maj

7 maja 2020 r.

Wspani­ała, wielo­let­nia współpraca na polu dzi­ałań chary­taty­wnym teraz zaowocow­ała dostar­cze­niem maseczek ochron­nych pro­dukcji sióstr Win­cen­tynek. Kilka­set maseczek na samym początku pan­demii dostar­czyliśmy rodzi­nom (szczegól­nie wielodziet­nym) ale także wiele ode­brał dla swych podopiecznych dyr. Arka­diusz Kiem­czyński do Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Dal­szych kilka­set otrzy­mały tczewskie przed­szkola Blue Kids i Akademia Przed­szko­laka. Liczymy na ustępowanie pan­demii, aby akty­wnie włączyć się w dzi­ała­nia prospołeczne.

14 maja 2020 r.

Zmarł nagle dobry i bogob­o­jny Janusz Ces­sak — ojciec naszej damy w Orderze Katarzyny Stu­deny. W uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych ze względu na pan­demię Prze­o­rat Pomorski był reprezen­towany tylko przez Prze­ora. Pozostali członkowie Prze­o­ratu łączyli się przez mod­l­itwę z naszą siostrą pogrążoną w bólu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

17 maja 2020 r.

Na zdję­ciu jest portret ole­jny, który z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II zaw­iesił w koś­ciele w Pos­tolinie koman­dor sztum­ski Piotr Stec — inic­ja­tor całej akcji. Obraz ma for­mat 100×80, jego autorką jest, znana malarka Gabriela Badurek z Elbląga. W Sztu­mie, w Zakładzie Karnym miała być wys­tawa „Odblask tajem­nicy”- wys­tawa 12 czołowych pol­s­kich malarzy, która ze względu na pan­demię została prze­nie­siona na inny dogodny czas. Rok Świętego Jana Pawła II trwa w formie takiej, jaką można stosować. Chwała pomysło­dawcy i darczyńcom.

17 maja 2020 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

WYS­TAWA MALARSTWA

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł II)

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. W „Liś­cie do artys­tów” św. Jan Paweł z ubole­waniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczes­nej rozeszły się, i apeluje do artys­tów, by powró­cili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum. Wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” jest próbą zbiorowego odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego do artys­tów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody, dając plas­ty­czny wyraz przeży­wa­niu swej wiary w XXI w.

Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwu­nastu wybit­nych artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tem­aty. Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześ­ci­jańska. W obliczu coraz częst­szych pro­fanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest anti­do­tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zonej przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jącej tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego widza.

Prag­niemy zain­tere­sować JE Księdza Kar­dy­nała ideą wys­tawy, prosimy o wpar­cie naszej inicjatywy,

obję­cie jej hon­orowym patronatem

i bło­gosław­ieństwo dla wszys­t­kich jej uczest­ników, orga­ni­za­torów i współpracowników

oraz udział w wernisażu w lipcu 2020

18 maja 2020 r.

Eksce­lencjo — Księże Arcybiskupie.

Dos­to­jni goś­cie jubileuszowego, set­nego, comiesięcznego spotkania

„Z Janem Pawłem II ku przyszłości” w tym unikalnym w skali świata Muzeum.

Pragnę prosić, i zobow­iązuję prze­ora Kon­fraterni Staropol­skiej pana Krzysztofa Zbro­jkiewicza, do wręczenia w imie­niu Kapituły Medalu „Roku Jana Pawła” Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie za wielo­let­nią, bezprece­den­sową w skali świata, dzi­ałal­ność na rzecz chwały i świę­tości Jana Pawła II.

Krzysztofie, Przy­ja­cielu!

Nie mogę oso­biś­cie na Twoje ręce wręczyć ten skromny dowód mego, przepraszam naszego, doce­nienia wielo­let­niego wysiłku w szerze­niu, już teraz kultu i chwały naszego najwięk­szego Polaka.

Setne spotkanie — finis coro­nat opus.

Pod­pisał: Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski

Uwzględ­ni­a­jąc czas pan­demii odd­ele­gowal­iśmy prze­ora z Częs­to­chowy, aby wręczył Medal Roku Świętego Jana Pawła (Medal pow­stał z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu — w kapit­ule Medalu są kawalerowie: Leszek Stad­niczenko, Piotr Stec, Zbyszek Nowak, Ste­fan Kukowski) Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie. Lau­dację przy wręcze­niu medalu wygłosił arcy­biskup częs­to­chowski ks. prof. dr. hab. Wacław Depo. Medal wręczyli na ręce właś­ci­ciela, zarazem dyrek­tora Muzeum pana Krzysztofa Witkowskiego. Finis dla świa­towego for­matu społecznika nie ist­nieje. Właśnie w tym muzeum nasz Prze­o­rat Pomorski 10 czer­wca kon­tyn­uować będzie pery­gry­nację wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” dla pub­liczności. Wys­tawę objął swym patronatem abp Wacław Depo i Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. Kult Świętego JP II Order Św. Stanisława rozsz­erza przez wys­tawy, kon­certy, konkursy.

19 maja 2020 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł)

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. Kon­cert „Odblask Tajem­nicy” jest próbą odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody. Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest wartoś­ciowa sztuka chrześ­ci­jańska, na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zona przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem muzy­cznym w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jąca tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego odbiorcy.

Kon­certy „Odblask Tajem­nicy”, odpowiada­jąc na apel św. Jana Pawła, będą pełnić ważną funkcję ewan­ge­liza­cyjną: przy­bliżać człowiekowi XXI w. coraz częś­ciej zapom­i­nane wartości chrześ­ci­jańskie oraz inspirować do reflek­sji na tem­aty religijne.

Przez cały 2020 r. inspiru­jmy i orga­nizu­jmy kole­jne odsłony muzyczne.

Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił do udzi­ału w tworze­niu kon­certów muzyków, kom­pozy­torów i wykon­aw­ców, licząc na włącze­nie się lokalnych muzyków. Mamy też kom­pozy­cje muzy­czne naszego kawalera Mar­iusza Matuszewskiego.

Zwracamy się z prośbą do wszys­t­kich dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława:

orga­nizu­jmy Kon­certy Muzy­czne „Odblask Tajem­nicy”, które będą pro­mocją pol­skiej muzyki poświę­conej czci i ideom Świętego Jana Pawła.

Prze­o­rat Pomorski może wspomóc takie dzieło poprzez rady orga­ni­za­cyjne, wyko­nanie pro­jek­tów plas­ty­cznych, pomoc przy lau­dacji otrzy­ma­nia Medalu Roku Świętego Jana Pawła.

22 maja 2020 r.

Także o inic­jaty­wie Orderu Św. Stanisława jest: TVP3 „W drodze” 17 maja i także na:

https://​tczew​.naszemi​asto​.pl/wystawa-​odblask-​tajemnicy-​w–holdzie-​janowi-​pawlowi-​ii/​ar/​c13-​7706811

O wielkiej roli w inicjowa­niu i orga­ni­za­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” jed­nego z najz­namien­it­szych malarzy pol­s­kich, pana Marcina Koł­panow­icza, jest na innych stronach inter­ne­towych i na youtube. Wielkie Bóg zapłać.

23 maja 2020 r.

Prze­o­rat Pomorski pod­jął inic­jatywę ks. Mirosława Prze­chowskiego (z którym współpracuję od wielu lat, gdy był pro­boszczem w Turzu — vide zapisy na naszych stronach) konkursu plas­ty­cznego i wiz­ual­iza­cji mul­ti­me­di­al­nych włącza­jąc do cyklu „Odblasku Tajem­nicy”, odpowiedzi na list Papieża JP II do artys­tów. Rozsz­erzyliśmy zakres reflek­sji i dzieł plas­ty­cznych obe­j­mu­jąc nie parafię, ale cały kraj. Będziemy pro­mować tę inic­jatywę, wykon­amy wiz­ual­iza­cję, przy­go­tu­jemy nagrody i współor­ga­ni­za­cję jesi­enne spotkanie z udzi­ałem biskupa. Liczymy na współpracę dam i kawalerów całego Orderu Świętego Stanisława.

25 maja 2020 r.

„Kocha­j­cie ojczystą ziemię. Kocha­j­cie swoją świętą wiarę i trady­cję włas­nego Nar­odu. Wyrośni­j­cie na ludzi hon­oru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartoś­ciom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” — Witold Pilecki. W 72. rocznicę śmierci Witolda Pileck­iego — rot­mistrza kawa­lerii Wojska Pol­skiego, żołnierza Armii Kra­jowej, współza­łoży­ciela Tajnej Armii Pol­skiej. Grupka tczews­kich patri­otów, z inic­jatywy młodzieży, zebrali się na rondzie Żołnierzy Wyk­lę­tych, aby upamięt­nić tego bohat­era i skłonić prze­jeżdża­ją­cych autami i prze­chod­niów do reflek­sji na jego temat. Pan­demia spowodowała, iż wiec był niemożliwy. Wspól­nego złożyliśmy białe i czer­wone znicze na rondzie poświę­conym tym, którzy po II Wojnie Świa­towej nie złożyli broni, aby wal­czyć z komu­nisty­cznym oku­pan­tem. Rot­mistrz Witold Pilecki był żołnierzem o niesamowitej odwadze. Zgłosił się na ochot­nika do niemieck­iego obozu Auschwitz, by orga­ni­zować tam ruch oporu. Nawet po wojnie pozostał niezłomny, za co władze PRL skazały go na karę śmierci, 25 maja 1948 roku. Chwała bohaterowi!