sier­pień

1 sierp­nia 2020 r.

1 sierp­nia 2020r. w Sztu­mie odbył się spec­jalny bieg mara­toński zor­ga­ni­zowany społecznie na swój koszt przez Antoniego Filę — kawalera Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława. Zaprosze­nie do udzi­ału w zawodach przyjęło kilkudziesię­ciu mara­tończyków z całego kraju. Bieg odbył się w 100 — lecie Bitwy Warsza­wskiej, 76 rocznicy Pow­sta­nia Warsza­wskiego, 38 rocznicy ist­nienia firmy Pol­skiej Fab­ryki Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA okazji 200-​setnego mara­tonu, poko­nanego przez naszego Kawalera. Z tej okazji, a także w uzna­niu zasług w dzi­ałal­ności społecznej, patri­o­ty­cznej i chary­taty­wnej, decyzją Kapituły Medalu, Antoni Fila odz­nac­zony został Medalem 100-​lecia Niepodległości. Wyróżnie­nie wręczył Przeor Pomorski Piotr Stec. Po biegu mara­tońskim każdy uczest­nik otrzy­mał z rąk naszego kawalera A. Fili spec­jal­nie wybity na tę okazję medal i podz­iękowanie. Wspo­ma­gał go kawaler Zdzisław Frątczak. Pro­jekty graficzne Ste­fana Kukowskiego.

8 sierp­nia 2020 r.

8 sierp­nia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Nar­o­dowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamięt­nia tysiące Polaków, którzy w okre­sie II wojny świa­towej ratowali Żydów naraża­jąc własne życie. Uroczys­tości rozpoczęły się od mszy św., której prze­wod­niczył met­ro­polita gdański ks. abp Sła­woj Leszek Głódź. Wzięli w niej udział m.in. pre­mier Mateusz Moraw­iecki, prezes Prawa i Spraw­iedli­wości Jarosław Kaczyński wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin, min­is­ter spraw­iedli­wości Zbig­niew Zio­bro oraz prezy­dent Toru­nia Michał Zaleski. Następ­nie zaproszeni goś­cie udali się na ofic­jalne otwar­cie Parku oraz odsłonię­cie tablic w mau­zoleum „Pol­ska krwią uświę­cona”. Wyp­isane zostały tam nazwy miejs­cowości — miejsc kaźni Polaków w cza­sie II wojny świa­towej. To miejsce łączy nas z tymi, którzy w cza­sach zagłady „uświę­cili Pol­skę krwią” i rzeczy­wiś­cie „zachowali się jak trzeba”. Dlat­ego w Toruniu chcemy, aby Park Pamięci Nar­o­dowej był dla nas i następ­nych pokoleń wezwaniem, że na pol­skiej ziemi mamy zawsze zachowywać się jak bra­cia: zgodni, sol­i­darni i spieszący sobie z pomocą. Inic­ja­tor tego dzieła, o. Tadeusz Rydzyk CssR, nawoły­wał do pamię­ta­nia o ofi­arach i bohat­er­ach tam­tych lat — Obyśmy o tym pamię­tali. Oby nas to czegoś nauczyło. Obyśmy byli jak „Inka”, która napisała przed egzekucją w gryp­sie: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedz­cie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. W Parku znalazły się tablice z nazwiskami 18,5 tys. osób, które broniły Żydów przed zagładą. Docelowo uwiecznionych ma tam zostać 40 tysięcy nazwisk, w tym Ukraińców, którzy zginęli ratu­jąc Polaków. Kolumny z bohat­erami wiec­zorem podświ­et­lone zostają na biało-​czerwono, a z lotu ptaka cały obiekt tworzy kon­tur dzisiejszych granic Pol­ski. W homilii abp S.L.Głódź powiedział za św. Janem Pawłem II, że „naród, który nie zna swo­jej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Abp Gódź pod­kreślił, że Park Pamięci Nar­o­dowej „to wyraz hołdu, jaki win­niśmy naszym przod­kom, którzy przekazali nam nadzwyczaj cenną lekcję człowieczeństwa. Na uroczys­tości został zapros­zony Wielki Kan­clerz Orderu Ś.S. Ste­fan Kukowski. Po mszy była okazja do krót­kich rozmów z bisku­pem toruńskim Wiesławem Śmiglem, Sze­fem Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych — Janem Józe­fem Kasprzykiem, ojcem T. Rydzykiem. Dnia następ­nego spotkanie robocze doty­czące wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” w Toruniu z p. Andrze­jem Jaworskim — komis­arzem wys­tawy, rek­torem Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu o. Zdzisławem Klafką i ks. Pawłem Rytel-​Andrianikiem rzecznikiem pra­sowym Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Ustalono miejsce i tryb uroczys­tości otwar­cia wystawy.

11 sierp­nia 2020 r.

Mając na uwadze warunki epi­demiczne wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” w Tczewie była odwiedzana przez wielu chęt­nych. Były spotka­nia z dziełami sztuki przestrze­ga­jąc przepisy (ilość osób na sali wys­taw­i­en­niczej, maseczki), były także „oprowadza­nia kura­torskie” — poprzez zapisy na spotkanie z kura­torem wys­tawy, tczewia­n­inem Jarosławem Kukowskim. Także filmy z wys­tawy miały setki odsłon. Tak wys­tawa była kon­tem­plowana przez wielu chęt­nych, ale i ciekaws­kich. Jedynie ogranic­zona ilość zwiedza­ją­cych, ze względu na przepisy pan­demiczne, była przeszkodą w zwycza­jowe zwiedzanie przez mieszkańców i turys­tów, tak jak było do tej pory. Dzięku­jemy Fab­ryce Sztuk — orga­ni­za­torowi tej odsłony „mod­l­itwy malarzy”.

16 sierp­nia 2020 r.

Z inic­jatywy Gminy Tczew i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, jak zawsze z wielkim udzi­ałem grupy rekon­struk­cyjnej, jak co roku zor­ga­ni­zowano uroczys­tości w dniu Matki Boskiej Ziel­nej i Wojska Pol­skiego. 81 lat temu strz­elec Michał Różanowski poległ w obronie pol­skiej granicy, która wtedy prze­b­ie­gała w okoli­cach Kol­nika. W rocznicę jego śmierci w koś­ciele Macierzyństwa N.M.P. w Miłobądzu ks. pro­boszcz Alek­san­der Ces­ling odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym. Pier­wsze czy­tanie pod­jął jeden z żołnierzy Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, a drugie Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosław Bar­toszewski. Ks. Pro­boszcz wygłosił patri­o­ty­czną homilię, w której porów­nał pom­nik Michała Różanowskiego do jed­nej z wielu lam­peczek na męczeńskiej mapie naszego kraju. W związku z pan­demią ogranic­zono prze­marsz ku pom­nikowi do prze­jazdu pod mon­u­ment, gdzie prze­b­ie­gała ówczesna granica dawnego Wol­nego miasta Gdańsk i Pol­ski. W miejscu pamięci uroczys­tość poprowadził przed­staw­iciel Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich Adam Zając, który zakomenderował wciąg­niecie flagi nar­o­dowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Pol­ski. Przemówie­nie okolicznoś­ciowe wygłosił Wójt Gminy Tczew, Krzysztof Augusty­niak. Następ­nie del­e­gacje Prze­o­ratu Pomorskiego oraz innych orga­ni­za­cji złożyły wieńce i znicze pamięci. Wśród przy­byłych gości byli m.in.:poseł RP Kacper Płażyński, posłanka RP Mag­dalena Sroka, sen­a­tor RP Ryszard Świlski oraz reprezen­tanci posła RP Kaz­imierza Smolińskiego i posłanki RP Anny Fotygi, a także wójt gminy Pszczółki Maciej Urbanek wraz ze swoim zastępcą, przed­staw­iciele samorządu Gminy Tczew, Soł­tys Miłobądza Katarzyna Wut­tkowska oraz Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej w Miłobądzu Tadeusz Dzwonkowski. Po uroczys­tości przy­byli mieszkańcy mogli sobie zro­bić zdję­cia ze sprzętem wojskowym i członkami grupy rekon­struk­cyjnej. Z okazji tego wydarzenia wydano i roz­dano spec­jalne śpiewniki patri­o­ty­czne przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski a fun­dacji Gminy Tczew.

16 sierp­nia 2020 r.

W niedzielę, 16 sierp­nia biskup siedlecki Kaz­imierz Gurda zaprosił na audi­encję do pałacu Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji na długą audi­encję, omaw­ia­jąc dzi­ała­nia Orderu Świętego Stanisława, tworzenia kon­fraterni w Siedl­cach i wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” w roku Świętego Jana Pawła. Po odpraw­ionej w kat­e­drze w rycie wojskowym mszy świętej za Ojczyznę, pod prze­wod­nictwem JE Biskupa Ordy­nar­iusza Siedlec ks. dr. Kaz­imierza Gurdy, na jed­nym z budynków Galerii Siedlce odsłonięto pamiątkową tablicę, a w Hallu zabytkowego budynku „Nar­o­dowego Banku Pol­skiego” zaprezen­towano okolicznoś­ciową wys­tawę malarstwa „Niepodległa Suw­erenna” pod patronatem Prezy­denta RP Andrzeja Dudy. Po krótkim prze­marszu z kat­edry do Galerii Siedlce na jej zabytkowym budynku została odsłonięta i poświę­cona Tablica Pamiątkowa z okazji 100. rocznicy zwycięstwa Pol­ski w wojnie z bol­szewikami. Tablicę ufun­dowało środowisko siedlec­kich przed­siębior­ców. W homilii pod­czas spra­wowanej w kat­e­drze mszy świętej w intencji Ojczyzny biskup siedlecki przy­pom­niał, że najazd bol­szewików na Pol­skę był moty­wowany nie tylko poli­tyką czy walką o tery­to­ria, ale przede wszys­tkim ide­ologią. Pol­skie społeczeństwo odpowiedzi­ało nań wielką mobi­liza­cją i powszechną mod­l­itwą. Dlat­ego obok tal­entu dowód­ców, męstwa żołnierzy, pracy kryp­tologów i wysiłku społeczeństwa wspom­i­namy również inter­wencję nad­przy­rod­zoną. Objaw­ie­nie Matki Bożej przewija się bowiem w wielu świadectwach z epoki. Powin­noś­cią współczes­nych jest pamięć o bohat­er­ach, ale też mod­l­itwa o jed­ność w życiu poli­ty­cznym i zgodę w rozwi­ja­niu Ojczyzny. Dowódca 18. Dywizji Zmech­a­ni­zowanej, gen. dyw. Jarosław Gro­madz­iński eksponował genialną pros­totę planu pol­skiej kon­tro­fen­sywy z sierp­nia 1920 roku oraz wielką energię i wiarę w zwycięstwo u żołnierzy błyskaw­icznie zmo­bi­li­zowanej ochot­niczej armii. Wicem­i­nis­ter Walde­mar Kraska zwró­cił uwagę, że w 1920 obronil­iśmy nie tylko własną, świeżo odzyskaną niepodległość, ale i wol­ność całej Europy. Inic­ja­tor całego przed­sięwz­ię­cia, a zarazem gospo­darz obiektu, Kon­stanty Strus mówił o chęci upamięt­nienia jed­nego z najważniejszych wydarzeń w his­torii Pol­ski i Europy. Dzięku­jąc środowiskom przed­siębior­ców za pod­ję­cie pomysłu zaz­naczył, że budowanie sil­nej gospo­darki to również wyraz patri­o­tyzmu. Del­e­gacja Orderu Świętego Stanisława złożyła bukiet biało-​czerwony pod tablicą. W del­e­gacji udział wzięło 4 — osobowa del­e­gacja Prze­o­ratu Warsza­wskiego, zaś Pomorze reprezen­towali dama Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka i Urszula Niewiarowska. Potem otwarto wys­tawę „Niepodległa Suw­erenna”, która pow­stała z inic­jatywy znanego w Europie plas­tyka Jarosława Kukowskiego. Blisko 30 prac pol­s­kich malarzy pow­stało na setną rocznicę odzyska­nia Niepodległości i jest pokazy­wanych pod patronatem Prezy­denta RP w mias­tach całej Pol­ski. W cza­sie otwar­cia Kan­clerz Kapituły Medalu „100 Lecia Odzyska­nia Niepodległości Ste­fan Kukowski wręczył przyz­nany medal inic­ja­torowi i funda­torowi ekspozy­cji wys­tawy i wielkiej brą­zowej tabl­icy patri­o­ty­cznej panu Kon­stan­temu Stru­sowi (akty­wnemu dzi­ałac­zowi społecznemu), zaś członek Kapituły Zbyszek Nowak panu Jarosła­wowi Kukowskiemu, za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną, patri­o­ty­czną i artysty­czną. Po bogatych uroczys­toś­ci­ach, w cza­sie obiadu, mogliśmy zaspokoić cieka­wość wielu dzi­ałaczy i władz zapoz­na­jąc ich z dzi­ałal­noś­cią Orderu Świętego Stanisława.

17 sierp­nia 2020 r.

Od poniedzi­ałku, 17 sierp­nia w Fil­har­monii Kaszub­skiej podzi­wiać można wys­tawę pn. „Odblask Tajem­nicy”. Ekspozy­cja poświę­cona papieżowi Janowi Pawłowi II obe­j­muje dzieła 12 wybit­nych pol­s­kich artys­tów. Wys­tawa ta jest ekspresyjną sztuką poszczegól­nych artys­tów, ich mod­l­itwą, przeży­ciem związanym z ideami Jana Pawła II lub Pis­mem Świę­tym. Każdy przekaz plas­ty­czny pośred­niczy między artystą a odbiorcą – każdy odbiera i przeżywa go inaczej – powiedział Ste­fan Kukowski, wielki kan­clerz Orderu Świętego Stanisława oraz orga­ni­za­tor wys­taw. Eksponu­jemy tutaj obrazy czołowych pol­s­kich artys­tów, którzy w swo­jej sztuce mieli odwagę przyz­nać się do nurtu chrześ­ci­jańskiego — dodaje S.Kukowski. powiedział obecny na wernisażu jeden z artys­tów Marcin Koł­panow­icz. Obecny na wernisażu jeden z artys­tów Marcin Koł­panow­icz powiedział: wśród moich kolegów-​artystów udało się znaleźć dwanaś­cie osób, jak niegdyś 12 apos­tołów, dla których sprawy wiary, religii są ważne i którzy w swo­jej twór­c­zości chcą pod­jąć swoją tem­atykę, nie zawsze w sposób odświętny, często są to świadectwa oso­bis­tej religi­jności, reflek­sji metafizy­cznej czy bib­li­jnej. Jest to nasze duchowe przeży­wanie twór­c­zości. Krzysztof Hilde­brandt, prezy­dent Wejherowa dodał: artyści stanęli przed niełatwym zadaniem, pokaza­nia tajem­nicy Boga, którą każdy może prze­cież inaczej czuć. W tym roku obchodz­imy setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Jest to doskon­ały moment, aby wró­cić do nauki Papieża i tego, co chciał nam przekazać. Dzisiaj otwier­amy wspani­ałą wys­tawę, która pow­stała dzięki Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Św. Stanisława, a który zaprosił dwu­nastu artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tem­aty. W trak­cie wernisażu wys­tawy prezy­dent Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt, dyrek­tor Wejherowskiego Cen­trum Kul­tury orga­ni­za­tor tej wys­tawy Jolanta Rożyńska oraz Marcin Koł­panow­icz — kura­tor wys­tawy i wybitny malarz (którego prace może­cie podzi­wiać w ramach wys­tawy) otrzy­mali Medale Roku Św. Jana Pawła II. Medale wręczał Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski w asyś­cie kawalera Orderu ŚS Hen­ryka Jarosza. Z pewnoś­cią należy trak­tować jako wydarzenia wyjątkowe, zachę­camy mieszkańców do odwiedzenia tej wys­tawy. Wędrowała i nadal wędrować będzie ona po znamien­i­tych gale­ri­ach Pol­ski i Europy dzięki mece­na­sowi wys­tawy Fun­dacji Orlen i part­nerowi wys­tawy Fir­mie Tauron.

Fil­har­mo­nia Kaszub­ska — Wejherowskie Cen­trum Kultury

Wejherowo. Wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” ofic­jal­nie otwarta

Wys­tawa Odblask Tajem­nicy w hołdzie Janowi Pawłowi II

18 sierp­nia 2020 r.

Jak co roku kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele oraz Klubem Gazety Pol­skiej Elbląg II im Lecha Kaczyńskiego, preze­sem Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej Okręg Elbląg Ireneuszem Ziemińskim uczest­niczyli w składa­niu wiązanek kwiatów i zapale­niu zniczy pod pom­nikiem Danuty Siedzikównej INKI, która w bes­tial­ski sposób została zamor­dowana przez słu­gusów Moskwy — zbrod­niarzy sowiec­kich. Pom­nik pow­stał w roku ubiegłym według pro­jektu i staraniem kawalerów Orderu z Pomorza. Uroczys­tości rozpoczęły się od odśpiewa­nia Hymnu Nar­o­dowego, następ­nie pro­boszcz parafii Maksy­mil­iana Marii Kolbe z Waplewa Arka­diusz Borzyszkowski poprowadził mod­l­itwy w intencji Naj­jaśniejszej Rzeczy­pospo­litej. His­to­ryczny zarys okresu powo­jen­nego, ze szczegól­nym naciskiem na dzi­ałal­ność INKI zaprezen­tował Piotr Stec — Przeor Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Głos zabrał też Kawaler Orderu Świętego Stanisława Bogusław Tadrowski — prze­wod­niczący Klubu Gazety Pol­skiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego oraz Ireneusz Ziemiński — prezes Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej Okręg Elbląg. Po złoże­niu kwiatów wspól­nie odśpiewal­iśmy kilka pieśni patri­o­ty­cznych, dzięki śpiewnikom patri­o­ty­cznym przy­go­towanym przez Prze­o­rat i oprawie muzy­cznej przy­go­towanej przez klubow­icza Gazety Pol­skiej. Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Roty, jakże aktu­al­nej, pon­ad­cza­sowej pieśni patri­o­ty­cznej. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli również kawalerowie: Andrzej Zblewski, Zdzisław Frątczak i Antoni Fila — którzy złożyli wiązankę biało-​czerwoną i znicze. Wszys­tkim zebranym za gorący patri­o­tyzm i przy­by­cie podz­iękował inic­ja­tor Ste­fan Kukowski, licząc na dal­szą więź dla dobra Ojczyzny (www​.sw​-stanis​law​.pl). Był też czas na infor­ma­cje nt. wys­tawa roku Świętego Jana Pawła II „Odblask Tajem­nicy”, która jest eksponowana głównie w medi­ach społecznoś­ciowych, ale też na żywo w warunk­ach epi­demicznych. Będzie goś­ciła także w Warsza­wie, Toruniu, Wrocławiu, Lon­dynie, Paryżu. Orga­ni­za­torem jest Prze­o­rat Pomorski.

Obchody Rocznicy Zamor­dowa­nia INKI Danusi Siedzikównej

30 sierp­nia 2020 r.

30 sierp­nia br. w wejherowskiej kole­gia­cie została odpraw­iona uroczysta Msza św. z okazji 40. rocznicy pod­pisa­nia Porozu­mień Sierp­niowych z udzi­ałem wielu gości w tym m.in. wicem­i­nis­tra kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego Jarosława Sel­l­ina, sekre­tarza kance­larii prezesa Rady Min­istrów Mał­gorzaty Zwier­can, dzi­ałaczy Sol­i­darności oraz przed­staw­icieli władz miasta i powiatu. Ks. prałat Tadeusz Reszka przy­pom­niał w swo­jej homilii pamiętne słowa Papieża Polaka Jana Pawła II wygłos­zone w Warsza­wie pod­czas pier­wszej piel­grzymki do Pol­ski „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi”. Słowa te zapadły wtedy głęboko w serca Polaków, a dzięki zry­wowi Sol­i­darności popartemu przez mil­ionów Polaków, doprowadz­iły do demon­tażu sys­temu komu­nisty­cznego i his­to­rycznych przemian w Polsce. Po nabożeńst­wie złożono kwiaty pod tabli­cami pamiątkowymi. Del­e­gacja Orderu złożyła kwiaty pod tablicą papieża Świętego Jana Pawła II. Główne obchody 40-​lecia Porozu­mień Sierp­niowych odbyły się przy Pałacu Przeben­dows­kich. W trak­cie spotka­nia wręc­zono wiele odz­naczeń. Pamiątkowy Order Sem­per Fidelis Vic­to­ria został przyz­nany pośmiert­nie Prezy­den­towi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Marsza­łkowi Seniorowi Sejmu Kor­nelowi Moraw­ieck­iemu. Ode­brali je: wicem­i­nis­ter Jarosław Sellin i sekre­tarz kance­larii pre­miera Mał­gorzata Zwier­can, którzy przekażą te odz­naczenia rodzi­nom. Starosta wejherowski Gabriela Lisius otrzy­mała Medal 100-​lecia Odzyska­nia Niepodległości, zastępca prezy­denta miasta Wejherowa Arka­diusz Kraszkiewicz został odz­nac­zony medalem „Roku Jana Pawła II”, oba medale wręczył Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Wręc­zono też Złote Krzyże Zasługi Sto­warzyszenia Dzieci Wojny (medal taki otrzy­mał też Ste­fan Kukowski). Nato­mi­ast Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt wręczył Medal Róży inic­ja­torowi tej uroczys­tości naszemu kawalerowi Hen­rykowi Jaros­zowi pod­kreśla­jąc, że jako wielo­letni dzi­ałacz „Sol­i­darności” i dzi­ałacz społeczny różnych środowisk przez 5 kadencji był rad­nym Rady Miasta Wejherowa wykazu­jąc się wieloma inic­jaty­wami i olbrzymią wrażli­woś­cią społeczną. Po uroczys­toś­ci­ach, przy poczęs­tunku, była możli­wość przekazanie panu min. J.Sellinowi 560 stron zapisków o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego i rozmów o Orderze Świętego Stanisława zain­tere­sowanym osobom.