AD 2011

17 wrześ­nia 2010 r.

Współor­ga­ni­za­tor uroczys­tości miejs­kich kawaler Kaz­imierz Smolin­ski — poseł na Sejm RP — z okazji rocznicy agresji sowi­etów na Pol­skę przemówił do zgro­mad­zonej młodzieży oraz zapros­zonych gości, wśród których był kaw. Włodz­imierz Mroczkowski — prze­wod­niczący Rady Miejskiej wTczewie. Inic­ja­toremi pro­jek­tan­tem pom­nika, przed którym odby­wały się uroczys­tości był kawaler Ste­fan Kukowski. Na uroczys­toś­ci­ach był ksiądz dziekan Prałat Stanisław Cie­niewicz, Ks. Prałat Piotr Wysga, starostatczewski (pos­tu­lant naszego Orderu), prezy­dent miasta, wszys­tkie władze służb mundurowych, poczty sztan­darowe urzędów, kom­bat­an­tów i szkół.

„Jeżeli zapom­n­imy o nich, Ty Boże zapom­nij o mnie”

Oto motto społecznie zbu­dowanego pomnika