AD 2012

5 grud­nia 2009 r.

Na zaprosze­nie Kon­fraterni Orderu Św. Stanisława w Warsza­wie przeor Tadeusz Serocki i kawaler Ste­fan Kukowski wzięli udział w spotka­niu mikołajkowo-​wigilijnym. Miło spędzil­iśmy czas w atmos­ferze bożonar­o­dzeniowej, otrzy­mu­jąc prezenty, śpiewa­jąc kolędy. Roz­dal­iśmy wszys­tkim opłatki i śpiewniki z kolę­dami opra­cow­ane i wydane przez nasz Prze­o­rat. Spotka­nia takie niewąt­pli­wie przy­czy­ni­ają się do inte­gracji naszego Orderu.

Brawo dla Mazowsza!