AD 2013

26 kwiet­nia 2014 r.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, jed­nocześnie w dniu kan­on­iza­cji w Rzymie papieży św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II, odbyły się w Starog­a­rdzie Gd. uroczys­tości dziękczynienia za dar ich świę­tości. Z inic­jatywą uczczenia papieża Polaka, wynie­sionego na ołtarze przez Jego Świą­to­bli­wość Fran­ciszka, wys­tąpiła Koman­do­ria Starog­a­rdzka Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, zna­j­du­jąc wspar­cie księży całego dekanatu na czele z dziekanem ks. Prałatem Józe­fem Pick­iem, kapelanem naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tości dziękczynne za wyniesie­nie do chwały ołtarza nowego świętego zgro­madz­iły ok. 5 tyś. wiernych z dekanatu starog­a­rdzkiego. Ludzie przy­byli w czterech równoczes­nych piel­grzymkach z poszczegól­nych parafii, gro­madząc się o godz. 20.00 przed koś­ciołem. Każdy z piel­grzymów złożył na stop­ni­ach koś­cioła płonący znicz, zapalony od łagiewnick­iej „iskry miłosierdzia”. Tym samym pow­stało ogromne serce z czer­wonych świateł (w intencji wiernych) w promieni­ach białych (w intencji zmarłych), gore­jące w zapada­ją­cym zmroku. Piękny sym­bol wiary!

Na mod­l­itwie i śpiewie oczeki­wano na uroczyste wniesie­nie relik­wii papies­kich — z krwią i włosami św. Jana Pawła II, które w pięknym powozie przy­wieziono w asyś­cie kawalerów Orderu Świętego Stanisława na miejsce uroczys­tości. W drodze od fig­ury Papieża przy starog­a­rdzkiej farze św. Mateusza, aż na miejsce uroczys­tości dzierżyli je wraz z ks. prał. Józe­fem Pick­iem asys­tu­jący mu Ste­fan Kukowski – prze­ori kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski i Ryszard Sza­woch. Po umieszcze­niu na wyniosłym cokole dwóch relik­wiarzy rozpoczął się akt dziękczynienia. Po pow­i­ta­niu przez pro­boszcza uczest­ników wiec­zornego zgro­madzenia oraz słowie dziekana wikar­iusz parafii Miłosierdzia Bożego, poprowadził modły przepla­tane pieś­ni­ami w wyko­na­niu parafi­al­nych grup wokalno-​muzycznych. Po odśpiewa­niu Koronki do Miłosierdzia Bożego, o godz. 21.37 (w godzinie śmierci Papieża i nar­o­dzin dla Nieba), rozległa się mod­l­itwa „Pater­nos­ter” odt­wor­zona z nagra­nia głosu Papieża, a nad głowami zgro­mad­zonych rozbłysły fajer­w­erki, zaś po nich wybrzmiał gromki aplauz jako wyraz wspól­nej radości.

Starog­a­rdzka uroczys­tość była wyjątkowym aktem podz­ięki za kan­on­iza­cję św. Jana Pawła II, a liczny w niej udział mieszkańców miasta i okolic dow­iódł, że pamięć o Jego pon­ty­fika­cie wciąż jest żywa i wiąże ludzi aktu­al­nym nadal przesłaniem. Należy dodać, iż Koman­do­ria Starog­a­rdzka Orderu Świętego Stanisława włączyła w intencję dziękczynną uroczys­tości także cel chary­taty­wny, dochód z zakupu tysięcy zniczy do ułoże­nia serca przekazała na wspar­cie let­niego wypoczynku dzieci koloni­jnych, rekru­tu­ją­cych się z niezamożnych rodzin. Zor­ga­nizuje je parafia naszego kapelana NSPJ na Łapiszewie mocno wspier­ana mate­ri­al­nie przez damę Jan­inę Lubawską i kawalerów Sła­womira Flis­sikowskiego, Ste­fana Lubawskiego, Ryszarda Szwocha i Ks. Józefa Picka.