kwiecień

20 kwiet­nia 2016 r.

20 kwiet­nia 2016 roku Jubileuszową Mszę Świętą z okazji 1050. lecia Chrztu Pol­ski zainicjował i zor­ga­ni­zował Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Mszy prze­wod­niczył ks. biskup pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej Wiesław Śmigiel wygłasza­jąc przepiękną his­to­ryczną homilię. W kon­cele­brze uczest­niczyło 12 księży z całej diecezji, w tym nasz kapela ks. prałat Józef Pick oraz ks. infułat Stanisław Grunt. Prośbę o odpraw­ie­nie mszy przed­stawił kawaler ks. prałat Piotr Wysga, pro­boszcz koś­cioła Świętego Krzyża. Mszę wzbo­gaciło kilka­naś­cie pocztów sztan­darowych orga­ni­za­cji społecznych i szkół. Czy­tanie w cza­sie mszy mieli koman­dorzy płk. Grze­gorz Stańczyk z Gdyni i Bog­dan Wiśniewski z Pelplina. Dar do ołtarza nieśli: damy Anna Bubka, Halina Cybul­ska oraz kawalerowie Tadeusz Bąk i Zenon Żynda. Za odpraw­ioną kon­cele­browaną mszę świętą Jego Eksce­lencji podz­iękowali kawaler (wices­tarosta tczewski) Witold Sos­nowski oraz wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc odpowied­nie dary. Cały koś­ciół wypełnił się wiernym, którzy w kapl­icy Chrztu w obec­ności biskupa i wszys­t­kich księży odnow­ili swój chrzest święty. Chór Gre­go­ri­ański Schola Can­to­rum Gymeven­sis łacińskimi pieś­ni­ami gre­go­ri­ańskimi wspaniale zgrany z organ­mistrzem koś­cioła farnego stworzyli wzrusza­jacą atmos­ferę dawnych wieków chrześcijańskich.

Po mszy przes­zliśmy wszyscy do sali Cen­trum Kul­tury i Sztuki, gdzie czekali już recy­ta­torzy Apelu His­to­rycznego oraz prowadzący uroczys­tości Piotr Szubar­czyk. Pow­itał w imie­niu orga­ni­za­torów kaw. Witold Sos­nowski. Potem w odpowied­nich stro­jach insc­eniza­cja his­to­ryczna chrys­tian­iza­cji Pol­ski od Dąbrówki do współczes­nego harcerza. Po niej nastąpił wykład dr. Krzysztofa Kordy o początkach chrześ­ci­jaństwa na Pomorzu, wzbo­ga­cona ilus­trac­jami drzwi gnieźnieńs­kich. Drugi prele­gent ks.dr prałat Ireneusz Smagliński przed­stawił rys his­to­ryczny chrztu na ziemi tczewskiej i jego skutki. Wielki Kan­clerz OŚS i Wielki Prałat OŚS ks. Piotr Wysga wręczyli podz­iękowa­nia prele­gen­tom oraz Medale 250 lecia Orderu: Starostwu Powia­towemu, Urzę­dowi Miasta Tczew, Bib­liotece Pub­licznej w Tczewie oraz panu Piotrowi Szubar­czykowi. Na koniec J.E. ks biskup Wiesław Śmigiel podz­iękował wszys­tkim, którzy przy­czynili się do tej wspani­ałej uroczys­tości. Chór Gre­go­ri­ański Schola Can­to­rum Gymeven­sis uraczył nas kon­certem zakońc­zonym Gaude Mater Polo­nia. Przy kawie i słod­koś­ci­ach prowadzil­iśmy dyskurs nie tylko his­to­ryczny. Wów­czas wszys­tkim zaan­gażowanym wręczyliśmy spec­jalne podziękowania.

Poza już wymienionymi damami i kawalerami na uroczys­tości przy­byli: Woj­ciech Antoniewicz, Piotr Cymanowski, Adam Czarnowski, Tomasz Jeschke, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Tadeusz Serocki, Alicja Słyszewska, Grze­gorz Sobczyński, Andrzej Zblewski.

29 kwiet­nia 2016 r.

29 kwiet­nia 2016. Ponownie Firma „Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przekazała Świ­etl­icy Środowiskowej Car­i­tas przy Parafii Świętego Krzyża w Tczewie łącznie ponad sto kilo­gramów: mieszanki warzyw, buki­etu mieszanki królewskiej, talarków, pierogów, pyz z mięsem i pizzerek. Dar ode­brał opiekun świ­etl­icy ks. Krys­t­ian Fedek dla 40 swoich podopiecznych, dla których cza­sem jest to jedyny gorący posiłek. Trans­portem i przekazaniem darów zajął się kawaler Łukasz Par­tyka z żoną Anną (naszą pos­tu­lan­tką do Orderu). Zaan­gażowanym dar­czyń­com serdecznie dzięku­jemy w imie­niu dzieci i młodzieży.

30 kwiet­nia 2016 r.

30 kwiet­nia 2016. Ryszard Szwoch, nasz kawaler będąc spec­jal­istą his­to­rykiem wygłosił, pod­czas uroczys­tości jubileuszowych 96 rocznicy wyz­wole­nia Starog­a­rdu przemówie­nie o his­to­rycznym znacze­niu tego sym­bol­icznego aktu inko­r­po­racji miasta i Kociewia do pol­skiej Macierzy. W 170 rocznicę antypruskiego zrywu ludu poprzedza­jącego europe­jską Wiosnę Ludów, w Klonówce pow. starog­a­rdzki, odbyły się uroczys­tości patriotyczno-​religijne w cza­sie których wysłuchano obsz­ernego wykładu Ryszarda Szwocha na temat pow­sta­nia starog­a­rdzkiego i losów jego uczest­ników. W związku z rocznicą 70. lecia powoła­nia Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Starog­a­rdzie Gd. nasz kawaler podarował wielo­to­mową „Encyk­lo­pe­dię katolicką KUL” W koś­ciele pw. św. Miko­laja w Gniewie odpraw­iona została uroczysta msza św. w 1050-​lecie chrztu Pol­ski, pod­czas której wysłuchano his­to­rycznego wys­tąpi­enia na temat okoliczności i prze­biegu misji chrys­tian­iza­cyjnej w X wieku.