AD 2012

8 sty­cz­nia 2012 r.

Prezy­dent Miasta Mirosław Pobłocki i Prze­wod­niczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn zaprosili wszys­t­kich ludzi dobre­j­woli na spotkanie, aby wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem i Starostą Józe­fem Puczyńskim podz­iękować za wielkie serce i różno­rakie w formie dary na rzecz współoby­wa­teli miasta w cza­sie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii. Do wręczenia popros­zono także inic­ja­tora tej Wig­ilii Ste­fana Kukowskiego. Przy­było ponad 40 osób reprezen­tu­ją­cych także orga­ni­za­cje i sto­warzyszenia. Najbardziej zasłużeni od lat kawalerowie to: Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Leszek Meler, ale także Witold Sos­nowski i Kaz­imierz Smoliński. Uroczys­tość wręczenia podz­iękowań uświet­niły kolędy i pas­torałki w wyko­na­niu dzieci z Przed­szkola „Jarzębinki” Pani Janiny Mroczkowskiej.

8 sty­cz­nia 2012 r.

Kon­cert Noworoczny znanego w kraju zespołu „New Life’m” pow­stał z inic­jatywy Banku Żywności z Tczewa. Zaprosil­iśmy na kon­cert głównie wielkie grono wolon­tar­iuszy, którzy w ostat­nich lat­ach tworzyli armię wspier­a­jącą wiele inic­jatyw chary­taty­wnych na tere­nie miasta i powiatu tczewskiego. Stąd wręcza­jący spec­jalne podz­iękowa­nia dla pani Marii Jankowskiej — prezes Banku Żywności, prezy­denta miasta Tczewa Mirosła­wowi Pobłock­iemu, starosty tczewskim — Józe­fowi Puczyńskiemu, ale także dla Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława — Ste­fanowi Kukowskiemu. Wśród niewielu szczegól­nie wyróżnionych za wielo­let­nią inic­jatywę i dzi­ałal­ność chary­taty­wną na rzecz lokalnej społeczności znaleźli się rown­ież nasi kawalerowie: Witold Sos­nowski, Piotr Rezmer i Leszek Meler. Wsparła kon­cert dama Halina Cybul­ska i pos­tu­lant Sła­womir Miel­nik. Na sali widzieliśmy również z rodz­i­nami naszych kawalerów W.Antoniewicza i W.Mroczkowskiego.

12 sty­cz­nia 2012 r.

Infor­ma­cje z dzi­ałalnosci Artura Rzewuskiego kawalera Orderu Sw. Stanisława w Kwidzynie w okre­sie Wig­ili­jnym Szkoła Pod­sta­wowa nr 7 z inter­natem w Kwidzynie (szkoła spec­jalna) otrzy­mała 50 kg pierogów wig­ili­jnych, 24050 śpiewników z kolę­dami, Dom Dziecka ul. Stasz­ica, Mal­borska, Ryjewo, 46 kg pierogów, 20 śpiewników z kolę­dami, stroik świąteczny, 4 kg pierogów świątecznych — rodz­ina muzuł­mańska (uchodźcy z Czeczeni – mieszkają na tere­nie Kwidzyna). Gim­nazjum w Wandowie30 szk­lanek do użytku szkol­nego i 14 koszulek dla druzyny szkol­nej, Dom Pomocy Społecznej — 14 koszulek sportowych na ręce Dyrek­tora DPS-​u, Dla Ochot­niczej Straży Pożarnej w Wandowie dla potrzeb świ­etl­icy strażack­iej przekaza­łem 30 kpl. szk­lanek Paczki żywnoś­ciowe. Państwo Jędrze­jew­scy z Nowej Wioski — rodz­ina 11osobowa — Pani Gralewska Justyna z Wandowa — samotna matka z 3. dzieci — Pani Jolanta Kępa zAl­ber­towa — 6 dzieci, Pan Jerzy Lech z Prabut rodz­ina 3 osobowa maleńkie dziecko oboje nie pracują poza tym Pan Lech jest ciężko chory. Roz­dal­iśmt rown­ież paczki żywnoś­ciowe dla rodziny czeczeńskiej.

Brawo Arturze!

19 sty­cz­nia 2012 r.

W cza­sie wiz­yty dusz­paster­skiej J.E. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi u naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przeor Ste­fan Kukowski wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem wręczyli zasłużonemu gospo­dar­zowi podz­iękowa­nia, także w imie­niu prezy­denta miasta Tczewa i starosty tczewskiego, zawspo­ma­ganie wielu akcji chary­taty­wnych. Najwięk­szą pomoc otrzy­mu­jemy z firmy „Iglo­tex« już po raz dziewiąty w cza­sie Wielkiej Wig­ilii Tczewskiej.

22 sty­cz­nia 2012 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. Prałata Pio­tra Wysgi został zor­ga­ni­zowany kon­cert kolęd dla mieszkańców miasta. Wykon­aw­cami były chóry i zespoły z parafii Pod­wyższenia Krzyża Św., którego Kapelan jest pro­boszczem. Współor­ga­ni­za­torem było Starostwo Powia­towe Ele­menty plas­ty­czne i scenografia naszego prze­ora. Spon­sorowali dama Halina Cybul­ska i pos­tu­lant Sła­womir Miel­nika. Grat­u­lu­jemy wszech­stron­ności i wysok­iego poziomu artysty­cznego wszys­tkim wykon­aw­com i sza­cownemu mecenasowi.

25 sty­cz­nia 2012 r.

Przeor naszego Prze­o­ratu wraz z Dyrek­torem Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­cen­tym Pyt­likiem w cza­sie wiz­yty u naszego pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego omówił dofi­nan­sowanie cyklu kon­certów muzy­cznych orga­ni­zowanych w Diecezji Pelplińskiej. Głównym dar­czyńcą na ten szczytny cel są Zbig­niew Ciec­holewski i kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Na zdje­ciu: ks. dyrek­tor w imie­niu ks. Infułata S.Grunta wręcza podz­iękowanie za dzi­ała­nia charytatywne.

3 luty 2012 r.

Fak­ty­bardzo hojnego wspiera­nia akcji chary­taty­wnych (w tym pomoc świąteczną dla dzieci) zauważyły władze miejskie i wyróżniły naszego kawalera Ste­fana Lubawskiego i jego żonętytułemMECE­NAS AKUL­TURY”, a władze Gminy Starog­ard przyz­nały mu i wręczyły uroczyś­cie „MEDAL ZAZASŁUGI DLA GMINY STAROG­ARD GDAŃSKI”. Należy dodać stałą, bez­in­tere­sowną pomoc osobom ciężko chorym (onkolo­gia, kar­di­olo­gia, neu­rolo­gia itd. ) w zakre­sie dostępu do wybit­nych insty­tucji medy­cznych. Kawaler Ste­fanudziela też pomocy mate­ri­al­nej na leki trudno­dostępne, i na środki trans­portu do odległych placówek medy­cznych (Warszawa, Szczecin, Byd­goszcz) osobom indy­wid­u­al­nym.Także w ramach przy­należności do Orderu Świętego Stanisława spo­tykamy się z życ­zli­woś­cią Ste­fana i dlat­ego przeor naszego Prze­o­ratu w towarzys­t­wie kawalera Andrzeja Grzyba — sen­a­tora RP — wręczył spec­jalny dyplom grat­u­la­cyjny.

3 luty 2012 r.

Należy docenić pomoc pro pub­lico bono naszego kawalera Kaz­imierza Smolińskiegowielu orga­ni­za­cjom i ludziom w zakre­sie pomocy prawnej. Od wielu lat prowadzi sprawy prawne Parafii pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie oraz sióstrz Domu Pomocy w Bielawkach. Udziela bezpłat­nych porad słuchac­zom w Diecez­jal­nym Radiu Głos w Pelplinie. Prowadzi sprawy prawne Sto­warzyszenia Rodz­ina Kolp­inga, Klubowi Inteligencji Katolick­iej w Gdańsku oraz innym orga­ni­za­cjom katolickim. Bronił w sprawach karnych członków Kaszubsko-​Kociewskiego Sto­warzyszenia im. TOW Gryf Pomorski w Szym­barku związanych z obroną krzyża i pom­nika por. Dambka w Szym­barku. Rozprowadził kilka­set kg „Ptasiego mleczka” w cza­sie wielu imprez pub­licznych. Poma­gał finan­sowo i rzec­zowo rodzinie wielodziet­nej (10 dzieci) ze wsi Nowa Cerkiew k. Morzeszczyna oraz rodzinie popowodziowej z Jaźwisk (Potłowo) gm. Gniew.

9 luty 2012 r.

Cykl kon­certów orga­ni­zowanych przez ks. dyrek­tora Win­cen­tego Pyt­lika jest wspo­ma­gana przez nasz Prze­o­rat. Najho­jniejszymi spon­so­rami są pos­tu­lant Zbig­niew Ciec­holewski oraz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Niek­tórzy z nas uczest­niczą w orga­ni­zowanych kon­cer­tach w Muzeum Diecezjalnym.

11 luty 2012 r.

Nasz Prze­o­rat pod­jął się orga­ni­za­cji loterii fan­towej w cza­sie balu kar­nawałowego chóru Męskiego „Echo”. Kon­cepcją, pro­jek­tami plas­ty­cznymi i przy­go­towaniem losów zajął się Ste­fan Kukowski, zbiorem fan­tów kawaler Woj­ciech Antoniewicz. Fanty lub wkład finan­sowy dali kawalerowie: W.Mroczkowski, S.Lubawski, Z.Ciecholewski, A.Fila, T.Wło­dar­czyk, K.Smoliński, L.Meler, P.Rezmer, post. S.Mielnik oraz dama Halina Cybul­ska. Wiele, cza­sami o znacznej wartości, fan­tów spowodowało, iż „Ogród Nadziei” zebrał na tczewskie hos­picjum 2500 zł.

15 luty 2012 r.

Pod­sumowanie i podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cje Sztum­skiego Spotka­nia Wig­ili­jnego na wniosek kawalera Antoniego Filii zor­ga­ni­zował starosta sztum­ski. Było prawie 20 osób zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję tego chary­taty­wnego dzieła, w tym nasz kawaler Andrzej Dem­biński. Przeor za szczególny wkład i zaan­gażowanie wyróżnił kawalera Antoniego Filę, ks. Tomasza Bal­ińskiego i starostę Woj­ciecha Cymerysa. Bardzo pozy­ty­wnie oce­niono inic­jatywę naszych kawalerów i wszyscy zebrani zadeklarowali orga­ni­za­cję takiej wig­ilii w lat­ach następnych.

17 lipca 2012 r.

Dzieci polonusów z Białorusi także w tym roku prze­by­wali na dwu­ty­god­niowych kolo­ni­ach w Sztu­mie. Trzej opiekunowie i 37 dzieci i młodzieży bezpłat­nie goszczeni byli w Zes­pole Szkół. Przy­go­towano się staran­nie, aby zobaczyli jak najwięcej w kraju ojców. Byli w Gdańsku, na West­er­platte, Toruniu, Kwidzynie, Gniewie. Prze­o­rat nasz przy­go­tował się też na ich pobyt w Pelplinie i Tczewie, ale czasu już nie star­czyło — tyle było innych atrakcji. Pro­duk­tów spoży­w­czych od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka na „Biesi­adę Kre­sową”, którą mocno wspierał nasz Prze­o­rat było tyle, że star­czyło na kolonię młodych Polaków. Finan­sowo wspierał ich również zac­nym zasobem kawaler Antoni Fila. On też dostar­czył kolonis­tom wiele napoi, które otrzy­mal­iśmy z Banku Żywności. Adz­ięki kawalerowi Jakowi Struczyńskiemu zwiedzili zamek w Gniewie korzys­ta­jąc z jego atrakcji. W cza­sie zakończenia pobytu młodych Polaków w Sztu­mie przeor zarysował z p. Swi­etłaną Mac­ulewicz opiekunką grupy białoruskiej dal­szą współpracę i dal­szą pomoc. Prze­wod­nicząca Koła Wspól­noty Pol­skiej w Sztu­mie oraz Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle wręczyli kawalerowi Antoniemu Fila i prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu stosowne podz­iękowa­nia, zaś najmil­szym podz­iękowaniem był krótki artysty­czny wys­tęp tych, których wspier­al­iśmy.

18 lipca 2012 r.

Czarny dzień Gminy Osiek. Wsobotę 14 lipca z połud­niowego zachodu nad­ciągnęła trąba powi­etrzna niszcząc zabu­dowa­niai mie­nie mieszkańców połud­niowej części gminy. Trąba powi­etrzna total­nego spus­toszenia dokon­ała w miejs­cowości Dębia Góra, Rado­goszcz i Wycinki. Zabiła mieszkańca i zraniła kilka osób. Zniszczyła dorobek całego życia wielu rodzin i osób. Wobec tragedii ludzi których dotknęło nieszczęś­cie, kawaler Ste­fan Lubawski zor­ga­ni­zował w „Pol­pharmie” zbiórkę pieniędzy, sam dając kilka tys. zło­tych. Na jego prośbę właś­ci­ciel zde­cy­dował się wyasyg­nowaćpo 40 tys. PLN dla każdej z wymienionych Gmin. Pieniądze zostały przekazane na spec­jalne konta pomocy poszkodowanym utwor­zone w tych gmi­nach. Oto reakcja godna kawalera Orderu Świętego Stanisława.

20 lipca 2012 r.

Działa­nia chary­taty­wne kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka okre­sie sty­czeń – lip­iec 2012 przed­staw­iają się imponu­jąco. Jego firma Iglo­tex S.A od lat i wspiera w sposób reg­u­larny wiele orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego, sto­warzyszeń, domów dziecka, domów opieki społecznej, gminy, itd. W prze­waża­jącej część i jest to pomoc w postaci towarów – artykułów spoży­wczych mrożonych, których jest pro­du­cen­tem i dys­try­b­u­torem na tere­nie kraju i poza Pol­ską.

Otolista więk­szych orga­ni­za­cji którym przekazano dary: dzieci z Białorusi na koloni w Sztu­mie, Pomorski Bank Żywności, Bank Żywności Tczew, DPS Pelplin, Bielawki, Wyręby Wielkie, Szpę­gawsk, Car­i­tas Brod­nica, Skarszewy, Starog­ard Gd, Skórcz, Pelplin, Tczew. Ośrodek szkolno-​wychowawczy Starog­ard, Hos­picjum Pomorskie GOPS Smę­towo, Rodzinny Dom Dziecka Starog­ard, Sto­warzyszenei Iłos­ników Muzyki Gospel, Dom Dziecka Gdańsk, Kociewskie Sto­warz Pomocy Dziecku I Rodzinie. Sto­warzysze­nie Kwiaty Kociewia, Sto­warzysze­nie His­to­ryczne Sopot, Sto­warzysze­nie Podaj Rękę, Dom Dziecka Tczew, Agape Borowy Młyn, Monar, Koło Rol­nicze Barłożno. OSP: Starog­ard, Skórcz, Pączewo, Wolen­tal. Fun­dacja Pomorska, Fun­dacja Nuta Nadziei, Dol­noslaska Fun­dacja Ochrona Zrowia, Fun­dacja Bez­pieczni w Ruchu Dro­gowym. Szkoły, przed­szkola, żłobki, świ­etlice. Gminne Osrodki Kul­tury Powiatu Starog­a­rdzkiego, Tczewskiego, Świeck­iego. Ale także orga­ni­zowane przez nasz Prze­o­rat Pomorski Wielki Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie”.

Zaprawdę hojnie!

22 marca 2012 r.

W uzgod­nie­niu z Kurią Biskupią włączyliśmy się w uroczys­tości 20. lecia Diecezji Pelplińskiej. Widoczni na zdję­ciu kawalerowie wysłuchali wspani­ałego kon­certu i obe­jrzeli wys­tawę pamiątek o Słudze Bożym Biskupie Dominiku. Najwięcej pamiątek zebrał nasz kapelan Ks. Prałat Piotr Wysga. Pro­jekty graficzne i real­iza­cja scenografii są dziełem naszego Prze­ora. Par­ty­cy­powali w kosz­tach uroczys­tości: damy: H.Cybulska, H.Klińska, K.Puszcz oraz kawalerowie: A.Dembiński, A.Fila, L.Meler, W.Mroczkowski, P.Rezmer, K.Smoliński, T. Win­nicki oraz pos­tu­lanci S.Mielnik i Z.Ciecholwski.

24 marca 2012 r.

Na zaprosze­nie biskupa J.E. Jana Bernarda Szlagi, z naszego Prze­o­ratu mogli wziąć udział niek­tórzy z kawalerów. Jako dar na XX lecie Diecezji Pelplińskiej przekaza­l­iśmy całą scenografię składa­jącą się z tryp­tyku, który będzie stałym ele­mentem deko­ra­cyjnym uroczys­tości roczni­cowych w Diecezji. Po kon­cer­cie w auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej przes­zliśmy do przepięknej goty­ck­iej kat­edry na Mszę Św. Zaproszeni również byliśmy na obiad dorefek­tarza let­niego, w cza­sie którego biskupa elekta zapoz­nal­iśmy z dzi­ałal­noś­cią orderową naszego Przeoratu.

21 kwiet­nia 2012 r.

Ks. dr. hab. Wiesław Śmigiel został w sobotę decyzją papieża Benedykta XVI nowym bisku­pem pomoc­nicznym Diecezji Pelplińskiej, a zarazem najmłod­szym bisku­pem w Polsce. W uroczys­tości kon­sekra­cyjnej w Bazylice Kat­e­dral­nej w Pelplinie uczest­niczyło 10 biskupów, władze pańs­towe i samorzą­dowe, wierni i nasz Prze­o­rat, zapros­zony oso­biś­cie prze ks. Biskupa. Głównym kon­sekra­torem ks. Wiesława Śmigla był arcy­biskup Sła­woj Leszek Głódź — met­ro­polita gdański i pry­mas Pol­ski senior abp Hen­ryk Muszyński. Jako dewizę biskupiego posługi­wa­nia nom­i­nat wybrał słowa„Omnibus omnia factus”.

Przed obi­a­dem mieliśmy krótkie spotkanie z ks. prałatem dr. Piotrem Tislerem, pos­tu­la­torem w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym i kan­on­iza­cyjnym Sługi Bożego ks.bpa Kon­stan­tyna Dominika. Prze­o­rat nasz ma zamiar wesprzeć księdza w tym zbożnym dziele. Po obiedzie złożyliśmy życzenia w imie­niu wszys­t­kich dam i kawalerów nowemu biskupowi sufraganowi. Nasz kawaler Leszek Meler w darze przekazał wielki tort podzi­wiany przez wszys­t­kich. Jak zawsze był czas na roz­mowę z bisku­pem Wiesławem Meringiem oraz z arcy­bisku­pem Sła­wo­jem Leszkiem Glodziem.

27 kwiet­nia 2012 r.

W piątek od 17.00 sprzed pałacu biskupiego del­e­gacja naszego Prze­o­ratu uczest­niczyła w eksporcie naszego Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi do kat­edry. Posad­owieni w stal­lach bocznych uczest­niczyliśmy we Mszy Świ­etej żałob­nej. Wie­niec złożyliśmy z dedykacją na szarfach „Parare vias Domini”, szykuj nam drogę Biskupie… Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

28 kwiet­nia 2012 r.

W sobotę bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie byliśmy na uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych pier­wszego biskupa pelplińskiego. W Mszy św. prze­wod­niczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apos­tol­ski. Homilię wygłosił abp Hen­ryk Muszyński, pry­mas senior. Wśród 31 arcy­biskupów i biskupów z Pol­ski i z zagranicy obecny był abp Mieczysław Mokrzy­cki ze Lwowa. Sym­bol­iczny był fakt przy­by­cia na pogrzeb ks. kard Józefa Glempa, który w 1988 roku kon­sekrował ks. J.B.Szlagę na biskupa ówczes­nej diecezji chełmińskiej. W sobot­nie przed­połud­nie kat­e­drę, kruż­ganki dawnego opactwa cys­ter­skiego i plac kat­e­dralny wypełniły tysiące kapłanów i wiernych. Abp Muszyński przy­pom­niał, że zmarły biskup miał 72 lata, 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej, „nie doczekał jed­nak kanon­icznego wieku 75 lat określa­ją­cych wiek czyn­nej służby biskupiej”, powiedział met­ro­polita gnieźnieński.

W dni­ach żałoby mod­l­itwą i obec­noś­cią pod­czas pogrzebu prag­nęliśmy wesprzeć śp. Biskupa Pelplińskiego w jego drodze do Pana, który niech będzie Mu wieczną nagrodą. Był zawsze wśród dam i kawalerów najmil­szym goś­ciem. Odz­nac­zony został Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława.

Według naszych odczuć odszedł za wcześnie. Dzisiaj w oso­bie nuncjusza apos­tol­skiego żegna go cały Kościół,żegna go Koś­ciół pelpliński, duchowieństwo, zgro­madzenia zakonne, kapituły, alumni, żeg­nają go środowiskanaukowe, do których należał prawie do samego końca.

Nie ukry­wam, że mnie oso­biś­cie również łączyły ze Zmarłym bard­zoserdeczne więzy – wspom­ina przeor Ste­fan Kukowski. To z dos­to­jnym Bisku­pem współpra­cow­ałem od kilku­nastu lat. Zawsze mi będzie Gobrakowało…

1113 maja 2012 r.

W Częs­to­chowie zatrzy­mal­iśmy się przed ikoną Czarnej Madonny wyprasza­jąc łaski dla siebie i dla wspól­noty orderowej. Doce­ni­amy włożony trud podróży jaki pod­jęły osoby towarzyszące. Z tego zaszczytu wyróżnić należy: P. Marię Lubawską i Jan­inę Mroczkowską oraz kawalerów Andrzeja Dem­bińskiego i Witolda Sos­nowskiego. Przeor Jacek Żyrkowski przy­go­tował nam świet­nie usy­tuowany hotel w cen­trum Krakowa. Wiec­zorna wspólna kolac­jai przy­go­towanie się do Inwest­y­tury dnia następnego.

Pod­czas mszy św. w koś­ciele p.w. Najświęt­szego Sal­wa­tora, spra­wowanej przez ks. infułata Jerzego Bryłę, dusz­pasterza artys­tów, homilię wygłosił ks. Józef Pick naw­iązu­jąc do posługi i ofi­ary męczen­nika bp. Stanisława. 143 Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława B.M. odbyła się w Krakowie z udzi­ałem naszego Prze­o­ratu. 12 maja w koś­ciele Sióstr Nor­ber­tanek w parafii Najświęt­szego Sal­wa­tora w Krakowie na ręce IX Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa hr. Potock­iego i Wielkiego Prze­ora Pol­ski Marka Kra­marskiego pos­tu­lanci złożyli przysięgę wstępu­jąc do Orderu Świętego Stanisława.

Cała nasza grupa na Jas­nej Górze w Częs­to­chowie

Wspani­ała tablica poświę­cona Prezy­den­towi Lechowi Kaczyńskiemu i tym, którzy zginęli w katastrofie

13 maja w pod­niosłym nas­troju stanęliśmy w ordynku pod murami Wawelu aby wyruszyć z wieloma innymi do naszego Patrona naSkałkę. Del­e­gacji Orderu prze­wodził Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki, Wielki Przeor Marek Kra­marski i Przeor Małopol­ski Jacek Żyrkowski. Chorążym został wybrany kawaler Leszek Meler. W dos­to­jnej pro­cesji ku czci Świętego Stanisława B.M. dos­zliśmy na Skałkę, gdzie Pry­mas Czech J.E. Ks. kard. Dominik Duka odprawił Mszę Św. w kon­cele­brze prawie całego Episkopatu. Uczest­niczyli: setki dos­to­jników koś­ciel­nych, wiele bar­wnych del­e­gacji różnych orga­ni­za­cji a także dos­to­jnicy świeccy. Dary ofi­arnedo ołtarza nieśli Wielki Mis­trz z Prze­o­rem Małopol­skim. Z wielkim prze­ję­ciem przyjęliśmy komu­nię z rąk J.E.Abpa Stanisława Dzi­wisza. Dla niek­tórych z nas była to rem­i­nis­cencja z naszym Papieżem Janem Pawłem II. Damy, Kawalerowie, Pos­tu­lanci udu­chowieni wracają do pracy w Orderze.

Zwiedzamy willę Karola Estreichera…
Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych nasz Koman­dor Prałat J.Pick zapro­ponował zakończe­nie naszej eska­pady mod­l­itwą dziękczynną w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakows­kich Łagiewnikach i tak żeśmy uczynili.

24 maja 2012 r.

Nasz Prze­o­rat włączył się w orga­ni­za­cję konkursu „Portret Mojej Matki”. Konkurs pro­muje wartości rodzinne poprzez twór­c­zość plas­ty­czną dzieci i młodzieży. Jed­nym z zac­niejszych spon­sorów był kawaler Orderu Orland Mach­nikowski z Lon­dynu. Prze­wod­niczą­cym jury był Ste­fan Kukowski, zaś wsparli wspani­ałymi pro­duk­tami i przy­go­towali raut dla dzieci, ich matek i orga­ni­za­torów kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler. Na zdję­ciu patronka konkursu P. Bar­bara Hamil­ton, znana portre­cistka z Anglii i prze­wod­niczący jury wręczają nagrody. Na drugim lau­reaci konkursu ze swoimi matkami.

1 czer­wca 2012 r.

Sztum­skie Koło „Wspól­nota Pol­ska” przy wspar­ciu naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zor­ga­ni­zowała chary­taty­wną Biesi­adę na której ser­wowano kre­sowe potrawy (pierogi z kapustą i grzy­bami oraz z mięsem, chłod­nik, bliny kre­sowe, sało — czyli zasolona słon­ina, babka ziemniaczana-​kresowa, kiszona kapusta z kminkiem, pod­pi­wek kre­sowy itd.)

Przy­było około 180 osób.Zebrane środki finan­sowe zostaną przez­nac­zone na uatrak­cyjnie­nie let­niego wypoczynku dzieci pol­skiego pochodzenia z Białorusi na tere­nie powiatu sztum­skiego w dni­ach 818 lipca 2012 r. Najwięk­szy udział (orga­ni­za­cyjny i finan­sowy) w orga­ni­za­cję „Biesi­ady” miał kawaler Antoni Fila, pro­dukty dostar­czył kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, pro­jekty plas­ty­czne naszego przeora.

Sen­a­tor RP Leszek Czarnobaj dysku­tuje biesi­ad­nikami o smaku kuchni kresowej…

10 czer­wca 2012 r.

Na zakończe­nie Parafi­al­nego Kon­gresu Ruchów i Sto­warzyszeń Katolic­kich zor­ga­ni­zowany przez Akcje Katolicką, odbył się doroczny, już XV Fes­tyn Parafi­alny przy koś­ciele pw. Św. Józefa w Tczewie. W pro­gramiefestynu były wys­tępy zespołów muzyczno-​wokalnych, prezen­tacje prac plas­ty­cznych, gry i zabawy dla dzieci, możli­wość zapoz­na­nia się z fotokro­niką parafi­alną z ostat­nich kilku­nastu lat i inne atrakcje. Przez cały czas czynna była fes­tynowa kaw­iarenka do której ciasta upiekły panie z parafii. Nasz kawaler Leszek Meller: przekazał 20 bochenków chleba 100 bułek i dwie duże blachy ciasta. Kawaler Włodz­imierz Mroczkowskiw tym roku również zajął się zabez­piecze­niem logisty­cznym całego fes­tynu. Przekaza­łdary w postaci słody­czy, kiełbasek na grilla iupominków na nagrody za wys­tępy artysty­czne dzieci. Poma­gał w ustaw­ie­niu deko­racji placu i sceny Przy­go­tował również zaproszenia, plakaty i podz­iękowa­nia dla uczest­ników i ofi­ar­o­daw­ców festynu.

Na zdję­ciu orga­ni­za­torzy Fes­tynu z ks. prałatem Antonim Duna­jskim na czele w towarzys­t­wie prezy­denta miasta Mirosława Pobłockiego.

15 czer­wca 2012 r.

Koman­do­ria Starog­a­rdzka Prze­o­ratu Pomorskiego zaprosiła wszys­tkie damy i kawalerów na uroczys­tość odpus­tową do Parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. Mszę Świętą kon­cele­browaną odpraw­iał Ks. Infułat Tadeusz Brzez­iński. Wcza­sie mszy za zgodą Wielkiego Mis­trza Orderu Jana Zbig­niewa Potock­iego przysięgę złożył na ręce Prze­ora Ste­fana Kukowskiego wielce zasłużony pos­tu­lant Zbig­niew Ciec­holewski. Lau­dację przed­stawił ks. Kapelan Piotr Wysga. Ofi­ce­rami towarzyszą­cymi byli kawalerowie Włodz­imierz Mroczkowski i Leszek Meler. Decyzją Wielkiego Mis­trza pod­nie­siony do klasy III Orderu został kawaler Kaz­imierz Smoliński a do klasy II ks. Kapelan Prałat Piotr Wysga, który też w imie­niu zgro­mad­zonych dam i kawalerów podz­iękował ks. Prał. Józe­fowi Pick­owi za zaprosze­nie na uroczys­tość inau­gu­ra­cyjną Koman­dorii Starog­a­rdzkiej. Do przy­go­towa­nia się części kuli­narnej uroczys­tości odpus­towej przy­czynił się kawaler Leszek Meler, a zwłaszczaTadeusz Wło­dar­czyk z pro­duk­tami firmy „Iglo­tex”. Dama Jan­ina Lubawska, kawalerowie Ste­fan Lubawski i Ryszard Szwoch w cza­sie mszy złożyli dar dla parafii. Po mszy, w cza­sie rautu mogliśmy zapoz­nać zgro­mad­zone władzemi­asta i zapros­zonych gości z naszą dzi­ałal­noś­cią chary­taty­wną. Niek­tórzy z nas brali udział w aukcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dokony­wali zakupów w stoiskach zor­ga­ni­zowanych wokół kościoła.

Przy parafii dzi­ała Parafi­alne Cen­trum Cor Cordium obe­j­mu­jące opieką osoby niepełnosprawne (CARiT) i zdrowe (parafi­alna świ­etlica dla dorosłych, młodzieży i dzieci ). Przy­chod­nia lekarska (filia przy­chodni lekarskiej przy ul. Hallera w Starog­a­rdzie), ale także Warsz­tat Ter­apii Zaję­ciowej dla niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopo­mocy — świ­etlice środowiskowe dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Dzi­ała również Stacja Opieki Car­i­tas nad chorymi i starszymi, punkt wypoży­cza­nia sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego oraz gabi­net rehabilitacyjny.

1 wrześ­nia 2012 r.

Jak co roku w sobotę, przed pier­wszą niedzielą wrześ­nia, nasz kawaler Tomasz Winiecki zor­ga­ni­zował w rocznicę Szarży 18 Pułku Ułanów Pomors­kich w Kro­jan­tach mszę św. którą odpraw­ili O.Rakoczy Paulin z Jas­nej Góry wraz z ks. pro­boszczem Piotrem Kotewiczem. Mszę odpraw­iono w kapliczce włas­nym sumptem wys­taw­ionej w parku dworskim w roku ubiegłym.

Fun­dacja „Szarża pod Kro­jan­tami”, której preze­sem jest pani mece­nas Grażyna Winiecka wraz z mężem Tomaszem współor­ga­ni­zowali w dniu 2 wrześ­nia 2012 roku w Kro­jan­tach pod Cho­jni­cami wid­owisko his­to­ryczne, upamięt­ni­a­jące jeden z najbardziej znanych epi­zodów Wojny Obron­nej 1939 roku – szarżę 18. Pułku Ułanów Pomors­kich. Trady­cyjnie, obchody przyjęły formę wid­owiska his­to­ryczno – mil­i­tarnego z aut­en­ty­czną szarżą ponad 120 współczes­nych kawalerzys­tów. W dorocznych uroczys­toś­ci­ach wzięli udział m.in. przed­staw­iciele Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej, Dowódca Wojsk Lądowych, gen. broni Zbig­niew Głowienka, Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmech­a­ni­zowanej gen. dyw. Janusz Bronow­icz, przed­staw­iciele władz państ­wowych wojew­ództwa pomorskiego, samorządów lokalnych, rodza­jów Sił Zbro­jnych oraz licznie przy­byli wid­zowie, których liczba przekroczyła w tym roku 20 tysięcy.

3 wrześ­nia 2012 r.

Nasz prze­o­rat zad­bał także o dzieci którym łącznie dostar­c­zono ponad 600 kg pro­duk­tów, jak bagi­etki, pizze, pierogi. Pro­dukty oczy­wiś­cie były darem naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Dys­try­bucja zajął się nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga. Pro­dukty dotarły do min­is­tran­tów i grupy litur­gicznej w Gar­czynie, młodzieży niepełnosprawnej z grupy „Arka Noego” będąca na obozie Nowej Wsi k. Jabłonowa, dzieci z półkolonii „Rodziny Kolp­inga” w parafii św. Krzyża. Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski zaś dostar­czył część pro­duk­tów dla dzieci i młodzieży będącej na półkolo­ni­ach w parafii Świętego Józefa w Tczewie. Dzięki takiej orga­ni­za­cji i hojności wspo­mogliśmy tych, którzy najbardziej potrze­bują naszej pomocy.

16 wrześ­nia 2012 r.

W tym roku odbył się się na tere­nie parku i w budynku Cen­trum Kul­tury i Sztuki Wielki Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie” w dniu 16 wrześ­nia 2012 roku w godz. 1518. Patronat objął prezy­dent miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki, przy życ­zli­wości i pomocy dyrekcji i pra­cown­ików Cen­trum Kul­tury i Sztuki. Otwierał Fes­tyn wiceprezy­dent Zenon Drewa.

Były bezpłatne bada­nia medy­czne i porady dla wszys­t­kich mieszkańców. Z dużym zaan­gażowaniem udział wzięły firmy: Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie, Szpi­tale Tczewskie, Przy­chod­nia „Rogowscy”, Przy­chod­nia „Medyk”, ale także policja, straż miejska, straż pożarna oraz Zakład Utylizacji.

W cza­sie Wielkiego Pikniku 3. godzinny kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności wykon­ały zespoły: Przed­szkole Niepub­liczne “Jarzębinka”, Przed­szkole nr 8, Chór Męski “ECHO” z Tczewa, Zespół „Qua­tro Voci”, Zespół Kam­er­alny „Deesis” ze Szkół Katolic­kich , Zespól Mega Ton — Mar­iusza Dworakowskiego z solistką Elizą Myszkiewicz ale także znany Zespół “ Bur­czy­bas “ z Gniewa. Tańczyła też młodz­i­utka Zuzanna Bonk.

Całość pro­fesjon­al­nie prowadzili nasz kawaler Włodz­imierz Mroczkowski w towarzys­t­wie Mag­daleny Olszewskiej. Witold Sos­nowski z naszego Prze­o­ratu przeprowadził son­daż doty­czący pro­fi­lak­tyki i służby zdrowia na tere­nie Tczewa, aby następny Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie” był jeszcze lep­szy i uwzględ­niał oczeki­wa­nia mieszkańców naszego miasta. Fun­dował też cenne nagrody.

Każdy zespół prowadzący stoisko medy­czne otrzy­mał od nas ciasta i kawę, oczy­wiś­cie fun­dacji kawalerów Leszka Mel­era i Pio­tra Rezmera. Ale najwięk­szą atrakcją były różno­rakie ciasteczka piec­zone i roz­dawane wszys­tkim mieszkań­com naszego miasta uczest­niczą­cym w Festynie.5000 ciastek z pro­duk­tów L.Melera piekła i roz­dawała młodzież z Ośrodka Szkole­nia iWychowa­nia OHP. Sza­cować należy iż ponad 2800 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało zdar­mowych porad i badań. Badanie poziomu ciśnienia, poziomu cukru, cho­les­terolu, sprawności psy­cho­ru­chowej w tes­tach prze­siewowych, pomiar wagi i obliczanie wskaźnika masy ciala BMI — porady diete­tyka, badanie mowy i słuchu, testy pamięci test sprawnoś­ciowy na row­erze treningowym — wpływ wysiłku fizy­cznego na akcję serca, zabawy dla dzieci rozład­owu­ją­cych agresję, porady neu­rol­o­gopedy — autyzm, wykony­wano masaże lim­faty­czne, tajskei, lecznicze. Także wykony­wano prostą diag­nos­tykę lab­o­ra­to­ryjną, były porady położnicze, infor­ma­cje o szkole rodzenia oraz porady lekarza pedi­atry. Oferta pro­bio­tyków oraz wit­a­min dla noworod­ków i niemowląt, stoisko reha­bil­i­ta­cyjne, mam­mo­grafia — szkole­nie nafan­tomach pro­fi­lak­tyki raka piersi, ćwiczenia i nauka pier­wszej pomocy przedlekarskiej. Pro­mocja kos­me­tyków, wys­tawa i pokazy biżu­terii. W różnych stoiskach gry i zabawy dla dzieci i młodzieży — przez gry do zdrowia. Na stoisku policji, strażymiejskiej i straży pożarnej — infor­mowano o bez­pieczeńst­wie, prewencji udziela­niu pomocy poprzez gry, zabawy, ćwiczenia, zaś na stoisku Zakładu Utyl­iza­cji Odpadów Stałych uświadami­ano iż ekolo­gia to zdrowie. Na 25 stoiskach roz­dano tysiące ulotek, broszur, kat­a­logów, gadżetów i słody­czy. Najwięcej stoisk przy­go­towali: Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie wraz z Szpi­ta­lami Tczewskimi, Przy­chod­nie „Rogowscy” oraz Przy­chod­nia „Medyk”. Fes­tyn real­i­zowali kawalerowie: całość logisty­czna — Włodz­imierz Mroczkowski, przy pomocy Woj­ciecha Antoniewicza i Tadeusza Bąka. Zaopa­trze­nie w poczęs­tunek i goszcze­nie zac­nych gości Halina Cybul­ska — dama naszego Prze­o­ratu. Pomysł, opra­cow­anie plas­ty­czne i orga­ni­za­cja całości naszego Prze­ora Ste­fana Kukowskiego.

20 wrześ­nia 2012 r.

Piekar­nia „MELER” jest znana nie tylko z wyśmien­itego pieczywa oraz wyrobów cukier­niczych lecz również z pode­j­mowanej przez jej właś­ci­ciela Leszka Mel­era, kawalera Orderu Świętego Stanisława, inten­sy­wnej dzi­ałal­ności dobroczyn­nej. Stały patronat od lat nad Klubem Sportowym „Wierzyca” Pelplin i Uczniowskim Klubem Sportowym Gminy Pelplin TENI­SISTARudno. Dobrodziejstw doz­nają również: Zespół Szkół Rzemieśl­niczych i Kupiec­kich Tczew, Zespół Szkół w Sub­kowach, Zespół Szkół Eko­nom­icznych Tczew „Gala Absol­wen­tów 2012”, II Konkurs Plas­ty­czny „Portret Mojej Matki” Fab­ryka Sztuk CREA­TUS Tczew, wielka impreza plen­erowa Kociewiacy, Kaszubi – pomiędzy kul­tur­ami Krzyżacy. Od lat wielu Jar­mark Cys­ter­ski w Pelplinie wspiera też dzi­ałal­ność Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kul­tury i Muzyki Łowieck­iej, nato­mi­ast Sto­warzysze­nie „Ogród nadzieji” zbiera fun­dusze dla Tczewskiego Hospicjum.

Bóg zapłać Kawalerze!

21 wrześ­nia 2012 r.

Cenną inic­jatywę pod­jęła Koman­do­ria Starog­a­rdzka naszego Prze­o­ratu. Pod­jęli wysiłek utworzenia w swoim mieś­cie hos­picjum. Pod prze­wod­nictwem koman­dora ks. Józefa Picka, akty­wnej w tych planach damy Janiny Lubawskiej i kawalera Ryszarda Szwocha rozpoczęto poważne roz­mowyi doko­nano rozpoza­nia warunków lokalowo-​organizacyjnych. Całodobowe hos­picjum jest niezbędne dla społeczności miasta i powiatu starog­a­rdzkiego. Wzmi­ankować należy o nieod­płat­nym świad­cze­niu przez kaw. R.Szwocha na rzecz pub­l­i­cystyki: artykuły i prace redak­cyjne w „Biule­tynie Parafii św. Mateusza w Starog­a­rdzie Gd.” Pod­jął się redakcji wydawnictwa jubileuszowego ku czci śp. ks. Bernarda Sychty (ze wspom­nieni­ami m.in. prymasa-​seniora abp. H.Muszyńskiego, abp. E.Piszcza, bp. W.Meringa).

22 wrześ­nia 2012 r.

Prze­o­rat nasz pod­jął się fun­dacji relik­wiarzadla parafii św. Fran­ciszka z Asyżu. Pro­jekty i mod­ele relik­wiarzy wykonał kawaler Ste­fan Kukowski, dając do zaopin­iowa­nia ks. Biskupowi Janowi Bernar­dowi Szladze i pro­boszc­zowi kan. Janowi Bukowi. Został wybrany model z krzyżem św. Dami­ana nagran­i­towej skale — najpełniej odd­a­jący istotę misji Świętego Fran­ciszka. Sre­brny krzyż o wysokości 36 cm, pełno­plas­ty­czny z reliefowym przed­staw­ie­niem Chrys­tusa ukrzyżowanego wyko­nany jest w sre­brze o wadze 2 kg. W górnej części ramienia krzyża zwanego fran­ciszkańskim zna­j­duje się puszka na umieszcze­nie relik­wii Świętego Biedaczyny sprowad­zone z Rzymu. Trudu real­iza­cji tegos­re­brnego dzieła pod­jął się nasz pos­tu­lant Leszek Boguszewski wykonu­jąc w darze ten relik­wiarz. Artysty­cznie okuty kamień jest dziełem kawalera Woj­ciecha Antoniewicza.

Bóg zapłać!

Na wszys­tkie mate­ri­ały związane z wyko­naniem tego sre­brnego dzieła łożyły damy Halina Cybul­ska, Halina Klińska i Krystyna Puszcz oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Tadeusz Wlo­dar­czyk oraz Tomasz Winiecki. Dzięk iich hojności pow­stało prawdziwe dzieło sztuki sakral­nej. Z takim darem idziemy na wielką uroczys­tość kon­sekracji koś­cioła Świętego Fran­ciszka w Tczewie.

23 wrześ­nia 2012 r.

Abp Hen­ryk Muszyński kon­sekrował koś­ciół św. Fran­ciszka z Asyżu w Tczewie. Pry­mas senior pod­kreślił radość, że w Polsce pow­sta­jąnowe koś­cioły jako wyraz „duchowej wol­ności, którą się cieszymy i która umożli­wiła wzniesie­nie tej świą­tyni”. Admin­is­tra­tor diecezji pelplińskiej bp Wiesław Śmigiel życzył parafi­anom przed Rok­iem Wiary: „ten koś­ciół będzie jeszcze piękniejszy, gdy zawsze będą w nim­ludzie prag­nący wyz­nawać, cele­brować i przeży­wać swoją wiarę”. W uroczys­tości wzięli udział biskupi: Wiesław Śmigiel, admin­is­tra­tor diecezji pelplińskiej oraz Piotr Krupa, biskup pomoc­niczy senior tej diecezji. Licznie przy­byli księża, kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Prze­o­ratu Pomorskiego, przed­staw­iciele władz państ­wowych, samorzą­dowych i mieszkańcy Tczewa. Z inic­jatywy Prze­o­ratu pow­stał dar dla­parafii — sre­brny relik­wiarz. Nasz przeor Ste­fan Kukowski również w darze wykonał pełną wiz­ual­iza­cję kon­sekracji i intron­iza­cji — pro­jekty wszys­t­kich plakatów, fold­erów, podz­iękowań, tek­stów aktu kon­sekracji i intron­iza­cji, wydrukował też wszys­tkie zaproszenia.

Po mszy św. uroczyś­cie odczy­tano akty kon­sekracji koś­cioła i intron­iza­cji relik­wii. Pod­pisali je duchowni, samorzą­dowcy oraz w imie­niu dam i kawalerów Orderu nasz przeor. Pod­pisali go również dona­torzy: Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Leszek Boguszewski, Halina Cybul­ska, Zbig­niew Ciec­holewski, Antoni Fila, Halina Klińska, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Krystyna Puszcz, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Tomasz Winiecki, Tadeusz Włodarczyk.

O randze i znacze­niu uroczys­tości mówił admin­is­tra­tor Diecezji Pelplińskiej ks. biskup Wiesław Śmigiel. Ks. Jan Buk podz­iękował ks. arcy­biskupowi za poświęce­nie świą­tyni, Prze­o­ra­towi za dar relik­wiarza, Chórowi Męskiemu „Echo” za uświet­nie­nie mszy, a wszys­tkim obec­nym za udział. Następ­nie cel­e­bransi i wierni odd­ali cześć relik­wiom Biedaczyny z Asyżu. Abp Hen­ryk Muszyński otrzy­mał od nas kro­nikarski zapis naszych poczy­nań chary­taty­wnych w ramach Orderu Świętego Stanisława, czym był bardzo zain­tere­sowany. Ciekawą roz­mowę mieliśmy z p. Ryszar­dem Rynkowskim, który jest wielkim kawalerem Bractwa Krzyża Hon­oru św. Jerzego przy Sank­tu­ar­ium Maryjnym w Górce Klasz­tornej na Kra­jnie. Da Bóg, to wspól­nie wykon­amy jakieś dzieło chary­taty­wne. Także kawalerowi Piotrowi Rezmerowi należy podz­iękować za wyk­wintny cater­ing dla wszys­t­kich zapros­zonych gości. W bardzo, bardzo dużym stop­niu spon­soru­jąc te dania. Serdeczne Bóg zapłać tym Damom i Kawalerom, którzy ofi­arowali hojny dar — sre­brny, artysty­czny relik­wiarz dla parafii Św. Fran­ciszka w Tczewie. Nie wszyscy mogli dostąpić zaszczytu niesienia relik­wiarza, ale obec­noś­cią i mod­l­itwą byliśmy wszyscy razem.

25 wrześ­nia 2012 r.

Spotkanie Ks. infułata Stanisława Grunta dyrek­tora eko­nom­icznego Kurii Pelplińskiej, ks. Kan. Win­cen­tego Pyt­lika dyrek­tora Muzeum Diecez­jal­nego wraz z kawalerem Zbig­niewem Ciec­holewskim zor­ga­ni­zował przeor Ste­fan Kukowski. Omówiono przy­go­towane przez firmę „Ciec­holewski” pro­jekty kli­matyza­cji muzeum, gdyż muzeum pro­fesjon­al­nej kli­matyza­cji nie posi­ada, co zagraża bez­cen­nym zabytkom tam zgro­mad­zonym. Po dyskusji wybrano odpowiedni pro­jekt do real­iza­cji. Księża z radoś­cią przyjęli deklarację naszego kawalera, który zapewnił o bezpłat­nym wyko­na­niu pro­jek­tów, jak real­iza­cji owielkiej wartości mate­ri­al­nej. Podz­iękowali także Prze­o­ra­towi, a szczegól­nie naszemu kawalerowi Z.Ciecholewskiemu i kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi za całoroczne wspieranie dzi­ałal­ności Muzeum Diecezjalnego.

27 wrześ­nia 2012 r.

Nasz Prze­o­rat, a szczegól­niekawaler Zbyszek Ciec­holewski był głównym dar­czyńcą baneru o powierzchni 40 metrów, który Sto­warzysze­nie Współpra­cown­ików Paulińs­kich Grupy Północ umieś­ciło za zgodą p. Tadeusza Bubki na jego wia­cie. Ten ogromny baner ma być reflek­sją dla kierow­ców jadą­cych autostradą. I oby tak było.

26 października 2012 r.

Prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Poblocki wraz z Prze­wod­niczą­cym Rady Mirosławem Augustynem zaprosili przed­staw­icieli wszys­t­kich firm i orga­ni­za­cji, które wzięły udział w przy­go­towa­niu i real­iza­cji Wielkiego Fes­tynu Zdrowot­nego na którym zgro­madzil­iśmy ok. 2800 mieszkańców naszego miasta. Przeprowad­zono bada­nia poziomu ciśnienia, poziomu cukru, cho­les­terolu, sprawności psy­cho­ru­chowej w tes­tach prze­siewowych, pomiar wagi i obliczanie wskaźnika masy ciala, badanie mowy i słuchu, testy pamięci test sprawnoś­ciowy, zabawy dla dzieci rozład­owu­ją­cych agresję, porady neu­rol­o­gopedy, wykony­wano masaże. Także wykony­wano prostą diag­nos­tykę lab­o­ra­to­ryjną, były porady położnicze, infor­ma­cje o szkole rodzenia oraz porady lekarza pedi­atry. Na 25 stoiskach roz­dano tysiące ulotek, broszur, kat­a­logów, gadżetów i słody­czy. O tym co się dzi­ało poin­for­mował nasz Przeor, który też podz­iękował wszys­tkim za wkład i zaan­gażowanie w to chary­taty­wne dzieło. Dla szczegól­nie zasłużonych firm i osób przy­go­towal­iśmy kilka­dziesiąt podz­iękowań. Nasz kawaler Witold Sos­nowski przekazał wyniki anal­izy przeprowad­zonej w cza­sie fes­tynu przez niego anki­ety doty­czącej pro­fi­lak­tyki i lecznictwa w naszym mieś­cie. Spotkanie przy kawie uświet­nił zespół dzieci z przed­szkola „Jarzębinki” pod dyrekcją p. Janiny Mroczkowskiej.

Wiceprezy­dent Zenon Drewa pod­kreśla­jąc wielką potrzebę takich akcji wręczał dyplomy. Spec­jal­nymi dyplo­mami wyróżni­eni­zostali orga­ni­za­torzy z Prze­o­ratu: kawalerowie Włodz­imierz Mroczkowski, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Piotr Rezmer oraz dama Halina Cybul­ska, która przy­go­towała gościnny namiot naszego prze­o­ratu. Kawalerowie wsparli akcje hojnymi darami i czyn­nie uczest­niczyli w przy­go­towa­niu i przeprowadze­nie fes­tynu. Można było zauważyć jak wiele pracy włożyli w zakończe­nie tej akcji.

26 października 2012 r.

Rekon­strukcja krypty grobowej rodziny Czarlińs­kich w tczewskim koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego to inic­jaty­waa kapelana ks. Prałata Pio­tra Wysgi, ale i dar kawalera Woj­ciecha Antoniewicza. Wyko­nano pod budowę rokokowy ołtarz, coko­liki przyś­ci­enne, renowację filarków stopni ołtar­zowych. Wszys­tko ze staran­nie dobranego szarego gran­itu impala. Dar na wieki.

Bóg zapłać dobroczyńcom!

8 grud­nia 2012 r.

Ingres biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny uli­cami miasta z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego do kat­edry rozpoczął się uroczystą pro­cesją w której do której udzi­ału popros­zona nasz Prze­o­rat Pomorski.

Na początku Mszy św. bullę nom­i­na­cyjną Benedykta XVI odczy­tał nuncjusz apos­tol­ski abp Celestino Migliore, on też wprowadził biskupa Kasynę na kat­e­drę biskupów pelplińs­kich i wręczył mu pas­torał. W uroczys­tości wzięło udział ponad 30 arcy­biskupów i biskupów z Pol­ski, w tym Pry­mas Pol­ski abp Józef Kowal­czyk abp Sła­woj Leszek Głódź, met­ro­polita gdański i abp Mieczysław Mokrzy­cki ze Lwowa. W drzwiach wypełnionej po brzegi kat­edry, bp Kasyna ucałował krzyż i pokropiłwiernych wodą świę­coną. Zebranych pow­itał biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Naw­iązał do korzeni Pelplina, które tworzyli cys­tersi oraz do trwa­ją­cych od wieków ścisłych więzów Pelplina z Gdańskiem. Admin­is­tracja Koś­cioła w Polsce w 1992 roku jeszcze bardziej zbliżyła i zjed­noczyła diecezje metropolii gdańskiej. „Zauważył, że obję­cie urzędu biskupa pelplińskiego przez biskupa Ryszarda Kasynę wyz­nacza „nowy czas – czas wdz­ięczności Bogu za nowego Pasterza, czas radości, nowego entuz­jazmu i nowej pracy ewan­ge­liza­cyjnej”. Bullę papieszaw­ier­a­jącą nom­i­nację biskupa Kasyny na pasterza Koś­cioła Pelplińskiego wręczył abp Migliore. Była to piękna uroczys­tość. Komu­nikaty­wność, otwar­cie i uśmiech to bardzo ludzkie cechy Biskupa zbliżają nas do Koś­cioła. W Prawdzie i Miłości trwa­jmy z Nim przy Bogu i Niepokalanej Maryii w miarę naszych możli­wości czyniąc dobro. Po Ingre­sie proszeni byliśmy na obiad. Udział mogli wziąć: dama Halina Cybul­ska i kawalerowie: Tadeusz Bąk, Leszek Boguszewski, Andrzej Grzyb, Leszek Meler, Ste­fan Kukowski, Ste­fan Lubawski, Mar­iusz Matuszewski, Kaz­imierz Smoliński, Tadeusz Serocki oraz księża ks. prałat Józef Pick i prałat Piotr Wysga. Pro­jekt karty pocz­towej, pro­jekty i real­iza­cja wiz­ual­iza­cji całego Ingresu należały w wyko­na­niu naszego przeora.

13 grud­nia 2012 r.

Kon­cert Czwartkowy zaty­tułowany „Pieśni Pol­skie” odbył się w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie. Tym razem usłyszeliśmy utwory Feliksa Nowowiejskiego, Ignacego Paderewskiego, a także Fry­deryka Chopina. Wid­owisko trady­cyjnie przy­ciągnęło do gmachu Muzeum wielu gości, zach­wyconych brawurowym wyko­naniem wszys­t­kich pieśni. Kon­cert uświet­nił swą obec­noś­cią Ksiądz Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna. Kon­cer­towi towarzyszyła także prezen­tacja wys­tawy mitr biskupich i opac­kich zaty­tułowana „Dziedz­ictwo”. Pro­jekty i real­iza­cja plansz na wys­tawie kawalera Ste­fana Kukowskiego.

17 grud­nia 2012 r.

Spotkanie opłatkowe na zaprosze­nie Biskupa Ryszarda Kasyny w gmachu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie zgro­madz­iło prawie trzystu uczest­ników. Prowadził jak zawsze dyrek­tor ks. infułat Stanisław Grunt. Słowo do zebranych skierował biskup Ryszard Kasyna, który przy­pom­niał, że zebrani stanowią grupę „osób bardzo zaan­gażowanych w życie społeczne i życie swoich środowisk lokalnych”, dlat­ego „(…) takie wspólne spotkanie jest potrzebne, aby tworzyć wspól­notę w diecezji”. Bp Kasyna zauważył, że budowanie wspól­noty lokalnej jest konieczne, aby nie wchodzić w styl „(…) rywal­iza­cji pomiędzy sobą w aspekcie różnych pomysłów czy kole­jnych wyborów, ale aby real­i­zować prag­nie­nie szuka­ni­awspól­nego dobra”. Hier­ar­cha wyraził przeko­nanie, że spotkanie w atmos­ferze świątecznej nie odd­ali codzi­en­nych bólów i trosk, z którymi muszą się borykać osoby odpowiedzialne za życie społeczne, ale „(…) spotkanie to pomaga w złoże­niu trosk u żłóbka Dzieciątka Jezus i zaw­ierze­niu ich Dobremu Bogu”. Długi czas trwało łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Pod­czas spotka­nia, po raz pier­wszy, została wręc­zona nagroda, „Vox Pelplini”, którą przyz­nało diecez­jalne Radio Głos za „rzetelną współpracę infor­ma­cyjną” pomiędzy przed­staw­icielami samorządów tery­to­ri­al­nych a tą rozgłośnią. W tym roku bp Kasyna wręczył nagrodę główną Starostwu Tczewskiemu.

Na spotkanie z J.E. Ryszar­dem Kasyną przy­była dama Halina Cybul­ska i Jan­ina Lubawska oraz kawalerowie kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Andrzej Grzyb, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch,Tomasz Winiecki. Ale także pos­tu­lanci Leszek Boguszewski i Sła­womir Flis­sikowski. Ste­fan Kukowski wręczył Biskupowi dar od całego Prze­o­ratu — kom­plet stuł wg spec­jal­nego pro­jektu z herbem i zawołaniem Biskupa. Dar został przyjęty z dużym zaciekaw­ie­niem i radoś­cią. Po spotka­niu przys­tąpil­iśmy do poczęs­tunku wigilijnego.


W cza­sie rozmów przy stole wig­ili­jnym infor­mowal­iśmy zain­tere­sowane osoby o dzi­ałal­ności chary­taty­wnej w Orderze Świętego Stanisława. Uzgod­nil­iśmy też audi­encję u J.E. Biskupa Pelplińskiego, w cza­sie której przed­staw­imy dzi­ałal­ność i plany naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Żywe zain­tere­sowanie wzbudz­iły też śpiewniki z kolę­dami fun­dacji kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego, które roz­dal­iśmy zgro­mad­zonym na spotka­niu samorządowcom.

23 grud­nia 2012 r.

Dary dla ubogich z inic­jatywy kawalera Witolda Sos­nowskiego roz­dano potrze­bu­ją­cym bied­nym i bez­dom­nym. Przekazano 200 kg pierogów z kapustą firmy Iglo­tex (kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka), 300 chle­bów, 120 czeko­lad, ale także kredki i zeszyty. Do akcji włączył się kawaler Tadeusz Bąk. Z dobroczyn­nej akcji sko­rzys­tało ok. 200 osób.

23 grud­nia 2012 r.

Wielka Wig­ilia Miejskapo raz dziesiąty została zor­ga­ni­zowana w Parku Kopernika w Tczewie. Patronat nad uroczys­toś­cią objął biskup pelpliński Ryszard Kasyna.Trady­cyjnie całość rozpoczęły kolędy w wyko­na­niu chóru męskiego „Echo”. Życzenia oraz bło­gosław­ieństwo księdza Biskupa, wspólny śpiew kolęd, przekazanie światła betle­jem­skiego przez tczews­kich harcerzy. Życzenia mieszkań­com złożyli prezy­dent miasta, starosta, komen­dant policji i straży, a w imie­niu wszys­t­kich dar­czyńców kawaler Włodz­imierz Mroczkowski. Po czym wszyscy podzielili się opłatkiem fun­dacji Kurii Pelplińskiej, których roz­dano 15.000. Prawie 4.000 śpiewników z kolę­dami fun­dacji miasta, starostwa i kawalera Z.Ciecholewskiego roz­dali harcerze. Było wielu dar­czyńców: restau­ra­torów, piekarzy, orga­ni­za­cje społeczne, szkoły i przed­szkola. Na dużej sce­nie wys­tępowały chóry, na małej sce­nie jasełka dla najmłod­szych. W żywym żłóbku uwagę przykuwały, nie tylko najmłod­szych uczest­ników Wig­ilii, żywe zwierzęta. Liceum Katolickie przy­go­towało ani­mację scen z Betle­jem. Najwięk­szy tłum był przy wydawa­niu ponad dwóch tysięcy zabawek. Dar tysiąca chle­bów od firmy Metryka przy­go­towali nasi kawalerowie: W.Sosnowski, W.Antoniewicz, T.Bąk, a poma­gał w roz­dawa­niu Biskup Ryszard Kasyna i starosta tczewski Józef Puczyński. O ciepłą kawę i herbatę dla obsługu­ją­cych zad­bała H.Cybulska. Pomoc w prowadze­niu Wig­ilii na dużej sce­nie była ze strony K.Smolińskiego. Najwięk­szymi dar­czyń­cami byli kawalerowie: T.Wło­dar­czyk, P.Rezmer i L.Meler. Orga­ni­za­cją logistyki jak zawsze należała do W.Mroczkowskiego. Spotkanie zor­ga­ni­zował samorząd miasta Tczewa, Starostwo Powia­towe przy współudziale Kurii Diecez­jal­nej w Pelplinie oraz Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.