AD 2020

25 czer­wca 2011 r.

Z inic­jatywy sen­a­tora Andrzeja Grzyba — pos­tu­lanta naszego Orderu — z Kociewskiego Klubu Par­la­men­tarnego, włączyliśmy się w orga­ni­za­cję uroczys­tości uczczenia ks. Alfonsa Wacława Schulza, niezłom­nego kapłana i patri­oty. Mszę Świętą i przepiękną, patri­o­ty­czną homilię głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Tablicę zapro­jek­tował kawaler Ste­fan Kukowski, nato­mi­ast wyko­nanie należało do pos­tu­lanta W.Antoniewicza. Obiekt poświę­cił ks. Infułat w towarzys­t­wie dziekana ks. Prałata S.Cieniewicza, ks. wicedziekana F.Kameck­iego — pro­boszcza tejże parafii. Sen­a­tor A.Grzyb i poseł kaw. K.Smoliński odsłonili tablicę, której funda­torami byli: T.Bąk, S.Kukowski, M.Matuszewski, W.Mroczkowski, L.Meler, P.Rezmer, K.Smoliński, T.Wło­dar­czyk, prał. P. Wysga. Po Mszy Św. zapalil­iśmy znicze i odmówiliśmy mod­l­itwę przy gro­bie Ks. A.Schulza. Potem wzięliśmy udział w prelekc­jach w nowym domu parafi­al­nym im. Jana Pawła II. W trak­cie rautu wielu zain­tere­sowanym przekaza­l­iśmy infor­ma­cje o dzi­ałal­ności naszego Przeoratu.