listopad

6 listopada 2017 r.

W dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 10.00 Koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie została odpraw­iona uroczysta Msza św. pod prze­wod­nictwem J.E. Ks. Biskupa pomoc­niczego Wiesława Śmigla, pod­czas której J. E. ks. Biskup dokonał poświęce­nia sztan­daru Niepub­licznej Szkoły Pod­sta­wowej im. św. o. Pio w Tczewie. W uroczys­tości wzięli również udział zaproszeni goś­cie oraz poczty sztan­darowe szkół. Funda­torem sztan­daru był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztan­daru przy­bi­jali Ste­fan Kukowski — pro­jek­tant sztan­daru, ks. prałat Piotr Wysga, kawaler Zbig­niew Ciec­holewski oraz dyrek­tor szkoły Dorota Piechowska. Po poświęce­niu sztan­daru uczniowie szkoły, w obec­ności wszys­t­kich zgro­mad­zonych złożyli uroczyste ślubowanie. Po zakońc­zonej Mszy Świętej zaproszeni zostal­iśmy do siedz­iby szkoły, aby tam, po zaprezen­towa­niu przez uczniów patrona św. o. Pio poroz­maw­iać z bracią uczniowską. Wielki tort z logo szkoły i inne ciasta fun­dacji kawalera Leszka Mel­era dodatkowo osłodz­iły wszys­tkim uczniom szkoły ten uroczysty dzień. Roz­mowy ks. Biskupa z ucz­ni­ami, zwiedzanie całej szkoły i wspólne zdję­cia zakończyły jeden z najważniejszych dni w his­torii tej szkoły.

15 listopada 2017 r.

15 listopada 2017. „Ze wzrusze­niem wielkim pragnę podz­iękować wszys­tkim damom i kawalerom, z Ewą Potocką i Janem Potockim na czele, którzy mogli i wzięli udział w ostat­niej drodze życia mej kochanej małżonki Mirosławy. Obec­ność wasza, jakoż i gorące mod­l­itwy za jej duszę pozostaną w mej pamięci i wdz­ięczności. Upraszam o dal­szą pamięć i mod­l­itwę różań­cową za tę, która zawsze moją dzi­ałal­ność orderową rozu­mi­ała i wspier­ała. Jest cier­pi­enia granica, za którą się uśmiech miłości zaczyna. Non omnis moriar. W imie­niu całej rodziny dziękuję też za udział w kon­so­lacji. Bóg zapłać.” Ste­fan Kukowski — przeor pomorski.

Dzięku­jemy męskiemu chórowi Echo za pożeg­nanie. Dzięku­jemy też bardzo licznym del­e­gacjom, z prezy­den­tem miasta i starostą tczewskim na czele. Szczegól­nie dzięku­jemy kilku­nastu księżom z ks. infułatem Stanisławem Grun­tem, głównym cel­e­bransem pogrze­bowej Mszy Świętej. Dzięku­jemy J.E.Ks biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi za pamięć i modlitwę.

18 listopada 2017 r.

Miejski Klub Hon­orowych Daw­ców Krwi dzi­ała na tere­nie Gdyni już ponad 40 lat, jest najliczniejszym klubem w Trójmieś­cie, zrzesza w swoich szere­gach czyn­nych krwio­daw­ców , jak i wielu wolon­tar­iuszy , którzy z wielkim zaan­gażowaniem poma­gają w krzewie­niu idei krwio­daw­stwa na tere­nie Trójmi­asta i okolic​.Na uroczys­toś­ci­ach z okazji Dni Hon­orowego Krwio­daw­stwa była del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: dama Anna Par­tyka, kawaler Łukasz Par­tyka i przeor Ste­fan Kukowski, którego uhonorowano Zło­tym Medalem za wspieranie idei hon­orowego kwio­daw­stwa. Mi in. w cza­sie orga­ni­zowa­nia przez nasz Prze­o­rat 10. krot­nie Fes­tynów Zad­baj o zdrowie i Dni Zdrowia. Nasza del­e­gacja wręczyła Zarzą­dowi Miejskiemu Klubu w Gdyni medal 250.lecia Orderu na ręce prezesa Pawła Szczepanika, naszego kawalera w Orderze. Wśród zac­nych zapros­zonych gosci byli nasi kawalerowie z Koman­dorii Gdyńskiej Adam Wika-​Czarnowski oraz Stanisław Marsza­łek, funda­tor wielkiego tortu dla HDK.

Potem był poczęs­tunek, czyli czas na przed­staw­ie­nie dal­szej współpracy z naszym Przeoratem.

25 listopada 2017 r.

25 listopada 2017 r. Mszą św. w koś­ciele Bożego Ciała rozpoczęła się w Pelplinie kon­fer­encja „Wielcy ludzie małego Pelplina”.Liturgii prze­wod­niczył ks. infułat Tadeusz Brzez­iński. Potem odbyła się sesja wykład­owa w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Sługa Boży Bp Kon­stan­tyn Dominik, filo­zof ks. Fran­ciszek Saw­icki, autor słown­ika kaszub­skiego i słown­ika kociewskiego, ks Bernard Sychta , drukarz i księ­garz, dzi­ałacz niepodległoś­ciowy i społeczny Walenty Ste­fański oraz muzykolog Oskar Her­mańczyk — to ich niezwykłemu życiu, twór­c­zości i dzi­ałal­ności poświę­cona była kon­fer­encja w Pelplinie. Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem całości był nasz Koman­dor Pelpliński Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski, jeden z wykładów naukowych był w wyko­na­niu kawalera Ryszarda Szwocha, cała oprawa plas­ty­czna prze­ora Ste­fana Kukowskiego, ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler. Udział wielu zac­nych naukow­ców i samorzą­dow­ców potwierdz­iło wielkość tej konferencji.

25 listopada 2017 r.

Na odpust dzień św. Katarzyny Alek­sandryjskiej zaprosił kawalerów naszego Prze­o­ratu przeor Karmelitów w Gdańsku, o. Tadeusz Popiela OCarm. Mszę Świętą wielce wzbo­gacił Pol­ski Chór Kam­er­alny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego oraz kon­cer­towa gra na car­il­lonie. Świę­towal­iśmy również 70-​lecie powrotu zakonu do Gdańska w obec­ności wielu zakoników z kraju i zagranicy oraz rzeszą wiernych. Uroczys­toś­ciom prze­wod­niczył J.E. Ks. Bp Zbig­niew Zieliński, biskup pomoc­niczy Archi­diecezji Gdańskiej. Po mszy głos zabrał prezy­dent gdańska oraz Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, który złożył życzenia w imie­niu Orderu Świętego Stanisława dos­to­jnym Jubi­latom. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział kawalerowie Hen­ryk Jarosz, Adam Wika-​Czarnowski i Andrzej Zblewski. Z zażenowaniem przyjęliśmy słowa Prze­ora Karmelitów o doty­chcza­sowej współpracy z naszymi kawalerami. Po bogatej cele­browanej mszy zostal­iśmy zaprosze­nie na kolację, gdzie była okazja do rozmów na temat dzi­ałal­ności Orderu z bisku­pem Zbig­niewem Zielińskim ale też z zakon­nikami o dal­szej chary­taty­wnej współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim. Naw­iąza­l­iśmy nowe kon­takty z innymi zakonami.

26 listopada 2017 r.

Kawaler Piotr Stec zor­ga­ni­zował wyjazd do Warszawy związany z przy­pada­jącą w tym roku 70-​tą rocznicą urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także 33 rocznicą Jego męczeńskiej śmierci. W pro­gramie była więc wiz­yta w koś­ciele pw. św. Stanisława Kostki oraz przy gro­bie księdza Jerzego. Odwiedzili również Świą­tynię Opa­trzności Bożej.

Nie mogło też oczy­wiś­cie zabraknąć wiz­yty na Starym Mieś­cie i spaceru Krakowskim Przed­mieś­ciem. W imie­niu Prze­o­ratu Pomorskiego wiązankę i znicz złożył nasz kawaler.

27 listopada 2017 r.

„Nie pozwól pamięci zaras­tać trawą… Sprząt­nij grób obok” — pod takim hasłem odbyła się akcja na Starym Cmen­tarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie, którą zainicjowało wejherowskie Muzeum Piaśnickie. Kawaler Hen­ryk Jarosz z Wejherowa również wziął udział w tym bardzo cen­nym przedsięwzięciu.

Nasi Kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki dofi­nan­sowali ważną dla karate imprezę przekazu­jąc kwotę 500,-zł na Karate Klubu Wejherowo. Dzieci z tego klubu wywal­czyli na V Pucharze Europy 4 złote medale, 2 sre­brne i 1 brązowy.