sier­pień

15 sierp­nia 2019 r.

Na cmen­tarzu w Tczewie na gro­bie żołnierza Michała Różanowskiego złożyli kwiaty i znicze pamięci del­e­gacje Prze­o­ratu Pomorskiego, starostwa, Szwadronu Kawa­lerii Ułanów Zaniemeńs­kich, Sto­warzysze­nie „Dawny Tczew” (Łuksz Brząd­kowski), policji, Muzeum II Wojny Świa­towej, sto­warzyszeń patri­o­ty­cznych, mieszkańców Tczewa. Przy­witał i uroczys­tość poprowadził orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski, kończąc mod­l­itwą za poległych w II wojnie światowej.

Potem Msza Święta w koś­ciele Macierzyństwa N.M.P. w Miłobądzu cele­browana przez ks. pro­boszcza Alek­san­dra Ces­linga rozpoczęła się cer­e­mo­ni­ałem wojskowym. Pier­wsze i drugie czy­tanie było przez kawalerów Hen­ryka Jarosza i Tomasza Jeschke. Piękna, patri­o­ty­czna homilia księdza pro­boszcza. Dary ofi­arne nie­sione przez naszą pos­tu­lan­tkę Katarzynę Stu­deny, przed­staw­icieli Pił­sud­czyków RP i Kawa­lerii Ułanów. O Koś­ciele i patri­o­tyzmie, obronie ojczyzny mówił sen­a­tor RP Antoni Szy­mański. Także o ludzi­ach orga­nizu­ją­cych dzieła patri­o­ty­czne, upamięt­ni­a­jące chwałę naszego nar­odu nie szczędząc swo­jego czasu i środ­ków — takim wzorem do naślad­owa­nia jest Prze­o­rat Pomorski. Wiele rzeczy patri­o­ty­cznych na pomorskiej ziemi pow­stało dzięki Ste­fanowi Kukowskiemu, mówił, wręcza­jąc zasłużonemu przez lata całe na Pomorzu– Medal Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Ustaw­ie­nie szyku marszowego i prze­marsz w kolum­nie marszowej. Przy­witał gości, przemówił z pod­kreśle­niem roli miejsca pamięci w Kol­niku — wices­tarosta tczewski Piotr Cymanowski (kawaler naszego Prze­o­ratu). Granic, które nie można przekraczać, których wszyscy musimy bronić, także granic moral­nych, społecznych — także tych współczes­nych. Pięknie i obsz­ernie o patri­o­tyzmie, krzewie­niu pamięci, utr­wala­niu przez mon­u­menty i pom­niki mówiła pani euro­poseł Anna Fotyga. Pro­fe­sor Grze­gorz Berendt z Muzeum II Wojny Świa­towej wydarzenia sprzed 80 laty ujął w rysie his­to­rycznym. Wręczanie odz­naczeń resor­towych poprowadzili członkowie Ułanów Zaniemeńs­kich. Podz­iękowanie dla osób i sto­warzyszeń zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję uroczys­tości poprowadził ani­ma­tor Ste­fan Kukowski wraz ze starostą i księdzem pro­boszczem. Potem składanie przez del­e­gacje kwiatów i zniczy pamięci, wspólne odśpiewanie „Legionów”, roz­danie śpiewników patri­o­ty­cznych przez nasz Prze­o­rat. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych poprowadził Michał Ole­jnik. Poczęs­tunek: ciasta, kawa dla wszys­t­kich uczest­ników spotka­nia dzięki trosce Katarzynie Stu­deny, pos­tu­lantce Orderu i Jirzemu, preze­sowi „Miłosierni”. Podz­iękowanie za uczest­nictwo zgro­mad­zonym mieszkań­com i goś­ciom składał prezes Szwadronu Kawa­lerii Adam Zając.

15 sierp­nia 2019 r.

W święto Patrona Pelplina św. Bernarda, po raz kole­jny odbyła się zbiórka pieniędzy na potrzeby misji kapucyńs­kich w Repub­lice Cen­tral­nej Afryki, gdzie posługuje pelplini­anin O. Tomasz Świtała. Najpierw odbyła się zbiórka uży­wanych (ale w dobrym stanie) książek. W Dniu Patrona Miasta zain­tere­sowani mogli wybrać tyle egzem­plarzy, ile potrze­bowali. Wolon­tar­iuszki służyły pomocą i dziękowały za pozostaw­iane wolne datki. A zebrano w tym roku ponad 1.150 zł. Akcją kierował koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski.

Ludzie hojni i dobrego serca !

Bła­gania o pomoc pol­skim mis­jonar­zom, oo Kapucynom, pracu­ją­cym na misji w Bacaraanga w Repub­lice Środ­kowej Afryki nie powinny pozostać bez naszej życ­zli­wości, naszemu współczu­ciu, naszej pomocy. Tam od 12 lat służy Bogu i ludziom brat Tomasz Świtała. Repub­lika Środ­kowej Afryki to w/​g ONZ jeden z najuboższych kra­jów Afryki i świata. Kraj zróżni­cow­any etnicznie i językowo, niesta­bilny poli­ty­cznie, często wstrząsany zamachami stanu gdzie lud­ność narażona jest na rabunki, gwałty i śmierć ze strony łupieżców z Czadu, Kamerunu i Soma­lii. 80 % lud­ności żyje w skra­jnym ubóst­wie. Miesięczny dochód tych ludzi to 8 dol. Anal­fa­betyzm wśród młodych 45% — wśród dorosłych 65%. 65% dzieci w wieku 514 lat zami­ast uczyć się musi pra­cować. Na barkach mis­jonarzy spoczywa nie tylko praca dusz­paster­ska w parafii wielkości pol­skiej diecezji, ale także sze­roko pojęta pomoc bied­nej lud­ności — od doży­wia­nia do budowy studni, pomocy san­i­tarnej, punk­tów eduka­cyjnych, domów i kaplic.

Ludzie dobrego serca !

Pol­ska jedna złotówka w tym kraju to koszt całodzi­en­nego wyży­wienia dla jed­nego dziecka! Nasz pro­jekt, do którego poczynil­iśmy rozez­nanie i przy­go­towa­nia, pole­gałby na wybu­dowa­niu szkoły o pro­filu zawodowym im.Świętego Stanisława. Tam młodzi ludzie zdoby­wal­iby nie tylko wiedzęogólną ale i umiejęt­ności pozwala­jące im i ich rodzi­nom radzić sobie w życiu. Byłoby to trwałe odd­zi­ały­wanie na tamte­jszą społeczność, a nie jed­no­ra­zowy gest. Nasze przed­sięwz­ię­cie trafi bezpośred­nio do benefic­jen­tów, bez udzi­ału orga­ni­za­cji i fun­dacji. Liczymy na serdeczny odzew — to wielka sprawa dla naszych braci chrześ­ci­jan w Afryce. Będziemy infor­mowani na bieżąco o postępie prac. Każda wpłata bezpośred­nio na konto zostanie odno­towana i każdy dostanie indy­wid­u­alne podz­iękowanie od Ojców Kapucynów. Każda wpłata 1000 euro będzie w postaci trwałego śladu — tabl­icy imi­en­nej na budynku szkoły. Koor­dy­na­torem i kore­spon­den­tem będzie kawaler w Orderze Prze­o­ratu Pomorskiego Ryszard Rogaczewski, tel. 722 225 595, mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript. oraz przeor O.Ś.St. Ste­fan Kukowski: tel. 602 406 168, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

17 sierp­nia 2019 r.

Starosta starog­a­rdzki pan Kaz­imierz Chyła zaprosił przed ratusz miejski na Rynku w Starog­a­rdzie Gdańskim na uroczysty Apel z okazji 250 rocznicy zaw­iąza­nia Kon­fed­er­acji Pomorskiej w obronie wiary świętej katolick­iej i wol­ności, prze­ci­wko zniewala­niu Rzeczy­pospo­litej przez Rosję. Pan Piotr Szubar­czyk przy­pom­niał wydarzenia sprzed 250 laty i rolę Józefa Wybick­iego, twórcy naszego hymnu nar­o­dowego. Wspól­nie zaśpiewamy pieśń kon­fed­er­atów bars­kich „Nigdy z królami nie będziem w aliansach”, zgro­madzeni mieszkańcy pomodli się za kon­fed­er­atów bars­kich, żołnierzy pier­wszego pol­skiego pow­sta­nia nar­o­dowego. Była ide­alna okazja aby Przeor Pomorski Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski przed­stawił obecna rolę Orderu i wręczył ks. Dar­ius­zowi Nenca — pro­boszc­zowi koś­cioła Św. Katarzyny Medal 250 lecia Orderu za edukację his­to­ryczną, za zrozu­mie­nie głębok­iej prawdy, że nie można zrozu­mieć his­torii Pol­ski bez Chrys­tusa. Złożyliśmy kwiaty pod tabli­cami Kon­fed­er­acji Pomorskiej i Lecha Kaczyńskiego wraz z dyrek­torem biura woje­w­ody p. Tomaszem Gieszczem. Cześć ich pamięci.

17 sierp­nia 2019 r.

Po długim zma­ganiu się ze śmiertelną chorobą zmarł nieodżałowanej świętej pamięci kawaler Orderu Świętego Stanisława B.M. Zbig­niew Ciec­holewski — człowiek prawy i skromny, człowiek odważny i roztropny, pro­fesjon­al­ista i dar­czyńca, człowiek sukcesu i nieskazitel­nej moral­ności, przed­siębiorca, który potrafił dzielić się z innymi. Dzisiaj w spółce „Ciec­holewski Wenty­lacje” pracuje 365 osób, które pro­dukują najwyższej jakości urządzenia i sys­temy wenty­lacje. Zakład, w którym sto­suje się najnowsze stan­dardy pro­dukcji, orga­ni­za­cji i zarządza­nia jest wiz­ytówka pol­skiego prze­mysłu i uznaną marką nie tylko na rynku kra­jowym, ale także daleko poza Pol­ską. Zbig­niew Ciec­holewski uhonorowany został odz­naczeni­ami państ­wowymi, m.in. Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski i Zło­tym Krzyżem Zasługi, a także nie­zlic­zonymi nagro­dami branżowymi i region­al­nymi. Jako dłu­go­letni kawaler Orderu Świętego Stanisława imponował swoją hojnoś­cią i życ­zli­woś­cią, nigdy nie czeka­jąc na nagrody i pochwały. Był człowiekiem Koś­cioła, świadomie zatroskanym o jego los. Był otwarty na drugiego człowieka — w roz­mowie, w czynie, we współpracy, w udziela­niu pomocy. Czynił i rozprzestrzeniał dobro, postępu­jąc według rzym­skiej maksymy: pro pub­lico bono. Kapituła Prze­o­ratu Pomorskiego przyz­nała w lipcu 2019 r. kawalerowi Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu najwyższe odz­nacze­nie — Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Nie zdążyliśmy Mu wręczyć, patrząc w zakłopotane oczy Zbig­niewa. Wielki Kan­clerz S.Kukowski wręczył odz­nacze­nie żonie Marii, piękną lau­dację przed­stawił ks. prałat Józef Pick. Damy i kawalerowie Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Świętego Stanisława żeg­nają swo­jego zac­nego druha, nieza­stą­pi­onego kolegę i serdecznego przy­ja­ciela. Niech na niebi­ańs­kich dro­gach idą przed Nim jego dobre i liczne uczynki. Niech spotka Go tam nagroda, godna ludzi zac­nych, naz­nac­zonych miłoś­cią do Boga i Ojczyzny.

2425 sierp­nia 2019 r.

Serce dla Inki, wielka z roz­machem zor­ga­ni­zowana uroczys­tość z inic­jatywy Klubu Gazety Pol­skiej w Starog­a­rdzie Gdańskim i oso­bistym zaan­gażowaniem prezesa Sebas­tiana Kuchar­czyka. Pracu­jący w Pile salez­janin, kapelan kibiców, od dawna włącza się w pro­mowanie postawy patri­o­ty­cznej wśród młodych. Orga­ni­za­tor Ogólnopol­skiej Patri­o­ty­cznej Piel­grzymki Kibiców na Jasną Górę, od kilku lat orga­nizuje Dni Żołnierzy Wyk­lę­tych. Pod redakcją ks. dr. Jarosława Wąsow­icza wydano książki Danuta Siedzikówna ps. „Inka”oraz „Pamięć i tożsamość”. Za nieusta­jący trud w dąże­niu do Pol­ski „wol­nej i czys­tej jak łza” niestrud­zonemu Kapłanowi Medal 100. lecia Niepodległości wręczył kan­clerz kapituły Ste­fan Kukowski. Po kon­fer­encji i wyk­ladach można było zapoz­nać się z wielką wys­tawą z życia Inki i Żołnierzy Niezłom­nych. W niedzielę w Starog­a­rdzie Gdańskim odbyły się uroczys­tości odsłonię­cia w koś­ciele pod wezwaniem św. Katarzyny tabl­icy pamiątkowej Danuty Siedzikówny ”Inki”, san­i­tar­iuszki 5 Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej rozstrze­lanej w 1946 r. przez komu­nisty­czne władze. Wydarzenia w koś­ciele zostały poprzed­zone uroczys­toś­ci­ami odby­wa­ją­cymi się w hon­orowej asyś­cie wojska na placu przed starog­a­rdzkim ratuszem. W cza­sie uroczys­tości został odczy­tany apel pamięci zakońc­zony salwą hon­orową. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski w swym przemówie­niu pod­kreślił, iż postawa Danuty Siedzikówna musi być szla­chet­nym wzorem dla współczes­nej młodzieży i zaprosił wszys­t­kich 14 wrześ­nia do Tulic, na ziemi sztum­skiej, na uroczys­tości odsłonię­cia pom­nika Inki. W koś­ciele pw. św. Katarzyny odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończe­niu członkowie rodziny odsłonili tablicę pamiątkową ”Inki” z wbu­dowanym w nią sre­brnym sercem. ”Serce dla +Inki+” jest darem starog­a­rdz­ian upamięt­ni­a­ją­cym rocznicę wyko­na­nia na niej wyroku śmierci. Wielka i wspani­ała uroczys­tość chwała orga­ni­za­torom, wład­zom miasta i powiatu.

25 sierp­nia 2019 r.

Pod­czas II zlotu Kociewiaków, czyli II Wal­nych Plachan­drów Kociews­kich we Wirtach koło Starog­a­rdu Gd. Całod­niowe wydarze­nie odbyło się w najs­tarszym w Polsce Arbore­tum we Wirtach, w powiecie starog­a­rdzkim, które obchodzi w tym roku 150-​lecie ist­nienia. Do tysięcy mieszkańców regionu, który tworzą powiaty starog­a­rdzki, świecki i tczewski, biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej mówił, że Walne Plachandry „to ważna inic­jatywa będąca odpowiedzią na dzi­ałanie Boga, który chce nas wychowywać a jed­nocześnie szanuje naszą wol­ność”. Po Mszy św. uczest­nicy przes­zli na plac cen­tralny arbore­tum, gdzie czekał na nich cykl konkursów, zabaw, stoiska prezen­tu­jące lokalnych artys­tów. Na sce­nie, poza wys­tę­pami zespołów kociews­kich wręc­zono nagrody spec­jalne dla osób, insty­tucji i firm za pro­mocję Kociewia. To tzw. ambasadory, którym został w tym roku wielce zasłużony dla Kociewia, nasz akty­wny i hojny kawaler śp. Zbig­niew Ciec­holewski. W ścisłym gronie orga­ni­za­torów jest koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Nasz Prze­o­rat współor­ga­ni­zował stoisko akcji chary­taty­wnej, zbieranie fun­duszy dla dzieci wyma­ga­ją­cych wspar­cia, planu­jąc już wspar­cie wypoczynku, czym zajęła się pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena wraz z mężem Jirim.