grudzień

3 grud­nia 2017 r.

Z inic­jatywy kawalera Adama Wika-​Czarnowskiego i w jego wyko­na­niu pow­stał wie­niec adwen­towy. Powies­zony także przez kawalera wie­niec został ukazany w pier­wszą niedzielę adwentu w parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni prowad­zonej przez oo.Jezuitów. Jest to kole­jna już taka akcja z Koman­dorii Gdyńskiej.

6 grud­nia 2017 r.

Rezul­tatem współpracy ze Sto­warzysze­niem „Miłosierni” były odwiedziny Świętego Mikołaja i Anioła w Szkole Pod­sta­wowej im. św.Ojca Pio, Przed­szkolu św. Win­cen­tego a Paulo, Świ­etli­cach Środowiskowych Car­i­tas, Ognisku i Domu Dziecka w Tczewie, Przed­szkolu nr 8, Szkole Spec­jal­nej nr 9. Kilka­set dzieci miały radosny kon­takt z aniołem i św. Mikoła­jem, otrzy­mu­jąc słody­cze i drobne upominki. Przyjął ich także starosta Tadeusz Dzwonkowski, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, ale także główny men­tor całej akcji Ste­fan Kukowski. Widząc powszechną radość i gościn­ność zadeklarowal­iśmy rozsz­erze­nie tej akcji, pod­kreśla­jącej chrześ­ci­jański ryt, w lat­ach następ­nych na inne miejscowości.

7 grud­nia 2017 r.

Damy i kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego zamówili Mszę Świętą kon­cele­browaną przez ks. Infułata Stanisława Grunta w asyś­cie kilku księży w intencji Mirosławy, zmarłej żony prze­ora. Po mszy spotkali się wszyscy w Sali Kolp­inga na wiecz­erzy przy­go­towanej przez Koman­dorię Tczewską, a szczegól­nie przez Annę Bubka i Hal­inę Cybul­ską oraz Pio­tra Rezmera i Leszka Mel­era. Na nasze spotkanie przy­byli także ksiądz pro­boszcz par. Św. Krzyża Adam Gadom­ski, parafii św. Fran­ciszka Jan Buk i oczy­wiś­cie nasz Wielki Prałat dziekan starog­a­rdzki Józef Pick. Bło­gosław­ieńst­wem księdza infułata Stanisława Grunta opłatka wig­ili­jnego rozpoczęliśmy wiecz­erzę wig­ili­jną, łamiąc się opłatkiem składa­jąc życzenia, spoży­wa­jąc przy­go­towane dary. Potem był czas na wręcze­nie naszemu Wielkiemu Prała­towi medal Juliusza Sokol­nick­iego przyz­nany przez The Apos­tolic Episkopat Church oraz wiele podz­iękowań za różnorodne akcje dobroczynne i patri­o­ty­czne naszym damom i kawalerom. Przeor wręcza­jąc te wyróżnienia pod­kreślał, iż wielu zasłużonych członków naszego Prze­o­ratu już różnorodne dyplomy i podz­iękowa­nia otrzy­mało przy innej okazji. Wspól­nym śpiewem kolęd zakończyliśmy spotkanie zostaw­ia­jąc paczki z rzeczami, zabawkami, żywnoś­cią wspier­a­jąc Dom Pomocy Społecznej prowad­zony przez Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo, ale także pomocy dzieciom ze Świ­etl­icy Miłosierdzia i świ­etl­icy ze stołówką dla bez­dom­nych w Wol­sz­tynie. Wszys­tko wielkim samo­cho­dem ciężarowym zostanie wysłane potrzebującym.

7 grud­nia 2017 r.

III Pow­iślański Konkurs His­to­ryczny „Armia Kra­jowa i powo­jenne losy jej żołnierzy” został zor­ga­ni­zowany przez Zespół Szkół im. Jana Kasprow­icza w Sztu­mie. Konkurs przeprowad­zono w trzech kat­e­go­ri­ach: szkoła pod­sta­wowa, gim­naz­jalna, pon­adg­im­naz­jalna. Nagrody ufun­dowali, m.in. Kaz­imierz Smoliński — Wicem­i­nis­ter infra­struk­tury (wszys­tkie puchary), Pomorski Prze­o­rat Orderu Św. Stanisława, Piotr Stec radny powiatu sztum­skiego. Gośćmi Konkursu byli: pro­fe­sor Jerzy Grzywacz Prezes Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­joweji, pow­staniec warsza­wski oraz Włodz­imierz Mikuć ps. „Jarema”, żołnierz Armii Kra­jowej, ostatni żyjący świadek w tzw. pro­ce­sie szes­nastu. Na koniec uroczys­tości Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława wraz z kawalerem Orderu Piotrem Ste­cem wręczyli panu Mar­ius­zowi Krause Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława, za wielo­let­nią pracę chary­taty­wną i pomoc potrze­bu­ją­cym zgod­nie z dewizą orderu: „Praemiando Inci­tat”. Był też czas na omówie­nie dzi­ałal­ności Prze­o­ratu i dal­szej współpracy na patri­o­ty­cznej niwie.

9 grud­nia 2017 r.

Przedświąteczna zbiórka żywności dla Polaków mieszka­ją­cych na Kre­sach z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, a szczegól­nie kawalera Pio­tra Steca z terenu sztum­skiego. Udało się zebrać blisko 400 kg pro­duk­tów, które w formie spec­jal­nych paczek, jeszcze przed świę­tami, trafią na Wileńszczyznę. W ten sposób, tylko ze Sztumu, do naszych rodaków przed Gwiazdką trafi kilka­dziesiąt spec­jal­nych, dużych paczek​.Do współpracy udało się namówić lokalne parafie oraz koło Car­i­tas. Jed­no­lite paczki, głównie z żywnoś­cią, trafią pod konkretne adresy. Godne i warta naślad­owa­nia dobroczynność.

10 grud­nia 2017 r.

W dniu 10 grud­nia 2017 roku w bazylice kat­e­dral­nej świę­tych Janów w Toruniu pod­czas uroczys­tego ingresu, czyli wprowadzenia do kat­edry, biskup nom­i­nat odprawił swą pier­wszą w tej świą­tyni mszę św. oraz pow­itał swoich wiernych. W uroczys­tości udział wzięli hier­ar­chowie koś­cioła (ponad 40 biskupów i arcy­biskupów), z nuncjuszem apos­tol­skim w Polsce abp. Sal­va­tore Pen­nac­chio, a także arcy­biskupi ze Lwowa i Kazach­stanu oraz duchowni koś­ciołów pra­wosławnego i ewangelicko-​augsburskiego. Obecni byli także przed­staw­iciele lokalnych władz samorzą­dowych, par­la­men­tarzyści (w tym nasz kawaler Kaz­imierz Smoliński), najbliższa rodz­ina nowego biskupa, zapros­zona del­e­gacja Orderu Świętego Stanisława (Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, kawalerowie Leszek Meler i Łukasz Par­tyka) i rzesze wiernych. Ważnym momentem pod­czas ingresu było homag­ium — wyraz sza­cunku, czci i posłuszeństwa złożony przez księży z diecezji, insty­tucji diecez­jal­nych, zakon­ników i siostry zakonne oraz wiernych. Biskup Wiesław Śmigiel skierował swe słowa do wiernych pod­czas mszy św. w kaza­niu. Zadeklarował pomoc każdemu, bo taka jest misja koś­cioła „Proszę o współpracę i życ­zli­wość wszys­t­kich należą­cych do wspól­noty naszej diecezji. Proszę o pomoc w ewan­ge­liza­cji, zapraszam do współpracy w prawdzie. Pom­nożyć otrzy­mane dary to trudne zadanie, ale z pomocą Boga i wiernych jest ono możliwe”. Dla nowego biskupa toruńskiego, z którym blisko współpra­cow­al­iśmy 5 lat (vide nasze zapiski kro­nikarskie) przy­go­towal­iśmy dar 4 stuł. Po ingre­sie proszeni byliśmy na obiad wraz gronem dos­to­jnych księży.

11 grud­nia 2017 r.

Pelplinie odbyło się doroczne przedświąteczne spotkanie biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny z przed­staw­icielami władz samorzą­dowych z terenu diecezji pelplińskiej, licznych insty­tucji, służb mundurowych, bractw, dar­czyńców, przed­siębior­ców i wymienionych przez biskupa Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława współpracu­ją­cych z diecezją. Reprezen­towanego przez prze­ora Ste­fana Kukowskiego, koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora gdyńskiego płk. Grze­gorza Stańczyka, kawalerów Kaz­imierza Smolińskiego (posła na Sejm RP), Leszka Mel­era, Witolda Sos­nowskiego, Tomasza Winieck­iego. Towarzyszył nam Jiri Stu­deny, współpracu­jący z Prze­o­ratem na polu dobroczyn­ności. Biskupowi diecez­jal­nemu przekaza­l­iśmy życzenia, ale i upominek świąteczny. Złożyliśmy życzenia także przy­ja­ciołom naszego Orderu: ks. bp. Piotrowi Krupie, infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi, prał. Ireneuszowi Smaglińskiemu (dyr. Radia Głos) i wielu innym. Pod­czas uroczys­tości biskup diecez­jalny wręczył nagrodę Radia Głos „Vox Pelplini” Urzę­dowi Miasta Tczew za dobrą współpracę w 2017 roku. Dzie­le­nie się opłatkiem poprzedził kon­cert kolęd w bazylice kat­e­dral­nej w wyko­na­niu kwartetu „Amoroso”. W serdecznej atmos­ferze można było przys­tąpić do przy­go­towanego poczęs­tunku i wziąć do domu upominek.

13 grud­nia 2017 r.

Wydawnictwo Pomorskie, zor­ga­ni­zowało uroczys­tości 35 lecia. Spotkali się założy­ciele oraz współpra­cown­icy redagu­jący gazetę przed i po 1989 r., a także sym­pa­tycy pop­u­larnej „tczewskiej”. Iwona Czyżewska, obecna prezes Wydawnictwa Pomorskiego, ode­brała Medal 250-​lecia Orderu Świętego Stanisława, za 35 lat dzi­ałal­ności dla wol­ności i niepodległości. Medal wręczył przeor Prze­o­ratu Pomorskiego w towarzys­t­wie kawalera Witolda Sos­nowskiego. Pod­kreślono wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną Wydawnictwa. Pod­czas wiec­zoru wręc­zony został Hon­orowy „Złoty Gryf” 35-​lecia za wkład w odbu­dowę demokraty­cznego państwa pol­skiego. Nagrodę przyz­nano pośmiert­nie — Annie Walen­tynow­icz. Przy­pom­ni­ano, iż model „Złotego Gryfa” wyrzeźbił Ste­fan Kukowski, który też przez wiele lat współor­ga­ni­zował chary­taty­wne Bale Złotego Gryfa, na których zbier­ano wiele tysięcy zło­tych dla ubogich.

16 grud­nia 2017 r.

Po raz pier­wszy w Tczewie tłum ludzi, którzy wypełnili koś­ciół pw. św. Fran­ciszka z Asyżu na os. Witosa usłyszeli najpiękniejsze pol­skie kolędy i pas­torałki w wyko­na­niu ponad 80 artys­tów, solistów, chóru i orkiestry z zespołu Mazowsze. Najwyższy świa­towy poziom artysty­czny, bur­zliwe oklaski i kilka bisów. Kon­cert zwieńczył 30 lecie służby w koś­ciele pro­boszcza kan. Jana Buka i 40. lecie pow­sta­nia parafii. Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem kon­certu w Tczewie był kawaler Tadeusz Serocki, a opra­cow­aniem całej strony infor­ma­cyjne o kon­cer­cie zajął się przeor Ste­fan Kukowski. Wspólna kolacja z artys­tami, władzami miasta i powiatu była zasługą prezy­denta miasta. Gromkie sto lat zakończyło przemiłe spotkanie z artystami.

18 grud­nia 2017 r.

Nie tylko dobroczyn­ność w czas przedświąteczny. Kawaler naszego Prze­o­ratu Łukasz Par­tyka wraz z damą Anną, swoją żoną, pojęli się i zre­al­i­zowali na swój koszt uświet­nienia Bożego Nar­o­dzenia w Sub­kowach poprzez ekspozy­cję 7. metrowego podświ­et­lonego baneru. Słów podziwu nie miał pro­boszcz koś­cioła Świętego Stanisława BiM ks. Feliks Kamecki. Taki sam baner przekazali na koś­ciół we wsi Nowy Garc. W tym koś­ciele zamon­towali także napis nad por­talem wejś­ciowym i udeko­rowali pięknie żłóbek i choinki świąteczne przy ołtarzu głównym.

22 grud­nia 2017 r.

Tczewie odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe Kaz­imierza Piechowskiego, Kus­tosza Pamięci Nar­o­dowej, bohater­skiego uciekiniera z Auschwitz. Żołnierza Armii Kra­jowej, bohat­era słyn­nej ucieczki z KL Auschwitz. Hon­orowego Oby­wa­tela Miasta Tczew. Uroczys­tości pogrze­bowe rozpoczęły się od mszy świętej w koś­ciele pw. Józefa, której prze­wod­niczył ks. Antoni Duna­jski. Wśród wielu jej uczest­ników był woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich, prezy­dent Tczewa Mirosław Pobłocki, rek­tor Państ­wowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileck­iego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, a także przed­staw­iciele Muzeum w Oświęcimiu. Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej reprezen­tował prof. Mirosław Golon. Bratanek Kaz­imierza Piechowskiego – Daniel Piechowski – ode­brał Złoty Medal za Zasługi dla Obron­ności Kraju, przyz­nany przez min­is­tra obrony nar­o­dowej Antoniego Macierewicza. Tłumy odprowadz­iły go do domu Pana. Przeżył 98 lat.

Oto Człowiek. Piechowski. Leg­enda zasłuże­nie tak wielka, że nazwisko star­czy. Star­czy na pokole­nia. Prawdziwy przykład hero­izmu i god­ności ludzkiej. Skromny do końca. Jako epitafium niech będzie cytat innego wielkiego, rtm. Witolda Pileck­iego z Auschwitz. Cześć jego pamięci. Niech trwa !

W imie­niu Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława — Ste­fan Kukowski — przeor

22 grud­nia 2017 r.

Po zaw­iezie­niu na początku listopada do Wol­sz­tyna kilkuset kilo­gramów żywności, głównie mrożonek z firmy Iglo­tex kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka, po stwierdze­niu o wielkiej potrze­bie wspar­cia pod­jęliśmy decyzję o akcji chary­taty­wnej. Prze­o­rat Pomorski wraz ze Sto­warzysze­niem „Miłosierni” pod­jął się orga­ni­za­cji wielkiej akcji wspo­ma­ga­jąc Dom Pomocy Społecznej w Wol­sz­tynie prowad­zony przez Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo w Wol­sz­tynie. Dom stałego pobytu zapew­nia całodobową opiekę. Przez­nac­zony jest dla 82 kobiet w starszym wieku, przewlekle somaty­cznie chorych. Do tego siostry prowadzą świ­etlicę środowiskową dla dzieci i jadło­da­jnię dla bez­dom­nych. Wydrukowal­iśmy tysiące ulotek zaprasza­ją­cych do dawa­nia żywności i środ­ków czys­tości. Sto­warzysze­nie „Miłosierni” zebrało ponad 800 kg pro­duk­tów spoży­w­czych od różnorod­nych dar­czyńców. Prze­o­rat zajął się zbieraniem głównie odzieży, poś­cieli, pam­per­sów, kocy, zabawek także żywności. Dary otrzy­mal­iśmy od dam, kawalerów, osób pry­wat­nych, ale także od szkół. Starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski uży­czył nam bus (na ponad 800 km), który Jiri Stu­deny załad­ował po brzegi. Zabrał wszys­tkie artykuły spoży­w­cze, środki czys­tości, zabawki i tylko część zebranej odzieży i zaw­iózł siostrom win­cen­tynkom do dys­pozy­cji, dla ich podopiecznych. Dosłownie ze łzami wdz­ięczności przyjęto przy­wiezione dary. Zebraną zaś pozostałą odzież, zebraną głównie przez naszego kapelana ks. prał. Józefa Picka dużym samo­cho­dem (sic!) dostaw­czym zostanie zaw­ieziona później. Ludzką biedę i nieszczęś­cia chcemy zaradzać choćby najprost­szymi ges­tami. Chwała orga­ni­za­torom i dar­czyń­com, których jest wiele.

28 grud­nia 2017 r.

W dniu 28.12.2017 w koś­ciele św. Andrzeja Boboli w Sztu­mie pro­boszcz ks. kan. Tomasz Bal­iński i kawalerowie Orderu Świętego Stanisława znów zaprosili mieszkańców Sztumu do wspól­nego śpiewa­nia kolęd. Pełen koś­ciół wiernych śpiewało kolędy w bardzo rados­nej atmos­ferze. Kawalerowie każdemu wręczyli bezpłatny śpiewnik z kolę­dami. W świ­etl­icy koś­ciel­nej zor­ga­ni­zowano z udzi­ałem ks. pro­boszcza i ks. wikarego gorący poczęs­tunek. Piękna okazja do inte­gracji i składa­nia życzeń. Orga­ni­za­torami byli kawalerowie Antoni Fila (funda­tor śpiewników i poczęs­tunku), Piotr Stec, Zdzisław Frątczak. W tej pięknej chwili uczest­niczył Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski (autor opra­cow­a­nia graficznego). Do następ­nego roku !