AD 2019

30 maja 2011 r.

Kawalerowie naszego Prze­o­ratu otrzy­mali zaprosze­nie na 2-​dniowe uroczys­tości XX lecia zespołu „Biedronki” przy parafii Św. Krzyża w Tczewie. Byliśmy na wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach, dostar­cza­jąc dla Jubi­lata i zapros­zonych 300 gości ciasta, pizze, lody, a także baner reklam­owy. Życzenia i kwiaty złożyliśmy na ręce opiekuna zespołu i dyry­gen­tki po wspani­ałym kon­cer­cie w koś­ciele szkol­nym. Funda­torami byli głównie kaw. Ste­fan Kukowski, Tadeusz Wlo­dar­czyk i Leszek Meler. Uczest­niczyli także kaw. Włodz­imierz Mroczkowski i Kaz­imierz Smoliński.