czer­wiec

1 czer­wca 2019 r.

Fes­tyn Samorządowo-​Komunalny na tczewskim bul­warze przy­ciąga tłumy. W krótkim cza­sie jest to już druga akcja chary­taty­wna orga­ni­zowana przez Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry S.B.Samulowskiej wspier­ane przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, który dostar­czył mate­ri­ały graficzne i setki fan­tów oraz przez Zakon Sióstr Win­cen­tynek. Wiele fan­tów otrzy­mali także z urzędu Miejskiego, Powiatu Tczewskiego i innych pod­miotów gospo­dar­czych. Jak zawsze współor­ga­ni­za­cją i ciężką pracą wykazała się nasza pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena. W pier­wszej akcji chary­taty­wne zebrano w bardzo deszc­zowy dzień 865 zł, zaś 1 czer­wca zebrano 2585 zł co zostało skrupu­lat­nie przez komisje zapisane i przekazane siostrom zakon­nym z przez­nacze­niem na let­nie wakacje dla ubogich dzieci. Nasz Prze­o­rat w znaczący sposób przy­czyni się do wzbo­gace­nia pobytu wymi­en­nego dzieci zarówno w Gnieznie, jak i w Gdyni.

1 czer­wca 2019 r.

1 czer­wca 2019 r. do bazy­liki kat­e­dral­nej w Pelplinie przy­byli kapłani świę­tu­jący złoty i dia­men­towy jubileusz kapłaństwa.

Z tej okazji cele­browana była uroczysta Msza Święta jubileuszowa, której prze­wod­niczył i Słowo Boże wygłosił biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Dia­men­towym Kapłanem był też przy­ja­ciel naszego Prze­o­ratu Pomorskiego ks. Infułat Stanisław Grunt, którego kapituła medalu nagrodz­iła Medalem100 Lecia Niepodległości za wielo­let­nie dzi­ała­nia patri­o­ty­czne, prze­wod­nicze­nie Mszy za Ojczyznę i przepiękne hom­i­lie, wyróż­ni­a­jące się umiłowaniem Ojczyzny. Medal wręczali członkowie kapituły Ste­fan Kukowski oraz Piotr Stec, prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle. Wyróżnie­nie to spotkało się z gorą­cym aplauzem wszys­t­kich braci kapłanów obchodzą­cych 50 i 60 lecie kapłaństwa. Przez biskupa diecez­jal­nego zostal­iśmy zaproszeni na uroczysty obiad jubileuszowy. W cza­sie rozmów przy stole dos­to­jni Jubi­laci dopy­ty­wali się o dzi­ałal­ność Orderu, szczegól­nie ci, którzy prze­by­wają za granicą. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali: wielki prałat Józef Pick, dama Jan­ina Lubawska, przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski oraz Piotr Stec, Ryszard Rogaczewski, Ryszard Szwoch, Hen­ryk Jarosz, Grze­gorz Sobczyński, który przy­był na uroczys­tość w towarzys­t­wie czterech członków Bractwa Liderów.

1 czer­wca 2019 r.

Pod­czas uroczys­tej Mszy Świętej w parafii św. Woj­ciecha w Bobowie nastąpiło wprowadze­nie relik­wii św. Jana Pawła II.

Uroczys­tości prze­wod­niczył Abp Mieczysław Mokrzy­cki, Met­ro­polita Lwowski, były sekre­tarz św. Jana Pawła II. Ks. pro­boszcz dr Łukasz Kątny zaprosił del­e­gację naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: ks. prał. Pio­tra Wysgę, prze­ora Ste­fana Kukowskiego (przy­go­tował ele­menty wiz­ual­iza­cji tej mszy), koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego, którzy to wręczyli Medal 100 Lecia Niepodległości Księdzu Arcy­biskupowi, za wielo­let­nie umiłowanie Ojczyzny wzorem papieża Jana Pawła II oraz za szerze­nie pol­skości, szczegól­nie poza grani­cami naszego kraju. Niemilknące brawa, jakie otrzy­mał Arcy­biskup, świad­czyły o aproba­cie decyzji o przyz­na­niu wyróżnienia. Zarówno przed mszą, jak i pod­czas uroczys­tej kolacji była możli­wość infor­mowa­nia o dzi­ała­ni­ach Orderu Świętego Stanisława i naszego Prze­o­ratu. Zain­tere­sowany był Arcy­biskup współpracą, jak i tworze­niem prze­o­ratu na Ukrainie. Dostal­iśmy zaprosze­nie do Lwowa, zadeklarowal­iśmy przy­wiezie­nie wielkiej ikony świętej rodziny i innych darów dla wskazanego koś­cioła. Przekaza­l­iśmy 2.tomową książkę z zapiskami o naszej chary­taty­wnej i patri­o­ty­cznej działalności.

3 czer­wca 2019 r.

8 czer­wca 2019 r.

Przy budynku Szpi­tala, ul. Paderewskiego 11 w Tczewie odbyła się XIV edy­cja Ogrodu Nadziei. Z pozyskanych środ­ków finan­sowych orga­ni­za­torzy pragną zakupić sprzęt dla Hos­picjum w Tczewie: Lampę Biop­tron ze staty­wem podło­gowym, fotel geri­atryczny, fotel kąpielowy, nagłośnie­nie do świ­etl­icy. Łącznie zebrano ponad 32 000 zł zbier­anych do puszek przez wolon­tar­iuszy i z loterii fan­towych oraz aukcji. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski wspiera tę szla­chetną akcję. W tym roku najbardziej wsparł kawaler Arka­diusz Kiem­czyński dając grochówkę dla kilkuset osób oraz kon­cert zespołu wokalnego. Grze­gorz Płaza wszys­tkie wydruki, a Ste­fan Kukowski banery infor­ma­cyjne i 160 sztuk fan­tów na loterię. Dzięki wspar­ciu wielu innych osób dobrej woli pac­jenci będą mieli lżej w swej ciężkiej chorobie.

14 czer­wca 2019 r.

Odd­ział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego wespół w Miejską Bib­lioteką Pub­liczną zor­ga­ni­zował po raz kole­jny grę miejską, zaty­tułowaną „Pelplin — moje miasto 2080150″. Była ona związana z trzema ważnymi jubileuszami, przy­wołu­ją­cymi 150 rocznicę pow­sta­nia wydawnictwa, drukarni i pisma „Piel­grzym”, 80 rocznicą krwawej Pelplińskiej Jesieni i 20 rocznicą piel­grzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Pelplina. Do przy­go­towa­nia włączył się Prze­o­rat Pomorski z inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem Gry koman­dorem Koman­dorii Pelplińskiej Bog­danem Wiśniewskim na czele. Wspo­ma­gali także kawalerowie Jarosław Bar­toszewski i Leszek Meler. Gra Miejska była adresowa­nia do uczniów szkół pod­sta­wowych i pon­adg­im­naz­jal­nych oraz seniorów, zor­ga­ni­zowanych m.in. w uni­w­er­syte­tach trze­ciego wieku. W grze wzięło udział 12 grup pię­cioosobowych. Miała ona więc charak­ter między­pokole­niowej przy­gody eduka­cyjnej w walo­rach poz­naw­czych i patri­o­ty­cznych. Przy­woły­wała wydarzenia niezwykle ważne w dzie­jach nie tylko Pelplina, ale także całego Pomorza i Polski.

14 czer­wca 2019 r.

W 20 tą rocznicę wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie z inic­jatywą wys­tawy malarstwa i rzeźby „Sacrum” wys­tąpił przeor pomorski w Orderze Ste­fan Kukowski. To on dwadzieś­cia lat temu w darze Ojcu Świętemu pro­jek­tował i real­i­zował całą wiz­ual­iza­cję piel­grzymki (poza przepięknym ołtarzem). Wys­tawa odbyła się w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie. Orga­ni­za­torem całości był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława i Muzeum Diecez­jalne z ks. dyrek­torem Win­cen­tym Pyt­likiem. Patronatem Hon­orowym wys­tawę objęli: Bp Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin — Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Anna Fotyga — Euro­poseł do Par­la­mentu, Antoni Szy­mański — Sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej, Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, którzy oso­biś­cie pod­pisy­wali podz­iękowa­nia dla twór­ców i wspo­ma­ga­ją­cych wys­tawę. Spon­sorem strate­gicznym był pos­tu­lant w Orderze Leon Czer­wiński (Firma Murkam), dar­czyń­cami kawalerowie Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Piotr Rezmer, Tadeusz Wło­dar­czyk. Do świet­nej orga­ni­za­cji wys­tawy najwięcej przy­czynił się kawaler Ryszard Rogaczewski służąc pracą i doświad­cze­niem, ale także Bog­dan Wiśniewski wraz z małżonką Elż­bi­etą, — opieku­jąc się gośćmi . Wszys­tkie wydruki były kawalera Grze­gorza Płazy. W wys­tawie brało udział kilkudziesię­ciu artys­tów malarzy, rzeźbiarzy, grafików głównie z Pomorza, ale także takie tuzy malarstwa jak Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pielucha, Józef Stolorz, Tomasz Sętowski, Jacek Yerka. Głównym patronem medi­al­nym była TV3. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna otworzył wys­tawę, pięknym słowem pograt­u­lował artys­tom (a wielu było obec­nych na sali) pod­kreśla­jąc wielość i wielo­rakość dzieł ad maiorem dei glo­riam. Co jest szczegól­nie ważne w obec­nych cza­sach. O wysokim poziomie prac, sercu włożonemu w twór­c­zość mówili też pani euro­poseł Anna Fotyga i sen­a­tor RP Antoni Szy­mański. Po tym nastąpiła seria podz­iękowań dla wszys­t­kich artys­tów: ” za udział w tej szczegól­nej i znaczącej wys­tawie, która zagoś­ciła w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie. Wys­tawie dedykowanej pamięci Świętego Jana Pawła II, który 20 lat temu przy­był z piel­grzymką do biskupiego miasta. To tutaj uczył nas, abyśmy budowali swoje życie oso­biste, rodzinne i społeczne na skale, którą jest Chrys­tus. Warto też przy­pom­i­nać to, co Ojciec Święty Jan Paweł II mówił Liś­cie do artys­tów z 4 kwiet­nia 1999 r. Mówił o tym, że Koś­ciół potrze­buje sztuki, ale i sztuka czer­pie z Koś­cioła. Mówił o tym, że sztuka jest dialo­giem, jest poszuki­waniem prawdy, jest „ze swej natury swoistym wezwaniem do otwar­cia się na Tajem­nicę”. Ojciec Święty Jan Paweł II, w cytowanym już Liś­cie do artys­tów pisał: „Życzę Wam wszys­tkim, drodzy artyści, (…) oby pię­kno, które będziecie przekazy­wać pokole­niom przyszłości, miało moc wzbudza­nia w nich zach­wytu! (…) Niech różnorodne drogi, którymi podąża­cie prowadzą Was wszys­t­kich do owego bezmiernego Oceanu piękna, gdzie zach­wyt staje się podzi­wem, upo­je­niem, niewymowną radoś­cią”. Żywimy nadzieję, że dzieła artysty­czne zaprezen­towane na wys­tawie o wielce wymownym tytule „Sacrum” będą dla odbior­ców przy­czynkiem do zach­wytu i reflek­sji. Podz­iękowa­nia wręczali wszyscy członkowie Komitetu Hon­orowego. Za walne przy­czynie­nie się do orga­ni­za­cji wys­tawy, jak i wielu innych dzi­ałań artysty­cznych przez ostat­nie lata przeor Ste­fan Kukowski wraz z ks. dyrek­torem muzeum wręczyli medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława Panu Markowi Zagórskiemu. Zwieńcze­niem podz­iękowań było wręcze­nie Muzeum Diecez­jal­nemu w Pelplinie za wiele wys­taw i kon­certów patri­o­ty­cznych, przez członków Kapituły (pana Jirzego Stu­denego i kan­clerza Ste­fana Kukowskiego) Medalu 100.Lecia Niepodległości. Medal ode­brał dyrek­tor Muzeum ks. Win­centy Pyt­lik. Gorące oklaski dla wszys­t­kich nagrod­zonych prz­er­wało wejś­cie Chóru Kat­e­dral­nego, który przepięknie odśpiewał dwie pieśni „O Panie, Boże nasz” i ulu­bioną pieśń papieską „Barkę”, wspól­nie śpiewaną przez rzeszę osób zgro­mad­zonych na wys­tawie. Po tym było zwiedzanie wys­tawy, wza­jemne pow­i­ta­nia, wymi­ana ocen już przy stole z sze­rokim wyborem ciast, przy kawie, herba­cie, zim­nych napo­jach. Całość poczęs­tunku przy­go­tował kawaler Leszek Meler. Część zapros­zonych gości hon­orowych, artys­tów było z daleka więc przy­go­tował kawaler Piotr Rezmer obfity poczęs­tunek: kilka dań gorą­cych, patery różno­ra­kich dań, napoje. Więc przy kolacji można było uzgod­nić dal­sze prace artysty­czne, patri­o­ty­czne i chary­taty­wne wspól­nie z Prze­o­ratem Pomorskim. Po ucz­cie plas­ty­cznej przyszedł czas na ucztę muzy­czną — udział w kon­cer­cie na spotka­niu młodych pod nazwą „Przys­tań — Warsz­taty dla duszy”. Przys­tań przeży­wana pod hasłem „Na skale”, w naw­iąza­niu do wiz­yty papieskiej w Pelplinie.

2126 czer­wca 2019 r.

W dni­ach od 2126 czer­wca 2019 Win­cen­tyńska Młodzież Maryjna, wypoczy­wała na waka­cyjnym wyjeździe w Gdyni.

Wakacje zor­ga­ni­zowała s. Natalia Adamska wraz ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej i wielkim wspar­ciem Prze­o­ratu Pomorskiego. Młodzież i opiekunowie zak­wa­terowani byli w stan­icy harcer­skiej, a posiłki spoży­wali w restau­racji Tenisowa. Dzieci zwiedz­iły akwar­ium Gdyńskie wraz ze Skw­erem Koś­ciuszki. Dzieci obe­jrzały przysięgę wojskową, płynęli statkiem po zatoce Gdańskiej, zwiedzili latarnie morską w Sopocie. Atrakcją było uczest­nictwo w Cen­trum Ekspery­ment oraz zaprosze­nie do teatru Mas­zope­ria na spek­takl „Kraw­iec Pani Mani”. Zor­ga­ni­zował i sfi­nan­sował te atrakcje kawaler Orderu Świętego Stanisława Pan Adam Wika-​Czarnowski. Przy upal­nej pogodzie znaczną częś­cią wypoczynku w Gdyni było kąpanie się w morzu oraz zmierze­nie swoich sił i sprawdze­nie odwagi w parku lin­iowym. Dzieci i siostry szczęśli­wie wró­ciły do swoich domów. Wiele wysiłku orga­ni­za­cyjnego i nieod­płatną opieką nad młodzieżą wykazała się po raz kole­jny Katarzyna Stu­dena, nasza pos­tu­lan­tka w Orderze oraz jej mąż Jiry, współpracu­jący z Przeoratem.

26 czer­wca 2019 r.

Dnia 26 czer­wca 2019r w Wejherowie odbyła się uroczys­tość odsłonię­cia tabl­icy pamiątkowej i nada­nia nazwy rondu Księdza Hilarego Jas­taka. Orga­ni­za­torami tej uroczys­tości byli Wejherowska Wspól­nota Pokoleń i Prze­o­rat Pomorski Orderu św. Stanisława, patronat hon­orowy objęli Met­ro­polita Gdański Sła­woj Leszek Głódź, Woje­w­oda Gdański Dar­iusz Drelich, Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt i Starosta Powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius. W uroczys­tości wzięły udział władze miasta i powiatu, posłowie, radni, oraz Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława, były poczty sztan­darowe stoczniow­ców i por­tow­ców oraz członkowie Sol­i­darności z Gdyni, Gdańska, Pił­sud­czycy RP, Zrzesze­nie Kaszub­sko Pomorskie, kom­pa­nia Wojska Pol­skiego Mary­narki Wojen­nej, sztan­dar Komisji Regionu Gdańskiego NSZZ Sol­i­darność. Uroczys­tość prowadził i był współor­ga­ni­za­torem nasz Kawaler Hen­ryk Jarosz. Wiązankę kwiatów złożyli kawalerowie Tadeusz Trocki, Adam Wika-​Czarnowski i Paweł Szczepanik. W koś­ciele p.w. Boromeusza w Wejherowie Śmiechowie odbyła się uroczysta msza, której prze­wod­niczył i wygłosił kazanie Ksiądz Dziekan Daniel Nowak. Przy­pom­niał dzi­ałal­ność prałata dr Hilarego Jas­taka, który przez całe dorosłe życie był człowiekiem niezłom­nym. Dary ofi­arne (piękny ornat fun­dacji kawalerów wejherows­kich) składali H. Jarosz i T.Trocki. Na zakończe­nie mszy nastąpiły podz­iękowa­nia i wspom­nienia o księdzu Jas­taku. Kawaler Hen­ryk Jarosz za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i społeczną wspier­a­jącą wiele patri­o­ty­cznych i społecznych inic­jatyw otrzy­mał z rąk Wielkiego Kan­clerza Orderu św. Stanisława Ste­fana Kukowskiego i Koman­dora Orderu Bog­dana Wiśniewskiego Medal 250 lecia powoła­nia do życia Orderu Św. Stanisława. Po uroczys­tości uczest­nicy zostali zaproszeni na poczęs­tunek w cza­sie którego orga­ni­za­torzy (S.Kukowski i H. Jarosz) wręczali podz­iękowa­nia za wkład i pomoc w budowę ronda i przy­go­towanie wspani­ałej uroczystości.

29 czer­wca 2019 r.

W Ocy­plu odbyło się cyk­liczne wydarze­nie — „Święto Ryby”. Było to wydarze­nie o charak­terze chary­taty­wnym, którego głównym celem jest zbiórka pieniędzy na lecze­nie sym­pa­ty­cznej Edytki. Wydarze­nie cieszyło się ogrom­nym zain­tere­sowaniem i trwało do 2-​giej w nocy. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali mnóstwo atrakcji (vide plakat), m.in.: zawody węd­karskie, wys­tępy zespołów region­al­nych czy loterię fan­tową. Każdy z uczest­ników mógł skosz­tować trady­cyjnej zupy ryb­nej oraz lokalnych spec­jałów ser­wowanych przez Koła Gospodyń Wiejs­kich. Dzięki zaan­gażowa­niu orga­ni­za­torów oraz wolon­tar­iuszy udało się zebrać bardzo pokaźną sumę, która wspo­może Edytkę w walce z chorobą. Prze­o­rat Pomorski przy­go­tował wiz­ual­iza­cję całej imprezy i loterię fan­tową wraz z fantami.„Certyfikaty Dobra” dla dobroczyńców, wys­tępu­ją­cych zespołów i orga­ni­za­cji wspo­ma­ga­ją­cych pod­pisy­wali także współor­ga­ni­za­tor Edward Dem­biński oraz Wielki kan­clerz Orderu ŚS Ste­fan Kukowski. Zapraszamy za rok !!