AD 2009

16 kwiet­nia 2009 r.

Audi­encja kawalerów Tadeusza Serock­iego, Ste­fana Kukowskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka u Biskupa Pelplińskiego J.E. Jana Bernarda Szlagi. Złożyliśmy życzenia imieni­nowe i przed­staw­iliśmy pro­gram dzi­ała­nia naszej kon­fraterni, co zostało przyjęte z dużą życ­zli­woś­cią biskupa, który udzielił swego paster­skiego błogosławieństwa.

8 maja 2009 r.

131 Świa­towa Inwest­y­tura Orderu Świętego Stanisława w Częs­to­chowie 08.05.2009 odbyła się w 30-​lecie reak­tywacji Orderu św. Stanisława. Uroczys­tości rozpoczęły się mszą ku czci św. Stanisława
w koś­ciele św. Jad­wigi Śląskiej. Mszę cele­brował ks. gen. (pds) Rospon­dek oraz ks. infułat Czesław Wala. W godz­i­nach wiec­zornych uczest­niczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Po mszy świętej w Kapl­icy Różań­cowej na Jas­nej Górze odbyła się Inwest­y­tura OSSt. Przy­byli Kawalerowie i Damy z: USA, Meksyku, Anglii, Szkocji, Bel­gii, Hisz­panii, Szwa­j­carii oraz Aus­trii. Liczną grupę stanow­ili przed­staw­iciele Prze­o­ratów i Koman­dorii kra­jowych, Małopol­skiej, Wielkopol­skiej, Mazowieck­iej, Staropol­skiej, Śląsko– Zagłębiowskiej, Włocławskiej także trzech z Pomorskiej.

Inwest­ował Wielki Mis­trz Orderu św. Stanisława J. N. Sokol­nicki. Lau­dację kawalerom Ste­fanowi Kukowskiemu i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi przy­go­tował przeor Tadeusz Serocki. Po inwest­y­turze odbyło się spotkanie oraz bankiet z okazji 30-​lecia resty­tucji OSSt. W związku z rezy­gnacją Kawalera Walde­mara Wilka z funkcji następcy WM na to miejsce został powołany Kawaler Jan Zbig­niew Potocki W niedzielę Kawalerowie i Damy udali się do Krakowa, gdzie uczest­niczyli w dorocznej pro­cesji z relik­wiami św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Uroczys­tości 30-​lecia resty­tucji Orderu św. Stanisława zakońc­zono obi­a­dem na Wawelu.

8 maja 2009

11 czer­wca 2009 r.

KANTATAO ŚW. PAWLE w amfiteatrze miejskim w Tczewie z udzi­ałem bpa Jana Bernarda Szlagi, posłów, sen­a­torów, władz miasta i powiatu. Współor­ga­ni­za­torem i wykon­awcą całej oprawy plas­ty­cznej był kawaler Ste­fan Kukowski, muzykę skom­ponował pos­tu­lant Mar­iusz Matuszewski, zaś kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk był jed­nym z głównych dar­czyńców. Folder wydało wydawnictwo Bernardinum, którego wicepreze­sem jest kawaler Tadeusz Serocki. Spek­takl w wyko­na­niu orkiestry kam­er­al­nej, dwóch chórów i recy­ta­torów obe­jrzało około dwóch tysięcy widzów i to wszys­tko dzięki inic­jaty­wie pos­tu­lanta ks. Prałata Pio­tra Wysgi.

5 lipca 2009 r.

Udział w Mszy Świętej z okazji 50-​lecia kapłaństwa Ks. Infułata Stanisława Grunta w kat­e­drze w Pelplinie. Mszę św. odpraw­iał ks. bp Jan Bernard Szlaga. Otrzy­mal­iśmy „złote” bło­gosław­ieństwo od dos­to­jnego Jubilata.

26 lipca 2009 r.

Zostal­iśmy zaproszeni przez dziekana ks. Prałata Euge­niusza Sten­cla na odpust w Skór­czu z udzi­ałem ks. Infułata Stanisława Grunta w Jego 50. rocznicę kapłaństwa. Po uroczys­tej Mszy św. na ple­bani pod­czas obiadu złożyliśmy odpowied­nie dary.

18 wrześ­nia 2009 r.

X lecie Liceum Katolick­iego w Tczewie. Byliśmy współo­ga­ni­za­torami, a darem dla szkoły było spon­sorowanie całej oprawy plas­ty­cznej, uroczys­tości i dużego, przestrzen­nego napisu na budynku szkoły. Ks. Biskup J.B. Szlaga przy­chylił się do prośby Prze­o­ratu i powierzył uroczyś­cie w Farze ks. Prała­towi Piotrowi Wys­dze, god­ność Kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego.

10 października 2009 r.

Inwest­y­tura we Włocławku. Inwest­owany ks. Prałat Piotr Wysga, jeden z najbardziej zasłużonych księży Diecezji Pelplińskiej z rekomen­dacji kawalera Ste­fana Kukowskiego. Lau­dacji dokonał przeor Tadeusz Serocki. Przysięgę przyjął Wielki Mis­trz Jan Potocki.

1118 października 2009 r.

Udział Prze­o­ratu w XXV Jubileuszowym Fes­ti­walu Twór­c­zości Sakral­nej. Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną na rzecz Diecezji: całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie, wielokrotne pełnie­nie funkcji komis­arza wys­taw, wiele inic­jatyw chary­taty­wnych Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga uhonorował naszego kawalera Ste­fana Kukowskiego najwyższym odz­nacze­niem — Medalem Za Zasługi Dla Diecezji Pelplińskiej.

7 listopada 2009 r.

Inwest­y­tura w Poz­na­niu. Inwest­owany Leszek Meler z rekomen­dacji Tadeusza Serock­iego, zaś Włodz­imierza Mroczkowskiego i Kaz­imierza Smolińskiego rekomen­dował Ste­fan Kukowski, który też dokonał lau­dacji pos­tu­lan­tów. Przysięgę składali na ręce Wielkiego Prze­ora Pol­ski dr. Jana Króla.

13 listopada 2009 r.

Ogólnopol­skie Zgro­madze­nie KOLP­INGA w Tczewie. Współor­ga­ni­zowal­iśmy uroczys­tość będąc zarazem dar­czyń­cami całej oprawy plas­ty­cznej, poligraficznej i scenografii wszys­tko dzięki Kawalerowi Ste­fanowi Kukowskiemu. Oprócz setek członków Dzieł Kolp­inga z całej Pol­ski udział wzięli sen­a­torowie, posłowie, władze miasta i powiatu oraz del­e­gacje zagraniczne. Zgro­madze­niu patronował ks. Biskup J.B.Szlaga, prowadził Prezes Dzieła Kolp­inga w Polsce ks. Zenon Myszk.

5 grud­nia 2009 r.

Na zaprosze­nie Kon­fraterni Orderu Św. Stanisława w Warsza­wie przeor Tadeusz Serocki i kawaler Ste­fan Kukowski wzięli udział w spotka­niu mikołajkowo-​wigilijnym. Miło spędzil­iśmy czas w atmos­ferze bożonar­o­dzeniowej, otrzy­mu­jąc prezenty, śpiewa­jąc kolędy. Roz­dal­iśmy wszys­tkim opłatki i śpiewniki z kolę­dami opra­cow­ane i wydane przez nasz Prze­o­rat. Spotka­nia takie niewąt­pli­wie przy­czy­ni­ają się do inte­gracji naszego Orderu.

Brawo dla Mazowsza!

8 grud­nia 2009 r.

Ks. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga przyjął w pałacu biskupim na audi­encji kawalerów nasze­go­prze­o­ratu: Tadeusza Serock­iego, Ste­fana Kukowskiego, Leszka Mel­era, Włodz­imierza Mroczkowskiego Kaz­imierza Smolińskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka. Zapoz­nal­iśmy eksce­lencję z naszymi doko­na­ni­ami i planami orderowymi. Otrzy­mal­iśmy bło­gosław­ieństwo na dal­sza dzi­ałal­ność. Po audi­encji goś­cił nas również kon­ser­wa­tor Diecez­jalny i Dyrek­tor Muzeum Ks. Win­centy Pyt­lik, z którym omówiliśmy dal­szą współpracę. Podz­iękował S. Kukowskiemu za stałe wspo­ma­ganie przy­or­ga­ni­za­cji wielu wys­taw w Muzeum Diecezjalnym.

9 grud­nia 2009 r.

Współor­ga­ni­zowanie nagrań i wytłocze­nie 20.000 płyt „Śpiewa­jmy Kolędy Panu”, na których kolędy śpiewają księża z Diecezji Pelplińskiej z bisku­pem na czele. Głównym spon­sorem jest kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk właś­ci­ciel firmy Iglotex.

14 grud­nia 2009 r.

Na diecez­jalny opłatek z J.E. Ks. Bisku­pem J.B.Szlagą zostali zaproszeni również kawalerowie naszego Orderu, gdyż są to czołowi dzi­ałacze społeczni i samorzą­dowi: W.Mroczkowski, K.Smoliński, T.Wło­dar­czyk, L.Meler, S.Kukowski. Spotkanie odbyło się z udzi­ałem marsza­łka sen­atu M.Płażyńskiego, sen­a­torów i posłów. Złożyliśmy życzenia też biskupowi pomoc­niczemu Piotrowi Krupie oraz infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Spotkanie uświet­nił wys­tęp chóru Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie, a w cza­sie rautu była możli­wość spotka­nia z zasłużonymi ludźmi dla Diecezji Pelplińskiej.

20 grud­nia 2009 r.

Wig­ili­jne Spotkanie Opłatkowe w Tczewie. Z inic­jatywy kawalera Ste­fana Kukowskiego wszyscy mieszkańcy Tczewa i okolic zostali zaproszeni na wig­ilię. Mimo kilku­nas­tostop­niowego mrozu przyszło ponad 5 tysięcy ludzi. Każdy mógł przeła­mać się opłatkiem pobło­gosław­ionym przez ks. Biskupa J.B.Szlagę i kilku­nastu księży. Przez prawie dwie godziny można było wysłuchać kolęd w wyko­na­niu różnych zespołów. Roz­dano w prezen­cie ponad 3.500 śpiewników z kolę­dami aby wspól­nie móc śpiewać kolędy. Roz­dawano fold­ery o trady­c­jach Bożego Nar­o­dzenia z cytatami Pisma Świętego. Dladzieci przy­go­towano kilka tysięcy zabawek i maskotek. Było światło betle­jem­skie i sianko dla wszys­t­kich. Atrakcją był żywy żłobek i jasełka przed­staw­iane przez młodzież. Jedzenia star­czyło dla wszys­t­kich, łącznie z ubogimi którzy zabier­ali jedze­nie do domu. W cza­sie wig­ilii wydano: 660 litrów barszczu, 800 kg pierogów, 400 kg uszek z grzy­bami, 220 kg kapusty wig­ili­jnej, 800 kg jabłek, 1000 kg gruszek, 1400 bochenków chleba, cukierki, ciasta i ciastek mnóstwo. Koor­dy­na­torem był S.Kukowski, oprawą sakralna kierował nasz kapelan ks. Prałat Piotr Wysga, logistyką zarządzał kawaler W.Mroczkowski, głównym dar­czyńcą kawaler T.Wło­dar­czyk, najwięcej ciast i pieczywa dostar­czył kawaler L.Meler i pos­tu­lant Piotr Rezmer.

Za najwięk­szą wig­ilię w Polsce wszys­tkim serdeczne Bóg zapłać!