czer­wiec

3 czer­wca 2023 r.

4 czer­wca 2023 r.

4 czer­wca 2023 r. Środowiska katolickie zor­ga­ni­zowały w niedzielę Tczewski Marsz Życia. To już druga jego edy­cja. W ten sposób zaman­i­festowano troskę o życie.Po koronce w koś­ciele, wierni prze­masze­rowali uli­cami Tczewa do Koś­cioła Najświęt­szej Marii Panny Matki Koś­cioła, w którym odbył się kon­cert uwiel­bi­enia. Życie jest najwięk­szą wartoś­cią, jaką Bóg nam daje. A więc otwórzmy nasze serca. Dawanie świadectwa o życiu jest wielką man­i­fes­tacją wiary. Wierzymy w Boga, który jest życiem. Bóg potrze­buje nas, aby chronić życie — usłyszeli wierni w Koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Marsze dla Życia i Rodziny orga­ni­zowane są w celu pub­licznego świadectwa o pod­sta­wowej wartości ludzkiego życia od poczę­cia oraz rodziny opartej na małżeńst­wie kobi­ety i mężczyzny, otwartym na przyję­cie i wychowanie dzieci.

11 czer­wca 2023 r.

11 czer­wca 2023. Po raz 15. w Tczewie w niedzielę, 11 czer­wca zagoś­cił „Ogród Nadziei”. To akcja chary­taty­wna na rzecz hos­picjum. Wydarze­nie po raz czwarty odby­wać się będzie w mini parku przy odd­ziale hos­picyjnym przy ul. Paderewskiego. Była to też okazja, aby nauczyć się, jak badać piersi, zmierzyć ciśnie­nie i poziom cukru. Nie zabrakło wielu wys­tępów artystycznych.

Każda osoba, która tu pracuje, tworzy zespół inter­dyscy­pli­narny, to jest pewnego rodzaju łań­cuszek — ogniwa tworzące bardzo istotną dla dobrej opieki nad chorymi hos­picyjnymi atmos­ferę, wspar­cie, ulgę w cier­pi­e­niu – zaz­nacza Teresa Sych­meler. Nasze fizjoter­apeutki, lekarz, wspól­nie tworzymy zgraną, empaty­czną ekipę. Istotne też jest stworze­nie empatii dla zarówno chorych, jak i też wśród całej społeczności. Do czego wal­nie przy­czy­nia się od początku pan Ste­fan Kukowski. Tak też było i w tym roku tworząc chary­taty­wnie wiz­erunek naszej akcji. Prze­o­rat Pomorski zaś dostar­czył ponad setkę różnorod­nych fan­tów na loterię. Wolon­tar­iusze rozesłani po całym mieś­cie i na tere­nie hos­picjum, loterie, itd. zebrali łącznie ponad 52.00 zł.

Po mszy św. kon­cele­browanej przez ks. pro­boszcza Adama Gadom­skiego i kapelana szpi­tali tczews­kich ks. Woj­ciecha Glińskiego wręczyli pani Tere­sie Sych­meler medal „Pro Eccle­sia” za wielo­letni wkład w kul­ty­wowanie pol­skości, wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw, szczegól­nie na rzecz osób starszych w ramach „Ogrodu Nadziei” i wytr­wałość w ich realizację.

11 czer­wca 2023 r.

11 czer­wca 2023. Chór Męski „ECHO” obchodzi swoją 100-​lecie. Pow­stał w 1923 roku w środowisku tczewskiego mieszcza­ństwa jako wyraz wewnętrznej potrzeby Polaków, którzy po 150 lat­ach niewoli mogli swo­bod­nie kul­ty­wować rodz­imą kul­turę i trady­cje pol­skiego śpiewa­nia. Przez całe pokole­nia przy­czy­niał się do pro­mocji pol­skiej kul­tury i trady­cji Tczewa i Kociewia. Ogółem w swo­jej his­torii Chór kon­cer­tował ponad 1300 razy. Wszys­tko jest na dobrej drodze, by zwieńczył swoje 100-​lecie także kon­certem w Pałacu Prezy­denckim! 22 sty­cz­nia zaśpiewano w kat­e­drze pelplińskiej, w cza­sie mszy św. kon­cele­browanej przez biskupa Arka­diusza Okroja, kon­cert kolęd otworzył cykl wys­tępów jubileuszowych. Z okazji urodzin Tczewa 30 sty­cz­nia chór dał uroczysty kon­cert z okazji Dnia Tczewa. 4 czer­wca miała miejsce Msza Jubileuszowa w tczewskiej Farze w intencji chórzys­tów, ich rodzin i zmarłych członków. Chór wielokrot­nie kon­cer­tował poza grani­cami kraju, m.in. w Buł­garii, Rumu­nii, Jugosławii, Czechosłowacji, Fin­landii, Ukrainie, trzykrot­nie na Węgrzech i Litwie, czterokrot­nie w Niem­czech. Był pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem Tczews­kich Fes­ti­wali Pieśni Chóral­nej. 11 czer­wca był kon­cert galowy. Pod­czas gali finałowej, na Fes­ti­walu Serc w Parafii Chrys­tusa Króla w Wejherowie Chór Męski „Echo” otrzy­mał medal Polo­nia Sem­per Fidelis za 100-​letnią dzi­ałal­ność na niwie kul­tury pol­skiej. Za artysty­czne, społeczne, patri­o­ty­czne szerze­nie pol­skości, obronę i szerze­nie dobrego imienia Pol­ski w kraju za granica. Medal wręczał Ste­fan Kukowski — prze­wod­niczącego Kapituły Medalu.

Kon­cer­towali: Chór Męski „Echo”, Chór Męski „Har­mo­nia” z Wejherowa, tenorzy: Łukasz Wroński, Syl­wester Tar­gosz Sza­lonek, Prze­mysław Radziszewski. było mnóstwo wyróżnień i nagród, w tym woje­w­ody pomorskiego. Najwyższym wyróżnie­niem był medal hon­orowy „Zasłużony dla Kul­tury Pol­skiej”, przyz­nanym przez min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego za wyróż­ni­a­jące się dzi­ała­nia, tworze­niu, upowszech­ni­a­niu kul­tury w kraju i za granicą. Niemożność oso­bis­tego udzi­ału patronów hon­orowych J.E. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny i min­is­tra Kul­tury i Sztuki Jarosława Sel­l­ina, trzeci patron hon­orowy Ste­fan Kukowski wręczył Medal „Zasłużony dla Kul­tury Pol­skiej” na ręce prezesa Chóru Andrzeja Mer­chla i dyry­genta Leszka Gołąba. Piękne życzenia i bło­gosław­ieństwo od Biskupa Pelplińskiego odczy­tał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. Dodał, iż rozpoczę­cie Jubileuszu 100. lecia Chóru rozpoczęło się w sty­czniu w kat­e­drze w Pelplinie Mszą Świętą kon­cele­browaną przez bpa Arka­diusza Okroja, który również przekazał list grat­u­la­cyjny i bło­gosław­ieństwo biskupie. Pod koniec uroczys­tości pod­kreślono, iż najwięk­szy wkład społeczny, pracy i tal­entu włożył Ste­fan Kukowski przy­go­towu­jąc od miesięcy współor­ga­ni­za­cję Jubileuszu i wszys­tkie pro­jekty graficzne (około 50 pro­jek­tów). Po kon­cer­cie, pod­czas rautu, był czas przyj­mowanie dal­szych życzeń na serdeczne roz­mowy, często po lat­ach. Życzeń dal­szych lat tak owoc­nych i na tak wysokim poziomie nie było końca.

20 czer­wca 2023 r.

20 czer­wca 2023. Pobyt w Pelplinie w celu omówienia współpracy między Kon­fed­er­acją Orderu a Muzeum Diecez­jal­nym był okazją do spotka­nia z bardzo akty­wnym i hojnym kawalerem w Prze­o­ra­cie Pomorskim — Leszkiem Mel­erem. Doce­ni­a­jąc kilku­nas­to­let­nią pracę Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wręczył przyz­nany Cer­ty­fikat Dobra oraz stat­uetkę z relik­wiami Ojca Pio. Relik­wiarz stanął na pier­wszym miejscu wśród wielu innych nagród i podz­iękowań. Nasz kawaler znany jest jako dar­czyńca nie tylko w naszym Prze­o­ra­cie. Podz­iękowal­iśmy też Pani Danu­cie, za wspieranie w dobroczyn­ności swego męża. Podłożem jest w tej rodzinie katolicka dobroczyn­ność i zarazem wielka skrom­ność. Szczęść Wam Boże.

22 czer­wca 2023 r.

22 czer­wca 2023. Spek­takl został zapro­jek­towany w ramach wdz­ięczności za czas wspól­noty polsko-​ukraińskiej. Pol­ska katolicko-​narodowa gościn­ność została dostrzeżona prze dziesiątki młodzieży — wychowanków Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia i uczniów z Ukrainy ze szkoły TRIS­TAN. Nasz pos­tu­lant z Prze­o­ratu Pomorskiego Janusz Więcek wielce przy­czynił się do sprawnej orga­ni­za­cji tego przed­sięwz­ię­cia (ele­menty scenografii, roz­dawanie słod­kiego poczęs­tunku). Ponad 200 eklerków przekazał (po raz kole­jny) pan Jacek Zyw­ert — cukier­nia Sam­bor. Całą wiz­ual­iza­cję zapro­jek­tował, wykonał i przekazał Ste­fan Kukowski. Janusz Więcek odbier­a­jąc podz­iękowanie wspom­niał o wielkiej akty­wności ośrod­ków szkolno-​wychowawczych opieku­ją­cych się od miesięcy młodzieżą z Ukrainy, która już nie raz uczest­niczyła w akc­jach chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim. Piękne i bar­wne wid­owisko wykon­ali aktorzy zawodowi i ama­torzy z Ukrainy i Pol­ski. W przy­go­towa­niu brali udział: Ukraińsko-​Polski Klub kobiet ” In tempo nova” — szlak do inte­gracji polsko-​ukraińskiej” zakońc­zone „Переплелися наші долі”-„Splecone są nasze losy” i napisała ten spek­takl „Najlep­sza rola” pani prof. Maria Mon­tegu, której to Kapituła Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nała medal za wielo­let­nią współpracę ukraińsko — pol­ską oraz za kul­ty­wowanie pol­skości na Ukrainie poprzez dzi­ała­nia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Medal wręczał prof. Stanisław Hendryk — Wielki Kan­clerz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w towarzys­t­wie Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji. Jest to kole­jny dowód współpracy i wspiera­nia uchodźców w Polsce.