli o Wolną i Niepodległą Pol­skę. Biegli, m.in. główny inic­ja­tor Piotr Stec, jak i znany na ziemi sztum­skiej, nie młody mara­tończyk, Antoni Fila. Bieg na dys­tan­sie 1963 metrów jest związana z rok­iem śmierci ostat­niego żołnierza wyk­lętego – Józefa Franczaka ps. Lalek, który zginął w obławie w 1963 roku.

Warto dodać, że bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji i udział mógł wziąć w nich każdy, ponieważ – Bieg Tropem Wilczym to doskon­ała okazja do uczczenia pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych i ich hero­icznej walki z ówczes­nym ustro­jem. Po biegu wręczany był każdemu uczest­nikowi medal i pamiątkowy pakiet eduka­cyjny. Pier­wsze trzy miejsca w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn uhonorowane były pucharami, które wręczali nasi kawalerowie Kaz­imierz Smoliński, poseł na Sejm RP i wicem­i­nis­ter w Min­is­terst­wie Infra­struk­tury i Budown­ictwa wraz z orga­ni­za­torem Piotrem Ste­cem. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla tych co wspier­ali orga­ni­za­cję i spon­sorowali wręczał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, pro­jek­to­dawca całego wiz­erunku. Asys­tował mu kawaler Łukasz Par­tyka. Do najwięk­szych dar­czyńców należały firmy naszych kawalerów Fila i Iglo­tex. Po poczęs­tunku gorącą kawą, herbatą, pierogami i bigosem można było wymienić się swoimi wraże­ni­ami i uwagami do orga­ni­za­cji w roku przyszłym. Chwała orga­ni­za­torom, chwała biegającym !

27 lutego 2017 r.

27 lutego 2017. Del­e­gacja naszego prze­o­ratu w składzie: koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, ks.kapelan prałat Piotr Wysga, przeor Ste­fan Kukowski oraz zaprzy­jaźniony z Orderem ks. infułat Stanisław Grunt odwiedz­iła poważnie cho­ru­jącego naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Chorych odwiedzać. Przekaza­l­iśmy gospo­dar­zowi za wielkie wspieranie dzi­ałań naszego prze­o­ratu podz­iękowa­nia i dyplomy. Pod­pisy­wane także przez biskupów pelplińs­kich i starostę tczewskiego. Kwiaty i podz­iękowa­nia dostała także małżonka naszego kawalera wspier­a­jąca swo­jego męża. Po słowach podz­iękowa­nia i życzeni­ach powrotu do zdrowia zostal­iśmy pod­jęci zac­nymi potrawami. Był także czas na omówie­nie naszych następ­nych poczy­nań charytatywnych.

28 lutego 2017 r.

28 lutego 2017. Inic­jatywą naszego Prze­o­ratu Pomorskiego i Starostwa Powia­towego w Tczewie jest utworze­nie Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego, który pow­staje na tere­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Tworzyć go będzie wielkie gran­i­towe epitafium mocow­ane na betonowych słu­pach z dru­tami kol­cza­stymi (na wzór obozów kon­cen­tra­cyjnych), 20 dębów 3 metrowych dedykowanych 50 osobom z terenu powiatu tczewskiego, które zginęły z rąk sowi­etów. Zostanie wydana również książka o tych wydarzeni­ach, która trafi głównie do młodzieży i bib­liotek szkol­nych. Książkę — pracę naukową przy­go­towuje Miejska Bib­lioteka Pub­liczna. Na uroczyste poświęce­nie Pan­teonu wybral­iśmy dzień 4 kwiet­nia. Tego dnia w roku 1940 w Lesie Katyńskim padły pier­wsze strzały. Do real­iza­cji z zaan­gażowaniem przys­tąpiło Starostwo Powia­towe, ale i też damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Będzie to dzieło ku pamięci Polaków tych, którzy z ginęli — „bo nie można pamięci zakopać w dołach”.